Armenian   Russian    
Քրեական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.04.2007

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի (18 ապրիլի 2003 թվականի) 296-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի սանկցիայի «երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկը» բառերով.

2) 2-րդ մասի սանկցիայի «երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «վեցհարյուրապատիկից հազարապատիկը» բառերով.

3) 4-րդ մասի սանկցիայի «հիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկը» բառերը փոխարինել «չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկը» բառերով, իսկ «երկուհարյու՟րա՟պա՟տի՟կից» բառը` «յոթհարյուրապատիկից» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից երեք ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27.04.2007
ՀՕ-158