Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Դատական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 21-ի դատական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 18-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 5-րդ մասը «էությունը» բառից հետո լրացնել «կամ առկա են նոր երեւան եկած կամ նոր հանգամանքներ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 44-րդ հոդվածը «ելքի վրա» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ նոր երեւան եկած կամ նոր հանգամանքները» բառերով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածում`

1)  3-րդ մասի 3-րդ կետը «հետեւանքներ» բառից հետո լրացնել «, կամ» բառով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4) եթե առկա են նոր երեւան եկած կամ նոր հանգամանքներ:»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 52-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «չորս» բառը փոխարինել «տասնչորս» բառով.

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Քրեական պալատը կազմված է պալատի նախագահից եւ հինգ դատավորից: Քաղաքացիական եւ վարչական պալատը կազմված է պալատի նախագահից եւ ինը դատավորից:»:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 56-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 10. Օրենսգրքի 57-րդ հոդվածում «հիմք է» բառերը փոխարինել «հիմք են» բառերով, հոդվածը «ելքի վրա» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ նոր երեւան եկած կամ նոր հանգամանքները» բառերով:

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2008
ՀՕ-235