Armenian      
Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԴԻԱԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի  փետրվարի 27-ի ՀO-40-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը.

2) 5-րդ մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետարանի)» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը)» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը)» բառերը:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2009
ՀՕ-12