Armenian   Russian    
Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 20.05.2005
Հոդված 1. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (24 սեպտեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-419, այսուհետ՝ օրենք) 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը «քաղաքական» բառից հետո լրացնել «եւ ժամանակավոր» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը «բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անհատական տվյալները» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածից հանել «Անձը հաստատող փաստաթղթերում բնակչի հաշվառման հասցեն չի նշվում:» նախադասությունը:

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին մասի «Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 2 տարվա ընթացքում,» բառերը փոխարինել «Լիազոր մարմնի կողմից ներկայացված ժամկետներին համապատասխան`» բառերով.

բ) 2-րդ մասի «վեց ամսվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «երեք ամսվա ընթացքում» բառերով.

գ) 3-րդ մասի «սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում,» բառերը փոխարինել «մինչեւ 2006 թվականի հուլիսի 1-ը» բառերով.

դ) 5-րդ մասի «2005 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2006 թվականի hուլիսի 1-ից» բառերով:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21.06.2005
ՀՕ-131