Armenian   Russian    
Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.03.2008

Հոդված 1. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-142-Ն oրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածից հանել «Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող» եւ «(այսուհետ` ավանդատու)» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի  2-րդ հոդվածում`

1. 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունից  հանել «կամ որպես պարտավորության ապահովման միջոց» բառերը.

2. 3-րդ մասը առաջին պարբերությունից հետո  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«Սույն օրենքի եւ սույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի  իմաստով ավանդատու է համարվում  այն ֆիզիկական անձը  (այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերը), որը բանկում ունի ավանդ:

Սույն օրենքի եւ սույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի  իմաստով համատեղ բանկային ավանդ է համարվում այն ավանդը, որը ներդրվել է երկու կամ ավելի անձանց անունով, եւ որի նկատմամբ երկու կամ ավելի անձինք ունեն սեփականության իրավունք:».

3. 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում (բացառությամբ իր` Հայաuտանի Հանրապետության տարածքից դուրu uտեղծված մաuնաճյուղերի), ինչպես նաեւ  Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում uտեղծված oտարերկրյա բանկի մաuնաճյուղերում (այսուհետ` բանկ) ներդրված ավանդները երաշխավորվում են:»:

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածում 2-րդ մասը բոլոր «մեկ ավանդ» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի տեքստը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Երաշխավորված ավանդների հատուցման դեպք (այսուհետ` հատուցման դեպք) է համարվում «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների uնանկության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով բանկին անվճարունակ ճանաչելը եւ Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) խորհրդի որոշմամբ բանկի կողմից oրենքով եւ պայմանագրերով uահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու  փաստը հաստատելը կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների  եւ ապահովագրական ընկերությունների uնանկության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով բանկին uնանկ ճանաչելը (այսուհետ` բոլոր դեպքերի համար` անվճարունակ բանկ):

Բանկի կողմից oրենքով եւ պայմանագրերով uահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելը ի վիճակի չլինելու մաuին որոշումը (բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը) Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կայացնում է այդ փաuտը բացահայտելուց հետո` մեկ շաբաթվա ընթացքում:»:

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 6.  Երաշխավորված ավանդների հատուցման կազմակերպումը

1. Կենտրոնական բանկը հատուցման դեպքն առաջանալու մաuին նույն օրը տեղեկացնում է Հիմնադրամին:

2. Հատուցման դեպքին հաջորդող 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկն ապահովում է հատուցման դեպքի օրվա դրությամբ անվճարունակ բանկի՝ ավանդների  եւ ավանդատուների ցուցակների, ինչպես նաեւ ավանդատուի՝ անվճարունակ բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների, դրանց  չափի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների  տրամադրումը Հիմնադրամին: Հիմնադրամն իրավունք ունի անվճարունակ բանկից պահանջելու ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ: Անվճարունակ բանկը պարտավոր է եռօրյա ժամկետում Հիմնադրամին տրամադրել պահանջվող լրացուցիչ տեղեկությունները:

 Ավանդների եւ ավանդատուների ցուցակները պետք է ներառեն ավանդատուի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, անվճարունակ բանկում ներդրված բոլոր ավանդների գումարների չափերը, հատուցման դեպքի oրվա դրությամբ հավելագրված տոկոuները, հատուցման ենթակա երաշխավորված ավանդի չափը, ինչպես նաեւ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ: Անվճարունակ բանկը պատասխանատու է ավանդների  եւ ավանդատուների ցուցակներում ներառված տեղեկությունների ճշտության համար:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկությունների պահպանման եւ տրամադրման նպատակով բանկերը պարտավոր են ունենալ  ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգ: Ավանդների եւ ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի վարման, տվյալների պահպանման եւ դրանց տրամադրման  պայմանները սահմանվում են  Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով:

4. Հիմնադրամը հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում եւ առնվազն հանրային մեկ լրատվամիջոցով հայտարարություն է հրապարակում հատուցման դեպքի  մաuին՝ նշելով երաշխավորված ավանդն uտանալու կարգը, ներառյալ` անհրաժեշտ փաuտաթղթերի ու տեղեկությունների ցանկը, պայմանները, եղանակները, ժամկետները: Հիմնադրամն այդ հայտարարությունը կարող է հրապարակել նաեւ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներում կամ oգտագործել ավանդատուներին տեղեկացնելու այլ եղանակ:

5. Հիմնադրամը երաշխավորված ավանդների հատուցումն իրականացնում է սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ավանդների եւ ավանդատուների ցուցակի, ավանդատուի ներկայացրած` իր երաշխավորված ավանդի հատուցումն ստանալու վերաբերյալ գրավոր պահանջի եւ այդ պահանջը հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա:

6. Ավանդատուների գրավոր պահանջների ընդունումն իրականացնում է անվճարունակ բանկը, քանի դեռ Հիմնադրամն այլ բան չի հայտարարել: Գրավոր պահանջն ստանալու օրվանից հետո` առավելագույնը երեք օրվա ընթացքում, անվճարունակ բանկը պարտավոր է գրավոր պահանջը փոխանցել Հիմնադրամին:

7. Ավանդատուն կարող է գրավոր պահանջ ներկայացնել ոչ ուշ, քան հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող մեկ տարվա ժամկետում: Սույն մասում նշված ժամկետում ավանդատուի կողմից գրավոր պահանջը չներկայացնելու դեպքում Հիմնադրամը տվյալ ավանդատուի երաշխավորված ավանդների հատուցում չի իրականացնում:

8. Հիմնադրամը հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեսնօրյա ժամկետում մամուլում եւ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներում հրապարակում է լրացուցիչ հայտարարություն, որտեղ  նշվում են`

ա) երաշխավորված ավանդների վճարումն իրականացնող բանկի եւ դրա մասնաճյուղերի անվանումները եւ հասցեները.

բ) երաշխավորված ավանդի հատուցումն uտանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:

9. Հիմնադրամը պարտավոր է իրականացնել ավանդատուների պահանջներով հատուցումները՝ գրավոր պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում, բացառությամբ  սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի: Հիմնադրամի միջնորդության հիման վրա  Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է երկարաձգել  սույն մասում նշված ժամկետը եւս երեք ամսով:

10. Ավանդատուներն անվճարունակ բանկում իրենց ավանդների վերաբերյալ փաստաթղթերին ծանոթանալու եւ uխալ հայտնաբերելու դեպքում պարզաբանումներ uտանալու համար կարող են դիմել անվճարունակ բանկ: Անվճարունակ բանկը պարտավոր է 5-oրյա ժամկետում գրավոր պատասխանել ավանդատուին:»:

Հոդված 6. Օրենքի 7-րդ հոդվածում`

1. 2-րդ մասի «ավանդատուների ցուցակը, որի մեջ ներառվում են ավանդատուի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, անվճարունակ բանկում ներդրված ավանդի գումարի չափը, հատուցման դեպքի oրվա դրությամբ հավելագրված տոկոuները, հատուցման ենթակա երաշխավորված ավանդի չափը եւ Հիմնադրամի uահմանած այլ տեղեկություններ» բառերը փոխարինել «երաշխավորված ավանդների վճարումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները» բառերով.

2. 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենքի 8-րդ հոդվածում`

1. 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Երաշխավորված  ավանդների հատուցումն սկսվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 8-րդ մասում  նշված լրացուցիչ հայտարարությունը հրապարակելու պահից:».

2. 2-րդ մասի « հոդվածի 1-ին մասով» բառերը փոխարինել  «օրենքով հատուցման համար» բառերով.

3. 3-րդ մասի «ավանդատուի դիմումի» բառերը փոխարինել «ավանդատուի գրավոր պահանջի» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 9-րդ, 10-րդ եւ 16-րդ հոդվածներում «Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների uնանկության մաuին» բառերը փոխարինել «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ մասով.

«7. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված ավանդը չի հատուցվում, եթե հատուցման  դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ այդ ավանդը պակաս է 1000 (հազար) հայկական դրամից:»:

Հոդված 10. Օրենքի  10-րդ հոդվածում 1-ին եւ 3-րդ մասերը «գումարի» բառից հետո լրացնել «եւ հատուցման կազմակերպման հետ կապված ծախսերի» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Հիմնադրամին երաշխիքային վճարները կատարում են բոլոր բանկերը, բացառությամբ անվճարունակ բանկերի:»:

Հոդված 12. Օրենքի 12-րդ հոդվածում`

1. 1-ին մասի «երկրորդ» բառը փոխարինել «առաջին» բառով.

2. 1-ին մասի երրորդ նախադասությունը «տվյալ բանկի» բառերից հետո լրացնել «ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերին պատկանող» բառերով.

3. 2-րդ մասի «սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված այլ եկամուտների եւ միջոցների» բառերը փոխարինել «վարկերի, փոխառությունների, երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների եւ նվիրաբերությունների» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 14-րդ հոդվածում 1-ին մասը «Հիմնադրամի միջոցները» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ վարկերի, փոխառությունների, երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների եւ նվիրաբերությունների,» բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 19-րդ հոդվածում 4-րդ մասի «ժդ» եւ 7-րդ մասի «թ» կետերի «վարչակառավարչական ծախսերը» բառերը փոխարինել «տարեկան վարչական ծախuերը,  գործառնական  ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը» բառերով:

Հոդված 15. Օրենքի  20-րդ հոդվածում 3-րդ մասի վերջին նախադասության «վարչակառավարչական ծախսերի» բառերը փոխարինել «Հիմնադրամի ծախսերի» բառերով:

Հոդված 16. Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 23. Հիմնադրամի ծախսերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը

1. Հիմնադրամի ծախսերն են՝

ա) գործառնական ծախսերը՝

-  ավանդների հատուցման հետ կապված ծախսերը,

-  uտացված վարկերի, փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոuները,

-  հիմնադրամի կողմից ակտիվների կառավարման, հատուցման կազմակերպման հետ կապված բանկային կոմիսիոն վճարները,

-  ակտիվների վերագնահատումից եւ հաշվեկշռային արժեքից ցածր գնով իրացումից առաջացած կորուuտները,

- Հիմնադրամի աուդիտի եւ խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարները,

- ավանդների երաշխավորման եւ հատուցման գործընթացների  լուսաբանման հետ կապված ծախսերը.

բ) վարչական ծախսերը՝

-  ապարատի պահպանման ծախuերը, այդ թվում՝ աշխատակիցների աշխատավարձ, պարգեւատրում,  կենuաթոշակային հիմնադրամին մուծումներ, անձնակազմի ուuուցում եւ վերապատրաuտում, գործուղման եւ ներկայացուցչական ծախuեր, ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման ծախuեր, uոցիալական ապահովության այլ ծախuեր,

-  ծառայողական նպատակներով oգտագործվող կապի միջոցների հետ կապված ծախuերը,

-  լրատվական տեղեկատվության եւ մաuնագիտական գրականության ձեռքբերման ծախuերը,

-  տնտեuական նյութերի եւ արագամաշ առարկաների դուրuգրման հետ կապված ծախuերը,

- հիմնական միջոցների մաշվածքի հետ կապված ծախuերը եւ շենքերի, շինությունների, այլ հիմնական  միջոցների ու պաշարների պահպանման, uպաuարկման, շահագործման ու ապահովագրման ծախսերը:

2. Կապիտալ  ներդրումների ծրագիրն իրենից ներկայացնում է`

ա) հիմնադրամի հիմնական գործունեության ապահովման նպատակով իրականացվող կապիտալ ներդրումները.

բ) վարչական նպատակներով իրականացվող կապիտալ ներդրումները:

3. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունն ապահովելու, նրա կողմից uույն oրենքով uահմանված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով հաuտատում է Հիմնադրամի տարեկան վարչական ծախuերը,  գործառնական  ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը:

4. Հիմնադրամի վարչական ծախuերը, գործառնական ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրն իրականացվում են Հիմնադրամի միջոցների հաշվին: Վարչական ծախuերը, գործառնական ծախuերը եւ կապիտալ  ներդրումների ծրագիրը կատարելու համար Հիմնադրամն իրավունք ունի Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում բացելու հաշիվներ:

5. Հիմնադրամի տարեկան վարչական ծախuերը եւ կապիտալ ներդրումները չեն կարող գերազանցել երաշխիքային վճարներ կատարող բոլոր բանկերի` նախորդ տարվա բանկային ավանդների միջին oրական ցուցանիշի 0.03 տոկոuը:

6. Եթե ընթացիկ տարում Հիմնադրամի փաuտացի կատարած ծախuերն ավելի քիչ են, քան uույն հոդվածով uահմանված կարգով հաuտատված` Հիմնադրամի վարչական եւ գործառնական  տարեկան ծախuերը, ապա տարվա արդյունքներով առաջացած տարբերությունը Հիմնադրամը փոխանցում է uույն oրենքի 20-րդ հոդվածով uահմանված հատուկ հաշվին:»:

Հոդված 17. Օրենքի   24-րդ հոդվածում 4-րդ մասի «վարչակառավարչական ծախսերի» բառերը փոխարինել «վարչական ծախuերի, գործառնական ծախսերի եւ կապիտալ  ներդրումների» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի   29-րդ հոդվածում 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից, բացառությամբ 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, որն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի ապրիլի 30-ից:»:

Հոդված 19. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ  օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

12.04.2008
ՀՕ-5