Armenian      
Ընկերություննների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.05.2006

Հոդված 1. «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային  օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի (15 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-188-Ն) 1-ին  հոդվածի  առաջին  մասը  շարադրել  հետեւյալ  խմբագրությամբ.

«Արմենիան  Քափըր  Փրոգրամ», «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային  կոմբինատ», «Ագարակի պղնձամոլիբդենային  կոմբինատ», «Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի», «Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ», «Արարատցեմենտ», «Միկա-ցեմենտ», «Հրազդանի ՋԷԿ», «Երեւանի ՋԷԿ», «Գաջեգործ»   եւ  «Գաջ» փակ բաժնետիրական  ընկերությունների,  «Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն» սահմանափակ   պատասխանատվությամբ ընկերության, «Մաքուր երկաթ»,  «Ասկե-Գրուպ» եւ Չարենցավանի «Ձուլակենտրոն»  բաց բաժնետիրական ընկերությունների (այսուհետ` ընկերություններ) կողմից  վճարվող  բնապահպանական  վճարներից մասհանումներ  կատարվում  եւ  առանձին  տողով  արտացոլվում  են այն  համայնքների  բյուջեներում, որոնց  տարածքում  նշված  ընկերությունների  գործունեությունը  թողնում  է  վնասակար  ազդեցություն:»:

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածի երկրորդ մասում «նախորդող  երկրորդ տարվա  արդյունքներով  պետական  բյուջե  փաստացի  վճարված  բնապահպանական վճարի գումարից» բառերը  փոխարինել «նախորդող  երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ  տարիների  արդյունքներով  պետական  բյուջե փաստացի  վճարված  բնապահպանական  վճարների  հանրագումարից` պակասեցնելով  այն  բյուջետային  տարվան նախորդող առաջին երկու  տարիների  կտրվածքով սույն  օրենքով սահմանված կարգով  համապատասխան համայնքներին  կատարված  մասհանումների  չափով» բառերով:

Հոդված 3. Սույն  օրենքն  ուժի  մեջ  է  մտնում  պաշտոնական  հրապարակմանը  հաջորդող  տասներորդ  օրվանից,  եւ  նրա  գործողությունը  չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեից կատարվող հատկացումների վրա:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

14.06.2006
ՀՕ-62