Armenian      
Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.11.2006
Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (17 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-66-Ն)  1-ին հոդվածում  «15000 դրամ» բառերը փոխարինել  «20000 դրամ» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ  հոդվածում «87 դրամ» բառերը փոխարինել  «116 դրամ» բառերով,  «97 դրամ» բառերը`  «126 դրամ» բառերով, իսկ «145 դրամ» բառերը` «194  դրամ» բառերով:

Հոդված 3. Սույն  օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16.12.2006
ՀՕ-200