Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2006

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  171-րդ կետով`
 
«171. Սոցիալական պաշտպանության բնագավառ
171. 1. Մանկատների կազմակերպման, երեխաների ցերեկային  խնամքի կազմակերպման, երեխաների ժամանակավոր խնամքի կազմակերպման  համար` տարեկան   բազային տուրքի 100 -ապատիկի չափով
171. 2.  Ծեր եւ հաշմանդամ քաղաքացիների խնամքի եւ սպասարկման կազմակերպման համար` տարեկան  բազային տուրքի 100 -ապատիկի չափով»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

06.07.2006
ՀՕ-151