Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 06.12.2007

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող  մարմնի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (25 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀO-18-Ն) 2-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ե» կետով`

«ե) երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառը`  ենթակառուցվածքի օգտագործման  վճարների հաշվարկման  մեթոդաբանության, օգտագործման վճարի հաշվարկի իրականացման եւ օգտագործման վճարի հաստատման մասով»:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

25.12.2007
ՀՕ-294