Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 11.10.2007
Հոդված 1. «Լիցենզավորման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (30 մայիuի 2001 թվականի, ՀO-193) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակում՝

1) 5-րդ բաժնի 2-րդ կետի երկրորդ սյունակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Ներդրումային ծառայությունների մատուցում՝ ըստ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ներդրումային ծառայությունների տեսակների».

2) 5-րդ բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ եւ 4-րդ կետերով՝
 
«3.  կարգավորվող շուկայի օպերատորի գործունեություն  ԿԲ  Բ  -  Փ  -  Ո   Հ   -
  4.  Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեություն  ԿԲ  Բ  -  Փ  -  Ո   Հ   -».

3) 6-րդ բաժնի 3-րդ կետից հանել «ինվեստիցիոն ընկերությունների,» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից չորս ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

20.10.2007
ՀՕ-206