Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2006

Ընդունված է Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի առաջարկությամբ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1 հունիսի 1998 թվականի,այսուհետ` օրենսգիրք) 52-րդ հոդվածի առաջին մասը «պաշտպանում է մեղադրանքը» բառերից հետո լրացնել «մասնակցում է դատարանի կողմից դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցերի քննարկմանը,»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի երրորդմասը «քրեական գործեր» բառերից հետո լրացնել «եւ դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցեր» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 429-րդ հոդվածի երկրորդ մասից հանել «պայամանական վաղակետ ազատման եւ պատժի չկրած մասը ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու» բառերը:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 431-րդ հոդվածի չորրորդ մասը «պաշտպանի» բառից հետո լրացնել «դատախազի» բառով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 434-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել երրորդ նախադասությունը:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի առաջին մասը «պաշտպանի» բառից հետո լրացնել «եւ դատախազի» բառերով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 438-րդ հոդվածի հինգերորդ մասը «անձանց» բառից հետո լրացնել «եւ դատախազի» բառերով:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16.06.2006
ՀՕ-67