Armenian   Russian    
Ընտանեկան օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.07.2005

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի (9 նոյեմբերի2004 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 109-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունում հանել«տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության տակ գտնվող» բառերը, իսկ «ընդ որում» բառերը փոխարինել «այդ թվում» բառերով.

2)2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են:

Խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմիններին կից ստեղծվում են խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովներ, որոնց անհատական կազմը համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է համայնքի ավագանին:

Խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին եւ երկրորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերով նախատեսված տեղեկություններն ստանալուց հետո` 3 օրվա ընթացքում, այդ տեղեկություններն ուղարկում է մարզպետարան (Երեւանի քաղաքապետարան), ինչպես նաեւ ապահովում է երեխայի տեղավորումը:

Մարզպետարանը (Երեւանի քաղաքապետարանը) երեխաների մասին նման տեղեկություններ ստանալու պահից երեք օրվա ընթացքում իրականացնում է երեխաների հաշվառումը եւ հայտնում այդ մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմին, ինչպես նաեւ ապահովում է այդ երեխաների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանությունը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը իրականացնում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված հաշվառումը, աջակցում է այդ երեխաների հետագա տեղավորմանը ընտանիքներում:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 111-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «որբ երեխաների կամ» բառերը.

2) ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ մասը:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 4-րդ մասում`

1) առաջին նախադասությունում «եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների» բառերով.

2) երկրորդ նախադասությունը «Օտարերկրյա քաղաքացիներին» բառերից հետո լրացնել «, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների» բառերով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի եզրակացությունը» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների (Երեւանի քաղաքապետարանի) եզրակացությունը» բառերով:

Հոդված 6 . Օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների» բառերով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած` առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերման եւ տեղավորման մարմինների գործունեությունը» բառերը փոխարինել «մարզպետարանի (Երեւանի քաղաքապետարանի) եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի գործունեությունը» բառերով:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետում «առանձնապես հանցագործության» բառերը փոխարինել «առանձնապես ծանր հանցագործության» բառերով:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերության «կամ խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի կողմից` ըստ երեխային որդեգրելու վայրի կամ ծնողների բնակության վայրի,» բառերը հանել:

Հոդված 10. Օրենսգրքի 127-րդ հոդվածում`

1) վերնագրից «եւ նպաստի » բառերը հանել.

2)տեքստից «, նպաստի» բառը հանել:

Հոդված 11. Օրենսգրքի 137-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Երեխայի (երեխաների) դաստիարակությունը կարող է իրականացվել խնամատար ընտանիքում` երեխային (երեխաներին) ընտանիք դաստիարակության հանձնելու մասին պայմանագրի հիման վրա:

Խնամատար ընտանիքը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի (երեխաների) դաստիարակության համար տեղավորման ձեւերից մեկն է:

Քաղաքացիները (ամուսինները կամ առանձին անձինք), որոնք ցանկություն են հայտնել դաստիարակության վերցնել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա (երեխաներ), համարվում են խնամատար ծնողներ: Խնամատար ընտանիք դաստիարակության համար հանձնվող երեխան (երեխաները) համարվում է հոգեզավակ, իսկ խնամատար ծնողներից եւ հոգեզավակներից կազմված ընտանիքը` խնամատար ընտանիք:».

2)4-րդ մասում`

- առաջին պարբերության «խնամատարների իրավունքներն ու պարտականությունները» բառերը փոխարինել «խնամատար ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները» բառերով,

- երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոգեզավակների խնամքի եւ դաստիարակության համար խնամատար ծնողներին տրվող վարձատրության չափը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 12. Օրենսգրքի 138-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «չափահաս անձինք» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության չափահաս քաղաքացիները» բառերով.

2) «է» կետը ուժը կորցրած ճանաչել.

3) «թ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«թ) այն անձանց, որոնք այդ պահին ունեն դատվածություն մարդու դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի եւ բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար:»:

Հոդված 13. Օրենսգրքի 139-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «ընդ որում» բառերը փոխարինել «այդ թվում» բառերով.

2) 4-րդ մասի «նպաստի եւ սոցիալական այլ վճարումների» բառերը հանել:

Հոդված 14. Օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Յուրաքանչյուր երեխայի պահելու, ինչպես նաեւ խնամատար ծնողների աշխատանքի վարձատրության համար տրվող դրամական միջոցների ֆինանսավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:»:

Հոդված 15. Օրենսգրքի 150-րդ հոդվածում 1-ին մասի առաջին եւ երկրորդ պարբերություններում «կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի» բառերից հետո լրացնել«, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների» բառերով:

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

04.08.2005
ՀՕ-144