Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.04.2008

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում`
 
1. 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
 
«1. ազգանվան, անվան եւ հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը 
 
բազային տուրքի հնգապատիկի չափով».
2. 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«4. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում եւ ուղղում կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը
 
բազային տուրքի հնգապատիկի չափով».
 
 
3. 5-րդ կետի «կրկնապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի» բառով.
 
4. 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«7. օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից երեխայի որդեգրում գրանցելու համար 
 
բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով».
 
5. 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«8. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ`  վկայականներ տալը   բազային տուրքի եռապատիկի չափով».
 
6. 10-րդ կետի «պետական տուրք վճարողի դիմումի հիման վրա» բառերը հանել, իսկ նույն կետը «կրկնօրինակ» բառից հետո լրացնել «կամ տեղեկանք» բառերով, «ծանուցում» բառից հետո` «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում» բառերով.

7. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11-րդ, 12-րդ եւ 13-րդ կետերով.
 
«11. Օտարերկրյա պետություններից քաղաքացիների դիմումի համաձայն` նրանց վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք  ստանալու  համար 
 
բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
 
 
12. ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար
 
 
բազային տուրքի չափով
13. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար  բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով:»:
 
Հոդված 2.   Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կրկնակի» բառը փոխարինել «տասնապատիկի» բառով:

Հոդված 3. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

05.05.2008
ՀՕ-28