ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.05.2005
 • Գլուխ 1.Ընդհանուր դրույթ
 • Գլուխ 2.Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները
 • Գլուխ 3.Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկման եւ գանձման կարգը
 • Գլուխ 4.Եզրափակիչ դրույթ

 • ԳԼՈՒԽ 1

  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ

  Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

  Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները եւ դրա հաշվարկման ու գանձման կարգը:

  ԳԼՈՒԽ 2

  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

  Հոդված 2. Կենդանական աշխարհի պահպանության եւ օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումները

  Սույն օրենքի իմաստով կենդանական աշխարհի պահպանության եւ օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց հետեւյալ գործողությունները`

  1) առանց սահմանված կարգով տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների), կնքված պայմանագրերի եւ դրանցով սահմանված պայմանների խախտմամբ իրականացվող կենսապաշարների օգտագործումը.

  2) պարարտանյութերի եւ այլ պատրաստուկների, թունանյութերի չկանոնակարգված օգտագործումը, որի հետեւանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին.

  3) հազվագյուտ, անհետացող եւ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց ձվերի, բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը եւ (կամ) այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են այդ կենդանիների թվաքանակի կրճատմանը եւ ապրելավայրերի վատթարացմանը.

  4) օրենսդրությամբ սահմանված որսի եւ ձկնորսության կատարման կանոնների խախտումները.

  5) կենդանական աշխարհի օգտագործման եւ պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախտումներ, որոնց հետեւանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին:

  Հոդված 3. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները

  Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

  1) Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակների որսի եւ (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար՝

  ա) կաթնասուններ`
  լայնականջ ոզնի
  25 000
  դրամ
  հարավային պայտաքիթ
  25 000
  դրամ
  մեհելիի պայտաքիթ
  25 000
  դրամ
  նատերերի գիշերային չղջիկ
  25 000
  դրամ
  ասիական լայնականջ չղջիկ
  25 000
  դրամ
  սովորական երկարաթեւ չղջիկ
  25 000
  դրամ
  ծալքաշրթունք լայնականջ չղջիկ
  25 000
  դրամ
  հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ
  25 000
  դրամ
  կովկասյան մկնիկ
  25 000
  դրամ
  հարավային ավազամուկ
  25 000
  դրամ
  անդրկովկասյան գորշ արջ
  1 000 000
  դրամ
  հարավռուսական խայտաքիս
  100 000
  դրամ
  կովկասյան ջրասամույր
  500 000
  դրամ
  կովկասյան անտառակատու
  200 000
  դրամ
  առաջավորասիական ընձառյուծ
  3 000 000
  դրամ
  մանուլ
  200 000
  դրամ
  բեզոարյան այծ
  3 000 000
  դրամ
  հայկական մուֆլոն
  3 000 000
  դրամ

  բ) թռչուններ`
  վարդագույն հավալուսն
  100 000
  դրամ
  գանգրափետուր հավալուսն
  100 000
  դրամ
  մեծ ձկնկուլ
  75 000
  դրամ
  մեծ սպիտակ տառեխ
  20 000
  դրամ
  փոքր ձկնկուլ
  75 000
  դրամ
  տարգալկտուց
  100 000
  դրամ
  քաջահավ
  75 000
  դրամ
  սովորական ֆլամինգո
  200 000
  դրամ
  մոխրագույն սագ
  100 000
  դրամ
  թշշան կարապ
  200 000
  դրամ
  կանչող կարապ
  200 000
  դրամ
  խայտաբղետ բադ
  25 000
  դրամ
  մոխրագույն բադ
  25 000
  դրամ
  լայնաքիթ բադ
  25 000
  դրամ
  մարմարյա մրտիմն
  50 000
  դրամ
  տուրպան
  25 000
  դրամ
  սավկա
  50 000
  դրամ
  սովորական ջրարծիվ
  100 000
  դրամ
  սովորական կարմիր ցին
  100 000
  դրամ
  սովորական դաշտային մկնաբազե
  50 000
  դրամ
  տափաստանային մկնաբազե
  50 000
  դրամ
  մարգագետնային մկնաբազե
  50 000
  դրամ
  եվրոպական տյուվիկ
  50 000
  դրամ
  եվրոպական օձակեր 
  75 000
  դրամ
  եվրոպական տափաստանային արծիվ
  75 000
  դրամ
  սովորական բլրային արծիվ
  75 000
  դրամ
  հարավեվրոպական բերկուտ
  150 000
  դրամ
  սովորական սպիտակապոչ արծիվ
  150 000
  դրամ
  նախասիական մորուքավոր արծիվ
  250 000
  դրամ
  սեւ անգղ
  250 000
  դրամ
  սովորական սպիտակագլուխ անգղ
  250 000
  դրամ
  սովորական բալոբան
  250 000
  դրամ
  եվրոպական միջերկրածովային բազե
  250 000
  դրամ
  կովկասյան սապսան
  250 000
  դրամ
  սովորական աղավնաբազե
  50 000
  դրամ
  սովորական մանրաբազե
  50 000
  դրամ
  կովկասյան մարեհավ
  50 000
  դրամ
  կասպիական հնդկահավ 
  125 000
  դրամ
  մոխրագույն կռունկ
  125 000
  դրամ
  ճախրուկ
  25 000
  դրամ
  կտցար ոտնացուպիկ
  25 000
  դրամ
  բզակտուց
  25 000
  դրամ
  կտցար կաչաղակ
  25 000
  դրամ
  հայկական արծաթափայլ որոր
  25 000
  դրամ
  կովկասյան թավոտն բվիկ
  25 000
  դրամ
  պարսկական կանաչ մեղվակեր
  25 000
  դրամ
  արեւմտյան սեւ փայտփոր
  25 000
  դրամ
  արեւելյան կարմրագլուխ շամփրուկ
  25 000
  դրամ
  եվրոպական ալպիական ճայ
  25 000
  դրամ
  եվրոպական սեւ ագռավ
  25 000
  դրամ
  եվրոպական ճուռականման շահրիկ
  25 000
  դրամ
  երգող շահրիկ
  25 000
  դրամ
  սեւավիզ քարաթռչնիկ
  15 000
  դրամ
  ասիական շիկապոչ քարաթռչնիկ
  15 000
  դրամ
  խայտաբղետ ժայռային կեռնեխ
  15 000
  դրամ
  եվրոպական կապույտ ժայռային կեռնեխ
  15 000
  դրամ
  իրանական կապտափող
  15 000
  դրամ
  իրանական սովորական ճոճհավ
  15 000
  դրամ
  սպիտակափող սոխակ
  15 000
  դրամ
  միջերկրածովային երաշտահավ
  15 000
  դրամ
  հայկական մեծ ժայռասիտեղ
  25 000
  դրամ
  կարմրաթեւ պատասող 
  25 000
  դրամ
  ալպիական սերինոս
  15 000
  դրամ
  կարճամատ ճնճղուկ
  15 000
  դրամ
  նախասիական անապատային խածկտիկ 
  15 000
  դրամ
  ժայռային վարսակուկ
  15 000
  դրամ
  կարմրակտուց վարսակուկ
  15 000
  դրամ

  գ) սողուններ`
  միջերկրածովային կրիա
  20 000
  դրամ
  անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ
  15 000
  դրամ
  խայտաբղետ մողեսիկ
  15 000
  դրամ
  երկարաոտ սցինկ
  15 000
  դրամ
  ոսկեգույն մաբույա
  15 000
  դրամ
  չեռնովի մերկաչք
  15 000
  դրամ
  փոքրասիական մողես
  15 000
  դրամ
  անդրկովկասյան սահնօձ
  30 000
  դրամ
  սեւագլուխ ռինխոկալամուս
  30 000
  դրամ
  կովկասյան կատվաօձ
  30 000
  դրամ
  հայկական իժ
  30 000
  դրամ

  դ) երկկենցաղներ եւ ձկներ`
  սիրիական սխտորագորտ
  10 000
  դրամ
  իշխան Սեւանի
  50 000
  դրամ
  Սեւանի բեղլու
  25 000
  դրամ.

  2) այլ կենդանատեսակների ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար՝

  ա) կաթնասուններ`
  ոզնի 
  2 000
  դրամ
  չղջիկներ 
  2 000
  դրամ
  նապաստակ 
  8 000
  դրամ
  մշկամուկ, ճահճակուղբ 
  5 000
  դրամ
  սկյուռ
  8 000
  դրամ
  զոլավոր բորենի 
  250 000
  դրամ
  լուսան, տափաստանային կատու, եղեգնակատու 
  200 000
  դրամ
  աքիսազգիներ 
  25 000
  դրամ
  վայրի խոզ 
  200 000
  դրամ
  ազնվացեղ եղջերու 
  1 000 000
  դրամ
  այծյամ 
  250 000
  դրամ
  այլ կաթնասունների տեսակներ (բացի վնասակար կրծողներից՝ 

  առնետներ, մկներ, համստեր, դաշտամուկ) 

  1 000
  դրամ

  բ) թռչուններ`
  տառեխներ 
  8 000
  դրամ
  բադեր 
  5 000
  դրամ
  սագեր 
  10 000
  դրամ
  ցերեկային եւ գիշերային գիշատիչներ 
  20 000
  դրամ
  փասիան, թուրաջ 
  20 000
  դրամ
  կաքավներ 
  5 000
  դրամ
  լոր 
  2 000
  դրամ
  սեւ փարփար 
  3 000
  դրամ
  ջրածիծառներ եւ որորներ 
  5 000
  դրամ
  արոսներ 
  100 000
  դրամ
  աղավնիներ 
  3 000
  դրամ
  կկու
  2 000
  դրամ
  մանգաղաթեւեր 
  3 000
  դրամ
  այլ թռչունների տեսակներ (բացի կաչաղակից, մոխրագույն ագռավից)
  1 000
  դրամ

  գ) սողուններ, երկկենցաղներ եւ ձկներ`
  գյուրզա
  15 000
  դրամ
  այլ տեսակի օձեր
  5 000
  դրամ
  այլ տեսակի մողեսներ
  1 000
  դրամ
  գետի իշխան կարմրախայտ
  5 000
  դրամ
  այլ տեսակի ձկներ
  1 000
  դրամ
  այլ տեսակի երկկենցաղներ
  2 000
  դրամ:

  Հոդված 4. Բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության եւ
  օգտագործման բնապահպանական իրավախախտումները

  Սույն օրենքի իմաստով բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության եւ օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց հետեւյալ գործողությունները`

  1) բուսական աշխարհի օբյեկտների (վայրի բուսատեսակների, համակեցությունների, դրանց աճելավայրերի, բնության հուշարձանների, բուսաբանական այգիների, դենդրոպարկերի, անտառտնկարկների), ինչպես նաեւ բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ եւ ռեկրեացիոնհատկությունների խաթարումը.

  2) ծառերի եւ թփերի (այդ թվում` բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տնկված եւ (կամ) աճող) ապօրինի հատումը եւ (կամ) մասնակի վնասումը.

  3) հրկիզելու եւ (կամ) կրակի հետ անփույթ վարվելու հետեւանքով բուսական աշխարհի ոչնչացումը եւ (կամ) աճի դադարեցման աստիճանի վնասումը.

  4) Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի, նրանց մասերի ոչնչացումը եւ (կամ) այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են դրանց թվաքանակի կրճատմանը եւ աճելավայրերի վատթարացմանը.

  5) հանքային պարարտանյութերի եւ թունաքիմիկատների չկանոնակարգված օգտագործմամբ, աղտոտված ջրերով, քիմիական նյութերով, արդյունաբերական եւ կոմունալ-կենցաղային արտանետումներով եւ թափոններով բուսական աշխարհի ոչնչացումը եւ (կամ) վնասումը.

  6) բնական արոտավայրերում, անտառներում եւ պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառածածկ տարածքներում ինքնակամ խոտհունձի կատարումը եւ անասունների արածեցումը.

  7) անտառային կուլտուրաների, անտառային պլանտացիաներում եւ տնկարաններում աճեցված տնկիների կամ ցանքսի, ինչպես նաեւ անտառվերականգնման համար նախատեսված տարածքներում բնական վերաճի կամ ինքնացանի ոչնչացումը եւ (կամ) վնասումը.

  8) բույսերի եւ դրանց առանձին մասերի ապօրինիհավաքումը.

  9) բուսական աշխարհի օգտագործման եւ պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախտումներ, որոնց հետեւանքով վնաս է հասցվում բուսական աշխարհին:

  Հոդված 5. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները

  Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

  1) ծառերի եւ թփերի հատման, ոչնչացման եւ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանը վնասման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի համար`

  ա) արժեքավոր եւ հազվագյուտ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով) ՝
   
  մինչեւ 4 
  4 500
  դրամ
  4.1 - 8.0
  6 000
  դրամ
  8.1 - 12.0
  7 500
  դրամ
  12.1 - 16.0
  10 000
  դրամ
  16.1 - 20.0
  15 000
  դրամ
  20.1 - 24.0 
  17 500
  դրամ
  24.1 - 28.0
  20 000
  դրամ
  28.1 - 30
  22 500
  դրամ
  30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար
  1 500
  դրամ

  բ) այլ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով)՝
  մինչեւ 4 
  1000
  դրամ
  4.1 - 8.0
  2000
  դրամ
  8.1 - 12.0
  3000
  դրամ
  12.1 - 16.0
  4000
  դրամ
  16.1 - 20.0
  5000
  դրամ
  20.1 - 24.0 
  6000
  դրամ
  24.1 - 28.0
  7500
  դրամ
  28.1 - 30
  10000
  դրամ
  30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար
  500
  դրամ:

  Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված, ինչպես նաեւ բնության հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող ծառատեսակների եւ թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում բերված սակագների տասնապատիկի չափով։

  Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում եւ անտառպուրակներում ծառատեսակների եւ թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում բերված սակագների հնգապատիկի չափով։

  Արհեստական անտառներում, բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման վայրերի ծառատեսակների եւ թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում բերված սակագների`

  Երեւան քաղաքում` տասնապատիկի չափով,

  այլ բնակավայրերում` եռապատիկի չափով։

  Սույն օրենքի իմաստով հազվագյուտ տեսակներ են համարվում հունական ընկուզենին, արջատխլին, սոսին, գիհին, կարմրածառ եւ պտղատու ծառատեսակները:

  Սույն օրենքի իմաստով արժեքավոր տեսակներ են համարվում կաղնին, հաճարենին, հացենին, լորենին, թխկին եւ սոճենին:

  Արմատից կտրված, ինչպես նաեւ հողմատապալ կամ ապօրինի հատված ցցաչոր ծառերի հափշտակման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում բերված սակագների հիսուն տոկոսի չափով.

  2) անտառային կուլտուրաների, անտառվերականգնման նպատակով բնական ծագում ունեցող մատղաշ ծառերի, ինքնացանի ոչնչացման եւ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանի վնասման դեպքում` յուրաքանչյուր հեկտարի համար` ըստ վնասված կամ ոչնչացված անտառային կուլտուրաների բնական ծագում ունեցող մատղաշ ծառերի եւ ինքնացանի տարիքի`
   
  մինչեւ 5 տարեկան` 
  450 000
  դրամ
  6 - 10 տարեկան`
  575 000
  դրամ
  10 տարեկանից բարձր`
  սույն հոդվածի 1-ին կետում բերված սակագներով.

  3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում եւ անտառպուրակներում, անտառպտղատու, անտառսերմնային եւ ընկուզապտղային տնտեսություններում պտուղների, հատապտուղների, սնկերի, սերմերի, դեղաբույսերի եւ այլ օգտակար բույսերի ինքնակամ հավաքի դեպքում` յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`
  հունական ընկույզ
  3 000
  դրամ
  հաճար, կաղին
  2 000
  դրամ
  տանձ, խնձոր
  1 000
  դրամ
  այլ պտուղներ, հատապտուղներ, սերմեր, սնկեր, դեղաբույսեր եւ այլ օգտակար բույսեր 500 դրամ.

  4) անտառային ֆոնդի հողերում եւ բնական արոտավայրերում ապօրինի խոտհունձի հետեւանքով վնասված յուրաքանչյուր հեկտարի համար`
   
  մշակված հողեր
  300 000
  դրամ
  բնական արոտավայրեր` բարելավված
  100 000
  դրամ
  բնական արոտավայրեր` առանց բարելավման
  75 000
  դրամ
  խոտհարքներից եւ արոտավայրերից դուրս տարածքներ
  100 000
  դրամ.

  5) կենդանիների ապօրինի արածեցման համար յուրաքանչյուր գլխի համար`

  ա) արոտային հանդակներում՝
  խոշոր եղջերավոր անասուններ եւ ձիեր
  150
  դրամ
  մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ եւ ձիեր, ինչպես նաեւ մանր եղջերավոր անասուններ, այծեր
  100
  դրամ

  բ) ոչ արոտային հանդակներում`
  խոշոր եղջերավոր անասուններ եւ ձիեր
  200
  դրամ
  մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ եւ ձիեր, ինչպես նաեւ մանր եղջերավոր անասուններ, այծեր
  150
  դրամ

  Եթե անասունների ապօրինի արածեցման կամ ապօրինի խոտհունձի դեպքում վնասվել կամ ոչնչացվել են անտառային կուլտուրաներ, բնական ծագումով մատղաշ ծառեր կամ ինքնացան, ապա վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է որպես սույն հոդվածի 1-5-րդ կետերում նշված խախտումների համար սույն օրենքով սահմանված կարգով եւ սակագներով հաշվարկված առանձին վնասի հատուցման չափերի հանրագումար.

  6) անտառային տնկարաններում`

  ա) ցանքսի ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր hեկտարի համար`
  3 000 000
  դրամ

  բ) տնկիների ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր հատի համար`
  տնկիներ՝ մինչեւ 5 տարեկան 
  250
  դրամ
  5-ից բարձր տարիքի անտառկազմող տնկիներ 
  500
  դրամ
  5-ից բարձր տարիքի դեկորատիվ եւ տեխնիկական տնկիներ 
  5000
  դրամ.

  7) անտառային պլանտացիաներում բոլոր տեսակի տնկիների գծով` ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր միավորի համար` 1000 դրամ .

  8) անտառային ֆոնդի հողերի եւ բնական արոտավայրերի, ինչպես նաեւ բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների աղտոտման դեպքումյուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար`
  կենցաղային եւ սննդի աղբով աղտոտելու համար
  2000
  դրամ
  կենցաղային աղբի, շինարարական եւ արդյունաբերական թափոնների ինքնակամ տեղադրման համար 10 000 դրամ.

  9) անտառային ֆոնդի հողերի, ինչպես նաեւ բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ապօրինի օգտագործման համար՝
  զավթված տարածքների յուրաքանչյուր հեկտարի համար
  200 000
  դրամ
  ապօրինի շինություններով զբաղեցրած յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար
  5 000
  դրամ
  հողի ապօրինի դուրսբերման յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար 10 000 դրամ:

  ԳԼՈՒԽ 3

  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

  Հոդված 6. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկման կարգը

  1. Սույն օրենքի 2-րդ եւ 4-րդ հոդվածներում նշված բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է` ելնելով բուսական եւ կենդանական աշխարհի վնասված (ոչնչացված) օբյեկտների քանակից եւ (կամ) ծավալից եւ սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագներից:

  2. Կենդանիների բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացման յուրաքանչյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

  3. Կենդանիների վնասման դեպքում, եթե դա չի հանգեցնում դրանց ոչնչացմանը, վնասման յուրաքանչյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:

  4. Թռչունների կամ սողունների յուրաքանչյուր ձվի ապօրինի հավաքման եւ (կամ) ոչնչացման համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:

  5. Կեղծված, չհիմնավորված, ակնհայտ սուտ տեղեկատվության հիման վրա տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) եւ կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացված որսի հետեւանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

  6. Այլ անձին տրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) հիման վրա կատարված որսի (բացառությամբ կոլեկտիվ որսի դեպքերի) հետեւանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների կրկնապատիկի չափով:

  7. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման հետեւանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը սպանված (որսված, ոչնչացված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի եւ (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

  8. Ապօրինի որսված, հավաքված եւ (կամ) մթերված` Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների եւ բույսերի տեսակների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման, արտահանման եւ ներմուծման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

  9. Ապօրինի մթերված փայտանյութը եւ դրանցից արտադրված արտադրատեսակներն անտառից դուրս ընկած տարածքներում կամ տեղափոխման ժամանակ հայտնաբերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության եւ օգտագործման բնագավառի կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ծառի համապատասխան տեսակների ներքեւի պահեստից բացթողնման եւ փայտանյութի վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների համար սահմանված գների կրկնապատիկի չափով:

  10. Ապօրինի ծառահատումների փաստը հատված ծառերի (կոճղերի) տեսքով հայտնաբերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է ծառի համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

  11. Սույն հոդվածի 1-10-րդ մասերի համաձայն` հաշվարկված բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը ներառում է վնասված գույքի արժեքը, ինչպես նաեւ օրենսդրության համաձայն հաշվարկված կենսապաշարների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա բնօգտագործման վճարի գումարը:

  Հոդված 7. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը

  Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը կատարում են բնապահպանական պետական տեսուչները` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնապահպանական օրենսդրության խախտման վերաբերյալ արձանագրության կազմման շրջանակներում` որպես արձանագրության անբաժանելի հավելված:

  Հոդված 8. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի գանձման կարգը

  1. Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի պետական բյուջե գանձումը կատարվում է բնապահպանական տեսչական մարմնի կողմից իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա:

  2. Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց հետո` իրավախախտողի կողմից 10-օրյա ժամկետում, բանկային համակարգի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վնասի հատուցման գումարն ինքնակամ չվճարելու դեպքում գումարի վճարումն ապահովվում է դատական կարգով` տեսչական մարմնի ներկայացրած հայցի հիման վրա:

  ԳԼՈՒԽ 4

  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

  Հոդված 9. Oրենքի ուժի մեջ մտնելը

  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

  31.05.2005
  ՀՕ-88


  01.03.2017 «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
  21.03.2018 «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  10.07.2019 «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  22.11.2023 «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին