Russian    
Մաքսային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ OՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 20.12.2006
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հու՟լիսի  2000 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 102-րդ հոդվածի  4-րդ կետի աղյուսակի չորրորդ սյունակում առաջին «240» թիվը փոխարինել «380» թվով:

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27.12.2006
ՀՕ-247