Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.02.2007
Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի, ՀՕ-193 օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասը «ավարտից» բառից հետո լրացնել «ոչ շուտ քան 3 ամիս» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակում`

1) «1. Անվտանգության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
« 1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրություն
  ՀՀԿ 
  Բ 
  - 
  Փ 
  - 
  Ո 
  Հ 
  Վ 
2. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների առեւտուր 
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
3. պայթեցման աշխատանքների կատարում
ԿՄ
Բ
-
-
-
Ո
Հ
-
4. հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առեւտուր
ԿՄ
Պ
-
-
-
-
-
-
5. զենքի արտադրություն
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
-
Հ
Վ
6.
զենքի առեւտուր
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
-
Հ
Վ
7. թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`                
  -արտադրություն կամ պատրաստում
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
  -նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
  -պահպանում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
Հ
Վ
  -տեղափոխում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
-
Հ
-
  -բաշխում, բացթողում եւ իրացում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
  -արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագործման (այդ թվում` բժշկական) նպատակով ձեռքբերում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
-
Հ
-
  -գիտական եւ ուսումնական նպատակներով օգտագործում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
Ո
Հ
Վ
  -ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատակով վերամշակում
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
  -օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում
ՀՀԿ
Բ
-
-
-
Ո
Հ
Վ
-արտահանում կամ ներմուծում
ՀՀԿ
Բ
Ա
-
-
-
Հ
-
8. դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների պատրաստում կամ արտադրություն
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
-
Հ
Վ
9.
պետական կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստում կամ արտադրություն
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
-
Հ
Վ
10. հատուկ պաշտպանվածություն
պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրում
ՀՀԿ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ».

2) «2. Առեւտրի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
« 2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում

ԿՄ
 
 

Պ

Ա

-

-
 
 

-
 
 

-

- ».
 
 

3) «3. Առողջապահության բնագավառ» բաժնի 2-րդ եւ 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) «5. Արժեթղթերի շրջանառության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

5) «7. Գյուղատնտեսության բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

6) «9. Կրթության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
1.  նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում 
 ԿՄ 
 Բ 
 Ա 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2. տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
3.
հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
4. միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
5.
հատուկ ընդհանուր կրթական ծրագրերի իրականացում 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
6. նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
6.1 միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-
6.2 բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի 
ԿՄ
Բ
Ա
-
-
-
-
-».

7) «10. Հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառ» բաժնի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

8) «12. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ» բաժնում`

ա. 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 9-րդ կետի առաջին, հինգերորդ եւ 11-րդ կետի չորրորդ տողերը հանել.

9) «13. Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«1. վտանգավոր թափոնների`

-վերամշակում
-վնասազերծում
-պահպանում
-փոխադրում եւ տեղադրում

ՀՀԿ
 
 

Բ

Ա

Փ

-
 
 

Ո
 
 

Հ

Վ».
 
 

10) «14. Որակի, ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, չափագիտության բնագավառ» բաժնի 2-րդ սյունակից հանել «եւ նորոգում» բառերը.

11) «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնում`

ա. 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«1. միջազգային կանոնավոր օդային հաղորդակցության գործունեություն ԿՄ Բ

-

Փ

- Ո
 

Հ

- ».

բ. 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

12) «17. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնում`

ա. 1-ին եւ 2-րդ կետերի երկրորդ եւ յոթերորդ տողերը հանել,

բ. 1-ին եւ 2-րդ կետերի 2-րդ սյունակի առաջին տողերը «քաղաքացիական» բառերից հետո լրացնել «եւ արդյունաբերական» բառերով.

13) «17.1 Զբոսաշրջության բնագավառ» բաժնի 1-ին եւ 2-րդ կետերի 5-րդ սյունակները լրացնել «Ա» տառերով.

14) «18. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնում`

ա. 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«7. Սննդամթերքի արտադրություն, այդ թվում`                        
7.1 թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների եւ 220890 ծածկագրին դասվող մինչեւ 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպեu նաեւ 2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոu եւ ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) եւ խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն
 ԿՄ
Պ 
 Ա 
 -
 - 
 - 
-  
 - 
7.2 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների եւ 220890 ծածկագրին դասվող մինչեւ 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն
ԿՄ
Պ
 Ա
 -
 - 
-
-
-
7.3 «Արտաքին տնտեuական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դաuակարգչի 2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոu եւ ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 
ԿՄ
Պ
Ա
-
-
-
-
-
7.4 գինու, խնձորի եւ պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն
ԿՄ
Պ
Ա
-
-
-
-
-
7.5 գարեջրի արտադրություն 
ԿՄ
Պ
Ա
-
-
-
-
-

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը, 2-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ կետերը, 8-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերը, 9-րդ, 10-րդ կետերը, 11-րդ կետի «բ» ենթակետը, 12-րդ կետի «ա» ենթակետը, 13-րդ, 14-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ կետերը, 11-րդ կետի «ա» ենթակետը, 12-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկինում տրված լիցենզիաները պահպանում են իրենց իրավաբանական ուժը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

24.03.2007
ՀՕ-116