Armenian   Russian    
Արժեթղթերի շուկայի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2007

Հոդված 1. «Արժեթղթերի շուկայի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (11 հոկտեմբերի  2007 թվականի, ՀO-195-Ն) 26-րդ հոդվածի 5-րդ կետը «դիլերային» բառից հետո լրացնել «-բրոքերային» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի փետրվարի 29-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

04.12.2007
ՀՕ-263