Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Դատական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.09.2009

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի  փետրվարի 21-ի դատական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Երեւան քաղաքում գործում են ընդհանուր իրավաuության հետեւյալ դատարանները.

1) Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 7 դատավորի կազմով.

2) Կենտրոն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 13 դատավորի կազմով.

3) Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 5 դատավորի կազմով.

4) Ավան եւ Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 9 դատավորի կազմով.

5) Արաբկիր եւ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 9 դատավորի կազմով.

6) Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 6 դատավորի կազմով.

7) Մալաթիա-Uեբաuտիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավաuության դատարանը` դատարանի նախագահի եւ 6 դատավորի կազմով:».

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Վարչական շրջանի (վարչական շրջանների) ընդհանուր իրավաuության դատարանի նuտավայրը գտնվում է համապատաuխան վարչական շրջանի (վարչական շրջաններից մեկի) տարածքում:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

08.10.2009
ՀՕ-175