Armenian      
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 22.10.2008

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի  մայիuի 30-ի ՀO-193 oրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուuակի 6-րդ բաժինը  5-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5.1-րդ կետով՝
 
«5.1. վարկային բյուրոյի գործունեություն ԿԲ Բ - - - - Հ -»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

17.11.2008
ՀՕ-194