Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.07.2005
 • Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ
 • Գլուխ 2. Հայաստանի փրկարար ծառայության համակարգը, նրա խնդիրները, գործունեության հիմնական սկզբունքները
 • Գլուխ 3.Հայաստանի փրկարար ծառայությունում իրականացվող ծառայությունը, պաշտոնները եւ կոչումները
 • Գլուխ 4.Փրկարարական կոչում շնորհելը եւ վերականգնելը
 • Գլուխ 5.Փրկարարական ծառայությունում ծառայության անցնելը
 • Գլուխ 6.Փրկարարական ծառայության ծառայողին այլ պաշտոնի փոխադրելը
 • Գլուխ 7.Փրկարարական ծառայության ծառայողի իրավունքները, պարտականությունները եւ նրա նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները
 • Գլուխ 8. Փրկարարական ծառայության ծառայողի դրամական բավարարումը, ծառայության եւ հանգստի ժամանակը, արձակուրդը, սոցիալական եւ այլ երաշխիքներ
 • Գլուխ 9. Փրկարարական ծառայության ծառայողներին խրախուսելը, կարգապահական տույժի ենթարկելը
 • Գլուխ 10.Փրկարարական ծառայության ծառայողներին պաշտոնից ազատելը, ծառայությունը դադարեցնելը
 • Գլուխ 11.Փրկարարական ծառայությունում ծառայության վերականգնումը կամ պաշտոնում վերականգնումը
 • Գլուխ 12.Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունները
 • Գլուխ 13.Փրկարարական ծառայության ծառայողի սոցիալական  այլ երաշխիքներ
 • Գլուխ 14.Փրկարարական ծառայության ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների նկենսաթոշակային ապահովությունը
 • Գլուխ 15. Այլ դրույթներ
 • Գլուխ 16. Անցումային դրույթներ
 • ԳԼՈՒԽ 1

  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

  Սույն օրենքը կարգավորում է արտակարգ իրավիճակների եւ քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում լիազորված պետական մարմնի` Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեության հիմնական սկզբունքները, այդ մարմնում ծառայությունը, պաշտոնները եւ կոչումները, ծառայության անցնելու կարգն ու պայմանները, պաշտոնի նշանակման եւ կոչումներ շնորհելու կարգը, ծառայության հետ կապված` ծառայողների իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը, իրավական եւ սոցիալական երաշխիքները, ծառայության հետ կապված այլ առանձնահատկություններն ու հիմնական հարաբերությունները:

  Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

  Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները.

  հատուկ փրկարարական ջոկատ` առանձին բարդության փրկարարական աշխատանքների կատարման համար մասնագիտացված ստորաբաժանում.

  հատուկ հրշեջ ջոկատ` առանձին բարդության հրդեհաշիջման աշխատանքների կատարման համար մասնագիտացված ստորաբաժանում.

  հրշեջ-փրկարարական ջոկատ` փրկարարական եւ հրդեհաշիջման աշխատանքների համար նախատեսված ստորաբաժանում:

  Հոդված 3. Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեության իրավական կարգավորումը

  Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով:

  ԳԼՈՒԽ 2

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ՆՐԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

  Հոդված 4. Հայաստանի փրկարար ծառայությունը

  Հայաստանի փրկարար ծառայությունը պետական մարմին է, որն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման, քաղաքացիական պաշտպանության գործառույթներ, արտակարգ իրավիճակներում եւ ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ բնակչության եւ տնտեսության օբյեկտների (տարածքների) պաշտպանության, ինչպես նաեւ փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական, հրդեհաշիջման եւ այլ աշխատանքներ:

  Հոդված 5. Հայաստանի փրկարար ծառայության հիմնական խնդիրները

  Հայաստանի փրկարար ծառայության հիմնական խնդիրներն են`

  ա) արտակարգ իրավիճակներում եւ ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ մարդկանց կյանքի ու առողջության փրկումը, պահպանումը.

  բ) քաղաքացիական պաշտպանության եւ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառներում միասնական պետական քաղաքականության իրականացումը.

  գ) փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերա-կանգնողական եւ հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը.

  դ) քաղաքացիական պաշտպանության եւ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության հարցերով պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության համակարգումը, վերահսկումը եւ այդ հարցերով իրազեկման ապահովումը.

  ե) արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման, քաղաքացիական պաշտպանության բնակչության պաշտպանության ծրագրերի, պլանների մշակումն ու դրանց կատարման ապահովումը.

  զ) արտակարգ իրավիճակներում եւ ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով ֆինանսական, պարենային, բժշկական եւ նյութական այլ պաշարների, ֆոնդերի ստեղծումը եւ կուտակումը, դրանց նպատակային օգտագործման ապահովումը.

  է) բնակչության ուսուցման կազմակերպումը՝ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով.

  ը) պետական հակահրդեհային ծառայության մատուցումը եւ պետական հրդեհային հսկողության իրականացումը.

  թ) արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող երեւույթների ուսումնասիրությունը եւ արտակարգ իրավիճակների կանխման ու հետեւանքների վերացման միջոցառումների կազմակերպումը եւ իրականացումը:

  Հոդված 6. Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեության հիմնական սկզբունքները

  Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեության հիմնական սկզբունքներն են`

  ա) մարդկանց կյանքի եւ առողջության ապահովման գերակայությունը.

  բ) արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության հարցերի հրապարակայնությունը.

  գ) արտակարգ իրավիճակների հետեւանքների նվազեցմանը, ինչպես նաեւ այդ հետեւանքների վերացման ժամանակ բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակների բնականոն գործունեության ապահովման միջոցառումների կազմակերպմանը համալիր մոտեցում ցուցաբերելը.

  դ) արտակարգ իրավիճակների առաջացումը բացառելու նպատակով միայն ստուգված եւ տեխնիկական անվտանգությունն ապահովող փորձարկված միջոցառումների իրականացումը.

  ե) արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման ու քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը եւ իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում.

  զ) արտակարգ իրավիճակներում եւ ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը կենտրոնացված կառավարման սկզբունքով.

  է) գործունեությունն արդարացված ռիսկի շրջանակներում.

  ը) փրկարարական եւ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման, հաղորդակցության ուղիների, կենսաապահովման ու ռազմավարական նշանակության օբյեկտների վերականգնման համար փրկարարական ուժերի մշտական պատրաստականության ապահովումը:

  Հոդված 7. Հայաստանի փրկարար ծառայության համակարգը, կառուցվածքը եւ ղեկավարումը

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայության համակարգում գործում են կառուցվածքային, առանձնացված, տարածքային եւ այլ ստորաբաժանումներ, ուսումնական հաստատություններ:

  Հայաստանի փրկարար ծառայության կառուցվածքը եւ թվաքանակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարումն իրականացնում է լիազոր մարմնի ղեկավարը(պետը)` կենտրոնացված եւ միանձնյա ղեկավարման սկզբունքով:

  Հոդված 8. Հայաստանի փրկարար ծառայության պարտականությունները

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայությունը պարտավոր է`

  ա) փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերա-կանգնողական եւ հրդեհաշիջման աշխատանքները կազմակերպելիս ու իրականացնելիս պաշտպանել եւ փրկել անձի կյանքն ու առողջությունը.

  բ) պատրաստ լինել փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական եւ հրդեհաշիջման աշխատանքների կատարմանը.

  գ) ապահովել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում ամրագրված խնդիրների կատարումը:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության վրա այլ պարտականություններ կարող են դրվել օրենսդրությամբ:

  Հոդված 9. Հայաստանի փրկարար ծառայության իրավունքները

  Հայաստանի փրկարար ծառայությունն իր խնդիրների կատարումն ապահովելու նպատակով իրավունք ունի`

  ա) օրենքով սահմանված կարգով անարգել օգտագործելու կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ քաղաքացիների կապի, տրանսպորտի միջոցները եւ այլ գույքը (բացի հատուկ նշանակության, դիվանագիտական, հյուպատոսական, օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչներին, միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցներից եւ այլ գույքից)` հետագա համարժեք փոխհատուցմամբ.

  բ) փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերա-կանգնողական, հրդեհաշիջման եւ այլ աշխատանքներում ներգրավելու բնակչությանը.

  գ) արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման ու քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպման եւ իրականացման նպատակով հանձնարարություններ տալու պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, կազմակերպություններին, քաղաքացիներին.

  դ) արգելելու մուտքը արտակարգ իրավիճակի, փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական, հրդեհաշիջման եւ այլ աշխատանքների կատարման վայր ու պահանջելու բոլոր անձանցից պահպանել անվտանգության կանոնները:

  Հոդված 10. Աջակցությունը Հայաստանի փրկարար ծառայության գործունեությանը

  1. Պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները, քաղաքացիները պարտավոր են աջակցել Հայաստանի փրկարար ծառայությանը արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման ու քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպման եւ իրականացման ժամանակ:

  2. Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել արտակարգ իրավիճակների հետեւանքներից բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանն ու կատարել այդ ուղղությամբ Հայաստանի փրկարար ծառայության ծառայողների բոլոր ցուցումները:

  3. Պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու կազմակերպություններն արտակարգ իրավիճակի վայր մեկնող, արտակարգ իրավիճակի վայրից մշտական տեղակայման վայր վերադարձող` Հայաստանի փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներին պարտավոր են ցուցաբերել աջակցություն` տրամադրելով տրանսպորտի եւ կապի միջոցներից անվճար օգտվելու հնարավորություն հետագա համարժեք փոխհատուցման երաշխիքով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

  4. Փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերա-կանգնողական, հրդեհաշիջման եւ այլ աշխատանքների կատարման վայր մեկնելիս Հայաստանի փրկարար ծառայության տրանսպորտային միջոցներն օգտվում են առաջնահերթ երթեւեկության առավելությունից, անցման, վառելիքաքսուքային նյութերով, պահեստամասերով ապահովման եւ տեխնիկական սպասարկման առաջնահերթության իրավունքից:
   

  ԳԼՈՒԽ 3

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ

  Հոդված 11. Ծառայությունը Հայաստանի փրկարար ծառայությունում

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայությունում ծառայությունը (այսուհետ` փրկարարական ծառայություն) պետական ծառայության հատուկ տեսակ է, որի առանձնահատկությունները սահմանվում են սույն օրենքով:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայությունում, առանձին ստորաբաժանումների առանձնահատկություններից ելնելով, պետական մարմնի առանձին պաշտոններում կարող են նշանակվել (աշխատանքի ընդունվել) քաղաքացիական ծառայողներ` քաղաքացիական ծառայության հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությանը համապատասխան:

  3. Փրկարարական ծառայությունն իրականացվում է օրինականության, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու արժանապատվությունը հարգելու, մարդասիրության եւ հրապարակայնության սկզբունքների պահպանմամբ` միանձնյա եւ կենտրոնացված ղեկավարման միջոցով:

  Հոդված 12. Փրկարարական ծառայության ծառայողը

  1. Փրկարարական ծառայության ծառայող է համարվում Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որն զբաղեցնում է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված որեւէ խմբի պաշտոն եւ ունի սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կոչում ու տվել է երդում կամ սույն օրենքով սահմանված կարգով գտնվում է կադրերի ռեզերվում:

  2. Փրկարարական ծառայության ծառայողը (այսուհետ` ծառայող) պետական ծառայող է:

  Հոդված 13. Փրկարարական ծառայության պաշտոնների խմբերը

  1. Փրկարարական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են հետեւյալ խմբերի.

  ա) փրկարարական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ`

  - Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավար,

  - Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալ,

  - կենտրոնական ապարատի վարչության պետ.

  բ) փրկարարական ծառայության գլխավոր պաշտոններ`

  - կենտրոնական ապարատի առանձին բաժնի պետ,

  - կենտրոնական ապարատի վարչության պետի տեղակալ, տարածքային, ներառյալ` Երեւան քաղաքի, վարչության պետ.

  գ) փրկարարական ծառայության ավագ պաշտոններ`

  - տարածքային, ներառյալ` Երեւան քաղաքի, վարչության պետի տեղակալ, հատուկ փրկարարական ջոկատի հրամանատար, հատուկ հրշեջ ջոկատի հրամանատար, հրշեջ-փրկարարական ջոկատի հրամանատար,

  - բաժնի պետ,

  - հատուկ փրկարարական ջոկատի հրամանատարի տեղակալ, հատուկ հրշեջ ջոկատի հրամանատարի տեղակալ, հրշեջ-փրկարարական ջոկատի հրամանատարի տեղակալ,

  - լաբորատորիայի պետ.

  դ) փրկարարական ծառայության միջին պաշտոններ`

  - խմբի պետ, ջոկի հրամանատար,

  -ավագ փրկարար.

  ե) փրկարարական ծառայության կրտսեր պաշտոն`

  -փրկարար:

  Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտսեր պաշտոններին հավասարեցված պաշտոնների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  Հոդված 14. Փրկարարական ծառայության կոչումները

  1. Փրկարարական ծառայության կոչումները դասակարգվում են հետեւյալ խմբերի.

  ա) փրկարարական ծառայության բարձրագույն կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության գեներալ-լեյտենանտ,

  - փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր.

  բ) փրկարարական ծառայության գլխավոր կոչում`

  - փրկարարական ծառայության գնդապետ.

  գ) փրկարարական ծառայության ավագ կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ,

  - փրկարարական ծառայության մայոր.

  դ) փրկարարական ծառայության միջին կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության կապիտան,

  - փրկարարական ծառայության ավագ լեյտենանտ,

  - փրկարարական ծառայության լեյտենանտ,

  - փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտ.

  ե) փրկարարական ծառայության կրտսեր կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության ավագ ենթասպա,

  - փրկարարական ծառայության ենթասպա,

  - փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ,

  - փրկարարական ծառայության սերժանտ,

  - փրկարարական ծառայության կրտսեր սերժանտ,

  - փրկարարական ծառայության շարքային:

  2. Փրկարարական ծառայության բարձրագույն կոչումներ շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

  3. Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին կոչումներ շնորհում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  4. Փրկարարական ծառայության կրտսեր կոչումներ շնորհում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի լիազորած պաշտոնատար անձը:

  5. Փրկարարական ծառայության կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով, տվյալ կոչումով ծառայելու ժամկետը լրանալուց հետո` ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի: Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, ասպիրանտներին կոչումներ շնորհվում են ուսումնառության անցնելուց առաջ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան:

  6. Փրկարարական ծառայության կոչումները շնորհվում են անհատական կարգով` ցմահ:

  7. Փրկարարական ծառայությունը դադարեցրած ծառայողի կոչմանն ավելացվում է «պաշտոնաթող» բառը:

  Հոդված 15. Փրկարարական ծառայության պաշտոնների խմբերին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումները

  1. Փրկարարական ծառայության բարձրագույն պաշտոններին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումների վերին սահմանը փրկարարական ծառայության գեներալ-լեյտենանտի կոչումն է:

  2. Փրկարարական ծառայության գլխավոր պաշտոններին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումների վերին սահմանը փրկարարական ծառայության գնդապետի կոչումն է:

  3.Փրկարարական ծառայության ավագ պաշտոններին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումների վերին սահմանը փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ կոչումն է:

  4. Փրկարարական ծառայության միջին պաշտոններին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումների վերին սահմանը փրկարարական ծառայության կապիտան կոչումն է:

  5. Փրկարարական ծառայության կրտսեր պաշտոններին համապատասխանող փրկարարական ծառայության կոչումների վերին սահմանը փրկարարական ծառայության ավագ ենթասպա կոչումն է:

  Հոդված 16. Փրկարարական ծառայության կոչումների շնորհման ժամկետները եւ ժամկետների հաշվարկման կարգը

  1. Փրկարարական ծառայության կոչումների համար սահմանվում են փրկարարական ծառայության կոչումներով ծառայության հետեւյալ ժամկետները.

  ա) փրկարարական ծառայության կրտսեր կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության շարքային` 6 ամիս,

  - փրկարարական ծառայության կրտսեր սերժանտ` 6 ամիս,

  - փրկարարական ծառայության սերժանտ` 6 ամիս,

  - փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ` 1 տարի,

  - փրկարարական ծառայության ենթասպա` 2 տարի,

  - փրկարարական ծառայության ավագ ենթասպա` 3 տարի.

  բ) փրկարարական ծառայության միջին կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտ` 1 տարի,

  - փրկարարական ծառայության լեյտենանտ` 2 տարի,

  - փրկարարական ծառայության ավագ լեյտենանտ` 2 տարի,

  - փրկարարական ծառայության կապիտան` 3 տարի.

  գ) փրկարարական ծառայության ավագ կոչումներ`

  - փրկարարական ծառայության մայոր` 3 տարի,

  - փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ` 4 տարի.

  դ) փրկարարական ծառայության գնդապետի եւ բարձրագույն կոչումով ծառայության ժամկետներ չեն սահմանվում:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայությունում կամ այլ պետական մարմիններում ծառայություն անցնող (անցած) եւ զինվորական կամ այլ հատուկ կոչում (դասային աստիճան) ունեցող քաղաքացիների կոչումների համապատասխանությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով ատեստավորումը հետաձգված եւ վերապատրաստման գործուղված, կարգապահական տույժ ունեցող, քրեական հետապնդման կամ ծառայողական քննության մեջ գտնվող ծառայողների հերթական կոչման շնորհումը հետաձգվում է մինչեւ նշված խոչընդոտների վերանալը:

  4. Փրկարարական ծառայության կոչումներով ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է այդ կոչման շնորհման հրամանը արձակելու հաջորդ օրվանից:

  5. Հերթական կոչում շնորհելու ժամկետը հաշվարկելիս իջեցված կոչումով ծառայության ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում:

  Հոդված 17. Ծառայողի իջեցված կոչումը վերականգնելը

  Ծառայողի իջեցված կոչումը կարող է վերականգնվել ծառայողական քննության դրական արդյունքներով` եզրակացության հիման վրա:

  Հոդված 18. Ծառայողի կոչում ստանալուն խոչընդոտելը

  Ծառայողի` սույն օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում կոչում ստանալուն խոչընդոտելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն:
   


  ԳԼՈՒԽ 4

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼԸ

  Հոդված 19. Փրկարարական ծառայության կոչում շնորհելու, կոչումն իջեցնելու եւ դրանից զրկելու կարգը

  1. Ծառայողներին փրկարարական կոչում շնորհվում է` հաշվի առնելով նրանց մասնագիտական պատրաստությունը, կարգապահությունը, զբաղեցրած պաշտոնը եւ սույն օրենքով նախատեսված այլ պայմաններ:

  2. Ծառայողին փրկարարական կոչում շնորհվում է անհատական կարգով: Դա լինում է սկզբնական, հերթական եւ արտահերթ:

  3. Փրկարարական կոչում շնորհելու ներկայացումների եւ հրամանների ձեւն ու բովանդակությունը, ինչպես նաեւ ձեւակերպելու եւ ներկայացնելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ` կառավարություն):

  4. Ծառայողների փրկարարական կոչումն իջեցվում է մեկ աստիճանով` տվյալ կոչումը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ` որպես կարգապահական տույժ: Ծառայողները փրկարարական կոչումից զրկվում են դատարանի դատավճռով:

  Ծառայողների փրկարարական կոչումն իջեցնելը, դրանից զրկելը եւ հետագայում վերականգնելն իրականացվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով եւ իրավական ակտերով:

  Հոդված 20. Սկզբնական փրկարարական կոչումը

  Սկզբնական փրկարարական կոչում են`

  ա) բարձրագույն, գլխավոր, ավագ եւ միջին խմբերի պաշտոնների համար` «կրտսեր լեյտենանտը» եւ «լեյտենանտը».

  բ) ենթասպաների համար` «ենթասպան».

  գ) կրտսեր խմբի պաշտոնների համար` «շարքայինը»:

  Հոդված 21. «Շարքային» փրկարարական կոչում շնորհելը

  1. «Շարքային» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

  ա) փրկարարական ծառայության ընդունված քաղաքացիներին` վերապատրաստում անցնելուց հետո.

  բ) Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներին` որպես կուրսանտ գրանցելիս:

  Հոդված 22. «Կրտսեր սերժանտ» փրկարարական կոչում շնորհելը

  «Կրտսեր սերժանտ» փրկարարական կոչում շնորհվում է շարքային կազմի այն ծառայողներին, որոնց զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է «կրտսեր սերժանտ» եւ դրանից բարձր փրկարարական կոչմանը, ու լրացել է նախորդ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետը:

  Հոդված 23. «Ենթասպա» փրկարարական կոչում շնորհելը

  «Ենթասպա» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

  ա) շարքային կազմի այն ծառայողներին, որոնց զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է «ենթասպա» եւ դրանից բարձր փրկարարական կոչմանը, ու լրացել է նախորդ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետը.

  բ) փրկարարական ծառայության ընդունված եւ ենթասպայական պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն առնվազն միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն:

  Հոդված 24. «Կրտսեր լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհելը

  «Կրտսեր լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

  ա) վերապատրաստման դասընթացներ ավարտած այն ծառայողներին, ովքեր ունեն միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն.

  բ) փրկարարական ծառայության ընդունված եւ պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն համապատասխան փրկարարական մասնագիտությանը հարակից միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ու անցել են վերապատրաստում.

  գ) 5 եւ ավելի տարի ծառայած միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող ենթասպաներին` «կրտսեր լեյտենանտ» հաստիքային եւ ավելի բարձր պաշտոնի փոխադրվելու դեպքում:

  Հոդված 25. «Լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհելը

  «Լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

  ա) Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած ծառայողներին.

  բ) ենթասպաներին` «լեյտենանտ» հաստիքային եւ ավելի բարձր հաստիքային պաշտոնի փոխադրվելու դեպքում, եթե ստացել են բարձրագույն կրթություն.

  գ) փրկարարական ծառայության ընդունված եւ «լեյտենանտ» ու ավելի բարձր հաստիքային պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն համապատասխան փրկարարական մասնագիտությանը հարակից բարձրագույն մասնագիտական կրթություն .

  դ) 5 եւ ավելի տարի ենթասպայական պաշտոնում ծառայած բարձրագույն կրթություն չունեցող, դրական բնութագրվող ենթասպաներին` ծառայությունից ազատվելու դեպքում.

  ե) «կրտսեր լեյտենանտներին»` կոչումը կրելու սահմանված ժամկետը լրանալիս, եթե ստացել են բարձրագույն կրթություն:

  Հոդված 26. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհելը

  1. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհվում է հաջորդական կարգով, եթե ծառայողի զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է շնորհվող փրկարարական կոչմանը:

  Հերթական փրկարարական կոչում շնորհվում է նախորդ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետն ավարտվելու օրը:

  2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, ադյունկտ (ասպիրանտ), օրդինատոր եւ դոկտորանտ ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, մինչեւ «գնդապետը» ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու օրը, եթե հերթական փրկարարական կոչումը համապատասխանում է մինչեւ ուսման ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնով նախատեսված փրկարարական կոչմանը:

  Տվյալ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետն անցած ունկնդիրներին, ադյունկտին (ասպիրանտին), օրդինատորին եւ դոկտորանտին Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը բացառության կարգով կարող է շնորհել մինչեւ ուսման ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնով նախատեսվածից մեկ աստիճան բարձր փրկարարական կոչում` ուսման առաջադիմության կամ գիտական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության համար:

  3. Հերթական կոչումը կարող է շնորհվել վաղաժամկետ` փրկարարական ծառայության կազմակերպման գործում նշանակալի անձնական վաստակ ունեցող եւ անձնական ներդրման, պաշտոնեական պարտականությունները բարեխիղճ կատարող ծառայողներին, բայց զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված փրկարարական կոչումից ոչ բարձր:

  4. Կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածում ծառայողին չի շնորհվում փրկարարական կոչում, ինչպես նաեւ վերը նշված ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում փրկարարական կոչումով ծառայության ժամկետում:

  Հոդված 27. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհելու կարգը

  1. Տվյալ փրկարարական կոչումով ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է կոչում շնորհելու օրվանից: Դա ներառվում է փրկարարական ծառայության ժամկետում եւ դրանում հաշվի են առնվում`

  ա) անհիմն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաեւ ծառայությունից անօրինական ազատելու եւ հետագայում վերականգնելու հետեւանքով ընդհատված ժամանակահատվածը.

  բ) կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածը:

  2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասպիրանտուրայի (ադյունկտուրա), դոկտորանտուրայի, կլինիկական օրդինատուրայի ցերեկային ուսուցման համակարգում հաջողությամբ սովորող «լեյտենանտ» եւ ավելի բարձր փրկարարական կոչում ունեցող ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, մինչեւ «մայորը» ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու օրը` մինչեւ ուսման ընդունվելը զբաղեցրած պաշտոնը եւ դրանում կատարված փոփոխությունները հաշվի չառնելով:

  Հոդված 28. Փրկարարական կոչումը վերականգնելը

  1. Նախկին փրկարարական կոչումը վերականգնում է փրկարարական կոչումը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը` կոչումից զրկված անձանց դատվածության հանման կամ մարման, ինչպես նաեւ Հայաստանի փրկարար ծառայության ատեստացիոն հանձնաժողովի որոշման առկայության դեպքերում:

  2. Փրկարարական կոչումը վերականգնելու վերաբերյալ զեկուցագրերը Հայաստանի փրկարար ծառայության ատեստացիոն հանձնաժողովը քննարկում է ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա ընթացքում: Դրական հիմքերի առկայության դեպքում հանձնաժողովը նախապատրաստում է փրկարարական կոչումը վերականգնելու վերաբերյալ միջնորդագիր, որին ընթացք է տրվում կոչում շնորհելու ներկայացման համար սահմանված կարգով:

  3. Անօրինական դատապարտված քաղաքացիների նախկին փրկարարական կոչումը վերականգնվում է փրկարարական կոչումից զրկվելու օրվանից` արդարացման որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

  ԳԼՈՒԽ 5

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼԸ

  Հոդված 29. Փրկարարական ծառայությունում ծառայության անցնելու համար ներկայացվող պահանջները

  1. Փրկարարական ծառայությունում ծառայության կարող է անցնել մինչեւ 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որն անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ` կանանց եւ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի տասներորդ մասով նախատեսված դեպքերի), տիրապետում է հայերենին, իր գործնական, անձնական, բարոյական հատկանիշներով, կրթությամբ, առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ է կատարելու փրկարարական ծառայողի պարտականությունները` անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից:

  2. Փրկարարական ծառայողին ներկայացվող մասնագիտական, ֆիզիկական պատրաստվածության, առողջական վիճակի հետ կապված պահանջները սահմանում է կառավարությունը:

  3. Առանձին մասնագիտություններով փրկարարական ծառայության անցնելու համար կարող են սահմանվել այլ (այդ թվում` տարիքային) պահանջներ: Այդ մասնագիտությունների ցանկը եւ դրանց համար նախատեսված պահանջները սահմանում է կառավարությունը:

  4. Փրկարարական ծառայությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ծառայության կարող են ընդունվել զինված ուժերի, ազգային անվտանգության, ոստիկանության լիազոր մարմինների ծառայողներ, այդ թվում` փրկարարական ծառայությունից այլ մարմիններ տեղափոխված կամ ազատված ծառայողներ:

  5. Փրկարարական ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին, որը`

  ա) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

  բ) դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

  գ) դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործության համար.

  դ) անցել է այլընտրանքային զինվորական ծառայություն.

  ե) չի համապատասխանում սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված պահանջներին:

  Հոդված 30. Ծառայողի երդումը

  Առաջին անգամ փրկարարական ծառայությունում ծառայության անցնող քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի առջեւ տալիս են հետեւյալ տեքստով երդում.

  «Ես, անցնելով փրկարարական ծառայության Հայաստանի փրկարար ծառայությունում, հանդիսավոր կերպով երդվում եմ անձնվիրաբար ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության եւ օրենքների պահանջները, բարեխղճորեն կատարել իմ պաշտոնեական պարտականությունները: Երդվում եմ:»:

  Հոդված 31. Ծառայողին պաշտոնի նշանակելը

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայությունը ղեկավարում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը:

  3. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է հանրապետական գործադիր մարմնի ղեկավարը` Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի առաջարկությամբ:

  4. Փրկարարական ծառայության վարչությունների պետերին, գլխավոր, ավագ, միջին պաշտոնների խմբերի ծառայողներին պաշտոնի նշանակում (ծառայության ընդունում) եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  5. Փրկարարական ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի ծառայողներին պաշտոնի նշանակում, պաշտոնից ազատում եւ փոխադրում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի լիազորած պաշտոնատար անձը:

  6. Փրկարարական ծառայության ծառայողների համար Հայաստանի փրկարար ծառայության կադրային մարմինը վարում է ծառայողի անձնական գործ: Անձնական գործը վարվում է ծառայողի զինվորական գործի հիման վրա, որը Հայաստանի փրկարար ծառայության կադրային մարմնի հարցման դեպքում տրամադրում է համապատասխան զինկոմիսարիատը: Փրկարարական ծառայությունից ազատվելու դեպքում գործն ուղարկվում է համապատասխան զինկոմիսարիատ` հետագա հաշվառման համար:

  Հոդված 32. Ծառայողին պաշտոնի նշանակելու պայմանները

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավար նշանակվում է փրկարարական ծառայության այն ծառայողը, որը մինչեւ նշանակումը զբաղեցրել է փրկարարական ծառայության բարձրագույն կամ վերջին հինգ տարիներին` գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի փրկարարական ծառայության գնդապետից ոչ ցածր կոչում:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալ կարող է նշանակվել փրկարարական ծառայության այն ծառայողը, որը նշանակման պահին զբաղեցնում է փրկարարական ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոն կամ վերջին հինգ տարին զբաղեցրել է գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի փրկարարական ծառայության գնդապետից ոչ ցածր զինվորական կոչում:

  3. Փրկարարական ծառայության վարչությունների պետերի, գլխավոր, ավագ, միջին խմբերի պաշտոնների համար կազմվում է պաշտոնի անձնագիր, որը հաստատում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  4. Ատեստավորումից հետո փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել այն ծառայողները, որոնք մինչեւ նշանակումը վերջին երկու տարում զբաղեցրել են փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի այլ պաշտոն կամ երեք տարի` ավագ խմբի պաշտոն: Գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող է նշանակվել նաեւ բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցրած ծառայողը:

  5. Փրկարարական ծառայության ավագ եւ միջին խմբերի պաշտոններում ծառայողների առաջխաղացումը կատարվում է ատեստավորման արդյունքում` տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո:

  6. Փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններում նշանակումները կատարվում են ուսումնական փորձաշրջանի արդյունքներով:

  7. Հայաստանի փրկարար ծառայության կամ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտած ու ծառայության գործուղված անձինք համարվում են ատեստավորված եւ նշանակվում են ծառայության միջին խմբից ոչ բարձր պաշտոններում:

  8. Փրկարարական ծառայության միջին եւ ավելի բարձր խմբերի պաշտոններում նշանակումը կատարվում է միայն բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում:

  9. Փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջներին համապատասխանող, առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող այն քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում սահմանված կարգով անցել են առնվազն եռամսյա ուսումնական փորձաշրջան:

  10. Փրկարարական ծառայության միջին խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել նաեւ սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջներին համապատասխանող, սակայն դիմելու պահին սահմանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված կամ զորակոչի տարկետման իրավունքից օգտվող եւ կոչում չունեցող քաղաքացիները: Նման քաղաքացիները պաշտոնի են նշանակվում կառավարության սահմանած կարգով եւ պայմաններով` Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություններում եռամսյա վերապատրաստում անցնելուց հետո:

  Եթե նշված քաղաքացիները մինչեւ պարտադիր զինվորական ծառայության համար սահմանային տարիքի լրանալը կորցնում են պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքը, ապա պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում ընդհանուր հիմունքներով:

  11. Վերապատրաստումից հետո նշված քաղաքացիներին պաշտոնի նշանակելիս կարող է շնորհվել փրկարարական ծառայության կրտսեր լեյտենանտի կոչում:

  12. Փրկարարական ծառայության անցնող քաղաքացու եւ Հայաստանի փրկարար ծառայության միջեւ կնքվում է պայմանագիր` 1-ից 5 տարի ժամկետով, որը ստորագրում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը կամ նրա լիազորած պաշտոնատար անձը:

  13. Առաջին անգամ փրկարարական ծառայության անցնող քաղաքացու հետ կնքվող պայմանագիրը ստորագրում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  14. Պայմանագրի օրինակելի ձեւը, կնքելու կարգը սահմանում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  15. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու օրվանից` Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի կամ նրա լիազորած պաշտոնատար անձի հրամանով:

  16. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է`

  ա) ծառայողին սույն օրենքով սահմանված կարգով եւ դեպքերում պաշտոնից ազատելու օրը.

  բ) ծառայողին կադրերի ռեզերվից հանելու օրը.

  գ) ծառայողի զոհվելու (մահանալու), նրան անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու օրը.

  դ) ծառայողի հետ նոր պայմանագիր կնքելու օրը.

  ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարելու օրը.

  զ) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու օրը.

  է) դատական կարգով փրկարարական կամ պետական այլ ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելու օրը.

  ը) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

  Հոդված 33. Ծառայողների ատեստավորման կարգը եւ պայմանները

  1. Յուրաքանչյուր տարի ծառայողների առնվազն մեկ երրորդը ենթակա է պարտադիր ատեստավորման:

  2. Ծառայողների հերթական ատեստավորումն անցկացվում է երեք տարին մեկ:

  3. Ծառայողի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո:

  4. Ծառայողի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի պատճառաբանված միջնորդության հիման վրա կամ ծառայողի ցանկությամբ:

  5. Ատեստավորումն անցկացվում է ծառայողի անմիջական մասնակցությամբ, բացառությամբ երբ նա լքել է ծառայությունը կամ բացակայում է այլ անհարգելի պատճառներով:

  6. Ատեստավորման ենթակա չեն`

  ա) փրկարարական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնողները.

  բ) տվյալ պաշտոնը մեկ տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող ծառայողները, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել.

  գ) հղի կամ մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող ծառայողները, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել:

  7. Հղիության կամ երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող ծառայողները ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերադառնալուց հետո` ոչ շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար:

  8. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվող կամ ժամանակավոր անաշխատունակ ծառայողները ենթակա են ատեստավորման` ծառայության անցնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում:

  9. Ատեստավորման ենթակա ծառայողները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին:

  10. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական ղեկավարը հանձնաժողովին է ներկայացնում ծառայողի ծառայողական բնութագիրը:

  Ծառայողական բնութագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ ծառայողի մասին, նրա գործնական հատկանիշների եւ ծառայողական գործունեության արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը պետք է հիմնվի նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակահատվածում ծառայողի կողմից իր կատարած աշխատանքների մասին անմիջական ղեկավարին ներկայացված գրավոր հաշվետվության վերաբերյալ վերջինիս եզրակացության վրա:

  11. Եթե ատեստավորումների միջեւ ընկած ժամանակահատվածում ծառայողի անմիջական ղեկավարն ազատվել է պաշտոնից` պաշտոնին չհամապատասխանելու հիմքով, ապա վերջինիս տված եզրակացություններն իրավական ուժ չունեն: Եթե նման ղեկավարի տված եզրակացություններն ընդգրկում են ատեստավորումների միջեւ ընկած ժամանակաշրջանի երկու երրորդից ավելին, ապա ծառայողի վերաբերյալ ծառայողական բնութագիր չի ներկայացվում: Այդ դեպքում ծառայողական բնութագիր չներկայացնելը չի կարող բացասաբար ազդել ծառայողի ատեստավորման արդյունքների վրա: Ծառայողն ատեստավորումն անցկացնելու օրվանից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ստորագրությամբ պետք է ծանոթանա իր ծառայողական բնութագրին:

  12. Ատեստավորման անցկացման կարգը եւ պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  13. Ատեստավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի կողմից:

  14. Ատեստավորման արդյունքում ատեստավորման հանձնաժողովը ընդունում է հետեւյալ որոշումներից միայն մեկը`

  ա) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.

  բ) կարող է զբաղեցնել ավելի բարձր պաշտոն.

  գ) կարող է ներկայացվել խրախուսման.

  դ) ատեստավորումը հետաձգել մինչեւ մեկ տարի ժամկետով եւ առաջարկել` ծառայողին գործուղել վերապատրաստման.

  ե) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին:

  15. Ծառայողն իրավունք ունի ծանոթանալու ատեստավորման արդյունքներին եւ բողոքարկելու դրանք ատեստավորման արդյունքներին ծանոթանալուց հետո ոչ ուշ, քան յոթ օրվա ընթացքում` վերադասության կարգով:

  16. Ատեստավորման արդյունքներն ու կայացված որոշումները հանձնաժողովը, ատեստավորման օրվանից հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, ներկայացնում է ատեստավորողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին, որն ընդունում է համապատասխան որոշում` հիմք ընդունելով ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումները:

  Սույն հոդվածի տասնչորսերորդ մասի «բ» եւ «գ» կետերին համապատասխան որոշումը ենթակա չէ պարտադիր կատարման ատեստավորվողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից:

  17. Սույն հոդվածի տասնվեցերորդ մասով սահմանված որոշումն ընդունվում է ոչ ուշ, քան ատեստավորման արդյունքներն ստանալու օրվանից հետո` տասնօրյա ժամկետում:

  18. Ծառայողի ժամանակավոր անաշխատունակության կամ արձակուրդում գտնվելու ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման վրա համապատասխան որոշումն ընդունվում է նրա` աշխատանքի ներկայանալու օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում:

  19. Ատեստավորման արդյունքները պահվում են ծառայողի անձնական գործում:

  Հոդված 34. Ծառայողի վերապատրաստումը (որակավորումը)

  1. Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները հինգ տարին մեկ ենթակա են պարտադիր վերապատրաստման (որակավորման) Հայաստանի փրկարար ծառայության կամ օտարերկրյա պետությունների համապատասխան ուսումնական հաստատություններում:

  2. Վերապատրաստում (որակավորում) կարող են անցնել նաեւ փրկարարական ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները:

  3. Սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի տասնչորսերորդ մասի «դ» կետով սահմանված դեպքում ծառայողներն անցնում են եռամսյա վերապատրաստում` Հայաստանի փրկարար ծառայության կամ այլ ուսումնական հաստատություններում:

  4. Սույն հոդվածով սահմանված վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:

  5. Վերապատրաստում (որակավորում) անցնելու կարգը սահմանում է կառավարությունը:
   

  ԳԼՈՒԽ 6

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻՆ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼԸ

  Հոդված 35. Ծառայողին նրա ցանկությամբ այլ պաշտոնի փոխադրելը

  Ծառայողն իր ցանկությամբ կարող է փոխադրվել զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր` տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո:

  Հոդված 36. Ծառայողին առանց նրա համաձայնության այլ պաշտոնի փոխադրելը

  1. Ծառայողը, ծառայողական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, առանց իր համաձայնության կարող է փոխադրվել`

  ա) զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի` Հայաստանի փրկարար ծառայության այլ ստորաբաժանումում` տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո.

  բ) իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող խմբում` ոչ ավելի, քան երկու աստիճանով ցածր պաշտոնի, եթե փոխադրումը կապված է Հայաստանի փրկարար ծառայության կառուցվածքային փոփոխությունների կամ հաստիքների կրճատման հետ.

  գ) այլ պաշտոնի, առողջական վիճակից ելնելով` համապատասխան բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա.

  դ) ատեստավորման արդյունքում` զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու դեպքում այլ պաշտոնի, բայց զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ավելի, քան երկու աստիճանով ցածր:

  2. Առանց իր համաձայնության ծառայության այլ վայր փոխադրելը, որը կապված է այլ մարզ բնակության տեղափոխվելու հետ, թույլատրվում է, եթե վերջին համանման փոփոխությունը կատարվել է առնվազն 3 տարի առաջ:

  ԳԼՈՒԽ 7

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

  Հոդված 37. Ծառայողի իրավունքները

  1. Ծառայողի իրավունքներն են`

  ա) զբաղեցրած պաշտոնում իր իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանող իրավական ակտերին ծանոթանալը.

  բ) իր անձնական գործի նյութերին` իր գործունեության գնահատականներին եւ ծառայողական գործունեությանը վերաբերող այլ փաստաթղթերին ծանոթանալը եւ բացատրություններ ներկայացնելը.

  գ) ծառայողական պարտականությունների կատարման համար սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ նյութեր ստանալը.

  դ) իր իրավասությունների սահմաններում որոշումներ ընդունելը.

  ե) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայողական քննություն պահանջելը` իր նկատմամբ անհիմն մեղադրանքների եւ կասկածանքների վերացման կամ իր նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու դեպքերում.

  զ) դրամական բավարարում ստանալը.

  է) առողջության պահպանությունը.

  ը) սոցիալական պաշտպանվածությունը եւ ապահովվածությունը.

  թ) իրավական պաշտպանությունը.

  ժ) փրկարարական ծառայության պաշտոնի եւ կոչումի սահմանված կարգով բարձրացումը.

  ժա) սահմանված կարգով եւ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին վերապատրաստվելը.

  ժբ) նշանակման եւ ատեստավորման արդյունքները բողոքարկելը.

  ժգ) արտակարգ իրավիճակի վայրում բնակելի եւ արտադրական տարածքներ ու կազմակերպություններ մուտք գործելը.

  ժդ) մարդկանց փրկության եւ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում կապի, տրանսպորտի եւ այլ նյութական միջոցներ օգտագործելը:

  2. Ծառայողը կարող է ունենալ օրենքով սահմանված այլ իրավունքներ:

  Հոդված 38. Ծառայողի պարտականությունները

  1. Ծառայողի պարտականություններն են`

  ա) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի պահանջները կատարելը.

  բ) մասնագիտական եւ ծառայողական պարտականությունների կատարման համար այլ անհրաժեշտ գիտելիքներ ապահովելը.

  գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված պարտականությունները ճշգրիտ եւ ժամանակին կատարելը.

  դ) վերադաս մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց` տրված հրամանները, հանձնարարականները եւ ընդունած որոշումները սահմանված կարգով կատարելը.

  ե) կարգապահական կանոնները պահպանելը.

  զ) սահմանված կարգով եւ ժամկետներում առաջարկություններ, դիմումներ ու բողոքներ քննության առնելը եւ դրանց ընթացք տալը.

  է) պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները պահպանելը, այդ թվում` ծառայությունը դադարեցնելուց հետո.

  ը) իրենց պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ լրիվ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալը.

  թ) պահանջել արտակարգ իրավիճակի վայրում գտնվող բոլոր անձանցից` պահպանել անվտանգության կանոնները:

  2. Ծառայողի համար սույն օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել այլ պարտականություններ:

  Հոդված 39. Ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները

  1. Ծառայողն իրավունք չունի՝

  ա) կատարելու այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից.

  բ) անձամբ զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ.

  գ) լինելու երրորդ անձանց ներկայացուցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբերություններում, որտեղ ինքը գտնվում է ծառայության մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր կողմից.

  դ) հոնորար ստանալու ծառայողական պարտականությունների կատարումից բխող հրապարակումների եւ ելույթների համար.

  ե) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործելու փրկարարական ծառայության նյութատեխնիկական, ֆինանսական ու տեղեկատվական միջոցները, պետական այլ գույքը եւ ծառայողական տեղեկատվությունը.

  զ) ծառայողական պարտականությունների համար այլ անձանցից ստանալու նվերներ, գումար կամ ծառայություններ, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի.

  է) լինելու որեւէ կուսակցության, հասարակական-քաղաքական, հասարակական (բացառությամբ գիտական, մշակութային, մարզական, որսորդական, վետերանների եւ նմանօրինակ շահերի ընդհանրության հիման վրա միավորված կազմակերպությունների), այդ թվում՝ կրոնական, արհեստակցական կազմակերպության անդամ.

  ը) կազմակերպելու գործադուլներ, հանրահավաքներ, ելույթներ, ցույցեր կամ մասնակցելու դրանց:

  2. Փրկարարական ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, ծառայողը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պարտավոր է առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալում 10 եւ ավելի տոկոս բաժնեմաս (բաժնետոմս, փայ) ունենալու դեպքում դա հանձնել հավատարմագրային կառավարման: Ծառայողն իրավունք ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնված գույքից ստանալու եկամուտ:

  3. Ծառայողին արգելվում է համատեղ ծառայել մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր եւ քույր) հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ անմիջական վերահսկողության հետ :

  4. Ծառայողին չի տրվում իր՝ պաշտոնի նշանակման, այլ պաշտոնի փոխադրման, ազատման կամ նրա նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու մասին հրամանի պատճենը, եթե հրամանը պարունակում է պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կամ հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվություն: Այդ դեպքում նրան տրվում է հրամանից քաղվածք, որից հանվում է պետական գաղտնիքը կամ հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվությունը :

  ԳԼՈՒԽ 8

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

  Հոդված 40. Ծառայողի դրամական բավարարումը

  1. Փրկարարական ծառայության յուրաքանչյուր ծառայող ունի ծառայության համար համարժեք դրամական բավարարման իրավունք:

  2. Ծառայողի դրամական բավարարումը գոյանում է պաշտոնային դրույքաչափի, կոչման հավելավճարի եւ ծառայության ստաժի համար տրվող հավելավճարի հանրագումարից:

  Հոդված 41. Փրկարարական ծառայության ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը

  1. Փրկարարական ծառայության ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափն ըստ պաշտոնների սահմանում է կառավարությունը:

  2. Կառավարության սահմանած պաշտոնային դրույքաչափերի հիման վրա ծառայողին պաշտոնային դրույքաչափ նշանակում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  Հոդված 42. Փրկարարական ծառայության կոչման հավելավճարը

  Փրկարարական ծառայողներին տրվում է կոչման հավելավճար, որի չափը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 43. Ծառայողին տրվող սննդի փոխհատուցման գումարը

  Ծառայողին յուրաքանչյուր ամիս տրվում է սննդի փոխհատուցման գումար` կառավարության սահմանած չափով:

  Հոդված 44. Ծառայողին ծառայության ստաժի համար տրվող հավելավճարը

  1. Ծառայողին ծառայության ստաժի համար սահմանվում է հավելավճար` պաշտոնային դրույքաչափի եւ կոչման հավելավճարի հանրագումարի նկատմամբ` հետեւյալ չափերով.
  Ծառայության ստաժը
  Հավելավճարի չափը` պաշտոնային դրույքաչափի եւ կոչման հավելավճարի հանրագումարի նկատմամբ
  2-5 տարի
  5%
  5-10 տարի
  10%
  10-15 տարի
  15%
  15-20 տարի
  20%
  20-25 տարի
  25%
  25 եւ ավելի տարի
  30%

  2. Փրկարարական ծառայության ստաժի մեջ հաշվարկվում են նաեւ ծառայողի զինվորական ծառայության ստաժը, ազգային անվտանգության եւ ոստիկանության մարմիններում ծառայության ստաժը:

  Հոդված 45. Աշխատաժամանակի տեւողությունը

  1. Ծառայողների համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` 40 ժամ տեւողությամբ:

  2. Առողջության համար վնասակար պայմաններում ծառայողական պարտականություններ կատարող ծառայողների համար սահմանվում է աշխատաժամանակի կրճատ տեւողություն:

  3. Աշխատաժամանակի կրճատ տեւողություն ունեցող ծառայությունների, աշխատանքների ցանկը, ինչպես նաեւ այդ աշխատաժամանակի տեւողությունը եւ վարձատրության պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 46. Արտաժամյա ծառայությունը

  1. Ծառայողը արտաժամյա ծառայության ներգրավվում է`

  ա) արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետեւանքների նվազեցման եւ վերացման ժամանակ.

  բ) ռազմական դրության ժամանակ.

  գ) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ժամանակ.

  դ) ուսումնական հավաքների եւ վարժանքների ժամանակ.

  ե) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

  2. Ծառայողին օրական 8 ժամից ավելի արտաժամյա ծառայության ներգրավել չի թույլատրվում: Օրվա ընթացքում ծառայության տեւողությունն արտաժամյա ծառայության հետ չպետք է գերազանցի 16 ժամը: Ծառայողի արտաժամյա ծառայության տեւողությունը տարվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 300 ժամը:

  Արտաժամյա ծառայության համար տրվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր ժամի համար ժամային դրույքաչափի մեկուկես անգամից ոչ պակաս չափով: Արտաժամյա ծառայության ժամանակի հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  Արտակարգ իրավիճակների դեպքում ծառայողին թույլատրվում է ներգրավել այլ տեւողությամբ արտաժամյա ծառայության, բայց օրական 12 ժամից ոչ ավել: Այս դեպքում օրվա ընթացքում ծառայության տեւողությունն արտաժամյա ծառայության հետ չպետք է գերազանցի 20 ժամը:

  Հոդված 47. Հանգստյան եւ տոն օրերին ծառայողին ծառայության ներգրավելը

  Ծառայողը կարող է ծառայության ներգրավվել հանգստյան եւ տոն օրերին, որի համար վճարվում է հավելավճար ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի կրկնակի չափից ոչ պակաս չափով, կամ աշխատողի ցանկությամբ նրան մեկ ամսվա ընթացքում տրամադրվում է այլ հանգստյան օր կամ այդ օրը ավելացվում է ամենամյա արձակուրդին:

  Հոդված 48. Հերթափոխային աշխատանքը

  Ծառայության առանձնահատկություններից ելնելով` ծառայությունը կարող է տարվել մեկ լրիվ օր տեւողությամբ` օրենքով սահմանված գիշերային ծառայության հավելավճարի եւ այլ գումարների վճարմամբ, որից հետո ծառայողին տրվում է 3 օր հանգիստ:

  Հոդված 49. Ծառայողի արձակուրդը

  1. Ծառայողների համար սահմանվում են դրամական բավարարման պահպանմամբ հետեւյալ արձակուրդները.

  ա) հերթական.

  բ) ուսումնական.

  գ) լրացուցիչ.

  դ) հիվանդության պատճառով.

  ե) հղիության եւ ծննդաբերության, երեխայի խնամքի, ընդ որում` դրամական բավարարումը պահպանվում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակ:

  2. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը թույլատրվում է միայն բացառիկ դեպքերում` ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, արձակուրդ տրամադրող պաշտոնատար անձի հրամանով:

  Ծառայողի ցանկությամբ տվյալ տարվա չօգտագործած արձակուրդի օրերը կարող են գումարվել հաջորդ տարվա ամենամյա արձակուրդին կամ կարող են փոխարինվել լրացուցիչ դրամական փոխհատուցմամբ` կառավարության սահմանած կարգով:

  3. Ռազմական դրություն հայտարարվելու կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում կարող է ընդհատվել ծառայողի արձակուրդը, բացառությամբ հղիության, ծննդաբերության եւ երեխային խնամելու արձակուրդի:

  4. Սույն հոդվածի առաջին մասի «ա», «բ» եւ «գ» կետերով նախատեսված արձակուրդների հանրագումարը տարեկան չպետք է գերազանցի 55 օրը:

  Հոդված 50. Հերթական արձակուրդը

  1. Ծառայողներին յուրաքանչյուր տարի տրվում է հերթական արձակուրդ, որի տեւողությունը սահմանվում է`

  ա) մինչեւ 15 օրացուցային տարի ծառայության համար` 30 օր.

  բ) 15-25 օրացուցային տարի ծառայության համար` 40 օր.

  գ) 25 եւ ավելի օրացուցային տարի ծառայության համար` 45 օր:

  2. Հերթական արձակուրդը տրվում է օրացուցային տարվա ընթացքում` Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով:

  3. Ծառայողի խնդրանքով հերթական արձակուրդը կարող է տրվել մաս-մաս` 15 օրից ոչ պակաս տեւողությամբ:

  Ծառայող ամուսինների ցանկությամբ նրանց հերթական արձակուրդը տրվում է միաժամանակ:

  Հոդված 51. Ուսումնական արձակուրդը

  1. Փրկարարական ծառայության եւ օտարերկրյա պետությունների համապատասխան ուսումնական հաստատություններ պետական պատվերի շրջանակներում ուսման գործուղված ծառայողներին տրվում է`

  ա) ձմեռային արձակուրդ` 15 օր տեւողությամբ.

  բ) ամառային արձակուրդ` 30 օր տեւողությամբ:

  2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման ձեւով սովորող փրկարարական ծառայության ծառայողներին ուսումնական արձակուրդ տրամադրվում է ուսումնաքննական ժամկետներին համապատասխան` ընդ որում` տարվա մեջ 40 օրը գերազանցելու դեպքում ավելի օրերի համար ծառայողին դրամական բավարարում չի վճարվում:

  3. Օտարերկրյա պետությունների համապատասխան ուսումնական հաստատություններ պետական պատվերի շրջանակներում ուսման գործուղված ծառայողներին վճարվող դրամական բավարարման չափը եւ վճարման կարգը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 52. Լրացուցիչ արձակուրդը

  1. Փրկարարական ծառայության ծառայողներին լրացուցիչ արձակուրդը տրվում է`

  ա) ծառայության հատուկ պայմանների եւ վնասակար աշխատանք կատարելու համար` մինչեւ 10 օր տեւողությամբ.

  բ) ընտանեկան հանգամանքների բերմամբ եւ այլ հարգելի պատճառներով` 10 օր տեւողությամբ:

  2. Ծառայողի ցանկությամբ լրացուցիչ արձակուրդը միացվում է հերթականին:

  3. Լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք տվող վնասակար աշխատանքների, ծառայության հատուկ եւ այլ պայմանների ցանկը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 53. Հիվանդության արձակուրդը

  1. Հիվանդության պատճառով ծառայողին արձակուրդ տրվում է Հայաստանի փրկարար ծառայության բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա: Մինչեւ Հայաստանի փրկարար ծառայության բժշկական հանձնաժողովի ստեղծումը եզրակացությունը տալիս է կառավարության լիազորած համապատասխան բժշկական հանձնաժողովը:

  2. Հիվանդության պատճառով ծառայողին տրվում է արձակուրդ 30-60 օր տեւողությամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի երրորդ մասում նախատեսված դեպքերի:

  3. Բուժման եւ հիվանդության պատճառով տրված արձակուրդում անընդմեջ գտնվելու ժամանակն ընդհանուր առմամբ չպետք է անցնի չորս ամսից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենսդրությամբ առանձին հիվանդությունների բուժման համար սահմանվում են ավելի երկարատեւ ժամկետներ՝ վեց ամսից ոչ ավելի:

  Սույն մասում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի որոշմամբ՝ բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

  Բուժման եւ հիվանդության պատճառով տրված արձակուրդի անընդմեջ ժամկետն ավարտվելուց հետո ծառայողները ենթակա են բժշկական հանձնաժողովի հետազոտման՝ փրկարարական ծառայությանը պիտանելիությունը որոշելու համար:

  4. Հիվանդության պատճառով արձակուրդը հերթական արձակուրդում չի հաշվարկվում:

  5. Ծառայողի առողջարանային բուժումը կազմակերպվում է հերթական արձակուրդի ընթացքում:

  Հոդված 54. Հղիության, ծննդաբերության եւ երեխայի խնամքի համար տրվող արձակուրդը

  1. Կին ծառայողին հղիության եւ ծննդաբերության, ինչպես նաեւ երեխայի խնամքի համար տրվում է արձակուրդ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  2. Հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում դրամական ու նյութական բավարարումները պահպանվում են: Դրանից առաջ կամ անմիջապես հետո կին ծառայողին, իր դիմումի համաձայն, տրվում է տվյալ տարվա համար չօգտագորված հերթական տարեկան արձակուրդը:

  Մինչեւ երեխայի երկու տարին լրանալը, կին ծառայողին իր ցանկությամբ տրվում է արձակուրդ: Այդ ժամկետում կին ծառայողին տրվում է երեխայի խնամքի համար նախատեսված նպաստ՝ կառավարության սահմանած չափով եւ կարգով:

  Մինչեւ երեխայի երկու տարեկան դառնալը աշխատանքը շարունակող կին ծառայողին, դրամական բավարարումից բացի, վճարվում է սույն մասով նախատեսված նպաստի կեսը:

  3. Կին ծառայողի դիմումի հիման վրա, երեխայի երկու տարեկան դառնալուց հետո, նրան տրվում է լրացուցիչ անվճար արձակուրդ՝ մինչեւ երեխայի երեք տարեկան դառնալը, որը նա կարող է օգտագործել լրիվ կամ մաս-մաս:

  4. Հղիության եւ ծննդաբերության, ինչպես նաեւ երեխայի խնամքի համար արձակուրդի ժամկետը հաշվարկվում է կին ծառայողի անընդհատ ծառայության ստաժում՝ պաշտոնային դրույքաչափը սահմանելու, երկարամյա ծառայության համար հավելավճար վճարելու, միանվագ դրամական պարգեւատրման, կենսաթոշակ հաշվարկելու եւ փրկարարական ծառայության կոչում շնորհելու համար:

  Երեխայի խնամքի համար տրված արձակուրդի ընթացքում կին ծառայողի ծառայության տեղն ու պաշտոնը պահպանվում են:

  5. Հղիության եւ ծննդաբերության տարում կին ծառայողին հերթական արձակուրդ տրվում է ընթացիկ տարվա արձակուրդի տեւողությամբ, երեխայի խնամքի համար արձակուրդն ավարտվելու տարում՝ ավարտվելու օրվանից համամասնաբար՝ մինչեւ օրացուցային տարվա ավարտը, ծառայության յուրաքանչյուր լրիվ ամսվա դիմաց՝ երկու եւ կես օր հաշվարկով:

  Հոդված 55. Արձակուրդ տալու կարգը եւ առանձնահատկությունները

  1. Հերթական արձակուրդը տրվում է օրացուցային տարվա ընթացքում՝ համաձայն հաստատված պլանի: Արձակուրդ տալու հերթականությունը սահմանում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը կամ նրա լիազորած պաշտոնատար անձը՝ հաշվի առնելով արձակուրդի հավասարաչափ օգտագործման անհրաժեշտությունը:

  2. Հերթական արձակուրդից ծառայողին կանչել թույլատրվում է միայն ծառայողական ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում՝ արձակուրդ տրամադրած պաշտոնատար անձի հրամանով: Նման դեպքում չօգտագործված արձակուրդի մասը տրամադրվում է նույն տարում, եթե կազմում է 15 օր եւ ավելի: Չօգտագործած արձակուրդի օրերը ծառայողի ցանկությամբ միացվում են հաջորդ տարվա հերթական արձակուրդի օրերին:

  3. Հերթական արձակուրդի օգտագործման ժամանակը որոշելու իրավունք վերապահվում է՝

  ա) մարտական գործողությունների մասնակիցներին.

  բ) մինչեւ 16 տարեկան 3 եւ ավել երեխա ունեցող ծառայողներին.

  գ) հաշմանդամ ամուսին կամ երեխա ունեցող ծառայողներին.

  դ) 15 տարուց ավելի փրկարարական ծառայության ստաժ ունեցող ծառայողներին:

  4. Եթե հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառով ծառայողը չի օգտվել հերթական եւ լրացուցիչ արձակուրդից, ապա արձակուրդը տրվում է հաջորդ ամսվա առաջին կիսամյակի ընթացքում:

  Հերթական արձակուրդի ընթացքում հիվանդացած ծառայողի արձակուրդը երկարաձգվում է հիվանդության պատճառով չօգտագործած օրերի թվով՝ հիմք ընդունելով բուժող բժշկի եւ բուժհիմնարկի պետի (գլխավոր բժշկի) համապատասխան տեղեկանքը:

  5. Ծառայության ընդունվելու եւ ծառայությունից արձակվելու տարում հերթական արձակուրդը հաշվարկվում է օրենքով հասանելիք արձակուրդի ընդհանուր տեւողությունը 12-ի բաժանելու եւ ստացված օրերը լրիվ ծառայած ամիսների թվով բազմապատկելու միջոցով: Ընդ որում` ոչ լրիվ ամիսներն ու օրերը կլորացվում են՝ ավելացման միտումով:

  6. Ծառայությունից ազատվելու դեպքում ծառայողին չօգտագործած հերթական արձակուրդի օրերի դիմաց վճարվում է դրամական փոխհատուցոում, որի հաշվակման եւ վճարման կարգը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 56. Փրկարարական ծառայության համազգեստը

  1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ծառայողին տրվում է փրկարարական ծառայության համազգեստ:

  2. Փրկարարական ծառայության համազգեստի ձեւը, տրման կարգը, օգտագործման ժամկետները սահմանում է կառավարությունը:

  ԳԼՈՒԽ 9

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼԸ, ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼԸ

  Հոդված 57. Ծառայողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները

  1. Երկարամյա ծառայության, արտակարգ իրավիճակների դեպքում անձնուրաց ծառայության, ծառայողական պարտականությունները, ինչպես նաեւ առաջադրանքները պատշաճ կատարելու համար փրկարարական ծառայության ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետեւյալ տեսակները.

  ա) շնորհակալության հայտարարում.

  բ) միանվագ դրամական պարգեւատրում.

  գ) հուշանվերով պարգեւատրում.

  դ) մեդալի կամ կրծքանշանի շնորհում.

  ե) պարգեւատրում Հայաստանի փրկարար ծառայության պատվոգրով.

  զ) պարգեւատրում զենքով.

  է) արտահերթ կոչումի շնորհում:

  Ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքները ձեւակերպվում են գրավոր:

  2. Ծառայողի նկատմամբ որպես խրախուսանք կարող է կիրառվել նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելը:

  3. Ծառայողն օրենքով սահմանված կարգով եւ դեպքերում կարող է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների:

  4. Սույն հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված խրախուսանքները ծառայողի նկատմամբ կիրառելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի կողմից:

  5. Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի եւ նրա տեղակալների նկատմամբ սույն հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված խրախուսանքները կիրառում է նրանց պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը:

  6. Ծառայողի նկատմամբ միաժամանակ կարող է կիրառվել խրախուսանքի մի քանի տեսակ:

  7. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություններում սովորողների նկատմամբ, բացի սույն հոդվածի առաջին մասի «ա»-«գ» կետերով նախատեսված խրախուսանքներից, Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը կիրառում է նաեւ խրախուսանքի հետեւյալ միջոցները.

  ա) հատուկ կրթաթոշակի նշանակում.

  բ) կրթաթոշակի բարձրացում:

  Հոդված 58. Ծառայողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

  1. Կարգապահական զանցանքի՝ ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես նաեւ ծառայողական լիազորությունների սահմանն անցնելու դեպքերում, եթե դրանք չեն պարունակում քրեորեն պատժելի արարքի հատկանիշներ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայողի նկատմամբ կիրառվում են հետեւյալ կարգապահական տույժերը.

  ա) նկատողություն.

  բ) խիստ նկատողություն.

  գ) պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով.

  դ) ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանություն.

  ե) կոչման իջեցում՝ մեկ աստիճանով.

  զ) փրկարարական ծառայությունից ազատում.

  Ծառայողի նկատմամբ կիրառվող տույժերը ձեւակերպվում են գրավոր:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում առկա ուսուցմամբ սովորողների նկատմամբ, բացի սույն հոդվածի առաջին մասի «ա» եւ «բ» կետերով նախատեսված տույժերից, կարող են կիրառվել նաեւ հետեւյալ տույժերը.

  ա) հերթական արձակման իրավունքից զրկում.

  բ) հատուկ կրթաթոշակից զրկում.

  գ) ազատում ուսումնական հաստատությունից:

  Հոդված 59. Կարգապահական տույժը կիրառելու կամ հանելու կարգը

  1. Կարգապահական տույժը նշանակվում է, եթե երեք ամսից ավելի չի անցել կարգապահական խախտման հայտնաբերման օրվանից՝ չհաշված հիվանդությունը կամ արձակուրդում գտնվելը, ընդ որում` նշանակվող տույժը պետք է համապատասխանի կատարված խախտման բնույթին եւ վտանգավորության աստիճանին:

  2. Կարգապահական յուրաքանչյուր խախտման համար կարող է նշանակվել մեկ կարգապահական տույժ:

  3. Կարգապահական տույժեր ողջ ծավալով տալիս է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  4. Կարգապահական տույժի մասին ծառայողը տեղեկացվում է դրա նշանակումից հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

  5. Եթե կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, ծառայողը նոր կարգապահական տույժի չի ենթարկվել, ապա դա համարվում է մարված:

  6. Կարգապահական տույժը կարող է հանվել նաեւ մինչեւ մեկ տարին լրանալը, եթե ծառայողը թույլ չի տվել կարգապահական նոր խախտում:

  7. Կարգապահական տույժերի կիրառման կարգը սահմանում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  8. Բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ կարգապահական տույժեր կարող է կիրառել նրանց պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցողը:

  9. Գլխավոր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասի «ա» եւ «բ» կետերով նախատեսված կարգապահական տույժեր կարող է կիրառել նաեւ Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալը:

  10. Ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասի «ա» եւ «բ» կետերով նախատեսված կարգապահական տույժերը կարող են կիրառել նաեւ Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալն ու ծառայողի անմիջական ղեկավարը:

  11. Ծառայողի նկատմամբ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասի «ե» կետով նախատեսված տույժը նրան կոչում շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից կարող է կիրառվել միայն մեկ անգամ:

  12. Ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կարգապահական տույժերը կիրառվում են ծառայողական քննության արդյունքների հիման վրա:

  13. Ծառայողական քննության ժամանակահատվածում ծառայողի լիազորությունները կարող են ժամանակավորապես դադարեցվել, եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնում մնալով նա կվնասի ծառայությանը կամ կխոչընդոտի ծառայողական քննությանը: Այդ դեպքում նրան վճարվում է դրամական բավարարում:

  14. Ծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվելիս լիազորությունների ժամանակավորապես կասեցումը կատարվում է մինչեւ քրեական գործի ավարտը կամ մինչեւ տվյալ գործով դատարանի դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: Այդ դեպքում դրամական բավարարումը վճարվում է մինչեւ երկու ամսվա համար, իսկ մնացած վճարումը կատարվում է գործի արդարացնող հիմքով ավարտի դեպքում:

  Հոդված 60. Ծառայողին հրամաններ տալու սահմանափակումները

  1. Ծառայողին չեն կարող տրվել այնպիսի բանավոր կամ գրավոր հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ), որոնք՝

  ա) հակասում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը եւ օրենքներին.

  բ) հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ) տվողի կամ կատարողի լիազորությունների սահմաններից դուրս են:

  2. Ծառայողը սույն հոդվածի առաջին մասում նշված հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ) ստանալիս պարտավոր է ղեկավարվել օրենքների պահանջներով՝ այդ մասին տեղյակ պահելով վերադասին:

  ԳԼՈՒԽ 10

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ

  Հոդված 61. Փրկարարական ծառայությունից ազատելը

  1. Ծառայողները փրկարարական ծառայությունից ազատվում են՝

  ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման դեպքում.

  բ) անձնական նախաձեռնությամբ՝ գրավոր զեկուցագրի հիման վրա, այդ թվում՝ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ.

  գ) ծառայության սահմանային տարիքը լրանալու կապակցությամբ.

  դ) հիվանդության պատճառով՝ ծառայությանը ոչ պիտանի լինելու մասին բժշկական հանձնաժողովի որոշման հիման վրա.

  ե) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու դեպքում.

  զ) կարգապահական խախտումների համար, եթե մեկ տարվա ընթացքում նրա նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական երեք տույժ, որոնցից գոնե մեկը սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասի «գ», «դ», «ե» կետերով սահմանված տույժերից է, կամ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասին «զ» կետով նախատեսված կարգապահական տույժը կիրառելու դեպքում.

  է) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի պահանջները խախտելու դեպքում.

  ը) նրանց նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում.

  թ) ժամանակավոր անաշխատունակության հետեւանքով մեկ տարվա ընթացքում վեց ամսից ավելի ծառայության չներկայանալու դեպքում (բացառությամբ սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի երրորդ մասի) չհաշված հղիության, ծննդաբերության եւ երեխային խնամելու արձակուրդը.

  ժ) Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության կուրսանտին ուսումնական հաստատությունից ազատելու կապակցությամբ.

  ժա) սահմանված կարգով կադրերի ռեզերվից հանվելու դեպքում:

  Ծառայողի պարտականությունները համարվում են դադարած նրա մահվան կապակցությամբ:

  2. Ծառայողին ծառայությունից ազատում է նրան համապատասխան պաշտոնին նշանակելու իրավունք ունեցող ղեկավարը:

  Հոդված 62. Փրկարարական ծառայությունում զբաղեցրած պաշտոնից ազատելը

  1. Ծառայողները զբաղեցրած պաշտոնից ազատվում են՝

  ա) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում այլ պաշտոնի նշանակվելիս.

  բ) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, եթե ծառայողին համապատասխան պաշտոնում նշանակելը հնարավոր չէ, եւ հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է Հայաստանի փրկարար ծառայության հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ.

  գ) սահմանափակ առողջական վիճակի պատճառով՝ ծառայությանը սահմանափակ պիտանիության կապակցությամբ բժշկական հանձնաժողովի որոշման հիման վրա, համապատասխան թափուր հաստիքների բացակայության պատճառով տվյալ պաշտոնում հետագա ծառայությունը շարունակելու անհնարինության դեպքում.

  դ) ատեստավորման արդյունքների հիման վրա այլ պաշտոնի նշանակվելիս.

  ե) սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի առաջին մասի «զ» կետով սահմանված կարգապահական տույժի ենթարկվելու դեպքում:

  2. Ծառայողին պաշտոնից ազատում է նրան համապատասխան պաշտոնին նշանակելու իրավասություն ունեցող ղեկավարը:

  Հոդված 63. Փրկարարական ծառայությունում ծառայության տարիքային սահմանափակումները

  1. Ծառայողների համար, ըստ պաշտոնների խմբերի, կիրառվում են հետեւյալ տարիքային սահմանափակումները՝

  ա) բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող կամ բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների համար՝ մինչեւ 65 տարին լրանալը.

  բ) գլխավոր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար՝ մինչեւ 60 տարին լրանալը.

  գ) ավագ եւ միջին խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար՝ մինչեւ 55 տարին լրանալը.

  դ) կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար՝ մինչեւ 50 տարին լրանալը: Բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող եւ (կամ) բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչեւ 3 տարի ժամկետով:

  Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը գլխավոր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը բացառիկ դեպքերում կարող է երկարաձգել մինչեւ 3 տարի, իսկ ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներինը` 5 տարի ժամկետով:

  Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություններում փրկարարական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը կարող է մինչեւ նրանց 70 տարին լրանալը երկարաձգել Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  2. Սույն օրենքի 61-րդ հոդվածի առաջին մասի «գ» կետին համապատասխան ծառայությունից ազատումը կատարվում է սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված տարիքը լրանալուց հետո հաջորդ ամսվա 1-ին:

  3. Բարձրագույն փրկարարական կոչում ունեցող, երկարամյա ծառայության հիմքով եւ հաշմանդամության կապակցությամբ ծառայությունից ազատված՝ քաղաքացիներն ստանում են փրկարարական ծառայության համազգեստ կրելու իրավունք: Առանձին դեպքերում Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի հրամանով փրկարարական ծառայության համազգեստ կրելու իրավունք կարող է վերապահվել այլ անձանց:

  Հոդված 64. Ծառայողների կադրերի ռեզերվը

  1. Փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվում են սույն օրենքի 62-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» եւ «գ» կետերով նախատեսված հիմքերով զբաղեցրած պաշտոնից ազատված ծառայողները:

  2. Փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում ծառայողի մեկանգամյա գտնվելու առավելագույն ժամկետը վեց ամիս է (բացառությամբ սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված դեպքերի), բայց ոչ ավելի, քան համապատասխան խմբի համար սահմանված ծառայության առավելագույն ժամկետի լրանալը:

  3. Փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու առաջին չորս ամսվա համար ծառայողին վճարվում է նրա զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված դրամական բավարարում, իսկ վերջին երկու ամսվա համար՝ միայն ունեցած կոչման համար նախատեսված հավելում:

  Եթե փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու ընթացքում ծառայողն անձնական նախաձեռնությամբ ազատվել է ծառայությունից, ապա սույն մասի առաջին պարբերությունում նշված ստաժի հաշվարկը եւ վճարումն իրականացվում են կադրերի ռեզերվում փաստացի գտնվելու ժամանակաշրջանին համապատասխան:

  4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս վիրավորված, անհայտ կորած, գերի ընկած ծառայողները գրանցվում են փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում մինչեւ 3 տարի ժամկետով: Նշված ծառայողների դրամական բավարարումն իրականացվում է կառավարության սահմանած կարգով:

  5. Սույն օրենքի հիման վրա փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու եւ ռեզերվից հանելու կարգը սահմանում է կառավարությունը:
   


  ԳԼՈՒԽ 11

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

  Հոդված 65. Փրկարարական ծառայությունում ծառայության վերականգնումը կամ պաշտոնում վերականգնումը

  Այն ծառայողները, ովքեր սահմանված կարգով ճանաչվել են ծառայությունում անհիմն փոխադրված, ծառայողական պարտականությունների կատարումից մեկուսացված, պաշտոնը կամ կոչումն իջեցված, ինչպես նաեւ ծառայությունից ազատված, ենթակա են ծառայության, կոչման կամ պաշտոնի վերականգնման:

  Հոդված 66. Վեճերի լուծման համար դիմելու կարգը եւ ժամկետները

  Ծառայությունում փոխադրելու, ծառայողական պարտականությունների կատարումից մեկուսացնելու, պաշտոնը կամ կոչումն իջեցնելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու, փրկարարական ծառայությունից ազատման հետ չհամաձայնվելու դեպքերում ծառայողը կարող է այդ որոշումը բողոքարկել վերադասության կարգով, համապատասխան հրամանին ստորագրությամբ ծանոթանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում:

  Հոդված 67. Կոչման շնորհումը եւ ծառայության ժամկետի հաշվարկը ծառայության վերականգնումից հետո

  1. Փրկարարական ծառայությունից անհիմն կամ անօրինական ազատված եւ հետագայում վերականգնված ծառայողի անընդմեջ ծառայության ստաժում, հերթական կոչում շնորհելու ժամկետում, տոկոսային հավելավճարը հաշվարկելիս եւ կենսաթոշակ նշանակելիս հաշվարկվում է նաեւ անհիմն կամ անօրինական ազատումից մինչեւ վերականգնում ընկած ժամանակահատվածը:

  2. Փրկարարական ծառայությունից անհիմն կամ անօրինական ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված ծառայողներին մինչեւ դրանց վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական փոխհատուցում՝ նրան չվճարված դրամական բավարարման չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար:

  3. Այն ծառայողներին, ովքեր ազատման պահից մինչեւ վերականգնումն աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, հատուցումը կատարվում է նրանց զբաղեցրած փրկարարական ծառայության վերջին պաշտոնի պաշտոնեական դրույքաչափի եւ փրկարարական ծառայությունում ծառայությունից ազատված ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջեւ եղած տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար:

  ԳԼՈՒԽ 12

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  Հոդված 68. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունները

  Հայաստանի փրկարար ծառայութունն իր խնդիրների, գործառույթների կատարումը եւ իր համակարգը բարձր որակավորման մասնագետներով ապահովելու, ծառայողներին վերապատրաստելու (որակավորելու), բնակչության, պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների ուսուցումն ապահովելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով ունի ուսումնական հաստատություններ:

  Հոդված 69. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը փրկարարական ծառայության համակարգում գործող պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն է (ակադեմիա), որն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառների բարձր որակավորման մասնագետների պատրաստում, վերաորակավորում, հետբուհական եւ լրացուցիչ կրթական ու գիտական ծրագրեր:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է ունենալ հիմնարկներ, մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, որոնք իրականացնում են միջին մասնագիտական, մասնագիտական-տեխնիկական եւ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր սույն հոդվածի առաջին մասում նշված բնագավառներում:

  3. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության պետի պաշտոնը փրկարարական ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոն է:

  4. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության պետի մասնագիտացված տեղակալների, մասնագիտական ֆակուլտետների, ամբիոնների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, մասնագիտական առարկաներ դասավանդող պրոֆեսորների, դոցենտների, բարձրագույն ուսումնական հաստատության ասիստենտի պաշտոնները փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի պաշտոններ են, իսկ նշված ամբիոնների բաժնի պետերի եւ դասախոսների պաշտոնները` ավագ խմբի պաշտոններ:

  5. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության հիմնարկների, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների ղեկավարների պաշտոնները համապատասխանում են փրկարարական ծառայության ավագ խմբի պաշտոններին, իսկ դրանց մասնագիտական ստորաբաժանումների ծառայողներինը` միջին խմբի պաշտոններին:

  6. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության պետին (ռեկտորին) նշանակում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը: Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության պետը պետք է ունենա գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում, ոչ պակաս 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային ստաժ:

  7. Սույն հոդվածի չորրորդ եւ հինգերորդ մասերում նշված փրկարարական ծառայողներին համապատասխան պաշտոններում նշանակում եւ պաշտոններից ազատում է Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը:

  8. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության ոչ մասնագիտական առարկանների գծով պրոֆեսորադասախոսական եւ այլ անձնակազմին, ինչպես նաեւ տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց աշխատանքի է ընդունում եւ աշխատանքից ազատում է ուսումնական հաստատության ղեկավարը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  9. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ներկայացվող պահանջները սահմանում է կառավարությունը:

  10. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 70. Ուսուցումը Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություններում ուսուցումն իրականացվում է առկա եւ հեռակա ուսուցման կարգով:

  2. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություն առկա ուսուցմամբ որպես կուրսանտ կարող են ընդունվել մինչեւ 23 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:

  3. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություն որպես կուրսանտ ընդունվելու համար կարող են դիմել`

  ա) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո.

  բ) ընդունվելու պահին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի համար տարիքը լրացած չլինելու դեպքում.

  գ) ընդունվելու պահին սահմանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքից օգտվելու դեպքում:

  4. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային կամ միջպետական պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատություն կարող են ընդունվել նաեւ օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

  5. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատության ընդունելության քննությունների առարկայական ցանկը եւ ուսումնական ծրագրերը հաստատվում են օրենքով սահմանված կարգով:

  6. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում փրկարարական ծառայության կուրսանտների, ադյունկտների, ասպիրանտների ընդունելությունը կազմակերպվում է պետական պատվերի շրջանակներում:

  7. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում առկա ուսուցումը դադարեցրած կամ ուսումնական հաստատությունից ազատված քաղաքացիները զորակոչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր հիմունքներով:

  8. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում իրականացվում է նաեւ հեռակա ուսուցում փրկարարական ծառայության կրտսեր, միջին եւ ավագ խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են մինչեւ 30 տարեկանը լրանալը` Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի տրամադրած ուղեգրերի առկայության դեպքում: Նման ուղեգիր տրվում է փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` ատեստավորման արդյունքների հիման վրա:

  9. Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում կուրսանտների, ադյունկտների ուսուցման կարգը եւ պայմանները սահմանվում են Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում ուսման մասին կանոնագրքով, որը հաստատում է կառավարությունը:

  10. Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության կուրսանտ շրջանավարտներին Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարը շնորհում է փրկարարական ծառայության լեյտենանտի կոչում:

  Հոդված 71. Ուսման ծախսերի փոխհատուցումը

  1. Ծառայողը եւ Հայաստանի փրկարար ծառայության կողմից ուսուցման գործուղված ուսումնական հաստատությունում սովորողը պարտավոր է փոխհատուցել իր` ուսումնական հաստատությունում ուսման կամ օտարերկրյա պետությունում կազմակերպված ուսուցման եւ վերապատրաստման համար պետության կատարած ծախսերը, եթե նա`

  ա) առանց հարգելի պատճառների դադարեցրել է ուսումը կամ վերապատրաստումը.

  բ) մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պատճառով ազատվել է ծառայությունից.

  գ) կարգապահական խախտում կատարելու համար ազատվել է ծառայությունից.

  դ) անձնական նախաձեռնությամբ ազատվել է ծառայությունից.

  2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում ծառայողը չի հատուցում ուսման կամ վերապատրաստման (որակավորման) համար պետության կատարած ծախսերը, եթե նա`

  ա) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո ծառայել է ոչ պակաս, քան հինգ տարի կամ վերապատրաստումն (որակավորումն) անցնելուց հետո ոչ պակաս, քան երկու տարի.

  բ) ծառայությունից ազատվել է հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքերում, եթե ծառայողին համապատասխան համարժեք պաշտոնում նշանակելը հնարավոր չէ, եւ հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է փրկարարական ծառայության հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ, հիվանդության պատճառով կամ անձնական նախաձեռնությամբ` պայմանավորված ընտանիքի հաշմանդամ անդամի խնամքով:

  3. Ուսման կամ վերապատրաստման (որակավորման) համար պետության կատարած ծախսերի փոխհատուցման կարգը սահմանում է կառավարությունը:
   


  ԳԼՈՒԽ 13

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

  Հոդված 72. Ծառայողներին տրվող այլ հավելավճարները

  1. Ծառայողներին բարձրլեռնային շրջաններում ծառայելու համար սահմանվում է հավելում` պաշտոնային դրույքաչափի 15 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի ութապատիկը, իսկ լեռնային շրջաններում ծառայողներին` 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը:

  2. Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող ծառայողներին վճարվում է հավելավճար` պաշտոնային դրույքաչափի 5 տոկոսի, իսկ գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող ծառայողներին` պաշտոնային դրույքաչափի 10 տոկոսի չափով:

  3. Ծառայողի կողմից այլ պաշտոնի պարտականությունների ժամանակավոր կատարման համար վճարվում է հավելավճար` տվյալ պաշտոնային դրույքաչափի 10 տոկոսի չափով, եթե տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող ծառայողն այդ պարտականությունների կատարումը համատեղում է իր պաշտոնեական պարտականությունների հետ:

  4. Ծառայողներին օրենքով սահմանված տոն օրերին, հանգստյան, գիշերային, արտաժամյա եւ այլ վնասակար ծառայության համար սահմանվում է հավելում` պաշտոնային դրույքաչափի 15 տոկոսի չափով:

  Հոդված 73. Ծառայողներին վճարվող պարգեւատրումները եւ միանվագ օգնությունները

  1. Ծառայողներին տարվա արդյունքներով վճարվում է միանվագ դրամական պարգեւատրում՝ պաշտոնային դրույքաչափի չափով:

  2. Ծառայողներին տարվա ընթացքում ծառայական պարտականությունների օրինակելի կատարման համար աշխատավարձի տնտեսված միջոցների հաշվին վճարվում է պարգեւատրում՝ Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով եւ չափերով:

  3. Ծառայողներին արձակուրդ տրամադրելիս վճարվում է արձակուրդային միանվագ դրամական օգնություն` դրամական բավարարման չափով:

  4. Ծառայողը կարող է պարգեւատրվել հուշանվերով, որի արժեքը չպետք է գերազանցի բազային պաշտոնային դրույքաչափի տասնապատիկի չափը:

  Հոդված 74. Ծառայողներին տրվող դրամական օգնության դեպքերը եւ պայմանները

  1. Ծառայողին, իսկ նրա մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամներին կարող է տրվել միանվագ դրամական օգնություն՝ պաշտոնային դրույքաչափի չափով:

  2. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել՝

  ա) ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում.

  բ) ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատեւ հիվանդության դեպքում.

  գ) աղետի հետեւանքով պատճառված վնասի դեպքում:

  3. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել ծառայողի (նրա մահվան դեպքում ընտանիքի անդամների) դիմումի կամ նրա անմիջական ղեկավարի զեկուցագրի հիման վրա:

  4. Առողջության, տարիքի, ժամկետը լրանալու, հաստիքների կամ թվակազմի կրճատման պատճառով ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելու, ինչպես նաեւ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու դեպքում ծառայողներին տրվում է դրամական օգնություն`

  ա) մինչեւ 10 օրացուցային տարի ծառայած ծառայողներին` դրամական բավարարման հնգապատիկի չափով.

  բ) 10-ից մինչեւ 15 օրացուցային տարի ծառայած ծառայողներին` դրամական բավարարման տասնապատիկի չափով.

  գ) 15-ից 20 օրացուցային տարի ծառայած ծառայողներին` դրամական բավարարման տասնհինգապատիկի չափով.

  դ) 20-ից ավելի օրացուցային տարի ծառայած ծառայողներին` դրամական բավարարման քսանապատիկի չափով:

  Հոդված 75. Ծառայողների բուժսպասարկումը

  1. Ծառայողները եւ նրանց ընտանիքի անդամներն ապահովվում են անվճար որակյալ բուժօգնությամբ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր կարգի բուժհիմնարկներում` համապատասխան մարմինների միջոցների հաշվին` բուժման ծախսերի հետագա փոխհատուցմամբ, որի կարգն ու պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  2. Կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ օրենքով սահմանված կարգով ազատված, հաշմանդամ դարձած ծառայողների, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) ծառայողների ընտանիքների անդամների բժշկական սպասարկումը կատարվում է սույն օրենքով եւ կառավարության սահմանած կարգով:

  Հոդված 76. Ծառայողների տրանսպորտային սպասարկումը

  Ծառայողների ծառայողական պարտականությունների կատարման նպատակով այլ բնակավայրեր գործուղելու տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցվում են կառավարության սահմանած կարգով եւ պայմաններով:

  Հոդված 77. Ծառայողների եկամուտները հարկավորելը եւ կենսաթոշակները վերահաշվարկելը

  1. Ծառայողները, ինչպես նաեւ ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) ծառայողների ընտանիքների անդամներն օգտվում են եկամտահարկ վճարելու արտոնություններից` օրենքով սահմանված կարգով եւ չափերով: Ծառայողներին մատուցված ծառայությունների կամ բնամթերային (ոչ դրամական ձեւով) ստացած եկամուտները հարկման առումով չեն ներառվում համախառն եկամտի մեջ եւ չեն հարկվում եկամտահարկով:

  2. Ծառայողների դրամական բավարարման բարձրացման հետ միաժամանակ վերահաշվարկվում են համապատասխան պաշտոններից երկարամյա ծառայության եւ հաշմանդամության կենսաթոշակի անցած ծառայողների կենսաթոշակների չափերը:

  Հոդված 78. Ծառայողների պարտադիր պետական ապահովագրությունը

  1. Ծառայողները ենթակա են պարտադիր պետական ապահովագրության զոհվելու (մահանալու) դեպքերից` տվյալ պահին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի հիսնապատիկի չափով:

  2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված ապահովագրությունը տարածվում է նաեւ հաշմանդամ դարձած ծառայողների վրա` աշխատունակության կորստի չափին համապատասխան, որը սահմանվում է տոկոսային հարաբերությամբ` զոհվելու (մահանալու) դեպքերից ապահովագրվելու համապատասխան` ընդհանուր գումարների նկատմամբ:

  3. Ապահովագրության եւ ապահովագրական գումարների վճարման կարգն ու պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 79. Ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) ծառայողների հուղարկավորության հետ կապված ծախսերի հատուցումը

  Ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման եւ տեղադրման հետ կապված ծախսերը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին` կառավարության սահմանած կարգով:

  Հոդված 80. Ծառայողի վարձատրության կարգը

  1. Ծառայողի վարձատրության եւ դրամական օգնության վճարումներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթով:

  2. Ծառայողի դրամական բավարարման վճարումները տրվում են կանխիկ կամ նրանց հայեցողությամբ` վճարագրերով կամ բանկային հաշվին դրամական փոխանցումներով:

  3. Ծառայողներին յուրաքանչյուր ամսվա համար դրամական բավարարումը վճարվում է մինչեւ այդ ամսվա 30-ը ընկած ժամանակահատվածում:

  4. Ծառայողին վճարովի արձակուրդի համար հիմնական արձակուրդային վճարը եւ միանվագ դրամական օգնությունը տրվում է արձակուրդից առնվազն երեք օր առաջ:

  5. Ծառայողին նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա պարգեւատրումը տրվում է հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում:

  6. Ծառայողի վարձատրության մասին տեղեկատվություն կարող է տրամադրվել միայն նրա համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում:

  7. Հայաստանի փրկարար ծառայության կառուցվածքային փոփոխությունների կամ հաստիքների կրճատման պատճառով, ինչպես նաեւ բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ծառայողին առանց նրա համաձայնության ցածր պաշտոնի փոխադրելու դեպքում պահպանվում է ծառայողի կողմից զբաղեցրած նախորդ պաշտոնի համապատասխան խմբի դրամական բավարարման մակարդակը:

  8. Ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ այլ աշխատանքի վայր գործուղված կամ պաշտոնի փոփոխման դեպքում ծառայողների նախկին դրամական բավարարումը պահպանվում է, եթե նոր պաշտոնում այն ավելի ցածր է:

  Հոդված 81. Ծառայողի վարձատրության եւ այլ ֆինանսավորման աղբյուրները

  1. Ծառայողների վարձատրության եւ այլ ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից Հայաստանի փրկարար ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում նախատեսված միջոցներից, իսկ պայմանագրային հիմունքներով ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանումների ծառայողները` մատուցվող ծառայությունների դիմաց ստացվող միջոցներից:

  2. Ռազմական դրության, ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք հայտարարելու դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

  Հոդված 82. Ծառայողին պատճառված վնասի հատուցման կարգը

  Ծառայողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին պատճառված գույքային վնասը, որը պայմանավորված է ծառայողի ծառայողական պարտականությունների կատարմամբ, հատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով`լրիվ չափով:

  ԳԼՈՒԽ 14

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Հոդված 83. Սույն օրենքի 14-րդ գլխի ազդեցությունը

  1. Սույն օրենքի 14-րդ գլխի դրույթները տարածվում են`

  ա) ծառայողների, այդ թվում` ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվածների վրա.

  բ) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված եւ, անկախ ժամանակաշրջանից, մահացած այն ծառայողների ընտանիքների վրա, որոնց մահվան պատճառը ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքն է, խեղումը կամ առաջացած հիվանդությունը.

  գ) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս անհայտ կորած, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված ծառայողների ընտանիքների վրա:

  Հոդված 84. Ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող պետական կենսաթոշակների տեսակները

  1. Ծառայողներին նշանակվում են պետական կենսաթոշակներ`

  ա) երկարամյա ծառայության համար.

  բ) հաշմանդամության համար:

  2. Զոհված (մահացած) ծառայողների ընտանիքների անդամներին նշանակվում է սոցիալական կենսաթոշակ` կերակրողին կորցնելու դեպքում:

  Հոդված 85. Կենսաթոշակների նշանակման պայմանները

  1. Ծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակվում եւ վճարվում է ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո:

  2. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ստացած եւ ծառայությունը շարունակող ծառայողներին դրամական բավարարմանը նշանակվում են հավելավճարներ` կառավարության սահմանած կարգով եւ չափերով:

  3. Ծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակ, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում` ընտանիքների անդամներին սոցիալական կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ ծառայության տեւողությունից:

  4. Հայաստանի փրկարար ծառայության սոցիալական ապահովության ստորաբաժանումը վարում է կենսաթոշակառուի գործ, որի ձեւը եւ վարման կարգը սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 86. Կենսաթոշակի ընտրության իրավունքը

  1. Պետական տարբեր կենսաթոշակների իրավունք ունեցող փրկարարական ծառայության ծառայողներին նշանակվում է սույն օրենքով կամ «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված մեկ կենսաթոշակ` իրենց ընտրությամբ:

  Հոդված 87. Կենսաթոշակների վճարման միջոցները

  Սույն օրենքի համաձայն` ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին նշանակված պետական կենսաթոշակները վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից:

  Հոդված 88. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի նշանակման պայմանները

  1. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ ստանալու իրավունքից օգտվում են այն ծառայողները, ովքեր`

  ա) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելու պահին ունեն օրացուցային 20 եւ ավելի տարվա փրկարարական ծառայության ստաժ.

  բ) տարիքի, առողջական վիճակի կամ հաստիքների կրճատման պատճառով փրկարարական ծառայությունից արձակվելու պահին 50 տարին լրանալու դեպքում ունեն 25 եւ ավելի տարվա ընդհանուր աշխատանքային (ապահովագրական) ստաժ, որից 8 օրացուցային տարուց ոչ պակասը կազմում է փրկարարական ծառայությունը:

  2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված փրկարարական ծառայության ստաժի բացակայության դեպքում ծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունն իրականացվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

  Հոդված 89. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի չափերը

  1. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակը նշանակվում է հետեւյալ չափերով.

  ա) սույն օրենքի 88-րդ հոդվածի առաջին մասի «ա» կետում նշված ծառայողներին` դրամական բավարարման 70 տոկոսի չափով: 20 տարուց ավելի ծառայած յուրաքանչյուր լրիվ տարվա դիմաց երկարամյա ծառայության կենսաթոշակին ավելանում է դրամական բավարարման 2 տոկոսի չափով, իսկ աշխատած եւ փրկարարական ծառայության հետ չկապված յուրաքանչյուր տարվա համար` 1 տոկոսի չափով.

  բ) սույն օրենքի 88-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» կետում թվարկված ծառայողներին` դրամական բավարարման 65 տոկոսի չափով: 25 տարուց ավելի աշխատած եւ փրկարարական ծառայության հետ չկապված յուրաքանչյուր տարվա համար երկարամյա ծառայության կենսաթոշակին ավելանում է դրամական բավարարման 1 տոկոսի չափով:

  2. Բոլոր դեպքերում կեսաթոշակը չի կարող գերազանցել դրամական բավարարման չափը եւ ցածր լինել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 150 տոկոսից:

  Հոդված 90. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք տվող ստաժի հաշվարկը

  1. Սույն օրենքի 14-րդ գլխով նախատեսված կենսաթոշակ նշանակելիս փրկարարական ծառայության ստաժում հաշվարկվում են նաեւ զինված ուժերում ծառայության ստաժը, ազգային անվտանգության եւ ոստիկանության մարմիններում ծառայության ստաժը:

  2. Ծառայողների երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ փրկարարական ծառայության ստաժում հաշվառվող, այդ թվում` արտոնյալ պայմաններում ծառայողական կամ այլ բնույթի գործունեության տեսակների ցանկը, հաշվառման կարգն ու պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  Հոդված 91. Հաշմանդամության կենսաթոշակ նշանակելու պայմանները

  1. Ծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակ է նշանակվում աշխատունակության լրիվ կամ մասնակի կորստի հետեւանքով հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում, եթե հաշմանդամությունն առաջացել է`

  ա) փրկարարական ծառայության ընթացքում.

  բ) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթացքում, այդ ժամկետից ուշ, սակայն ծառայության ընթացքում ծագած հիվանդության պատճառով:

  2. Սույն օրենքի համաձայն` հաշմանդամության կենսաթոշակի իրավունք տվող հաշմանդամության պատճառներն են` փրկարարական ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքները, խեղումները եւ առաջացած հիվանդությունները:

  3. Հաշմանդամության պատճառները, խումբը, հաշմանդամության վրա հասնելու ժամանակը որոշում են բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմինները, որոնք գործում են կառավարության սահմանած կարգով:

  Հոդված 92. Հաշմանդամության կենսաթոշակի չափերը

  1. Փրկարարական ծառայության ծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակը նշանակվում է հետեւյալ չափերով.

  ա) 1-ին խմբի հաշմանդամներին` դրամական բավարարման 70 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 200 տոկոսից.

  բ) 2-րդ խմբի հաշմանդամներին` դրամական բավարարման 60 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 150 տոկոսից.

  գ) 3-րդ խմբի հաշմանդամներին` դրամական բավարարման 40 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակից:

  Հոդված 93. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակելու պայմանները

  1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ է նշանակվում զոհված (մահացած) ծառայողների ընտանիքի այն անաշխատունակ անդամներին, որոնք գտնվել են նրա խնամքի տակ, իսկ անաշխատունակ զավակներին, անաշխատունակ ծնողներին եւ անաշխատունակ ամուսնուն` անկախ այն բանից` զոհված (մահացած) կերակրողի խնամքի տակ եղել են, թե ոչ:

  2. Կերակրողին կորցնելու դեպքում ծառայողի ընտանիքի անդամներին սոցիալական կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ կերակրողի զոհվելու (մահանալու) պատճառից եւ անցած ժամանակաշրջանից:

  3. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ընտանիքի բոլոր անդամների համար նշանակվում եւ վճարվում է մեկ ընդհանուր կենսաթոշակ:

  4. Կերակրողին կորցնելու դեպքում ընտանիքի անդամի պահանջով սոցիալական կենսաթոշակի նրա բաժինն առանձնացվում եւ վճարվում է առանձին:

  Կենսաթոշակի բաժնի առանձնացումը կատարվում է այն ամսվան հաջորդող ամսվա սկզբին, երբ ստացվել է առանձնացման վերաբերյալ դիմումը:

  5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակով ապահովվող ընտանիքի անդամների թիվը փոխելիս կենսաթոշակը փոփոխվում է կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամների թվին համապատասխան:

  Հոդված 94. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամները

  1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեն ընտանիքի հետեւյալ անդամները.

  ա) 18 տարին չլրացած կամ անկախ տարիքից հաշմանդամ ճանաչված զավակները, եղբայրները, քույրերը եւ թոռները, եթե եղբայրները, քույրերը եւ թոռները չունեն աշխատունակ ծնողներ եւ չեն աշխատում.

  բ) կենսաթոշակային տարիքը լրացած կամ անկախ տարիքից հաշմանդամ ճանաչված ծնողները, ամուսինը, եթե չեն աշխատում.

  գ) ծնողներից կամ ամուսիններից մեկը, պապը, տատը, եղբայրը կամ քույրը` անկախ տարիքից եւ անաշխատունակությունից, եթե նա խնամում է զոհված (մահացած) կերակրողի 8 տարին չլրացած զավակներին, եղբայրներին, քույրերին կամ թոռներին ու չի աշխատում.

  դ) պապը եւ տատը, եթե չունեն աշխատունակ զավակներ եւ չեն աշխատում:

  2. Բարձրագույն եւ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մասնագիտական-տեխնիկական ուսումնարանների սովորողները կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեն մինչեւ նշված ուսումնական հաստատություններն ավարտելը, բայց ոչ ավելի, քան մինչեւ նրանց 23 տարին լրանալը:

  Հոդված 95. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք վերապահող լրացուցիչ երաշխիքները

  1. Որդեգրողները կենսաթոշակի իրավունք ունեն ծնողներին համահավասար, իսկ որդեգրվածները` հարազատ զավակներին համահավասար:

  2. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անչափահասներն այդ իրավունքը պահպանում են նաեւ որդեգրվելու դեպքում:

  3. Խորթ հայրը եւ խորթ մայրը կենսաթոշակի իրավունք ունեն հարազատ հոր եւ մոր հետ համահավասար, եթե զոհված (մահացած) խորթ զավակին պահել եւ դաստիարակել են առնվազն 5 տարի:

  4. Խորթ զավակները կենսաթոշակի իրավունք ունեն հարազատ զավակներին համահավասար:

  5. Զոհված (մահացած) ծառայողի ամուսնուն նշանակված կենսաթոշակը պահպանվում է նաեւ կենսաթոշակառուի նոր ամուսնության դեպքում:

  Հոդված 96. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի նշանակումը եւ վճարումը պետական խնամքի տակ գտնվող որբ երեխաներին

  1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում ամբողջովին պետական խնամքի տակ գտնվելու ժամանակամիջոցում որբ երեխաներին վճարվում է նշանակված սոցիալական կենսաթոշակի 50 տոկոսը:

  2. Մինչեւ որբ երեխայի չափահաս դառանալը, վճարվող գումարները փոխանցվում են վերջինիս հաշվին եւ չեն կարող որեւէ մեկի կողմից տնօրինվել:

  Հոդված 97. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակվող սոցիալական կենսաթոշակի չափերը

  1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում է հետեւյալ չափերով.

  ա) յուրաքանչյուր երեխային` կերակրողի դրամական բավարարման 40 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակից:

  բ) ծնողներին կորցրած (զոհվածի, մահացածի) զավակներից յուրաքանչյուրին` կերակրողի դրամական բավարարման 60 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 200 տոկոսից.

  գ) ընտանիքի յուրաքանչյուր անաշխատունակ անդամին` կերակրողի դրամական բավարարման 30 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակից:

  2. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում եւ վճարվում է` անկախ այն բանից` կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը սահմանված կարգով այլ կենսաթոշակներ կամ սոցիալական նպաստներ ստանում է, թե ոչ:

  Հոդված 98. Կենսաթոշակների նշանակման եւ մերժման կարգը

  1. Սույն օրենքի համաձայն` փրկարարական ծառայության ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների համար սահմանվող կենսաթոշակների նշանակման հարցը որոշում է Հայաստանի փրկարար ծառայության սոցիալական ապահովության գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումը` դիմում (զեկուցագիր) եւ անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո` ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում:

  2. Մերժման որոշում ընդունելու դեպքում ամենաուշը 5 օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր ծանուցվում է դիմողին` նշելով մերժման պատճառն ու գանգատարկման կարգը` միաժամանակ վերադարձնելով բոլոր փաստաթղթերը:

  Հոդված 99. Կենսաթոշակների նշանակման ժամկետները

  1. Սույն օրենքի համաձայն` հաշվարկվող կենսաթոշակները նշանակվում են`

  ա) երկարամյա ծառայության եւ հաշմանդամության կենսաթոշակները` ծառայությունից ազատվելու կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամությունը հաստատելու օրվանից, եթե կենսաթոշակ ստանալու դիմումը տրվել է ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց կամ հաշմանդամության հաստատումից հետո` 12 ամսից ոչ ուշ.

  բ) կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակը` կենսաթոշակի իրավունքի առաջացման օրվանից, եթե կենսաթոշակի համար դիմումը տրվել է կերակրողին կորցնելու օրվանից հետո` 12 ամսից ոչ ուշ:

  2. Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետներից ավելի ուշ դիմելու դեպքում կենսաթոշակը նշանակվում է դիմելու օրվանից:

  3. Ծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակները նշանակվում են բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի սահմանած հաշմանդամության ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:

  4. Ծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակները նշանակվում են ցմահ:

  5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում է այն ամբողջ ժամանակամիջոցի համար, որի ընթացքում զոհված (մահացած) ծառայողի ընտանիքի անդամը պահպանում է կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը:

  6. Կենսաթոշակի չափի փոփոխումը կամ ընտանիքի անդամներին կենսաթոշակի վճարման դադարեցումը կատարվում է այն ամսվան հաջորդող ամսվա սկզբից, որի ընթացքում առաջացել են կենսաթոշակի չափի փոփոխման կամ վճարման դադարեցումը պայմանավորող հանգամանքներ:

  Հոդված 100. Հաշմանդամության կենսաթոշակի հետագա վերահաշվարկը

  Վերազննության արդյունքներով բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից ծառայողների հաշմանդամության խումբը փոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու դեպքում հաշմանդամության կենսաթոշակի վճարումը կատարվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Ընդ որում` եթե հաշմանդամության խումբը բարձրանում է, ապա հաշմանդամության կենսաթոշակի չափը որոշվում է սույն օրենքի 91-րդ հոդվածով սահմանված կարգով` անկախ հաշմանդամության խմբի փոփոխման հանգեցնող պատճառներից:

  Հոդված 101. Կենսաթոշակների նշանակման վերաբերյալ որոշումների բողոքարկումը

  Սույն օրենքով սահմանվող թոշակների նշանակման վերաբերյալ որոշումները կարող են բողոքարկվել վերադասության կամ դատական կարգով:

  Հոդված 102. Դրամական բավարարումը որոշելու կարգը

  Սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակները հաշվարկելիս որպես դրամական բավարարման չափ ընտրվում է փրկարարական ծառայությունից արձակվելու կամ կենսաթոշակի իրավունքի առաջացման պահին նախորդող ամսում ծառայողի ստացած` սույն օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված դրամական բավարարումը:

  Հոդված 103. Կենսաթոշակի հավելումների հաշվարկման կարգը

  1. Փրկարարական ծառայության ծառայողներին կենսաթոշակները հաշվարկելիս եւ նշանակելիս սահմանվում են հետեւյալ հավելումները.

  ա) պատերազմի, ինչպես նաեւ ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում հաշմանդամ դարձածներին` ըստ հաշմանդամության խմբերի, սույն օրենքի 91-րդ հոդվածով հաշվարկվող` հաշմանդամության կենսաթոշակի նվազագույն չափով.

  բ) պատերազմի մասնակիցներին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի չափով.

  գ) իրենց խնամքի տակ անաշխատունակ խնամարկյալներ ունեցող կենսաթոշակառուների համար` յուրաքանչյուր անաշխատունակ խնամարկյալին` բազային կենսաթոշակի 30 տոկոսի չափով.

  դ) առաջին խմբի հաշմանդամներին` բազային կենսաթոշակի 60 տոկոսի, իսկ երկրորդ խմբի հաշմանդամներին, ինչպես նաեւ 70 եւ բարձր տարիքի կենսաթոշակառուներին` բազային կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով.

  ե) Հայաստանի ազգային հերոսների, նախկին ԽՍՀՄ հերոսների, 1-ին եւ 2-րդ կարգի Մարտական խաչ, ինչպես նաեւ Փառքի երեք աստիճանների շքանշանակիրների համար` բազային կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով:

  2. Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված հավելումները կարող են հաշվեգրվել միաժամանակ, բացառությամբ սույն հոդվածի առաջին մասի «ա» եւ «բ» կետերով նախատեսվածների, բայց ընդհանուր գումարով բազային կենսաթոշակի եռապատիկից ոչ ավելի:

  Հոդված 104 . Կենսաթոշակի վճարումը

  1. Ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակը վճարվում է ըստ կենսաթոշակառուի մշտական բնակության վայրի:

  2. Կենսաթոշակը լիազորագրերով կարող է վճարվել 3 ամիս` ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգի:

  3. Նշանակված, բայց ժամանակին չպահանջված կենսաթոշակի հասանելիք գումարները վճարվում են անցած ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ ավելի 3 տարուց:

  4. Կենսաթոշակ նշանակող կամ վճարող մարմնի մեղքով ժամանակին չվճարված կենսաթոշակի գումարներն անցած ժամանակահատվածի համար վճարվում են առանց ժամկետի որեւէ սահմանափակման:

  5. Պետության լրիվ խնամքի տակ գտնվող կենսաթոշակառուներին, ինչպես նաեւ արտասահման մշտական բնակության մեկնած անձանց կենսաթոշակների վճարումն իրականացվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

  Հոդված 105. Պահումներ կենսաթոշակից

  Սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակից պահումներ կատարվում են «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63-րդ հոդվածին համապատասխան:

  Հոդված 106. Թաղման նպաստի վճարումը մահացած կենսաթոշակառուի ընտանիքի անդամներին

  1. Կենսաթոշակառուին հասանելիք եւ նրա մահվան կապակցությամբ չստացված կենսաթոշակի գումարները ենթակա են ժառանգման:

  2. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում նրա ընտանիքին վճարվում է թաղման նպաստ` կենսաթոշակի տասնհինգապատիկի չափով:

  3. Եթե կենսաթոշակառուի թաղումը կատարում են ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձինք, ապա նրանց վճարվում է թաղման նպաստ` փաստացի կատարված ծախսերի չափով` վերը նշված նպաստի սահմաններում:

  4. Սույն հոդվածի առաջին-երրորդ մասերում նշված գումարները վճարվում են, եթե դրանց համար դիմում է տրվել կենսաթոշակառուի մահվանից ոչ ուշ, քան 12 ամսվա ընթացքում:

  Հոդված 107. Սույն օրենքի 14-րդ գլխով սահմանված կենսաթոշակների, պարտադիր պետական ապահովագրության եւ այլ գումարների հաշվարկումն ու վճարումը

  Սույն օրենքի 14-րդ գլխով սահմանված կենսաթոշակների, պարտադիր պետական ապահովագրության եւ այլ գումարների հաշվարկումն ու վճարումը կատարում է Հայաստանի փրկարար ծառայության սոցիալական ապահովության ստորաբաժանումը` օրենքով սահմանված կարգով:

  ԳԼՈՒԽ 15

  ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  Հոդված 108. Հայաստանի փրկարար ծառայության տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմը

  1. Հայաստանի փրկարար ծառայությունում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմը փրկարարական ծառայող չի համարվում եւ աշխատանքի է ընդունվում Հայաստանի փրկարար ծառայության ղեկավարի լիազորած պաշտոնատար անձի կողմից` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  2. Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց վարձատրության չափերը սահմանում է կառավարությունը:

  ԳԼՈՒԽ 16

  ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  Հոդված 109. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

  Հոդված 110 . Ծառայողների առաջին ատեստավորումը

  1. Ծառայողների առաջին ատեստավորումն ավարտվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց վեց ամիս հետո: Առաջին ատեստավորումից հետո հաջորդ ատեստավորումն սկսվում է մեկ տարի հետո:

  2. Մինչեւ սույն օրենքով սահմանված ծառայության անցնելը, պահպանվում են արտակարգ իրավիճակների եւ քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի զինվորական ու քաղաքացիական անձնակազմի կարգավիճակը եւ արտոնությունները:

  3. Մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը` առանց բարձրագույն կրթության համակարգի ավագ եւ գլխավոր խմբերում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողները շարունակում են զբաղեցնել իրենց պաշտոններն ատեստավորման դրական արդյունքների դեպքում: Այդ ծառայողների ատեստավորումն իրականացվում է առաջին հերթին:

  4. Առանց բարձրագույն կրթության` համակարգի ավագ եւ գլխավոր խմբերում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողները որակավորման դրական արդյունքների դեպքում կարող են սույն օրենքով սահմանված կարգով նշանակվել ավելի բարձր պաշտոնի` ուսումնական հաստատություններում ուսուցում անցնելուց հետո, որի կարգն ու պայմանները սահմանում է կառավարությունը:

  5. Մինչեւ 2010 թվականը, ավագ խմբում սույն օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի կարող են նշանակվել սույն հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնում ծառայող միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք: Նշված քաղաքացիներին պաշտոնի նշանակելիս շնորհվում է կրտսեր լեյտենանտի, իսկ նրանց առաջխաղացումը կատարվում է սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով:

  6. Սույն հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնի զինծառայողները փրկարարական ծառայության անցնելու դեպքում նրանց հետ կնքվում է փրկարարական ծառայության պայմանագիր, եւ «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանված դրամական օգնությունը տրվում է փրկարարական ծառայությունից արձակվելու դեպքում` սույն օրենքի 74-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով:

  Հոդված 111. Նախկինում շնորհված կոչումները

  1. Սույն օրենքի 110-րդ հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնի ծառայողներին նախկինում շնորհված հատուկ կոչումները համապատասխանեցվում են սույն օրենքով սահմանված կոչումներին:

  Սույն օրենքով սահմանված կարգով կոչումներ շնորհելիս նախկինում շնորհված կոչումով ծառայության ժամկետը հաշվի է առնվում:

  2. Սույն օրենքի 110-րդ հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնի կառուցվածքային փոփոխություններից հետո Հայաստանի փրկարար ծառայության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, տրվում են քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված համապատասխան դասային աստիճաններ:

  Հոդված 112. Սույն օրենքի 110-րդ հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնի կենսաթոշակի անցնելու իրավունք ունեցող զինծառայողների համար տրվող արտոնությունը

  Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին սույն օրենքի 110-րդ հոդվածի երկրորդ մասում նշված մարմնում ծառայող եւ կենսաթոշակի անցնելու իրավունք ունեցող զինծառայողները փրկարարական ծառայության անցնելու դեպքում հինգ տարվա ընթացքում իրենց ցանկությամբ կարող են կենսաթոշակի անցնել «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

  Հոդված 113. Փրկարարական ծառայությունում ծառայությունը կանոնակարգող կանոնագրքերի եւ սույն օրենքից բխող այլ իրավական ակտերի ընդունումը

  1. Փրկարարական ծառայությունում ծառայությունը կանոնակարգող հրդեհային պահպանության մարտական, ծառայության, փրկարարական ծառայության եւ այլ կանոնագրքերը հաստատվում են օրենքով` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում:

  2. Սույն օրենքից բխող Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներում փոփոխությունները եւ լրացումները, ինչպես նաեւ այլ իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում:  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

  13.08.2005
  ՀՕ-171


  18.03.2009 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
  17.09.2009 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  22.12.2010 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  22.12.2010 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
  14.04.2011 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  08.12.2011 «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
  19.03.2012 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
  19.03.2012 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  13.11.2012 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  12.12.2013 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
  11.06.2014 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
  07.04.2016 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
  01.03.2017 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
  01.03.2018 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
  23.03.2018 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  23.03.2018 «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  24.10.2019 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  21.01.2020 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
  25.03.2021 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  09.06.2022 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  16.12.2022 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
  01.03.2023 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
  21.04.2023 «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին