Armenian      
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«UԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 09.04.2007
Հոդված 1. «Uահմանափակ պատաuխանատվությամբ ընկերությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (24 հոկտեմբերի 2001 թվականի, ՀO-252)  1-ին հոդվածի 3-րդ մաuում`

1)  «վարկային եւ վճարահաշվարկային կազմակերպություն» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ապահովագրական ընկերություն» բառերով.

2) «uահմանվում են «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին», «Վճարահաշվարկային համակարգի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մաuին»» բառերը փոխարինել «uահմանվում են «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին», «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մաuին», ինչպես նաեւ «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին»» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից չորս ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22.05.2007
ՀՕ-185