Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.12.2006

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ՈՐՈՇՈՒՄ  Է.

 Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2007 թվականի գործունեության ծրագիրը (կցվում է):
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                              
ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ Տ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

21 դեկտեմբերի 2006 թվականի,
քաղ. Երեւան
Ն-325-3
 Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

Հ/Հ
ը/կ

Վերահսկողության առարկան

Վերահսկողու թյան բնույթը

Վերահսկողության ժամանակացույցը

1.

«Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» ՀՀ կառավարության հաշվետվության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը

Ամփոփ վերլուծություն

Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի

2.

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը

Ամփոփ վերլուծություն

Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի

3.

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին կառավարության հաշվետվության համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին

Ամփոփ վերլուծություն

Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 109-րդ հոդվածի

4.

Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի I կիսամյակի պետական բյուջեի, պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման, օտարերկրյա պետություններից եւ միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների եւ վարկերի օգտագործման ընթացքի մասին

Ամփոփ վերլուծություն

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի16-րդ հոդվածի

5.

Օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը 2006թ. տրամադրված վարկային միջոցների օգտագործման ընթացքի մասին

Ամփոփ վերլուծություն

I կիսամյակ

6.

Պետական ծրագրերի կատարման նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաեւ եկամուտների առանձին տեսակների գծով մուտքերի հավաքման մասին

Ուսումնասիրու թյուն

  

6.1.

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Ուսումնասիրու թյուն

II կիսամյակ

6.2.

ՀՀ առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարարություն

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

6.3.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

6.4.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեում պետական բյուջեով նախատեսված հարկային եկամուտների եւ մաքսատուրքերի գանձման համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

6.5.

ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ

Երեւանի քաղաքապետարան
Գեղարքունիքի մարզ
Սյունիքի մարզ
Կոտայքի մարզ

Ուսումնասիրություն

 I, II կիսամյակ

  7

Պետական պատվերի եւ ծրագրերի կատարման նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման մասին

Ուսումնասիրու թյուն

       

7.1.

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության արտակարգ իրավիճակների վարչություն

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

7.2.

Սոցիալական ծրագրեր

կենսաթոշակային ապահովում
պետական նպաստներ բնակչությանը
- սոցիալական ապահովության միջոցառումներ 

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

7.3.

Առողջապահական ծրագրեր

հիվանդանոցային բուժօգնություն
հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայություններ

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

7.4.

Մշակութային ծրագրեր

արվեստ
կինեմատոգրաֆիա
հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

7.5.

Կրթական ծրագրեր

հատուկ ընդհանուր կրթություն
միջին մասնագիտական կրթություն
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

Ուսումնասիրու թյուն

II կիսամյակ

7.6.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական կոմիտե

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

7.7.

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

7.9.

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպա՟նության պետական հանձնաժողով

Ուսումնասիրու թյուն

II կիսամյակ

7.10.

Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի նպատակով հատկացված միջոցների օգտագործման մասին

Ընտրանքային ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

7.11.

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

8.

Օտարերկրյա պետությունների եւ միջազ՟գային ֆինանսականկազմակերպու՟թյունների կողմից տրամադրված վարկային միջոցների օգտագործման ընթացքի մասին

Ընտրանքային ուսումնասիրու թյուն

 

8.1.

Ոռոգման համակարգի զարգացման ծրագիր

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

8.2.

Բնական պաշարների կառավարման եւ չքավորության նվազեցման ծրագիր

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

8.3.

Կրթության որակի եւ համապատասխանության ծրագիր

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

8.4.

Համայնքային ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագիր

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

8.5.

Ձեռնարկությունների «ինկուբատոր» ծրագիր

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

8.6.

Օտարերկրյա ներդրումների եւ արտահանման խթանման ծրագիր

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

8.7.

Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման ծրագիր

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

8.8.

Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

8.9.

Պատվարների անվտանգության ծրագիր

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

8.10.

Թռչնագրիպի կանխարգելման ծրագիր

Ուսումնասիրու թյուն

II կիսամյակ

8.11.

ՀՀ Արմավիրի մարզում կոյուղու համակար՟՟գի պարզարանային կայանի կառուցման ծրագիր

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

8.12.

Պատվարների անվտանգության երկրորդ ծրագիր

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

9.

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման մասին

Ամփոփ վերլուծություն

I կիսամյակ

10.

ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրված դոտացիաների եւ նպատա՟՟կային հատկացումների օրենքներին համապա՟՟տասխանության եւ օգտագործման մասին

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

11.

Համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման մասին`

- Երեւանի թաղային համայնքներ`
Կենտրոն,
Արաբկիր.

- ՀՀ մարզերի համայնքներ`
Շիրակ,
Լոռի

Ուսումնասիրություն

I, II կիսամյակ

12.

Արտադրական նշանակության հողերի օտարման, օգտագործման եւ բյուջեինկատմամբ պարտավորությունների կատարման մասին

Ուսումնասիրու թյուն

I կիսամյակ

13.

Պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների, պետական կազմակերպություն՟ների եւ դրանց կազմից առանձնացված գույ՟՟քի մասնավորեցման (օտարման) համապա՟՟տասխանությունը մասնավորեցման ծրա՟գրով, ՀՀ օրենքներով եւ նորմատիվ ակտերով սահմանված դրույթներին

Ուսումնասիրություն

II կիսամյակ

14.

ՀՀ պետական բյուջեի պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր ծրագրով ՀՀ-ում ՌԴ դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ վարչությանը հատ՟կացված միջոցների օգտագործման մասին

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ

15.

ՀՀ պետական բյուջեի այլ ծրագրերով այլ մարմիններին հատկացված միջոցների օգտագործման մասին

Ուսումնասիրություն

I կիսամյակ