Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.11.2005

Հոդված 1. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 հոկտեմբերի 1998 թվա կանի, ՀՕ-258, այսուհետ` Օրենք) 25-րդ հոդվածում՝

1) առաջին մասի «զ» եւ «է» կետերում «40» թիվը փոխարինել «60» թվով.

2) երկրորդ մասի «քառապատիկից» բառը փոխարինել «վեցապատիկից» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ նախադասությունը «զինծառայողներին» բառից հետո լրացնել «եւ նրանց ընտանիքների անդամներին» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 34-րդ հոդվածի չորրորդ մասում «5000» թիվը փոխարինել «6000» թվով, իսկ «1000» թիվը՝ «2000» թվով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

05.12.2005
ՀՕ-222