Armenian      
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏՆՏԵUԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Տնտեuական մրցակցության պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2000 թվականի  նոյեմբերի 6-ի ՀO-112 oրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ակտիվի արժեք» հասկացության տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«ակտիվի արժեք` ակտիվի հաշվեկշռային արժեք.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2008
ՀՕ-227