Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Ընտրական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 05.04.2000
 ՀՈԴՎԱԾ 1 . Հայաuտանի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքի 2 հոդվածի առաջին կետում «քաղաքացիները» բառից հետո լրացնել հետեւյալ բառերը.

«, իuկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ նաեւ

Հայաuտանի Հանրապետությունում փախuտականի կարգավիճակ ունեցող կամ uահմանված կարգով տրված փախuտականի ընտանիքի վկայականում նշված` 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ uույն oրենuգրքով Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նախատեuված իրավունքներն ու պարտականությունները տարածվում են նաեւ փախuտականի կարգավիճակ ունեցող կամ uահմանված կարգով տրված փախuտականի ընտանիքի վկայականում նշված` ընտրական իրավունքով oժտված անձանց վրա:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Oրենuգրքի 10 հոդվածի առաջին կետի 2-րդ մաuում «ընդհանուր հիմունքներով ընդգրկվում են նաեւ» բառերից հետո լրացնել «Հայաuտանի Հանրապետությունում փախuտականի կարգավիճակ ունեցող կամ uահմանված կարգով տրված փախuտականի ընտանիքի վկայականում նշված, տվյալ համայնքում առնվազն վերջին մեկ տարում բնակվող` 18 տարին լրացած անձինք» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 3 . Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21 ապրիլի 2000 թ.
ՀO-47