Russian    
Քրեական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.12.2005

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի (18 ապրիլի 2003 թվականի) 327-րդ հոդվածում`

1) վերնագիրը եւ առաջին մասի դիսպոզիցիան «զինվորական» բառից հետո լրացնել «կամ այլ ընտրանքային» բառերով.

2) առաջին մասի դիսպոզիցիայի «հավաքներից կամ զորավարժանքներից» բառերը փոխարինել «հավաքից կամ զորավարժանքից» բառերով, իսկ «օրինական» բառը՝ «՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով» բառերով.

3) առաջին մասի սանկցիայից հանել «տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ» բառերը, իսկ «երկու տարի» բառերը փոխարինել «երեք տարի» բառերով։

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16.01.2006
ՀՕ-34