Հիմնադրամների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.02.2007
Հոդված 1. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (26 դեկտեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-516-Ն ) 4-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասից հանել «հնարավոր» բառը.

բ) 2-րդ մասը «կատարվել» բառից հետո լրացնել « կամ կատարվել են» բառերով.

գ) 3-րդ եւ 4-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասից հանել «, ինչպես նաեւ ցուցում պարունակի հիմնադրամի գործունեության բնույթի մասին, եթե անվանումից դա ակնհայտ չէ» բառերը.

բ)  ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 31-րդ մաս՝

«31.  Հիմնադրամի  անվանման մեջ «հայ» կամ «Հայաստան» բառերը, այդ բառերի հոլովաձեւերը եւ դրանց թարգմանությունները, ինչպես նաեւ ժառանգ չունենալու դեպքում մահացած հանրահայտ անձի անունը կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:».

գ) 5-րդ մասի «ներառվում է» բառերը փոխարինել «կարող է ներառվել» բառերով.

դ) 6-րդ մասի «այն դեպքերի, եթե հիմնադիրը կամ հիմնադիրներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն է: Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի օգտագործման թույլտվությունը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը» բառերը փոխարինել «օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասից հանել «(մարմիններից մեկի)» բառերը.

բ) 2-րդ  մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

ա) 5-րդ  մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

բ) 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«6. Հիմնադրամի սեփականությունը չի կարող օգտագործվել ի շահ իր հիմնադիրների, հիմնադրամի մարմինների անդամների, ինչպես նաեւ հիմնադրամի աշխատողների, բացառությամբ աշխատողների աշխատավարձի եւ հիմնադրամի մարմինների անդամների պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված՝ փոխհատուցման ենթակա ծախսերի, ինչպես նաեւ այն դեպքերի, երբ հիմնադրամի հիմնադիրները, հիմնադրամի մարմինների անդամները, ինչպես նաեւ հիմնադրամի աշխատողները հանդիսանում են կանոնադրությամբ նախատեսված շահառուներ:».

գ)  7-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 10-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասի «հիմնադիր ժողովի որոշմամբ» բառերը փոխարինել «հիմնադիրների որոշմամբ: Հիմնադրամը կարող է ստեղծվել նաեւ մեկ անձի կողմից» բառերով.

բ)  2-րդ եւ 3-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

գ) 4-րդ մասի «համայնքի ավագանու որոշմամբ» բառերը փոխարինել «համայնքի ղեկավարի  որոշմամբ՝ համայնքի ավագանու հաստատմամբ» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասի «հիմնադրամում» բառը փոխարինել «հիմնադրամի հիմնադրմանը» բառերով.

բ)  2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

գ) 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Հոդված 13. Հիմնադրամը հիմնադրելու որոշումը

1. Հիմնադրամը հիմնադրելու մասին որոշում կայացնելիս հիմնադիրները պետք է միաձայն՝

1) հաստատեն հիմնադրամի կանոնադրությունը.

2) նշանակեն հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարին (այսուհետ՝ ժամանակավոր կառավարիչ):

Որոշումը պետք բովանդակի տեղեկություններ հիմնադիրների մասին:

2. Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ հիմնադրամների հիմնադրման մասին կառավարության որոշումը պետք է պարունակի նաեւ դրույթներ  հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական կառավարման մարմնի (մարմինների) մասին:

3. Համայնքի մասնակցությամբ հիմնադրամների հիմնադրման մասին որոշումը պետք է պարունակի նաեւ դրույթներ հիմնադրի անունից հանդես եկող լիազորված անձանց վերաբերյալ:

4. Հիմնադրամի պետական գրանցումից հետո եռամսյա ժամկետում ձեւավորվում է հոգաբարձուների խորհուրդը:»:

Հոդված 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

բ)  3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3) հիմնադրամի պետական գրանցումը մերժելու դեպքում, եթե մերժումը  3 ամսվա ընթացքում չի վիճարկվել դատական կարգով, իսկ վիճարկելու դեպքում` դիմումը մերժվել է օրինական ուժի մեջ մտած վճռով:»:

Հոդված 11. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասի 4-րդ կետը «կարող է» բառերից հետո լրացնել «անձամբ» բառով.

բ)  2-րդ մասի 5-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«5) տեղեկություններ հիմնադիրների (հիմնադրի) մասին՝

- ֆիզիկական անձանց համար՝ քաղաքացիությունը, անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրի կամ հաշվառման հասցեն,

- իրավաբանական անձանց համար՝ պետությունը, որտեղ հիմնադրվել է, լրիվ անվանումը (ֆիրմային անվանումը), պետական գրանցման տվյալները, գտնվելու վայրի հասցեն,

- համայնքի համար՝ համայնքի լրիվ անվանումը,

- պետության համար՝ պետության լրիվ անվանումը, լիազորված մարմնի լրիվ անվանումը.».

գ) 2-րդ մասի 6-րդ կետից հանել «հիմնադրամի սկզբնական գույքի արժեքը,» բառերը.

դ) 2-րդ մասի 7-րդ կետից հանել «հնարավոր» բառը.

ե) 2-րդ մասի 8-րդ կետը «ժամկետը» բառից հետո լրացնել «, եթե հիմնադրամը ստեղծվել է որոշակի ժամկետով» բառերով.

զ) 2-րդ մասի 9-րդ կետում «քանակական կազմն ու» բառերը փոխարինել «հոգաբարձուների խորհրդի քանակական կազմը, հիմնադրամի մարմինների» բառերով.

է) 2-րդ մասի 10-րդ կետից հանել «եւ այդ դեպքում գույքի օգտագործման» բառերը.

ը) 2-րդ մասի 11-րդ կետից հանել «սույն օրենքով նախատեսված, ինչպես նաեւ» բառերը.

թ) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«4. Հիմնադրամի հիմնադիրները կարող են միաձայն որոշմամբ փոփոխություններ մտցնել հիմնադրամի կանոնադրության մեջ: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կարող է կանոնադրությամբ սահմանված կարգով փոփոխություններ մտցնել հիմնադրամի կանոնադրության մեջ, եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է նման փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն: Կանոնադրության այդ փոփոխությունները չեն կարող վերաբերել հիմնադրամի նպատակներին կամ շահառուներին:».

ժ) հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով՝

«5. Եթե կանոնադրության պահպանումը անփոփոխ ձեւով կարող է առաջացնել այնպիսի հետեւանքներ, որոնք հնարավոր չէր կանխատեսել հիմնադրամն ստեղծելիս, իսկ կանոնադրությամբ նախատեսված չէ այն փոխելու հնարավորություն, կամ կանոնադրությունը չի փոփոխում դրա իրավասությունն ունեցող մարմինը, կամ փոփոխությունները պետք է վերաբերեն հիմնադրամի նպատակներին կամ շահառուներին, ապա փոփոխություններ կատարելու իրավունքն իրականացնում է դատարանը՝ հիմնադրամի մարմինների կամ հիմնադիրներից մեկի կամ սույն օրենքի համաձայն ստեղծված հոգաբարձուների ժամանակավոր խորհրդի դիմումի հիման վրա:»:

Հոդված 12. Օրենքի 16-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1) դիմում պետական գրանցման մասին, ստորագրված՝ հիմնադրամի ժամանակավոր կառավարչի  կողմից».

բ)  2-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3) հիմնադրամի հիմնադրելու մասին որոշումը».

գ) 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 13. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ մասի 4-րդ կետից հանել «սույն» բառը.

բ)  3-րդ մասից հանել «, ինչպես նաեւ գրանցումից խուսափելը» բառերը:

Հոդված 14. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 15. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«2. Հիմնադրամն իրավունք ունի անձամբ զբաղվելու միայն իր կանոնադրությամբ նախատեսված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով:»:

Հոդված 16. Օրենքի 20-րդ հոդվածում`

ա)  2-րդ մասը «իրավասու» բառից առաջ լրացնել «օրենքով լիազորված» բառերով, իսկ  «Իրավասու» բառից առաջ՝  «Օրենքով լիազորված» բառերով.

բ)  3-րդ մասն  ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 17. Օրենքի 21-րդ հոդվածում`

ա) 1-ին մասի 2-րդ կետը «կառավարիչը» բառից հետո լրացնել «(տնօրենը, գործադիր տնօրենը կամ գլխավոր տնօրենը)» բառերով.

բ) 2-րդ մասից հանել «, որոնց լիազորությունները պետք է սահմանվեն կանոնադրությամբ» բառերը:

Հոդված 18. Օրենքի 22-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով`  «Հոգաբարձուների խորհրդի քանակական կազմը չի կարող պակաս լինել 3 անդամից:».

բ)  3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կազմավորվում է կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, իսկ եթե կանոնադրությամբ նման կարգ սահմանված չէ, ապա յուրաքանչյուր հիմնադիր հոգաբարձուների խորհրդի մեկ անդամ սկզբունքով:».

գ) 5-րդ մասի «Հիմնադրամի» բառը փոխարինել «Եթե կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ, ապա հիմնադրամի» բառերով.

դ)  ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս՝

«8. Եթե հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսվել է, որ հոգաբարձուների խորհրդի անդամը կամ նախագահը (համանախագահները) նշանակվում են ի պաշտոնե, ապա այդ անձի լիազորությունները համարվում են դադարած նրա զբաղեցրած պաշտոնին այլ անձ նշանակելու կամ նրա զբաղեցրած պաշտոնի վերացման մասին լիազորված մարմնի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից:»:

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 221 -րդ հոդվածով՝

«Հոդված 221 . Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն՝

1) առաջարկություններ ներկայացնելու հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի օրակարգի եւ քննարկվող հարցերի վերաբերյալ.

2) նախապատրաստելու եւ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու հարցեր, առաջարկություններ եւ որոշումների նախագծեր.

3) ստանալու տեղեկություններ հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած հարցի վերաբերյալ.

4) ստանալու իր պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցում:

2. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները պարտավոր են՝

1) մասնակցել հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին.

2) իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում գործել` ելնելով հիմնադրամի շահերից:»:

Հոդված 20. Օրենքի 23-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով՝

«Հոգաբարձուների խորհրդի առաջին կազմի անդամների լիազորություններն սկսվում են հիմնադրամի պետական գրանցումից հետո՝ եռամսյա ժամկետը լրանալու հաջորդ օրվանից, իսկ եթե  նշանակվել են հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամները, ապա դրա հաջորդ օրվանից:».

բ)  2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«2. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունը դադարում է՝

1) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին տրված գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) նրա կողմից իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու դեպքում՝ հոգաբարձուների խորհրդի մնացած անդամների ձայների առնվազն 3/4-ով, եթե նման հնարավորություն նախատեսված է հիմնադրամի կանոնադրությամբ.

3) լիազորությունների ժամկետի ավարտման դեպքում, եթե կանոնադրությամբ նման ժամկետ սահմանված է.

4) եթե դադարել են հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսի կամ կեսից ավելիի լիազորությունները.

5) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու դեպքում.

6) նրան առաջադրած անձի որոշմամբ, եթե նրան առաջադրել է Հայաստանի Հանրապետությունը կամ համայնքը.

7) նրա մահվան դեպքում.

8) եթե նա նշանակվել է ի պաշտոնե՝ նրա զբաղեցրած պաշտոնին այլ անձ նշանակելու կամ նրա զբաղեցրած պաշտոնի վերացման դեպքում:».

գ) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունը դադարելու դեպքում նրա փոխարեն նոր անդամ նշանակվում է նախկին անդամի նշանակման կարգով, ոչ ուշ, քան հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թափուր տեղ առաջանալու մասին կառավարչի ծանուցումն ստանալու օրվանից հետո` 30 օրվա ընթացքում:

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թափուր տեղ առաջանալու մասին տեղեկացված լինելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում հիմնադրամի  կառավարիչը տեղեկացնում է հիմնադիրներին, հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին նշանակած անձանց կամ մարմիններին, հիմնադրամի մարմիններին:».

դ) 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

ե) 7-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«7. Եթե հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամների լիազորությունների դադարման դեպքում երկամսյա ժամկետում հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսից ավելին չի նշանակվում, ապա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը երկամսյա ժամկետում նշանակում է 3 անդամից կազմված ժամանակավոր խորհուրդ:

Ժամանակավոր խորհուրդը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել սույն օրենքով սահմանված կարգով հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համալրման համար:

Ժամանակավոր խորհուրդն իրավասու է՝

1) իրականացնելու հիմնադրամի գործունեությունը շարունակելուն ուղղված` սույն օրենքով հոգաբարձուների խորհրդին վերապահված լիազորություններ.

2) դիմելու դատարան՝ հիմնադրամը լուծարելու համար:

Եթե ժամանակավոր խորհուրդ նշանակելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսից ավելին չի նշանակվում, ապա ժամանակավոր խորհուրդը պարտավոր է դիմել դատարան՝ հիմնադրամը լուծարելու համար:»:

Հոդված 21. Օրենքի 24-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասից հանել «, եթե կանոնադրությամբ մասնակիցների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ» բառերը.

բ) 1-ին մասը երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով՝ «Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն:».

գ) 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«2. Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, հիմնադրամի կառավարչի ընտրության եւ պաշտոնից ազատման, ինչպես նաեւ հիմնադրամի անվանման փոփոխության, լուծարման եւ կանոնադրության փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին որոշումներն ընդունվում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, եթե հիմնադրամի կանոնադրությամբ ձայների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ:

Եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է նման հնարավորություն, ապա հոգաբարձուների խորհուրդը հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշումներն ընդունում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ (2/3) մեծամասնությամբ, եթե հիմնադրամի կանոնադրությամբ ձայների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ:»:

Հոդված 22. Օրենքի 25-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11 -րդ կետով՝

«11 ) հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում` անձամբ) ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.».

բ) 1-ին մասի 4-րդ կետը «ընդունումը» բառից հետո լրացնել «, եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է վերակազմակերպման հնարավորություն» բառերով.

գ) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 41 -րդ եւ  42 -րդ կետերով`

«41 ) հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման ընդունումը.

42 ) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի հաստատումը, լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.».

դ) 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նոր անդամների ընտրությունը եւ» բառերը.

ե)  1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«8) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, կանոնադրության փոփոխություն, նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն հաստատելու մասին որոշումների ընդունումը, եթե կանոնադրությամբ նախատեսված է փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն.».

զ) 1-ին մասի 9-րդ կետը «կանոնադրությունների» բառից հետո լրացնել «հաստատման» բառով.

է) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 131 -րդ եւ 132 -րդ կետերով`

«131 ) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը.

132) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը.»:

Հոդված 23. Օրենքի 26-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասի 1-ին կետը «աշխատանքները» բառից հետո լրացնել «, անհրաժեշտության դեպքում կարող է կազմավորել հոգաբարձուների խորհրդի ժամանակավոր հանձնախմբեր, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի առաջին մասի 10-րդ կետով նախատեսված, հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկման (ստուգում, ուսումնասիրում եւ այլն) իրականացման եւ առաջին մասի 2-րդ, 3-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ կետերով նախատեսված հարցերի նախնական քննարկման եւ դրանց վերաբերյալ հոգաբարձուների խորհրդին եզրակացություններ (տեղեկանքներ) ներկայացնելու համար» բառերով.

բ)  2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով՝

«4) հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծ, սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում:».

գ) 4-րդ մասը «կիրառմամբ» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ հարցման կարգով» բառերով:

Հոդված 24. Օրենքի 27-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասից հանել «, բացառությամբ սույն օրենքով եւ կանոնադրությամբ՝ հոգաբարձուների խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերի» բառերը.

բ) 3-րդ մասի 9-րդ կետում «աշխատակիցներին» բառը փոխարինել «աշխատողներին, այդ թվում՝ հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ղեկավարներին ու աշխատողներին» բառերով:

Հոդված 25. Օրենքի 28-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. Հիմնադրամի մարմինների նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունը ստորագրում են տվյալ նիստին մասնակցող հիմնադրամի մարմնի բոլոր անդամները:».

բ) 2-րդ մասի 2-րդ կետը «անձանց» բառից հետո լրացնել «(այդ թվում` կառավարման մարմնի անդամների)» բառերով.

գ) 2-րդ մասի 3-րդ կետը «անձանց» բառից հետո լրացնել «(այդ թվում` կառավարման մարմնի անդամների)» բառերով, իսկ «քանակը» բառից հետո՝ «, անունները՝ նշելով հիմնադրամում զբաղեցրած պաշտոնը» բառերով.

դ)   ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  3-րդ եւ 4-րդ մասեր՝

«3. Հիմնադրամի մարմինների նիստերի արձանագրությունները կազմվում են հայերենով: Դրանք կարող են կազմվել նաեւ օտար լեզվով: Տեքստերի միջեւ հակասության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տեքստին:

4. Հիմնադրամի մարմինների նիստերի արձանագրություններից քաղվածքները պետք է բովանդակեն սույն հոդվածի երկրորդ մասի 1-3-րդ կետերում նշված տեղեկությունները, իսկ 4-րդ կետում նշված եւ սույն հոդվածով սահմանված այլ տեղեկությունները, քաղվածքները կարող են բովանդակել մասամբ: Քաղվածքները պետք է բովանդակեն տեղեկություններ արձանագրությունը ստորագրած անձանց (այդ թվում՝ հատուկ կարծիք ներկայացրած անձանց) վերաբերյալ:»:

Հոդված 26. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել միայն հիմնադրամի՝ այլ հիմնադրամին միացման կամ այլ հիմնադրամի հետ միաձուլման ձեւով, եթե դա նախատեսված է կանոնադրությամբ:

2. Հիմնադրամի վերակազմակերպումը կատարվում է հիմնադիրների միաձայն որոշմամբ: Հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված լինելու դեպքում հիմնադրամի վերակազմակերպումը կարող է կատարվել նաեւ հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ:»:

Հոդված 27. Օրենքի 30-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասից հանել «ընդունվի միաձուլվող յուրաքանչյուր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում, որը պետք է» բառերը.

բ)  3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3. Միաձուլման արդյունքում ստեղծվող հիմնադրամը հիմնադրելու որոշումը կայացնում են միաձուլվող հիմնադրամների բոլոր հիմնադիրները սույն օրենքով սահմանված կարգով՝ միաձուլման պայմանագրում նշված ժամկետներում: Որոշմամբ պետք է հաստատվեն նաեւ միաձուլման պայմանագիրը (պայմանագրերը) եւ փոխանցման ակտերը:»:

Հոդված 28. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «ընդունվի միացող յուրաքանչյուր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում, որը պետք է» բառերը:

Հոդված 29. Օրենքի 32-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասի «համապատասխանաբար նրանց հոգաբարձուների խորհրդի կողմից» բառերը փոխարինել «վերակազմակերպման մասին որոշմամբ» բառերով.

բ)  2-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3) միացման հետեւանքով ընդլայնված հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի գումարման ժամկետը, հրավիրման եւ անցկացման կարգը կամ միաձուլման արդյունքում ստեղծվող հիմնադրամը հիմնադրելու որոշման կայացման ժամկետը.».

գ)  2-րդ մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 30. Օրենքի 34-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  7-րդ մասով՝

«7. Հիմնադրամը կարող է լուծարվել նաեւ սույն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:»:

Հոդված 31. Օրենքի 35-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. Դատարանի կողմից հիմնադրամի լուծարման մասին որոշում ընդունելուց հետո հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը նշանակում  է լուծարման հանձնաժողով (լուծարող) եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի եւ սույն օրենքի համաձայն` սահմանում է լուծարման կարգը եւ ժամկետները:».

բ) 8-րդ մասի «դատարանը» բառը փոխարինել «հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը» բառերով.

գ) 9-րդ մասը «հետո» բառից հետո լրացնել «, եթե լուծարվող հիմնադրամի ունեցած դրամական միջոցներն անբավարար են պարտատերերի պահանջները բավարարելու համար, » բառերով.

դ) 12-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«12. Հիմնադրամի գույքի ամբողջական բաշխումն իրականացնելուց հետո լուծարման հանձնաժողովը կազմում է լուծարման հաշվեկշիռ եւ ներկայացնում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  հաստատմանը: Լուծարման հանձնաժողովը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած լուծարման հաշվեկշիռը  ներկայացնում է դատարանի հաստատմանը:».

ե)  ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 15-րդ մաս՝

«15. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից սույն հոդվածի առաջին, ութերորդ եւ տասներկուերորդ մասերով սահմանված իր լիազորությունները երկամսյա ժամկետում (համապատասխանաբար դատարանի կողմից որոշման ընդունման, լուծարման հանձնաժողովի կողմից լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի եւ լուծարման հաշվեկշռի ներկայացման պահից) չկատարելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը հիմնադրամի լուծարման հետ կապված լիազորությունների իրականացման նպատակով երկամսյա ժամկետում նշանակում է ժամանակավոր խորհուրդ:»:

Հոդված 32. Օրենքի 36-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 33. Օրենքի 37-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել.

 բ)  2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 34. Օրենքի 38-րդ հոդվածում երրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«3. Հիմնադրամները սույն օրենքի 39-րդ հոդվածով սահմանված հաշվետվությունը հրապարակելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում, այդ մասին գրավոր ծանուցում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը` գրությանը կից ներկայացնելով հաշվետվությունը եւ մամուլի միջոցի օրինակը: Սահմանված ժամկետում հաշվետվությունը թերի հրապարակելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հիմնադրամ է ուղարկում գրավոր նախազգուշացում՝ առաջարկելով մեկամսյա ժամկետում վերացնել թերությունները: Սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունը չհրապարակելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն այդ մասին չծանուցելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն հաշվետվությունը չներկայացնելու կամ նախազգուշացման պահանջները չկատարելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը կարող է դիմել դատարան՝ հիմնադրամը լուծարելու պահանջով:»:

Հոդված 35. Օրենքի 39-րդ հոդվածում`

ա) «ֆինանսական տարվա ավարտին հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «տարի հաշվետու տարվան հաջորդող մարտի 25-ից ոչ ուշ» բառերով.

բ) 1-ին կետի «վարչակառավարչական» բառը փոխարինել «կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված» բառերով, իսկ «գույքի օգտագործման մասին» բառերը՝ «հիմնադրի» բառով.

գ) 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

դ) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն՝

«Հաշվետվության (որը բովանդակում է հիմնադրամի լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման տվյալները եւ սույն հոդվածի 1-ին եւ 3-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունները) ձեւը, հրապարակման եւ ներկայացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը:»:

Հոդված 36. Օրենքի 40-րդ հոդվածում`

ա) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով՝ «Այդ հիմնադրամների վրա չի տարածվում սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված սահմանափակումը:».

բ)  ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս՝

«5. Սույն հոդվածի չորրորդ մասի դրույթները չեն տարածվում մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը եւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ստեղծված այն առեւտրային իրավաբանական անձանց վրա, որոնց ֆիրմային անվան մեջ «հիմնադրամ» բառի օգտագործումը նախատեսված է այլ օրենքներով:»:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

23.03.2007
ՀՕ-109