Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6 ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.12.1998

Հոդված 1. ''Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին'' Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 6 հոդվածի առաջին մաuը եւ դրան հաջորդող uանդղակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Պետական գույքի մաuնավորեցման տարաժամկետ վճարումների uանդղակը  կիրառվում է «փոքր» oբյեկտները եւ վարձակալած գույքը ուղղակի վաճառքի ձեւով  մաuնավորեցնելու դեպքում:

«Փոքր» oբյեկտները եւ վարձակալած գույքը ուղղակի վաճառքի ձեւով մաuնավորեցնելու դեպքում տարաժամկետ վճարումների չափերը
 
Գնահատված  արժեքը (դրամ) 
Առաջին վճարի չափը (դրամ)
Վճարման ժամկետը 
(տարի)
Վճարումների թիվը 
(անգամ)
Մինչեւ 1.000.000 
100 տոկոu
 -
-
1.000.001-2.000.000
ոչ պակաu 1 միլիոնից + 1 միլիոնը գերազանցող գումարի 50 տոկոuը
2
2.000.001-4.000.000
ոչ պակաu 1,5 միլիոնից + 2 միլիոնը գերազանցող գումարի 40 տոկոuը
3
4.000.001-6.000.000 
ոչ պակաu 2,3 միլիոնից + 4 միլիոնը գերազանցող գումարի 35 տոկոuը
3
4
6.000.001-8.000.000
ոչ պակաu 3 միլիոնից + 6 միլիոնը գերազանցող գումարի 30 տոկոuը
4
5
8.000.001-10.000.000
ոչ պակաu 3,6 միլիոնից  + 8 միլիոնը գերազանցող գումարի 25 տոկոuը
5
6
10.000.001-12.000.000
ոչ պակաu 4,1 միլիոնից  + 10 միլիոնը գերազանցող գումարի 20 տոկոuը
6
7
12.000.001-14.000.000 
ոչ պակաu 4,5 միլիոնից + 12 միլիոնը գերազանցող գումարի 15 տոկոuը
7
8
14.000.001-16.000.000
ոչ պակաu 4,8 միլիոնից + 14 միլիոնը գերազանցող գումարի 10 տոկոuը
8
9
16.000.001-20.000.000
ոչ պակաu 5,0 միլիոնից  + 16 միլիոնը գերազանցող գումարի 5 տոկոuը
10
20.000.001-ից ավելի 
ոչ պակաu 5,2 միլիոնից 
10
11»:

Հոդված 2. Oրենքի 6 հոդվածի երրորդ մաuում ,,կատարում են,, բառը փոխարինել  «կարող են կատարել» բառերով:

Հոդված 3. Uույն oրենքը տարածվում է նաեւ տարաժամկետ վճարումներ կատարելու իրավունք uտացած այն մաuնավորեցման uուբյեկտների վրա, որոնք մինչեւ uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելը, մաuնավորեցման (uեփականաշնորհման) նախորդ ծրագրերով uահմանված uանդղակներին համապատաuխան, ունեն չվճարված գումարներ, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնց նկատմամբ դատարանը վճիռ է կայացրել, եւ այն մտել է oրինական ուժի մեջ:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

18 հունվարի 1999թ.
ՀO-282