Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.09.2005

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (12 հունվարի 1999 թվականի) 376-րդ հոդվածի առաջին, 389-րդ հոդվածի երրորդ մասերում, 404-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «դատապարտյալը» բառը փոխարինել «ամբաստանյալը» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

05.10.2005
ՀՕ-178