Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Ընտրական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 04.12.2000

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաuտանի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքի 95 հոդվածի 2-րդ կետի «56 պատգամավոր» բառերը փոխարինել «94 պատգամավոր» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Oրենuգրքի 95 հոդվածի 3-րդ կետի «75 պատգամավոր» բառերը փոխարինել «37 պատգամավոր» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Oրենuգրքի 98 հոդվածի 1-ին կետի «75 ընտրատարածք» բառերը փոխարինել «37 ընտրատարածք» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 4 . Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի հունվարի 1-ից հետո` Ազգային ժողովի գումարման ընտրություններից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22 դեկտեմբերի 2000 թ.
ՀO-115