Armenian      
Ավիացիայի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվա՟կա՟նի մարտի 15-ի ՀՕ-81-Ն օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը «իրականացնելու» բառից հետո լրաց՟նել ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կար՟գով եւ ժամկետներում պետական տուրքի գանձման եւ պետական բյուջե փոխանցման պարտավորությունները չկատարելու» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի մարտի 29-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.12.2008
ՀՕ-242