Armenian      
Զենքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.02.2007
Հոդված 1. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 3-ի, ՀՕ-246 օրենքի 9-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «, ձեռքբերումը, հավաքածուներ կազմելը կամ դրանք ցուցադրելը» բառերը.

2) 2-րդ մասի առաջին նախադասությունից հանել «, ձեռքբերման, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու» բառերը, «լիցենզիաները» բառը փոխարինել «լիցենզիան» բառով, իսկ երկրորդ նախադասության «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով.

3) 3-րդ մասից հանել «, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու» բառերը, «իսկ ձեռք բերելունը`» բառերը փոխարինել «իսկ ձեռք բերելու, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու թույլտվություններինը՝» բառերով.

4) 4-րդ մասի առաջին նախադասությունը «լիցենզիա» բառից հետո լրացնել «կամ թույլտվություն» բառերով.

5) 5-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Զենքի արտադրության, առեւտրի լիցենզիաների եւ հավաքածու կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու թույլտվությունների գործողության ժամկետը դիմումի հիման վրա կարող է երկարաձգվել հինգ տարով, իսկ զենքի ձեռքբերման թույլտվության գործողության ժամկետը՝ վեց ամսով».

6) 5-րդ մասի երկրորդ նախադասության «նշված լիցենզիաների» բառերը փոխարինել «նշված լիցենզիաների եւ թույլտվությունների» բառերով, իսկ «երեք ամիս» բառերը փոխարինել «մեկ ամիս» բառերով.

7) 6-րդ եւ 7-րդ մասերի «լիցենզիա տալու կամ դրա» բառերը փոխարինել «լիցենզիա եւ թույլտվություն տալու կամ դրանց» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով:

Հոդված 3.   Օրենքի 13-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասում «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով.

2) 2-րդ մասի առաջին նախադասության «լիցենզիայի» բառը փոխարինել «թույլտվության» բառով, երկրորդ նախադասության «Լիցենզիայում» բառը փոխարինել «Թույլտվությունում» բառով, երրորդ նախադասության «Լիցենզիան» բառը փոխարինել «Թույլտվությունը» բառով, իսկ չորրորդ նախադասության «Լիցենզիայի» բառը փոխարինել «Թույլտվության» բառով.

3) 3-րդ, 4-րդ եւ 18-րդ մասերի «լիցենզիայի» բառը փոխարինել «թույլտվության» բառով.

4) 12-րդ եւ 15-րդ մասերի «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով:

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1)  1-ին մասի «լիցենզիաներով» բառը փոխարինել «թույլտվություններով» բառով.

2)  2-րդ մասի «լիցենզիայի» բառը փոխարինել «թույլտվության» բառով:

Հոդված 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածում 3-րդ մասի առաջին նախադասության «լիցենզիաներով» բառը փոխարինել «թույլտվություններով» բառով:

Հոդված 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «գ» ենթակետի «լիցենզիա» բառերը փոխարինել «թույլտվություն» բառերով, իսկ «ե» ենթակետի «լիցենզիայում» բառը փոխարինել «թույլտվությունում» բառով.

2) 4-րդ մասի «ա» ենթակետի «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով:

Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածում`

1)  4-րդ մասում «զենքի առեւտրի, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու լիցենզիա» բառերը փոխարինել «զենքի առեւտրի լիցենզիա, զենքի հավաքածու կազմելու կամ զենքի հավաքածու ցուցադրելու թույլտվություն» բառերով, իսկ «լիցենզիա ունեցող» բառերը փոխարինել «թույլտվություն ունեցող» բառերով.

2) 5-րդ մասի առաջին նախադասության «լիցենզիայի» բառը փոխարինել «թույլտվությամբ» բառով, իսկ երկրորդ նախադասության «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով:

Հոդված 8. Օրենքի 25-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «լիցենզիա» բառը փոխարինել «թույլտվություն» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի արտադրության, առեւտրի լիցենզիաները, ձեռք բերելու, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու, ինչպես նաեւ պահելու, կամ պահելու եւ կրելու թույլտվություններն ուժը կորցրած են ճանաչվում, եթե՝», այնուհետեւ ըստ տեքստի:

Հոդված 10. Օրենքի 27-րդ հոդվածում 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«ա) բացակայում են քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի եւ դրանց փամփուշտների արտադրության, առեւտրի լիցենզիաները, ձեռք բերելու, հավաքածուներ կազմելու կամ դրանք ցուցադրելու, ինչպես նաեւ զենք պահելու, կամ պահելու եւ կրելու թույլտվությունները.»:

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

24.03.2007
ՀՕ-122