Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 12.06.1996

Հոդված 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կենտորոնական բանկի 1995 թվականի տարեկան հաշվետվությունը:

Հոդված 2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 1995 թվականի ամփոփ հաշվեկշիռը հետեւյալ տեսքով՝
 
ակտիվներ (հազար դրամ)
Ակտիվներ ոսկով եւ արտարժույթով
ոսկի 

Միջազգային արժությային հիմնադրամին առնչվող ակտիվներ

այլ արտաքին ակտիվներ

4207578 

58157673

23326783

Ակտիվներ ազգային արժույթով
վարկեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը 

վարկեր եւ դեպոզիտներ բակերում

այլ ակտիվներ

13439975 

2169648

1951883

Հիմնական միջոցներ  528927
Ընդհամենը 103782467
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ արտարժույթով
բանկերին 

այլ

1662394 

927754

Պարտավորություններ ազգային արժույթով
շրջանառության մեջ գտնվող թղթադրամներ եւ մետաղադրամներ 25948688
Դեպոզիտներ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

բանկերի 

այլ

3238921 

1298719

102273

Միջազգային արժութային հիմնադրամի հանդեպ պարտավորություններ 68570916
Այլ պարտավորություններ 499880
Ընդամենը 102249545
Կապիտալ եւ պահուստներ
կանոնադրական կապիտալ 

գլխավոր պահուստ

վերագնահատման պահուստներ

5000 

641048

886874

Ընդամենը՝  պարտավորություններ, կապիտալ եւ պահուստներ 103782467

Հոդված 3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 1995 թվականների եկամուտների, ծախսերի եւ շահույթի մասին հաշվետվությունը հետեւյալ տեսքով՝
 
Եկամուտներ (հազար դրամ)
եկամուտներ ոսկով դեպոզիտների եւ արտարժույթի գծով 

ստացված տոկոսներ 

այլ եկամուտներ

489236 

14621182

749039

Ընդամենը  15859457
Ծախսեր
վճարված տոկոսներ 

անհուսալի վարկերի գծով ծախսեր

թղթադրամի տպագրության ծախսեր

այլ ծախսեր

1337365 

1052725

164658

671454

Ընդամենը 3226198
Շահույթ (կորուստ) 12633259
Շահույթի բաշխում
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 

գլխավոր պահուստ

12210234 

423025

Ընդամենը շահույթի բաշխում 12633259

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

11 հուլիսի 1996 թվականի,
քաղ. Երեւան
ՀՕ-72