Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 20.12.2006
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածի 18-րդ բաժնում («Գոր՟ծու՟նե՟ութ՟՟յան այլ բնա՟գա՟վառ՟ներ»)`

ա) 18.8-րդ կետի առաջին տողը «մինչեւ 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիր՟տա՟յին խմիչքնե՟րի» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված  40 տոկոս եւ ավելի սպիրտ պարունակող ալ՟կո՟հո՟լա՟յին խմիչքների)» բառերով.

բ) 18.8-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով`
 
«Արտաքին տնտե՟սա՟կան գոր՟ծու՟նեու՟թ՟յան ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված  40 տոկոս եւ ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքնե՟՟րի արտադրության համար` տարեկան  բազային տուրքի 50 - ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27.12.2006
ՀՕ-248