Armenian   Russian    
Արհեստակցական միությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.10.2006
Հոդված 1. «Արհեստակցական միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  (5 դեկտեմբերի  2000 թվականի,  ՀՕ-135, այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածում`

1) երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«արհեստակցական կազմակերպություն` հասարակական միավորում, որն օրենքով սահմանված կարգով եւ ազատ կամքի դրսեւորումով միավորում է տվյալ գործատուի  հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող աշխատողներին`  իրենց աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքներն  ու շահերը ներկայացնելու եւ աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով.».

2) չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«արհեստակցական կազմակերպությունների միություն` իրավաբանական անձանց միություն, որն օրենքով սահմանված կարգով միավորում է երկու եւ  ավելի արհեստակցական կազմակերպությունների` աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու եւ աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով.».

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ հինգերորդ պարբերությունով.

«արհեստակցական կազմակերպությունների տարածքային միություն` իրավաբանական անձանց միություն, որը միավորում է որոշակի տարածքում (մարզում կամ քաղաքում կամ որեւէ առանձնահատկությամբ առանձնացված տարածքում) գործող արհեստակցական միությունների կեսից  ավելիին, որոնց անդամագրված են  տվյալ տարածքի առավելագույն թվով աշխատողներ`  տվյալ տարածքի գործատուների միության, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ փոխհարաբերություններում աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներն  ու շահերը ներկայացնելու եւ աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով.».

4) հինգերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«արհեuտակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միություն` իրավաբանական անձանց միություն, որը միավորում է տնտեսության (արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան ճյուղում (հարակից ճյուղերում) գործող արհեuտակցական միությունների կեuից ավելիին, որոնց անդամագրված են տվյալ ճյուղի առավելագույն թվով աշխատողներ` գործատուների համապատասխան ճյուղային միությունում, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական կառավարման հանրապետական մարմիններում տնտեսության տվյալ ճյուղի աշխատողների  աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներն  ու շահերը ներկայացնելու եւ աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով.».

5) վեցերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միություն` իրավաբանական անձանց միություն, որը միավորում է արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունների կեսից ավելիին, որոնց անդամագրված են հանրապետությունում գործող արհեստակցական միությունների առավելագույն թվով անդամներ, իսկ անդամ կազմակերպությունները միավորում են  առավելագույն թվով աշխատողների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ գործատուների հանրապետական միության հետ փոխհարաբերություններում աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական եւ սոցիալական իրավունքներն  ու շահերը ներկայացնելու եւ աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով.».

6) յոթերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«գործատու` աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա եւ (կամ) օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիների աշխատանքն օգտագործող աշխատանքային իրավունակություն եւ գործունակություն ունեցող իրավաբանական անձ` անկախ կազմակերպական-իրավական եւ սեփականության ձեւից, գործունեության բնույթից եւ տեսակից, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում աշխատանքային պայմանագիր կնքելու իրավունք ունեցող այլ սուբյեկտ (պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, հիմնարկ, առանձնացված ստորաբաժանում եւ այլն): Գործատու կարող է լինել նաեւ յուրաքանչյուր քաղաքացի.»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը «լինել» բառից հետո լրացնել «տվյալ գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ մասով.

«Արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (անդամներ) կարող են լինել նաեւ տնտեսության (արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան ճյուղում (հարակից ճյուղերում) տարբեր գործատուների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողները:».

3) չորրորդ մասի «եւ իրավապահ մարմինների ծառայողները» բառերը փոխարինել «, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողները, ինչպես նաեւ դատավորները եւ սահմանադրական դատարանի անդամները» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետեւյալ  բովանդակությամբ  9.1-րդ հոդվածով.

«Հոդված 9.1. Արհեստակցական միության պետական գրանցումը

Արհեստակցական միության պետական գրանցումը, վերագրանցումը, ինչպես նաեւ կանոնադրության փոփոխությունների կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության գրանցումը եւ լուծարման պետական գրանցումն իրականացվում են սույն օրենքով եւ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով:

Արհեստակցական միության պետական գրանցման նպատակով պետական գրանցման մարմին են ներկայացվում`

ա) արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի կողմից լիազորված անձի դիմումը.

բ) քաղվածք արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի արձանագրությունից, որը պետք է նշումներ պարունակի հիմնադիրների ժողովի անցկացման վայրի, տարվա, ամսի, ամսաթվի, հիմնադիր անդամների (ժողովի մասնակիցների) թվի մասին, ինչպես նաեւ նշումներ` հիմնադիրների ժողովի կողմից արհեստակցական միություն հիմնադրելու, արհեստակցական միության կանոնադրությունը հաստատելու, արհեստակցական միության ղեկավար եւ վերահսկող մարմիններում պաշտոնատար անձանց ընտրվելու եւ արհեստակցական միության պետական գրանցման նպատակով գրանցման մարմին դիմելու համար լիազորված անձ ընտրելու  մասին որոշումների ընդունման վերաբերյալ.

գ) լիազորված անձի եւ արհեստակցական միության ղեկավար մարմիններում ընտրված հիմնադիրների անձնագրային տվյալները: Արհեստակցական կազմակերպությունների միության գրանցման համար ներկայացվում են նաեւ հիմնադիր կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի պետական գրանցման վկայականի պատճենը եւ իրավասու մարմնի որոշումը` միություն ստեղծելու եւ միության հիմնադիրների ժողովին մասնակցելու համար լիազորված անձինք (պատվիրակներ) ընտրելու մասին.

դ) արհեստակցական միության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված հիմնադիրների ժողովի կողմից, սահմանված կարգով ամրակարված եւ ստորագրված լիազորված անձի կամ կազմակերպության ղեկավարի կողմից.

ե)  պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

Պետական գրանցման մարմինը արհեստակցական միության գրանցման մասին դիմումն ու պահանջվող փաստաթղթերը ընդունելու մասին  հաշվառման գրանցամատյանում գրառում կատարելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, պարտավոր է քննարկել դիմումը եւ գրանցել արհեստակցական միությունը կամ համապատասխան հիմնավորումներով մերժել արհեստակցական միության գրանցումը: Արհեստակցական միության պետական գրանցումը կարող է մերժվել օրենքով սահմանված կարգով եւ դեպքում:»:

Հոդված 4. Օրենքի 12-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ եւ երրորդ մասերով.

«Արհեստակցական միության գործունեությունը չի կարող դադարեցվել գործատուի ցանկությամբ:

Արհեստակցական միության գործունեությունը կարող է կասեցվել կամ արգելվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում` դատական կարգով:»:

Հոդված 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) «ա» կետի «արհեստակցական միության մասնակցի (անդամի)» բառերը փոխարինել «աշխատողների» բառով.

2)  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  «ա1 » կետով.

«ա1 ) սոցիալական գործընկերության տարբեր մակարդակներում ապահովել աշխատողների եւ գործատուների շահերի համաձայնեցումը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում.»:

Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը «գործատուի» բառից հետո լրացնել «գործատուների միության» բառերով.

2) երկրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Գործատուն պարտավոր է ոչ ուշ, քան յոթնօրյա ժամկետում ապահովել կոլեկտիվ բանակցությունների վարումը իր աշխատողներին միավորող արհեuտակցական միության հետ:».

3)  լրացնել   հետեւյալ բովանդակությամբ չորրորդից յոթերորդ մասերով.

«Գործատուի հետ կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում արհեստակցական կազմակերպությունը կարող է հանդես գալ որպես աշխատողների ներկայացուցիչ, եթե արհեստակցական կազմակերպությանը մասնակցում է (անդամակցում է) գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողների կեսից ավելին:  Այդպիսի ներկայացուցչական լիազորություններով օժտված արհեստակցական կազմակերպության կողմից գործատուի հետ կնքված կոլեկտիվ պայմանագրի դրույթները տարածվում են նաեւ գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած բոլոր այն աշխատողների վրա, որոնք արհեստակցական կազմակերպության մասնակից (անդամ) չեն:

Եթե կազմակերպության արհեստակցական կազմակերպությանը մասնակցում է (անդամակցում է) գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքած աշխատողների ոչ ավելին, քան կեսը, ապա կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում արհեստակցական կազմակերպությունը  ներկայացնում եւ պաշտպանում է միայն իր անդամների շահերը:

Տվյալ գործատուի մոտ արհեստակցական կազմակերպության բացակայության դեպքում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, աշխատողների շահերի պաշտպանության գործառույթները կարող են փոխանցվել համապատասխան տարածքային կամ ճյուղային արհեստակցական միությանը:

Եթե արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (անդամներ) են  տնտեսության (արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան ճյուղում (հարակից ճյուղերում) տարբեր գործատուների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողները, ապա այդ դեպքում արհեստակցական կազմակերպությունը կարող է կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում յուրաքանչյուր գործատուի մոտ ներկայացնել եւ պաշտպանել աշխատողների շահերը, եթե տվյալ գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողների կեսից ավելին մասնակցում է (անդամակցում է) արհեստակցական կազմակերպությանը: Հակառակ դեպքում արհեստակցական կազմակերպությունը  տվյալ գործատուի մոտ կարող է ներկայացնել եւ պաշտպանել միայն իր անդամների շահերը:».

4)  հանել «(համաձայնագիր)» բառը:

Հոդված 7. Օրենքի 25-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Արհեստակցական միության ընտրովի մարմիններում ընտրված աշխատողները գործատուի նախաձեռնությամբ չեն կարող աշխատանքից ազատվել առանց աշխատանքի պետական տեսուչի նախնական համաձայնության, բացառությամբ օրենքով  նախատեսված դեպքերի:»:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

13.11.2006
ՀՕ-171