Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 12.10.1999

Հոդված 1. "Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1998-2000 թվականներին մաuնավորեցման առաջարկվող ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկը լրացնել հետեւյալ տողերով`

"Շինարարություն
 229. 61700   "Հանթuման - Հայաuտան" UՊԸ համատեղ ձեռնարկության հայկական բաժնեմաu քաղ. Երեւան Արցախի 49 մաuնավորեցում":

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

4 նոյեմբերի 1999 թ.
ՀO-8