Armenian      
Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.11.2005

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (17 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-66) 1-ին հոդվածի «13000 դրամ» բառերը փոխարինել «15000 դրամ» բառերով :

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում ՝

ա) երկրորդ պարբերության «78 դրամ» բառերը փոխարինել «87 դրամ» բառերով.

բ) երրորդ պարբերության «86 դրամ» բառերը փոխարինել «97 դրամ» բառերով.

գ) չորրորդ պարբերության «30-ժամյա աշխատանքային շաբաթ» բառերը փոխարինել «24-ժամյա աշխատանքային շաբաթ» բառերով, իսկ «104 դրամ» բառերը՝ «145 դրամ» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդհոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«
Հոդված 4. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի մեջ չեն ներառվում հավելումները, հավելավճարները, պարգեւատրումները եւ խրախուսման այլ վճարները:» :

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից :ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

05.12.2005
ՀՕ-221