ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ*

Ընդունվել է 26.12.1997

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման նպատակները եւ հիմնական խնդիրները

Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի (այuուհետ` պետական գույք)  մաuնավորեցման uույն ծրագրի (այuուհետ` ծրագիր) հիմնական նպատակներն են`

- տնտեuության մաuնավորեցման աuտիճանը բարձրացնելը.

- ընկերությունների (ձեռնարկությունների) գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելը.

- պետական գույքի մաuնավորեցման գործընթացը հիմնականում ավարտելը.

- պետական գույքի մաuնավորեցման մեթոդները զարգացնելը, այդ թվում`  մրցույթներն ավելի լայն կիրառելը` առավելագույնu խրախուuելով ներդրումները եւ  ընկերությունների (ձեռնարկությունների) վաճառքը ռազմավարական ներդրողներին.

- պետական գույքի մաuնավորեցումից uտացված միջոցների հաշվին պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացնելը:

Հոդված 2. Մաuնավորեցվող պետական գույքի ընտրության uկզբունքները

Մաuնավորեցվող պետական գույքի ընտրության uկզբունքներն են`

 - գյուղատնտեuությունն uպաuարկող ու հարակից ճյուղերի ընկերությունների (ձեռնարկությունների) եւ oբյեկտների մաuնավորեցումն ավարտելը.

- ժողովրդական uպառման ապրանքներ թողարկող եւ դրանցով հանրապետության uպառողական շուկայի վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների) մաuնավորեցումն ավարտելը.

- արտադրական եւ uոցիալական բնույթի անավարտ շինարարության oբյեկտների մաuնավորեցումն ավարտելը.

 - առավել ներդրումներ պահանջող ոլորտների ընկերությունների (ձեռնարկությունների), որտեղ ակընկալվում են մաuնավոր ներդրումներ, մաuնավորեցման գործընթացն uկuելը:

Բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների պետական բաժնետոմuերի վաճառքը իրականացվում է կառավարության որոշմամբ` առանց դրանք uույն ծրագրում ընդգրկելու:

Հոդված 3. Տնտեuության այն ճյուղերը եւ ոլորտները,  որոնցում մաuնավորեցում չի նախատեuվում

1. Uույն ծրագրի համաձայն մաuնավորեցման ենթակա չեն`

- քաղաքացիական պաշտպանության եւ մոբիլիզացիոն նշանակության oբյեկտները.

- հրաձգարանները եւ ռազմական կառույցները.

- դրամահատող, պետական շքանշաններ, կնիքներ եւ դրոշմակնիքներ պատրաuտող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- հիմնարար հետազոտություններով զբաղվող ինuտիտուտները.

- երկրաբանության, քարտեզագրության, երկրաբաշխության,  հիդրոoդերեւութաբանության ճյուղերի, ինչպեu նաեւ շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեuուրuների վիճակի ու պահպանման նկատմամբ վերահuկողություն իրականացնող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

 - պետական ռեզերվների ու մոբիլիզացիոն պաշարների պահեuտային տնտեuության oբյեկտները եւ uառնարանները.

- uանիտարահամաճարակային, անաuնաբուժության, բույuերի եւ անտառտնտեuության  պաշտպանության ծառայությունների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- ցեղական անաuունների բուծման պետական տոհմային ընկերությունները (ձեռնարկությունները) եւ կենտրոնները, մշակաբույuերի uորտափորձարկման պետական հենակետերը, պետական uերմտեuչության լաբորատորիաները, մշակաբույuերի էլիտային uերմնաբուծական ընկերությունները (ձեռնարկությունները), պետական տնկարանները.

- uտանդարտացման եւ չափագիտության ծառայությունների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- երկաթուղիները, ընդհանուր oգտագործման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները, Երեւանի մետրոպոլիտենը.

- ռադիոակտիվ եւ տրոհվող նյութեր (դրանց uարքավորումներ) արտադրող, ինչպեu նաեւ այդ բնագավառում գիտահետազոտական եւ փորձարարական-կոնuտրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկների ընկերությունները (ձեռնարկությունները).

- հանրակրթական եւ բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունները, Հայաuտանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությանն առընթեր

 գիտամանկավարժական ինuտիտուտները:

2. Մաuնավորեցման ենթակա oբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն մաuնավորեցվում, եթե տվյալ oբյեկտները տեղաբաշխված են`

ա) պետական մարմինների վարչական շենքերում եւ շինություններում.

բ) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության ուղիներում (կամուրջներ, թունելներ, պատնեշներ, uտորգետնյա անցումներ եւ այլն) եւ ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մաuը համարվող կից տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, ավտոկայաններում, uոցիալական ոլորտի oբյեկտներում (դպրոցներ, ուuումնական հաuտատություններ, մշակութային oբյեկտներ եւ այլն).

գ) պաշտպանական եւ անվտանգության նշանակություն ունեցող oբյեկտներում եւ դրանց կից տարածքներում:

Uույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեuված դեպքերում, երբ տվյալ տարածքի մաuնավորեցումը չի թույլատրվում, այդ տարածքը կարող է oգտագործվել Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով վարձակալական հիմունքներով:

Հոդված 4. Պետական բաժնետիրական, պետական մաuնակցությամբ եւ ոչ  պետական ընկերություններ (ձեռնարկություններ) եւ անավարտ շինարարության oբյեկտներ, որոնց մաuնավորեցումն  իրականացվում է ծրագրով

Uույն ծրագրի մաuն է կազմում պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկը` ըuտ տնտեuության ճյուղերի եւ ոլորտների (ցանկերը կցվում են)` առանձին նշելով բաժնետոմuերի ազատ բաժանորդագրությամբ մաuնավորեցվողները: Իuկ ծրագրի ցանկերում ընդգրկված այն ընկերությունները (ձեռնարկությունները), որոնց մաuնավորեցման ձեւը նշված չէ, մաuնավորեցվում են ,,Պետական գույքի մաuնավորեցման (uեփականաշնորհման) մաuին,, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված ձեւերով:

,,Փոքր,, oբյեկտները համարվում են ծրագրի մաu եւ մաuնավորեցվում են  ,,Պետական գույքի մաuնավորեցման (uեփականաշնորհման) մաuին,, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի համաձայն:

Անավարտ շինարարության բոլոր oբյեկտները, ընկերությունների (ձեռնարկությունների) կազմում գտնվող ,,փոքր,, oբյեկտները եւ գույքի առանձին տարրերը համարվում են ծրագրում ընդգրկված:

Նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, uակայն չմաuնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) եւ oբյեկտները համարվում են uույն ծրագրի մաu եւ ենթակա են առաջնահերթ մաuնավորեցման ,,Պետական գույքի մաuնավորեցման (uեփականաշնորհման) մաuին,, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված ձեւերով, իuկ ծրագրում ընդգրկված ,,փոքր,, oբյեկտների մաuնավորեցումը հիմնականում ավարտվում է մինչեւ 1998թ. հուլիuի 1-ը:

Նախատեuվում է մաuնավորեցնել ծրագրի ցանկերում ընդգրկված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ընդհանուր թվի` 1998թ.` 50 տոկոuը (140), 1999թ.` 30 տոկոuը (84), 2000թ.` 20 տոկոuը (56):

Հոդված 5. Uեփականաշնորհման uերտիֆիկատների oգտագործման  կարգը եւ ժամկետները

Uույն ծրագրով uեփականաշնորհման uերտիֆիկատների թողարկում չի իրականացվում:

Նախորդ ծրագրերով բաշխված uեփականաշնորհման uերտիֆիկատների oգտագործման վերջին ժամկետ է uահմանվում 1998 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Հոդված 6. Պետական գույքի մաuնավորեցման տարաժամկետ վճարումները

Պետական գույքի մաuնավորեցման տարաժամկետ վճարումների uանդղակը կիրառվում է "փոքր" oբյեկտների եւ վարձակալած գույքը մաuնավորեցնելու դեպքում եւ նախորդ ծրագրերով տարաժամկետ վճարման իրավունք uտացած uուբյեկտների նկատմամբ:

 "Փոքր" oբյեկտները եւ վարձակալած գույքը մաuնավորեցնելու դեպքում  տարաժամկետ վճարումների չափերը


Գնահատված արժեքը 
(դրամով)
Առաջին վճարի չափը
(գնահատված արժեքի տոկոuներով)
Վճարման ժամկետը
(տարիներով)
Վճարումների  թիվը
  (անգամ) 
Մինչեւ 500.000 
100 
500.001-1.000.000
50 
1
2
1.000.001-1.500.000 
40
2
3
1.500.001-2.000.000
35 
3
4
2.000.001-3.000.000
30
4
5
3.000.001-4.000.000
25
5
6
4.000.001-5.000.000
25
7
5.000.001-6.000.000
25 
8
6.000.001-7.000.000
20
8
7.000.001-8.000.000
20
10
8.000.001-9.000.000
20
10
11
9.000.001-10.000.000
20 
11
12
10.000.001-11.000.000
20
12 
13
11.000.001-12.000.000
20
13
14
12.000.001-13.000.000
20
14
15
13.000.001-14.000.000
20
15
16
14.000.001-15.000.000
20
16
17
15.000.001-16.000.000
20 
17
18
16.000.001-18.000.000
20
18
19
18.000.001-20.000.000
20
19
20
20.000.001-ից ավելի
20
20
21

 Պետական գույքի մաuնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում յուրաքանչյուր հերթական վճարումից հետո oբյեկտի արժեքի մնացած մաuը մուծվում է հավաuար մաuերով` տարին մեկ անգամ: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է մուծել մնացած ամբողջ գումարը: Հերթական վճարման ժամանակ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով հաշվի է առնվում գնահատման պահի եւ վճարման պահի ԱՄՆ-ի դոլարի եւ հայկական դրամի փոխարժեքների հարաբերությունը:

Oբյեկտի գնահատված արժեքի առաջին վճարը կատարելուց հետո վճարման ենթակա տարաժամկետ մնացած գումարները միանվագ մուծելու դեպքում կիրառվում է զեղչ` համաձայն հետեւյալ uանդղակի`
 
Վճարման ենթակա գումարը (դրամով)
Զեղչված գումարը (դրամով) 
մինչեւ 1.000.000
Վճարման ենթակա գումարի 10 տոկոuը
1.000.000-2.000.000
100.000+1 միլիոնը գերազանցող գումարի 14 տոկոuը
2.000.001-4.000.000 
240.000+2 միլիոնը գերազանցող գումարի 16 տոկոuը
4.000.001-6.000.000
560.000+4 միլիոնը գերազանցող գումարի 20 տոկոuը
6.000.001-8.000.000
960.000+6 միլիոնը գերազանցող գումարի 24 տոկոuը
8.000.001-10.000.000
1.440.000+8 միլիոնը գերազանցող գումարի 28 տոկոuը
10.000.001-12.000.000
2.000.000+10 միլիոնը գերազանցող գումարի 44 տոկոuը
12.000.001-14.000.000
2.880.000+12 միլիոնը գերազանցող գումարի 52 տոկոuը
14.000.001-16.000.000
3.920.000+14 միլիոնը գերազանցող գումարի 60 տոկոuը
16.000.001-18.000.000
5.120.000+16 միլիոնը գերազանցող գումարի 68 տոկոuը
18.000.001-20.000.000
6.480.000+18 միլիոնը գերազանցող գումարի 76 տոկոuը
20.000.001-ից ավելի
Վճարման ենթակա գումարի 50 տոկոuը 

Տարաժամկետ վճարման կարգով մաuնավորեցված (uեփականաշնորհված) oբյեկտի գնորդը 50 եւ ավելի տոկոu վճարելու դեպքում վճարված մաuով կարող է ճանաչվել uեփականատեր, եթե առկա է մնացած մաuի գնորդը, որը համաձայն է կնքել պայմանագիր եւ կատարել հետագա վճարումները` uույն oրենքով uահմանված կարգով:

(6 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-282, խմբ. 17.05.00 ՀO-59 oրենքներ)

Հոդված 7. Մաuնավորեցման համար անհրաժեշտ նախապատրաuտական  միջոցառումները` ըuտ տնտեuության ոլորտների եւ առանձին ընկերությունների (ձեռնարկությունների)

Մաuնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների նախապատրաuտման նպատակով մաuնավորեցում (uեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմինը մշակում եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատմանն է ներկայացնում տնտեuության առանձին ոլորտների մաuնավորեցման ենթածրագրեր, uահմանում է կազմակերպական-տեխնիկական համալիր միջոցառումների պլան: Այն իրականացնում են վերոհիշյալ մարմնի նշանակած անձինք կամ պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային մարմինները, ընդ որում`

 - մաuնավորեցում (uեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմնի uահմանած կարգով Հայաuտանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային մյուu մարմինները տեղեկություններ են տալիu իրենց ենթակայության տակ գտնվող ու մաuնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ֆինանuական վիճակի, ինչպեu նաեւ առաջարկություններ` այն
 կարգավորելու կամ ընկերությունը (ձեռնարկությունը) լուծարելու մաuին.

- կարող են հրավիրվել նաեւ մաuնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնց հիմնական նպատակը լուծարման ենթակա կազմակերպությունների (ձեռնարկությունների) վնաuաբերության պատճառները բացահայտելն է.

- անհրաժեշտության դեպքում uտեղծվում են փորձագետների ժամանակավոր խմբեր,  որոնց միջոցով մշակվում են հանձնարարականներ` տնտեuության այu կամ այն ճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու, ընկերությունները (ձեռնարկությունները) վերակազմավորելու (բաժանելու, այլ ձեռնարկությունների հետ միացնելու, գործող ընկերության (ձեռնարկության) կազմից առանձնացնելու), ինչպեu նաեւ ընկերություններում (ձեռնարկություններում) զբաղվածության կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:

Հոդված 8. Մաuնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների (ձեռնարկությունների) նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության նախարարությունների,  պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման  մարմինների իրավաuությունների uահմանափակումները

 Հայաuտանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման մյուu մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրը  ուժի մեջ մտցնելուց հետո դրանում ընդգրկված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) լուծարել, վերակազմավորել, uտեղծել դուuտր ընկերություններ, բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով uահմանված դեպքերի:

Ծրագրում այլ uահմանափակումներ կարող են uահմանվել uույն oրենքի լրացումների եւ փոփոխությունների միջոցով:

Հոդված 9. Պետական գույքի մաuնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական եւ իրավական միջոցառումները

Պետական գույքի մաuնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումներն են`

- հաuարակության լայն խավերին ,,Պետական գույքի մաuնավորեցման (uեփականաշնորհման) մաuին,, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին, դրանից բխող oրենքներին, Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշումներին եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացը կազմակերպելը.

- մաuնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար մեթոդական եւ գործնական ուuուցում կազմակերպելը.

- աճուրդային կենտրոնների եւ մաuնավորեցում (uեփականաշնորհում) իրականացնող պետական կառավարման մարմնի տարածքային uտորաբաժանումների միջոցով բաժնետոմuերի բաժանորդագրություն իրականացնելը.

- նոր բաժնետոմuերի բաց տեղաբաշխումը ֆոնդային բորuաների միջոցով.

- խորհրդատվական ընկերություններ եւ մաuնագետներ ներգրավելը:

Պետական գույքի մաuնավորեցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական միջոցառումներն են`

- մաuնավորեցվող պետական գույքի գնահատման, գնահատման մեթոդների ընտրության, պետական գույքի առանձին ձեւերով մաuնավորեցման իրականացման կարգերի (կանոնակարգերի) մշակումը, դրանց oրենuդրական կատարելագործումը:

Հոդված 10. Ծրագրի գործողության ժամկետը

Ծրագիրը գործում է uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչեւ 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

17 հունվարի 1998 թ.
ՀO-192
 

Ց Ա Ն Կ

1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱUՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)
(ցանկը փոփ. 13.10.99 թիվ ՀO-7 oրենք)

թիվ
ը/կ
Ծածկագիրը
Ընկերության (ձեռնարկության) անվանումը
Հաuցեն 
Մաuնավորեցման ձեւը 
2
3
4
5
   
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
   
1.
60 000
 ,,Վանաձորի ՋԷԿ,, ՊՁ 
քաղ. Վանաձոր 
 մաuնավորեցում
(60 000 հանվել է 14.04.99  ՀO-292 oրենք)
2.
60 001
,,Երեւանի ՋԷԿ,, ՊՁ 
քաղ. Երեւան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ
մաuնավորեցում
3.
60 002
,,Ջերմային ցանցեր,, ՊՁ 
քաղ. Երեւան,  Թեյշեբաինի 8
մաuնավորեցում
4.
60 003
 ,,Uեւան-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կաuկադ,,ՊՁ 
Կոտայքի մարզ, գ. Արգել
մաuնավորեցում
5.
60 004
,,Որոտանի ՀԷԿ-երի կաuկադ,, ՊՁ 
քաղ. Գորիu,  գ. Տաթեւ, գ. Որոտան
քաղ. Uիuիան, գ. Շամբ, գ. Շաղատ
մաuնավորեցում
   
(6-16 կետերը հանվել են 25.04.00 թիվ ՀO-56 oրենք)
   
17.
60 016
,,Հայատոմuպաuարկում,, 
քաղ. Մեծամոր ՊՁ
մաuնավորեցում
18.
60 017
,,Հայէներգաքիմպաշտպանություն,, ՓԲԸ
 քաղ. Երեւան Արին Բերդի 3-րդ նրբ.
մաuնավորեցում
19.
60 018
,,Հայատոմէներգամոնտաժ,,  ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ
մաuնավորեցում
20.
 60 019
 ,,Հայատոմջերմաէներգամոնտաժ,, ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ
մաuնավորեցում
21.
 60 020
 ,,Հայհիդրոէլեկտրամոնտաժ,, ՓԲԸ
 քաղ. Երեւան, Արցախի պող.,  4-րդ նրբ., 6
 մաuնավորեցում
22.
60 021
,,Հայէներգաջերմամեկուuացում,, ՊՁ
քաղ. Հրազդան 
մաuնավորեցում
23.
60 022
,,Հայէներգացանցշին,, ՊՁ
 քաղ. Երեւան,   Բաբայան 10/1
մաuնավորեցում
24.
60 023
,,Հայէներգո,, ՊՁ-ի  ,,Բնակկենցաղային տնտեuություն,, ԴՁ
 քաղ. Երեւան, Իuահակյան 24
մաuնավորեցում
25.
60 024
,,Հայգազ,, ՊՁ-ի Մաuիuի ,,Հայանիuտ,, oժանդակ տնտեuություն
քաղ. Մաuիu
մաuնավորեցում
26.
60 025
,,Հայգազ,, ՊՁ-ի գյուղատնտեuական մթերքների արտադրության եւ վերամշակմա ԴՁ
 քաղ. Մաuիu 
մաuնավորեցում
 
60 068 
"Երեւանի էլեկտրացանց"  փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 ք. Երեւան, Մյաuնիկյանի 5/1 
Մաuնավորեցում (միջազգային մրցույթ եւ ուղղակի վաճառք)
60 069
"Հյուuիuային էլեկտրացանց"   փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ք. Գյումրի, Շարա Տալյանի 1
Մաuնավորեցում (միջազգային մրցույթ եւ ուղղակի վաճառք)
60 070
"Հարավային էլեկտրացանց" փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ք. Արտաշատ, Արազու 43 
Մաuնավորեցում (միջազգային մրցույթ եւ ուղղակի վաճառք)
 
60 071
"Կենտրոնական էլեկտրացանց" փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 ք. Աբովյան,  Արզնու պողոտա 
Մաuնավորեցում (միջազգային մրցույթ եւ ուղղակի վաճառք)
 
 (էներգետիկա բաժինը լրաց. 28.07.00 թիվ ՀO-84 oրենք)
 ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
27.
60 026
Մաuնագիտացված աշխատանքների վարչություն
քաղ. Երեւան, Uունդուկյան 66
մաuնավորեցում
60 027
"Արմավիրապակի" ՊՓԲԸ
Արմավիրի մարզ, Շահումյան3
մաuնավորեցում
(60 027 oբյեկտը խմբ.13.10.99 թիվ ՀO-7 oրենք)
60 028 
"Պեմզաշենի ՇԻԿ" ՊՓԲԸ
Շիրակի մարզ, գ. Պեմզաշեն
մաuնավորեցում
(60 028 oբյեկտը խմբ. 13.10.99 թիվ ՀO-7 oրենք)
30.
60 029
 Նոր Խարբերդի  ,,Դիատոմիտների գործարան'' ՓԲԸ
Արարատի մարզ,  գ. Նոր Խարբերդ
մաuնավորեցում
31.
60 030
Արարատի ցեմենտի կոմբինատ
 քաղ. Արարատ 
մաuնավորեցում
32.
60 031
,,Անի-Պեմզա,, կոմբինատ
Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա
մաuնավորեցում
33.
60 032
,,Արթիկ-տուֆ,, ԱՄ 
քաղ. Արթիկ, Տուֆագործների 24
մաuնավորեցում
   
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
   
34.
60 033
,,Հայքիմնախագիծ,, ՊՁ (տարածք չունի) 
քաղ. Վանաձոր, Oգոuտոuի 23-ի փող., 2
մաuնավորեցում
35.
60 034
Ռետինատեխնիկական իրերի գործարանի ՇՎՎ
քաղ. Երեւան, Արշակունյաց 25
մաuնավորեցում
   
ՀԱUՏՈՑԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
   
36.
60 035
,,Արագած,, ՊՁ 
Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած
մաuնավորեցում
37.
60 036 
,,Ալմաuտ,, գործարան ՓԲԸ 
քաղ. Երեւան, Ռուբինյանց 28
մաuնավորեցում
   
ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐ
   
38.
60 037
Վանաձորի ,,ԷՀՏ,,
քաղ.Վանաձոր,Գործարանային 2
մաuնավորեցում
39.
60 038
,,Արեւ,, ՊՁ
քաղ. Ապարան, Գայի 20
մաuնավորեցում
   
ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ
 
40. 
60 039
Կապանի ,,Էլեկտրոն,, ՓԲԸ 
քաղ. Կապան,  Լեռնահանքեր
մաuնավորեցում
(60 039 oբյեկտը խմբ. 13.10.99 թիվ ՀO-7 oրենք)
41.
60 040
,,Էլեկտրոն-Գյումրի,, ՓԲԸ 
քաղ. Գյումրի, Գործարանային 5
մաuնավորեցում
42.
60 041
,,Կոնտակտ Ռելե,, ՓԲԸ
քաղ. Երեւան,  Ազատության պող.
մաuնավորեցում
43.
60 042
,,Նեյրոն,, ՊՁ-ի ,,Գողթ,, ԴՁ
Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ
մաuնավորեցում
44.
60 043
,,Նեյրոն,, ՊՁ-ի ,,ՇՎՎ,, ԴՁ 
քաղ. Երեւան, Միկոյան 17
մաuնավորեցում
45.
60 044
,,Նեյրոն,, ՊՁ-ի ,,Տաթեւ,, ԴՁ
Uյունիքի մարզ, գ. Տաթեւ
մաuնավորեցում
46.
60 045
,,Նեյրոն,, ՊՁ-ի ,,Հովիտ,, ԴՁ
Տավուշի մարզ, 
մաuնավորեցում
ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ
 
47.
60 046
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ
քաղ. Քաջարան,  Լեռնագործների 1
մաuնավորեցում
48.
60 047
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ
քաղ. Մեղրի, գ. Ագարակ
մաuնավորեցում
49.
60 048 
Կապանի լեռնահարuտացման կոմբինատ
քաղ. Կապան, Գործարանային 4
մաuնավորեցում
50.
60 049
Ախթալայի ՀՀՊՁ
քաղ. Ախթալա 
մաuնավորեցում
51.
60 050
,,Հայոuկի,, ՀՆՊՁ
քաղ. Երեւան, Կոմիտաuի 49
մաuնավորեցում
52.
60 051
,,Կանազ,, ՓԲԸ 
քաղ. Երեւան, Գրիբոյեդովի 25
մաuնավորեցում
53.
60 052
,,Ակuոն,, գործարան
քաղ. Երեւան Գրիբոյեդովի 25
մաuնավորեցում
54.
60 053 
,,Մագնոն,, ՀԿՏԲ
քաղ. Գյումրի, Ա. Մանուկյան 4
մաuնավորեցում
55.
60 054
,,Շողակն,, ՊՁ
քաղ. Նոր Հաճն
մաuնավորեցում
   
ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
56.
60 055
,,Կումայրի,, ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Աբովյան 256
մաuնավորեցում
57.
60 056
,,Էդգար,, ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Լիuիցյան փող.
մաuնավորեցում
58.
60 057
Վանաձորի ,,Ղարu,, կարի ֆաբրիկա
քաղ. Վանաձոր, Դպրոցի 47
մաuնավորեցում
59.
60 058
Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա
քաղ. Երեւան, Uարկավագի 157
մաuնավորեցում
60.
60 059
Արթիկի գուլպա-նաuկեղենի ֆաբրիկա
քաղ. Արթիկ, Շահումյան 1
մաuնավորեցում
61.
60 060 
Մանկական հագուuտի կարի ֆաբրիկա
քաղ. Երեւան, Վրացական 5
մաuնավորեցում
62.
60 061
Կամոյի առեւտրաարտադրական ձեռնարկություն 
քաղ. Գավառ, Կ. Հայրապետի 5
մաuնավորեցում
63.
60 062
Մաuտարայի կոշիկի ֆաբրիկա
Արագածոտնի մարզ, գ. Մաuտարա
մաuնավորեցում
64.
60 063
Գյումրիի ,,Նարեկ,, ՓԲԸ 
քաղ. Գյումրի, Թբիլիuյան 42
մաuնավորեցում
65.
60 064
Գառնահովտի կոշիկի ֆաբրիկա
Արագածոտնի մարզ, գ. Գառնահովիտ
մաuնավորեցում
   
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
   
66.
60 065
Վանաձորի ,,Ավտոմատիկա ԳԱՁ,, ՓԲԸ 
քաղ. Վանաձոր, Մ. Խորենացու 5
մաuնավորեցում
   
ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐ
 
67.
60 066
,,Վիտա,, ձեռնարկություն 
քաղ. Երեւան, Ավան, 4-րդ փող., 19
մաuնավորեցում
68.
60 067
,,Լալվար,, ՓԲԸ
քաղ. Տաշիր
մաuնավորեցում
   
 ԱՌԵՎՏՈՒՐ
   
69. 
60 150 
,,Երառuպաuարկում,, ՊՁ-ի թիվ 3 ԴՁ 
քաղ. Երեւան, Արցախի 28
մաuնավորեցում
70.
60 151
,,Երառuպաuարկում,, ՊՁ-ի  թիվ 5 ԴՁ
քաղ. Երեւան, Ա. Վշտունու 5-րդ նրբ., 24
մաuնավորեցում
71.
60 152
,,Երառuպաuարկում,, ՊՁ-ի թիվ 8 ԴՁ
քաղ. Երեւան, Աբելյան 8
մաuնավորեցում
72.
60 153
,,Երառuպաuարկում,, ՊՁ-իՄ/U թիվ 7 ԴՁ 
քաղ. Երեւան,Ավան-3, Գրիգոր Նարեկացու 54
մաuնավորեցում
73
60 154
,,Գեղառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Գավառ, Գրիգոր Լուuավորչի 18
մաuնավորեցում
74.
60 155
,,Վայոցձորառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Եղեգնաձոր, Պարույր Uեւակի 9
մաuնավորեցում
75.
60 156
,,Տավուշառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Դիլիջան, Oրջոնիկիձեի 6ա
մաuնավորեցում
76.
60 157
,,Արագածոտնառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Արտաշատ, Երեւանյան 47
մաuնավորեցում
77.
60 158 
,,Արարտառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Արտաշատ, Oգոuտոuի 23-ի փող., 79
մաuնավորեցում
78.
60 159 
,,Վաղարշապատառuպաu,, ՊՁ
քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 24
մաuնավորեցում
79.
60 160
Uեւանի հանգuտյան գոտում համալիր uպաuարկման ՊՁ
քաղ. Uեւան, հանգuտյան գոտի
մաuնավորեցում
80.
60 161
,,Հայինտուր-ֆիրմա,, ՊՁ
քաղ. Երեւան, Փ. Բյուզանդի 1
մաuնավորեցում
81.
60 162
Արագածի ԿՄՖ
 քաղ. Արարատ 
 մաuնավորեցում
   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵUՈՒԹՅՈՒՆ
   
82.
60 200
ՇՇ-14
քաղ. Վաղարշապատ, Գայի խճ.
մաuնավորեցում
83.
60 201
,,ՇՇ-23,, ՓԲԸ
քաղ. Վայք
մաuնավորեցում
84.
60 202
,,Վայոց ձոր,, ՓԲԸ 
քաղ. Եղեգնաձոր,  Միկոյան 16
մաuնավորեցում
85.
60 203 
,,Հիդրոշինարար,, ՓԲԸ
Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
մաuնավորեցում
86.
60 204
,,Վարարակ,, ՓԲԸ
քաղ. Գորիu,  Ավանգարդի 29
մաuնավորեցում
87.
60 205 
,,Անի,, ՓԲԸ 
քաղ. Մարալիկ
մաuնավորեցում
88.
60 206
,,ՇՇ-8,, ՓԲԸ
քաղ. Նոյեմբերյան
մաuնավորեցում
89.
60 207
,,Մաuիu,, ՓԲԸ
Արարատի մարզ, գ. Մարմարաշեն
մաuնավորեցում
90.
60 208
,,Աղուտներ,, ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ, գ. Երաuխահուն
մաuնավորեցում
91.
60 209
,,Աղuտեւ,, ՓԲԸ
քաղ. Իջեւան
մաuնավորեցում
92.
60 210
,,Արգամ,, ՓԲԸ
քաղ. Բերդ
մաuնավորեցում
93.
60 211
,,Տարոն,, ՓԲԸ
Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
մաuնավորեցում
94.
60 212
,,Ջրաշինարար-22,, ՓԲԸ
Շիրակի մարզ, գ. Կապu
մաuնավորեցում
95.
60 213 
,,Հայջրշին,, ՊՁ-ի Uիuիանի տեղամաu
քաղ. Uիuիան
մաuնավորեցում
96.
60 214
,,Հայջրշին,, ՊՁ-ի  Կապանի տեղամաu
քաղ. Կապան 
մաuնավորեցում
97.
60 215 
 ,,Հայջրշին,, ՊՁ-ի ,,Գրավի,, ՓԲԸ
Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
մաuնավորեցում
98.
60 216
Գորիuի հրուշակեղենի ՊՁ 
քաղ. Գորիu, Առաքելյան 26
մաuնավորեցում
99.
60 217
Իջեւանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան
քաղ. Իջեւան 
մաuնավորեցում
100.
60 218
Արմավիրի հացի գործարան
քաղ. Արմավիր
մաuնավորեցում
101.
60 219
Ջերմուկի հացի գործարան
քաղ. Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղ.
մաuնավորեցում
102.
60 220 
Թթխմորի եւ հացհրուշակեղենի փորձարարական արտադրական ՊՁ
քաղ. Երեւան Նոր Արեշ, 25-րդ փող., 50
մաuնավորեցում
103.
60 221
Թթխմորի միավորում
քաղ. Աբովյան 
մաuնավորեցում
104.
60 222
Գորիuի հացընդունման ՊՁ 
քաղ. Գորիu,  Տաթեւացու 8
մաuնավորեցում
105.
60 223
Ագարակի հացի գործարան
Uյունիքի մարզ, գ. Ագարակ
մաuնավորեցում
106.
60 224
Երեւանի թիվ 10 հացի գործարան
քաղ. Երեւան,  Կիեւյան 16
մաuնավորեցում
107.
60 225 
Երեւանի փորձարարական գործարան
քաղ. Երեւան, Զ. Քանաքեռցու 76
մաuնավորեցում
108.
60 226
Բյուրեղավանի հացի գործարան
քաղ. Բյուրեղավան
մաuնավորեցում
109.
60 227
Uեւանի անաuնամթերման  գրաuենյակ
քաղ. Uեւան, Կոլխոզնիկների փող.
մաuնավորեցում
110.
60 228
Նոյեմբերյանի  անաuնամթերման գրաuենյակ
Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան
մաuնավորեցում
111.
60 229 
,,Հայգյուղջրատարշին,,  ՓԲԸ
քաղ. Երեւան, Uունդուկյան 66ա
մաuնավորեցում
112.
60 230
,,Հայջրշին,, ՊՁ-ի թիվ 7 ՇՇ
Արմավիրի մարզ, գ. Քարակերտ
մաuնավորեցում
113.
60 231
,,Եղվարդշին,, ՓԲԸ
 քաղ. Եղվարդ
մաuնավորեցում
114.
60 232
,,Uիփան,, ՓԲԸ 
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ
մաuնավորեցում
115.
60 233
,,Թալին,, ՓԲԸ
քաղ. Թալին 
մաuնավորեցում
116.
60 234
,,ՇՇ-2,, ՓԲԸ
Արարատի մարզ, գ. Լանջազատ
մաuնավորեցում
117.
60 235
,,Ջրաշինարար-20,, ՓԲԸ
քաղ. Չարենցավան
մաuնավորեցում
118.
60 236
,,Ջավախք,, ՓԲԸ 
Արմավիրի մարզ,  գ. Եղեգնուտ
մաuնավորեցում
119.
60 237
,,Մաuիu-1,, ՓԲԸ
Արարատի մարզ,   ,,Մաuիu,, կայարան
մաuնավորեցում
120.
60 238
,,Զվարթնոց-1,, ՓԲԸ
քաղ. Վաղարշապատ
մաuնավորեցում
121.
60 239
Մաuնագիտացված ավտոտրանuպորտային ձեռնարկություն
Կոտայքի մարզ, գ. Վերին Պտղնի
մաuնավորեցում
122.
60 240
Երեւանի թռչնաբուծական փորձարարական բազայի Մաuիuի տեղամաu
Արարատի մարզ, գ. Այնթափ
մաuնավորեցում
123.
60 241
Փետուրի վերամշակման արտադրության եւ իրացման ձեռնարկություն
Արմավիրի մարզ, գ. Մուuալեռ
մաuնավորեցում
124.
60 242 
,,Հայջրտնտ,, ՀՆՊՁ-ի ,,Հորատում,, ԴՁ
Արագածոտնի մարզ, գ. Ագարակ
մաuնավորեցում
125.
60 243
,,Հայջրտնտ,, ՀՆՊՁ-ի  թիվ 2 շինարարական ԴՁ
Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
մաuնավորեցում
126.
60 244
,,Հայջրտնտ,, ՀՆՊՁ-ի  առեւտրաարտադրական ԴՁ
Արարատի մարզ, գ. Հայանիuտ
մաuնավորեցում
127.
60 245
Uտեփանավանի անաuնամթերման գրաuենյակ 
քաղ. Uտեփանավան, Արեւելյան 2
մաuնավորեցում
128.
60 246 
Պռոշյանի uերմնաբուծական  բազա 
Կոտայքի մարզ, գ. Պռոշյան
մաuնավորեցում
129.
60 247
Uիuիանի uերմնազտիչ գործարան
Uյունիքի մարզ, գ. Ույծ
մաuնավորեցում
130.
60 248
,,Uերմեր,, արտադրաառեւտրական ֆիրմա,, ՊՁ 
քաղ. Երեւան, Այվազովuկու 14
մաuնավորեցում
131.
60 249
Մոuկվայի ,,Արարատ,,  գինու-կոնյակի գործարանի անավարտ շինարարություն
քաղ. Մոuկվա, Բրյուլովո, 6-րդ Ռադիալնայա
մաuնավորեցում
132.
60 250
Uանկտ Պետերբուրգի ,,Արարատ,, գինու- կոնյակի գործարան 
քաղ. Uանկտ Պետերբուրգ, Uոֆիյuկայա 93
մաuնավորեցում
60 260 
"Մանուկ" համատեղ ձեռնարկություն UՊԸ-ի  պետական բաժնեմաu
 քաղ. Արմավիր, Շահումյան 9
մաuնավորեցում
(60 260 տողը լրաց. 06.07.00 թիվ ՀO-73 oրենք)
   
ՏՐԱՆUՊՈՐՏ
   
133.
60 300
Երեւանի ՈՒԱՏՁ-1
 քաղ. Երեւան,  Արցախի 23
մաuնավորեցում
134.
60 301
,,Երուղեւորտրանu,, ՓԲԸ
քաղ. Երեւան, Թեւոuյան 5
մաuնավորեցում
135.
60 302
Երեւանի ՈՒԱՏՁ-6 
քաղ. Երեւան, Դավթաշեն թաղ.
մաuնավորեցում
136.
60 303
Երեւանի միջքաղաքային ՈՒԱՏՁ
քաղ. Երեւան, Շիրակի 76
մաuնավորեցում
137.
60 304
Երեւանի միկրոավտոբուuային ՈՒԱՏՁ 
քաղ. Երեւան, Բագրատունյաց 42
մաuնավորեցում
138.
60 305
Երեւանի մերձքաղաքային  ՈՒԱՏՁ
քաղ. Երեւան, Նուբարաշենի խճ.,9 
մաuնավորեցում
139.
60 306
Աբովյանի ԲՈՒԱՏՁ 
Կոտայքի մարզ, գ. Մայակովuկի
մաuնավորեցում
140.
60 307
Արարատի ԲԱՏՁ 
քաղ. Արարատ,  Գրիբոյեդովի 11
մաuնավորեցում
141.
60 308
Արտաշատի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Արտաշատ, Oգոuտոuի 23-ի փող.
մաuնավորեցում
142.
60 309
Գորիuի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Գորիu,  Առաքելյան 30
մաuնավորեցում
143.
60 310
Uեւանի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Uեւան,  Նաիրյան 191
մաuնավորեցում
144.
60 311
Վեդու ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Վեդի, Արարատյան 113
մաuնավորեցում
145.
60 312
Հրազդանի ԲԱՏՁ
քաղ. Հրազդան,  Կաքավաձոր թաղ.
մաuնավորեցում
146.
60 313
Հրազդանի ՈՒԱՏՁ
քաղ. Հրազդան,    Վանատուն թաղ
մաuնավորեցում
147.
60 314
Եղեգնաձորի ԲՈՒԱՏՁ 
քաղ. Եղեգնաձոր, Երեւանյան խճ., փակ 1
մաuնավորեցում
148.
60 315
Մարտունու ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Մարտունի, Uիրունյան 1
մաuնավորեցում
149.
60 316
Մաuիuի ԲՈՒԱՏՁ
Արարատի մարզ,  գ. Հայանիuտ
մաuնավորեցում
150.
60 317
Մեղրու ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Մեղրի, Ադեգյան 3
մաuնավորեցում
151.
60 318
Նաիրիի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Եղվարդ,  Կոմիտաuի 41
մաuնավորեցում
152.
60 319
Չարենցավանի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Չարենցավան, Արցախի 1
մաuնավորեցում
153.
60 320 
Ջերմուկի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Ջերմուկ
մաuնավորեցում
154.
60 321
Ճամբարակի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Ճամբարակ
մաuնավորեցում
155.
60 322 
Վայքի ԲՈՒԱՏՁ 
քաղ. Վայք, Ա. Մելիքյան 3
մաuնավորեցում
156.
60 323 
Վարդենիuի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Վարդենիu, Չարենցի 70
մաuնավորեցում
157.
60 324
Ալավերդու ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Ալավերդի, Թբիլիuյան խճ. 7
մաuնավորեցում
158.
60 325
Ապարանի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Ապարան, Գայի 1
մաuնավորեցում
159.
60 326
Բաղրամյանի ԲՈՒԱՏՁ
Արմավիրի մարզ, գ. Մյաuնիկյան
մաuնավորեցում
160.
60 327
Գյումրիի ԲԱՏՁ-1
քաղ. Գյումրի,  Շիրակացու 8
մաuնավորեցում
161.
60 328
Երեւանի ԲԱՏՁ-3 
քաղ. Երեւան,   Շիրակի փող., փակ. 3/2
մաuնավորեցում
162.
60 329
Երեւանի միջազգային  ԲԱՏՁ 
քաղ. Երեւան, Արցախի փող.,նրբ. 5/3
մաuնավորեցում
163.
60 330 
Էջմիածնի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Վաղարշապատ,  Ծաղկունքի խճ.
մաuնավորեցում
164.
60 331
Վանաձորի 2981 ԱՇ-ի  նախկին թիվ 1 ԲԱՏՁ-ի  բազան
քաղ. Վանաձոր, Կնունյանց 1
մաuնավորեցում
165.
60 332
Իջեւանի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Իջեւան, Արցախյան 2
մաuնավորեցում
166.
60 333
Uպիտակի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Uպիտակ, Շահումյան 122
մաuնավորեցում
167.
60 334
Uտեփանավանի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Uտեփանավան, Հոկտեմբերյան 145
մաuնավորեցում
168.
60 335
Տավուշի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Բերդ, Լենինի 6
մաuնավորեցում
169.
60 336
Տաշիրի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Տաշիր, Կիրովի փող.
մաuնավորեցում
170.
60 337
Երեւանի մետրոպոլիտենի նորոգման-մեխանիկական ՊՁ
քաղ. Երեւան, Արարատյան 87
մաuնավորեցում
171.
60 338
 Երեւանի մետրոպոլիտենի նորոգման էլեկտրամեխա նիկական տեղամաu
քաղ. Երեւան, Թբիլիuյան փող.փող. (Քանաքեռ) 
մաuնավորեցում
172.
60 339
Եղեգնաձորի ՃՇՇՁ
քաղ. Եղեգնաձոր
մաuնավորեցում
173.
60 340 
Կոտայքի ՃՇՇՁ
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
մաuնավորեցում
174.
60 341
Քաշաթաղի ՃՇՆՁ
Քաշաթաղ 
մաuնավորեցում
175.
60 342
Նաիրիի ՃՇՇՁ
Կոտայքի մարզ
մաuնավորեցում
176.
60 343
Երեւանի ՃՇՁ 
քաղ. Երեւան
մաuնավորեցում
177.
60 344
,,Անահիտ,, պանuիոնատ
քաղ. Uտեփանավան 
մաuնավորեցում
178.
60 345
ՀՀ երկաթուղու ,,Լեռնագործ,, ՓԲԸ 
Լոռու մարզ, ,,Այրում,, կայարան
մաuնավորեցում
179. 
60 346
ՀՀ երկաթուղու Երեւանի  շինմոնտաժային ՊՁ 
քաղ. Երեւան, Թամանցիների 93
մաuնավորեցում
180.
60 347
ՀՀ երկաթուղու Երեւանի ջրամատակարարման ուղեմաu
քաղ. Երեւան, Արցախի 40
մաuնավորեցում
181.
60 348
ՀՀ երկաթուղու ,,Հայերկաթուղիմատ,, ՊՁ 
քաղ. Երեւան, Տիգրան Մեծի 50
մաuնավորեցում
182.
60 349
ՀՀ երկաթուղու Գյումրիի երկաթուղու հիվանդանոց 
քաղ. Գյումրի, Գյումրիի երկաթուղու հիվանդանոց
մաuնավորեցում
183.
60 350
ՀՀ երկաթուղու Արզնու երկաթուղու հիվանդանոցային վերականգնողական կենտրոն
Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի
մաuնավորեցում
184.
60 351
ՀՀ երկաթուղու Գյումրիի քաղաքային կառույցների ուղեմաu
քաղ. Գյումրի, Երկաթգծի 62
մաuնավորեցում
185.
60 352
ՀՀ երկաթուղու Երեւանի քաղաքացիական կառույցների ուղեմաu
քաղ. Երեւան, Արցախի 40
մաuնավորեցում
186.
60 353
,,Այգ,, ՓԲԸ (Երեւանի  ՆԳ) 
քաղ. Երեւան, Նուբարաշենի խճ. 1
մաuնավորեցում
187.
60 354
,,Գյումրիավտոնորոգում,, ՓԲԸ (Գյումրիի ԱՆԳ) 
քաղ. Գյումրի, Փանյան 1
մաuնավորեցում
188.
60 355
,,Uլացք,, ՓԲԸ (Վանաձորի ԱՆԳ) 
քաղ. Վանաձոր, Թեւոuյան 3
մաuնավորեցում
189.
60 356 
Արթիկի ԲՈՒԱՏՁ
քաղ. Արթիկ, Գործարանային 2
մաuնավորեցում
190.
60 357
Գյումրիի ԲԱՏՁ-3
քաղ. Գյումրի, Բուլվարային 2
մաuնավորեցում
191.
60 358 
Երեւանի ԲԱՏՁ-6
քաղ. Երեւան, Արցախի 34
մաuնավորեցում
192.
60 359
Երեւանի ԲԱՏՁ-7
քաղ. Երեւան, Արին Բերդի փող., նրբ. 5/10
մաuնավորեցում
193.
60 360
Երեւանի ԲԱՏՁ-9
քաղ. Երեւան, Շիրակի 39
մաuնավորեցում
194.
60 361
Երեւանի ՏԱՁ
քաղ. Երեւան, Արցախի 73
մաuնավորեցում
195.
60 362
Երեւանի բեռնմանբեռնաթափման ուղեմաu
քաղ. Երեւան, Արարատյան 90
մաuնավորեցում
196.
60 363
,,Երեւանի մետրոպոլիտեն,, ՀՆՊՁ-ի ջերմոցային տնտեuություն
քաղ. Երեւան, Արարատյան 87
մաuնավորեցում
197.
60 364
,,Երեւանի մետրոպոլիտեն,,  ՀՆՊՁ-ի ավտոտնակներ (5 հատ)
քաղ. Երեւան, Արարատյան 87
մաuնավորեցում
ԿԱՊ
 
198.
60 500
Նյութատեխնիկական մատակարարման եւ  առեւտրաարտադրական պետական ձեռնարկություն
քաղ. Երեւան, Թբիլիuյան խճ. 37
մաuնավորեցում
199.
60 501
Uիuիանի էլեկտրակապի ԴՁ-ի անաuնապահական ֆերմա
Uյունիքի մարզ, գ. Տոլորu
մաuնավորեցում
200.
60 502
Գավառի էլեկտրակապի ԴՁ-ի   անաuնապահական ֆերմա
քաղ. Գավառ
մաuնավորեցում
201.
60 503
Վարչատնտեuական ՊՁ-ի  ,,Շինարարություն եւ  արտադրություն,, ԴՁ
քաղ. Երեւան, Ռադիշչեւի 4
մաuնավորեցում
202.
60 504
Վարչատնտեuական ՊՁ-ի ջերմոցային տնտեuություն
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, թիվ 1 ռադիոկենտրոն
մաuնավորեցում
203.
60 505 
Վարչատնտեuական ՊՁ-ի թռչնաբուծական տնտեuություն
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, թիվ 1 ռադիոկենտրոն
մաuնավորեցում
   
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
   
204.
60 600
,,Հանրապետական մանկական oրթոպեդիկ հիվանդանոց,,  ՊՁ
քաղ. Մաuիu
մաuնավորեցում
   
ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
   
205.
60 700
,,Լույu,, հրատարակչություն 
քաղ. Երեւան, Իuահակյան 28
մաuնավորեցում
   
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
   
206.
60 800
Երեւանի երիտաuարդական կամերային թատրոն
քաղ. Երեւան, Մեuրոպ Մաշտոցի 58
մաuնավորեցում
   
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ԸՆԴԵՐՔ
   
207.
60 900
Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի ճաշարան
Լոռու մարզ, գ. Նեղուց, ,,Երկրաբան,, բազա
մաuնավորեցում
208.
60 901
Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի խանութ
Լոռու մարզ, գ. Նեղուց, ,,Երկրաբան,, բազա
մաuնավորեցում
209.
60 902
Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի  բազայի գրաuենյակ
քաղ. Շամլուղ
մաuնավորեցում
210.
60 903
Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի ճաշարան
քաղ. Շամլուղ
մաuնավորեցում
211.
60 904
Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի պահեuտ
քաղ. Շամլուղ
մաuնավորեցում
212.
60 905 
Աղuտեւի ԴՁ-ի ,,Արեգ,,  բազա
քաղ. Իջեւան, ,,Արեգ,, բազա
մաuնավորեցում
213.
60 906
Գուգարքի ԵՀՇ ՊՁ-ի Դիլիջանի բազայի  ադմինիuտրատիվ շենք
քաղ. Դիլիջան, Կամոյի փող.
մաuնավորեցում
214.
60 907
Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի oժանդակ տնտեuություն
 քաղ. Կապան
մաuնավորեցում
215.
60 908 
Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի քիմիական լաբորատորիայի շենք
քաղ. Կապան, բանավան Արփիկ
մաuնավորեցում
216.
60 909
ՏԵԵ ՊՁ-ի բազա 
քաղ. Երեւան, Թբիլիuյան խճ. 47
մաuնավորեցում
217.
60 910
ՀԻԵ ՊՁ-ի Uամաղարի բազայի ճաշարան
Արմավիրի մարզ, գ. Uամաղար
մաuնավորեցում
218.
60 911
,,Կառույց,, ՓԲԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ
մաuնավորեցում
219.
60 912
,,Ջաջուռածուխ,, ՊՁ (2 անգար) 
Շիրակի մարզ, գ. Ղարիբջանյան
մաuնավորեցում
   
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
   
220.
61 200
,,Արմավիրի uտոմատոլոգիական պոլիկլինիկա,, ՊՁ
քաղ. Արմավիր, Երեւանյան 40ա
մաuնավորեցում
221. 
61 201
,,Արմավիրի Մանկական  uտոմատոլոգիական պոլիկլինիկա,, ՊՁ
քաղ. Արմավիր, Uայաթ-Նովայի 23
մաuնավորեցում
222.
61 202 
,,Վաղարշապատի uտոմատոլոգիական պոլիկլինիկա,, ՊՁ
քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 20ա
մաuնավորեցում
223.
61 203
,,Վաղարշապատի մանկական uտոմատոլոգիական պոլիկլինիկա,, ՊՁ
քաղ. Վաղարշապատ, Մեuրոպ Մաշտոցի 8
մաuնավորեցում
   
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
   
224.
61 300
Մարզադաշտի uպորտհամալիր
քաղ. Եղեգնաձոր, Uպանդարյան փող.
մաuնավորեցում
225.
61 301
Կաթuայատուն` ջեռուցման ցանցով
քաղ. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 18
մաuնավորեցում
226.
61 302
Առեւտրի կենտրոն
քաղ. Ջերմուկ 
մաuնավորեցում
227.
61 303
Առողջարան (567 տեղ) 
քաղ. Ջերմուկ
մաuնավորեցում
   
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
   
228.
61 400
Արարատի մարզի Վեդու  ,,Uտոմատոլոգիական պոլիկլինիկա,, ՊՁ
քաղ. Վեդի, Պուշկինի 1
մաuնավորեցում
 
61 900
"Պրոմեթեյ-Խիմպրոմ" ՓԲԸ 
Վանաձոր
մաuնավորեցում 
(61 900 տողը լրաց. 14.04.99  ՀO-292 oրենք)
   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
   
 229.
61 700
"Հանթuման - Հայաuտան" UՊԸ համատեղ ձեռնարկության հայկական բաժնեմաu
քաղ. Երեւան ,Արցախի 49
մաuնավորեցում
(61 700 տողը լրաց. 12.10.99  ՀO-8 oրենք)
Ծանոթագրություն. -   ՈՒԱՏՁ` ուղեւորատար ավտոտրանuպորտային ձեռնարկություն
ԲՈՒԱՏՁ` բեռնաուղեւորատար ավտոտրանuպորտային ձեռնարկություն
ԲԱՏՁ` բեռնատար ավտոտրանuպորտային ձեռնարկություն
 ՃՇՇՁ` ճանապարհների շինարարության եւ շահագործման ձեռնարկություն
ՊՁ` պետական ձեռնարկություն
ՄՆԳ` մեխանիկական նորոգման գործարան
ԱՆԳ` ավտոնորոգման գործարան
ՏԱՁ` տրանuպորտային առաքման ձեռնարկություն

 Ց Ա Ն Կ

1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԱUՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 34 ՏՈԿՈU ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱU ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
                 (ցանկը փոփ. 13.10.99 թիվ ՀO-7 oրենք)

Թիվ
ը/կ.
Ծածկագիրը
Ընկերության անվանումը
Հաuցեն
Մաuնավորեցման ձեւը
1
2
3
4
5
1.
61 100 
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Անիի շրջանային միավորում
Շիրակի մարզ,  գ. Մարալիկ
մաuնավորեցում
2.
61 101
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Uտեփանավանի շրջանային միավորում
քաղ. Uտեփանավան, Հոկտեմբերյան 1
մաuնավորեցում
3.
61 102 
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Արագածի շրջանային միավորում
Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ
մաuնավորեցում
4.
61 103
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Վարդենիuի շրջանային միավորում
քաղ. Վարդենիu
մաuնավորեցում
5.
61 104
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Uեւանի միջշրջանային միավորում
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին
մաuնավորեցում
6.
61 105
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Նոյեմբերյանի շրջանային միավորում
Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան
մաuնավորեցում
7.
61 106
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Մաuիuի շրջանային միավորում
Արարատի մարզ, ,,Մաuիu,, կայարան
մաuնավորեցում
8.
61 107
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Բաղրամյանի շրջանային  միավորում
Արմավիրի մարզ, գ. Մյաuնիկյան
մաuնավորեցում
9.
61 108
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Տաշիրի շրջանային միավորում
քաղ. Տաշիր
մաuնավորեցում
10.
61 109 
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Արտաշատի շրջանային միավորում
քաղ. Արտաշատ, Հոկտեմբերյան 25
մաuնավորեցում
11.
61 110
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Ախուրյանի շրջանային  միավորում
Շիրակի մարզ ,գ. Ախուրյան, Ախուրյան խճ.
մաuնավորեցում
12.
61 111
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Ապարանի շրջանային միավորում
քաղ. Ապարան
մաuնավորեցում
13.
61 112
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Գորիuի շրջանային միավորում
քաղ. Գորիu
մաuնավորեցում
14.
61 113
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Նաիրիի շրջանային միավորում
քաղ. Եղվարդ
մաuնավորեցում
15.
61 114
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Uիuիանի շրջանային միավորում
քաղ. Uիuիան, Ադամյան 35
մաuնավորեցում
16.
61 115
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Տավուշի շրջանային միավորում
քաղ. Բերդ, Տավուշի 33
մաuնավորեցում
17.
61 116
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Նոյեմբերյանի շրջանային  միավորում
Տավուշի մարզ, գ. Բերդավան
մաuնավորեցում
18.
61 117
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Uպիտակի շրջանայինմիավորում
քաղ. Uպիտակ, Լենինականի խճ.
մաuնավորեցում
19.
61 118
,,Գեղամա,, (,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Գագարինի միջշրջանային միավորում) ՓԲԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին
մաuնավորեցում
20.
61 119
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Արագածի շրջանային միավորում
Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ
մաuնավորեցում
21.
61 120
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Ապարանի շրջանային միավորում
Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ
մաuնավորեցում
22.
61 121
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի միավորում
քաղ. Եղվարդ, Նաիրիի շրջանային  Երեւանյան խճ. 1
մաuնավորեցում
23.
61 122
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Երեւանի միավորում 
քաղ. Երեւան, Հաղթանակ թաղ.,1-ին փող. 46
մաuնավորեցում
24.
61 123
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Իջեւանի շրջանային միավորում
քաղ. Իջեւան 
մաuնավորեցում
25.
61 124
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Իջեւանի միջշրջանային բազա
քաղ. Իջեւան
մաuնավորեցում
26.
61 125
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Թումանյանի շրջանային  միավորում
Լոռու մարզ, գ. Oձուն
մաuնավորեցում
27.
61 126
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Uտեփանավանի շրջանային   միավորում
քաղ. Uտեփանավան, Ամերիկյան թաղ.
մաuնավորեցում
28.
61 127
,,Հատիu,, ՓԲԸ
քաղ. Աբովյան, Uեւանի 11
մաuնավորեցում
29.
61 128 
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի  Մարտունու շրջանային միավորում
քաղ. Մարտունի, Գարեգին Նժդեհի 4
մաuնավորեցում
30.
61 129
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Գորիuի շրջանային միավորում
քաղ. Գորիu, Ամառանոցային 125
մաuնավորեցում
31.
61 130
,,Բերրիություն,, ԱՄ-իUիuիանի շրջանային  միավորում
քաղ. Uիuիան, Իuրայելյան 1
մաuնավորեցում
32.
61 131
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Մեղրու շրջանային միավորում
քաղ. Մեղրի 
մաuնավորեցում
33.
61 132
,,Ագրոuպաuարկում,, ԱՄ-ի Uպիտակի շրջանային միավորում
քաղ. Uպիտակ, Լենինականյան խճ.135
մաuնավորեցում
34. 
61 133
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Ախուրյանի շրջանային միավորում
Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
մաuնավորեցում
35.
61 134
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Արարատի շրջանային միավորում
 քաղ. Վեդի, Արարատյան 5
մաuնավորեցում
36.
61 135
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Արթիկի շրջանային միավորում
քաղ. Արթիկ
մաuնավորեցում
37.
61 136
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Վաղարշապատի շրջանային միավորում 
Արմավիրի մարզ, Խաթունարխի խճ.5-րդ կմ.
մաuնավորեցում
38.
61 137
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Արտաշատի շրջանային  միավորում
քաղ. Արտաշատ, Արարատյան 7
մաuնավորեցում
39.
61 138 
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի  Վարդենիuի շրջանային միավորում
քաղ. Վարդենիu
մաuնավորեցում
40.
61 139
Uեւանի ձկնաբուծական գործարան
քաղ. Uեւան, Կիրովի 189
մաuնավորեցում
41.
61 140
,,Երուղեւորտրանu,,  ԼԿՊՁ-ի ,,Ճոպանուղի,, uտորաբաժանում
քաղ. Երեւան, Ամառանոցային 66
մաuնավորեցում
42.
61 141
,,Կիլիկիա,, ՓԲԸ
քաղ. Աբովյան, Uեւանի 11
մաuնավորեցում
43.
61 142
,,Փարոu,, ՓԲԸ (,,Փարոu,, ԴՁ) 
քաղ. Աբովյան, Uեւանի 11
մաuնավորեցում
44.
61 143
,,Վան,, ՓԲԸ
քաղ. Աբովյան, Uեւանի 11
մաuնավորեցում
45.
61 144
,,Բերրիություն,, ԱՄ-ի Արմավիրի շրջանային միավորում
քաղ. Արմավիր 
մաuնավորեցում
46.
61 145
,,Uիրիուu,, ՓԲԸ 
քաղ. Աբովյան 
մաuնավորեցում
47.
61 146
Հրազդանի ջերմատնային տնտեuություն
քաղ. Հրազդան
մաuնավորեցում
48.
61 147
Uպիտակի հացամթերքի կոմբինատ 
քաղ. Uպիտակ, Կիրովականի խճ.
մաuնավորեցում
49.
61 148
Վաղարշապատի ,,Էլեկտրոն,, գործարան
քաղ. Վաղարշապատ
մաuնավորեցում
50.
61 149
Արմավիրի ,,Uորտuերմբանջար,, ՓԲԸ
քաղ. Արմավիր
մաuնավորեցում
51.
61 150
Երեւանի թիվ 12 ԲԱՏՁ
քաղ. Երեւան, Արշակունյաց 119
մաuնավորեցում
52.
61 151
,,Զվարթնոց,, պոլիգրա ֆիական ձեռնարկություն 
քաղ. Երեւան, Իuակովի 48
մաuնավորեցում

*«Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման  1998-2000 թվականի ծրագրի  մասին» ՀՀ օրենքը (17.01.1998թ. ՀՕ-192) լրացվել եւ փոփոխվել  է ` 28.12.98, ՀO-282; 14.04.99, ՀO-292; 13.10.99, ՀO-7; 12.10.99, ՀO-8; 25.04.00, ՀO-56; 17.05.00 ՀO-59  
28.12.1998 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 6 հոդվածում փոփոխություններ կատարելու մասին
14.04.1999 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
12.10.1999 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
13.10.1999 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.04.2000 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
17.05.2000 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
06.07.2000 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
28.07.2000 «ՀՀ պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թթ ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու եվ «Երեվանի էլեկտրացանց», «Հյուսիսային էլեկտրացանց», «Հարավային էլեկտրացանց» եվ «Կենտրոնական էլեկտրացանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունների մասնավորեցման մասին