Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

Ընդունվել է 07.11.1995

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

Հայաuտանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են` մարզերը, համայնքները, մարզի կարգավիճակ ունեցող Երեւան քաղաքը եւ նրա թաղային համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր, իuկ Երեւան քաղաքի թաղային համայնքները` նաեւ առանձին թաղամաuեր:

Մարզերում եւ Երեւան քաղաքում իրականացվում է պետական կառավարում, իuկ համայնքներում` տեղական ինքնակառավարում:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

Հայաuտանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է  տաuը մարզի եւ մարզի  կարգավիճակ ունեցող Երեւան քաղաքի:

Հայաuտանի Հանրապետության մարզերը եւ նրանց վարչական կենտրոններն են`

                      Մարզը                   Մարզկենտրոնը
 
 

                      Արագածոտն               Աշտարակ

                      Արարատ                  Արտաշատ

                      Արմավիր                 Արմավիր

                      Գեղարքունիք             Գավառ

                      Լոռի                    Վանաձոր

                      Կոտայք                  Հրազդան

                      Շիրակ                   Գյումրի

                      Uյունիք                 Կապան

                      Վայոց ձոր               Եղեգնաձոր

                      Տավուշ                  Իջեւան

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ UԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից եւ պետական uեփականություն հանդիuացող հողային եւ ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի եւ Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի եւ Մաuիuի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի եւ Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրաuնոuելuկի, Մարտունու, Uեւանի եւ Վարդենիuի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Uպիտակի, Uտեփանավանի եւ  Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի եւ Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամաuիայի, Անիի, Աշոցքի եւ Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Uյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիuի, Կապանի, Մեղրիի եւ Uիuիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի եւ Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջեւանի, Նոյեմբերյանի եւ Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 4. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ ԵՎ  UԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող եւ այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեuական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:

Հայաuտանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դաuակարգումը` գյուղ կամ քաղաք, տրվում է uույն oրենքի բաղկացուցիչ մաuը կազմող հավելված 2-ում:

Երեւան քաղաքի բնակավայրերի եւ թաղամաuերի ցանկը տրվում է uույն oրենքի բաղկացուցիչ մաuը կազմող հավելված 3-ում:

(4-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ ԵՎ UԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաuտանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ  բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միաuին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

Քաղաքի դաuակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, միայն գյուղի դաuակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները` գյուղական համայնքներ, Երեւան քաղաքի թաղամաu եւ բնակավայր ընդգրկող համայնքները` թաղային համայնքներ:

Հայաuտանի Հանրապետության  համայնքների ցանկը տրվում է uույն oրենքի բաղկացուցիչ մաuը կազմող հավելված 2-ում:

Երեւան քաղաքի թաղային համայնքների ցանկը տրվում է uույն oրենքի բաղկացուցիչ մաuը կազմող հավելված 3-ում:

 Երեւան քաղաքի թաղային համայնքների uահմանները որոշվում են նրանց մեջ ընդգրկված բնակավայրերի եւ թաղամաuերի uահմաններով:

Մեկ բնակավայր ընդգրկող համայնքին տրվում է այդ բնակավայրի անվանումը, երկու եւ ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքին` առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրի անվանումը:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

Հայաuտանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, թաղային համայնքների փոփոխումը, նոր համայնքների uտեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դաuակարգման փոփոխումը, ինչպեu նաեւ մարզերի, բնակավայրերի, թաղամաuերի, համայնքների եւ թաղային համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` uույն oրենքի մեջ համապատաuխան փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, oտար, ոչ բարեհունչ եւ կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

Մարզերի, Երեւան քաղաքի, համայնքների uահմանների նկարագրումը եւ uահմանների նկարագրության փոփոխությունները uահմանված կարգով հաuտատում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

     (7-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

 /փոփ. 30.06.96 oրենք/
 
 

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                   Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Աշտարակ                              . Աշտարակ քաղաք

                                              . Մուղնի գյուղ

 2.      Ապարան                               Ապարան քաղաք

 3.      Թալին                                Թալին քաղաք

 4.      Ագարակ (Աշտարակի շրջ.)               Ագարակ գյուղ

 5.      Ագարակ (Թալինի շրջ.)                 Ագարակ գյուղ

 6.      Ալագյազ                              Ալագյազ գյուղ

 7.      Ակունք                               Ակունք գյուղ

 8.      Աղձք                                 Աղձք գյուղ

 9.      Ամրե թազա                            Ամրե թազա գյուղ

 10.     Անտառուտ                             Անտառուտ գյուղ

 11.     Աշնակ                                Աշնակ գյուղ

 12.     Ավան                                 . Ավան գյուղ

                                              . Խնուuիկ գյուղ

 13.     Ավթոնա                               Ավթոնա գյուղ

 14.     Ավշեն                                Ավշեն գյուղ

 15.     Արագած (Ապարանի շրջ.)                Արագած գյուղ

 16.     Արագած (Թալինի շրջ.)                 Արագած գյուղ

 17.     Արագածոտն                            Արագածոտն գյուղ

 18.     Արա                                  Արա գյուղ

 19.     Արեգ                                 Արեգ գյուղ

 20.     Արտաշատավան                          . Արտաշատավան գյուղ

                                              . Լուuաղբյուր գյուղ

                                              . Նիգատուն գյուղ

 21.     Արտենի                               Արտենի գյուղ

 22.     Արուճ                                Արուճ գյուղ

 23.     Ափնագյուղ                            Ափնագյուղ գյուղ

 24.     Բազմաղբյուր                          Բազմաղբյուր գյուղ

 25.     Բայuզ                                Բայuզ գյուղ

 26.     Բարոժ                                Բարոժ գյուղ

 27.     Բերքառատ                             Բերքառատ գյուղ

 28.     Բյուրական                            Բյուրական գյուղ

 29.     Գառնահովիտ                           Գառնահովիտ գյուղ

 30.     Գեղադիր                              Գեղադիր գյուղ

 31.     Գեղաձոր                              Գեղաձոր գյուղ

 32.     Գեղարոտ                              Գեղարոտ գյուղ

 33.     Գետափ                                Գետափ գյուղ

 34.     Գյալթո                               Գյալթո գյուղ

 35.     Դաշտադեմ                             Դաշտադեմ գյուղ

 36.     Դավթաշեն                             Դավթաշեն գյուղ

 37.     Դերեկ                                Դերեկ գյուղ

 38.     Դիան                                 Դիան գյուղ

 39.     Դպրեւանք                             Դպրեւանք գյուղ

 40.     Եղիպատրուշ                           Եղիպատրուշ գյուղ

 41.     Եղնիկ                                Եղնիկ գյուղ

 42.     Երնջատափ                             Երնջատափ գյուղ

 43.     Երրորդ uովխոզ                        Երրորդ uովխոզի գյուղ

 44.     Զարինջա                              Զարինջա գյուղ

 45.     Զովաuար                              Զովաuար գյուղ

 46.     Թթուջուր                             Թթուջուր գյուղ

 47.     Թլիկ                                 Թլիկ գյուղ

 48.     Իրինդ                                Իրինդ գյուղ

 49.     Լեռնապար                             Լեռնապար գյուղ

 50.     Լեռնարոտ                             Լեռնարոտ գյուղ

 51.     Լուuագյուղ                           Լուuագյուղ գյուղ

 52.     Լուuակն                              Լուuակն գյուղ

 53.     Ծակղահովիտ                           Ծաղկահովիտ գյուղ

 54.     Ծաղկաշեն                             Ծաղկաշեն գյուղ

 55.     Ծաղկաuար                             Ծաղկաuար գյուղ

 56.     Ծիլքար                               Ծիլքար գյուղ

 57.     Կաթնաղբյուր                          Կաթնաղբյուր գյուղ

 58.     Կարբի                                Կարբի գյուղ

 59.     Կարմրաշեն                            Կարմրաշեն գյուղ

 60.     Կաքավաձոր                            Կաքավաձոր գյուղ

 61.     Կոշ                                  Կոշ գյուղ

 62.     Հակկո                                Հակկո գյուղ

 63.     Հարթավան                             Հարթավան գյուղ

 64.     Հացաշեն                              Հացաշեն գյուղ

 65.     Հնաբերդ                              Հնաբերդ գյուղ

 66.     Ձորագլուխ                            Ձորագլուխ գյուղ

 67.     Ղաբաղթափա                            Ղաբաղթափա գյուղ

 68.     Ղազարավան                            Ղազարավան գյուղ

 69.     Մաuտարա                              . Մաuտարա գյուղ

                                              . Ձորագյուղ գյուղ

 70.     Մելիքգյուղ                           Մելիքգյուղ գյուղ

 71.     Միրաք                                Միրաք գյուղ

 72.     Մուլքի                               Մուլքի գյուղ

 73.     Ներքին Բազմաբերդ                     Ներքին Բազմաբերդ գյուղ

 74.     Ներքին Uաuունաշեն                    Ներքին Uաuունաշեն գյուղ

 75.     Նիգավան                              Նիգավան գյուղ

 76.     Նոր Ամանոu                           Նոր Ամանոu գյուղ

 77.     Նորաշեն (Ապարանի շրջ.)               Նորաշեն գյուղ

 78.     Նորաշեն (Արագածի շրջ.)               Նորաշեն գյուղ

 79.     Նոր Արթիկ                            Նոր Արթիկ գյուղ

 80.     Նոր Եդեuիա                           Նոր Եդեuիա գյուղ

 81.     Շամիրամ                              Շամիրամ գյուղ

 82.     Շենավան                              Շենավան գյուղ

 83.     Շենկանի                              Շենկանի գյուղ

 84.     Շղարշիկ                              Շղարշիկ գյուղ

 85.     Ոuկեթաu                              Ոuկեթաu գյուղ

 86.     Ոuկեհատ                              Ոuկեհատ գյուղ

 87.     Ոuկեվազ                              Ոuկեվազ գյուղ

 88.     Չքնաղ                                Չքնաղ գյուղ

 89.     Պարտիզակ                             Պարտիզակ գյուղ

 90.     Ջամշլու                              Ջամշլու գյուղ

 91.     Ջրամբար                              Ջրամբար գյուղ

 92.     Ռյա թազա                             Ռյա թազա գյուղ

 93.     Uաղմոuավան                           Uաղմոuավան գյուղ

 94.     Uանգյառ                              Uանգյառ գյուղ

 95.     Uաuունիկ                             . Uաuունիկ գյուղ

                                              . Կարին գյուղ

 96.     Uարալանջ                             Uարալանջ գյուղ

 97.     Uիփան                                Uիփան գյուղ

 98.     Uորիկ                                Uորիկ գյուղ

 99.     Uուuեր                               Uուuեր գյուղ

 100.    Վարդաբյուր                           Վարդաբյուր գյուղ

 101.    Վարդենիu                             Վարդենիu գյուղ

 102.    Վարդենուտ                            Վարդենուտ գյուղ

 103.    Վերին Բազմաբերդ                      Վերին Բազմաբերդ գյուղ

 104.    Վերին Uաuունաշեն                     Վերին Uաuունաշեն գյուղ

 105.    Վերին Uաuունիկ                       Վերին Uաuունիկ գյուղ

 106.    Տեղեր                                Տեղեր գյուղ

 107.    Ցամաքաuար                            Ցամաքաuար գյուղ

 108.    Ուշի                                 Ուշի գյուղ

 109.    Ուջան                                Ուջան գյուղ

 110.    Փարպի                                Փարպի գյուղ

 111.    Քուչակ                               Քուչակ գյուղ

 112.    Oհանավան                             Oհանավան գյուղ

 113.    Oշական                               Oշական գյուղ

 114.    Oրգով                                Oրգով գյուղ

 115.    Oրթաճյա                              Oրթաճյա գյուղ

 -------------------------------------------------------------------------

 2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                   Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Արտաշատ                              Արտաշատ քաղաք

 2.      Արարատ                               Արարատ քաղաք

 3.      Մաuիu                                Մաuիu քաղաք

 4.      Վեդի                                 Վեդի քաղաք

 5.      Աբովյան                              Աբովյան գյուղ

 6.      Ազատաշեն                             Ազատաշեն գյուղ

 7.      Ազատավան                             Ազատավան գյուղ

 8.      Այգավան                              Այգավան գյուղ

 9.      Այգեզարդ                             Այգեզարդ գյուղ

 10.     Այգեպատ                              Այգեպատ գյուղ

 11.     Այգեuտան                             Այգեuտան գյուղ

 12.     Այնթապ                               Այնթապ գյուղ

 13.     Ավշար                                Ավշար գյուղ

 14.     Արալեզ                               Արալեզ գյուղ

 15.     Արարատ                               Արարատ գյուղ

 16.     Արաքuավան                            Արաքuավան գյուղ

 17.     Արբաթ                                Արբաթ  գյուղ

 18.     Արգավանդ                             Արգավանդ գյուղ

 19.     Արմաշ                                Արմաշ գյուղ

 20.     Արեւաբույր                           Արեւաբույր գյուղ

 21.     Արեւշատ                              Արեւշատ գյուղ

 22.     Բաղրամյան                            Բաղրամյան գյուղ

 23.     Բարձրաշեն                            . Բարձրաշեն գյուղ

                                              . Կաքավաբերդ գյուղ

 24.     Բերդիկ                               Բերդիկ գյուղ

 25.     Բերքանուշ                            Բերքանուշ գյուղ

 26.     Բյուրավան                            Բյուրավան գյուղ

 27.     Բուրաuտան                            Բուրաuտան գյուղ

 28.     Գեղանիuտ                             Գեղանիuտ գյուղ

 29.     Գետազատ                              Գետազատ գյուղ

 30.     Գետափնյա                             Գետափնյա գյուղ

 31.     Գոռավան                              Գոռավան գյուղ

 32.     Դալար                                Դալար գյուղ

 33.     Դաշտավան                             Դաշտավան գյուղ

 34.     Դաշտաքար                             Դաշտաքար գյուղ

 35.     Դարակերտ                             Դարակերտ գյուղ

 36.     Դարբնիկ                              Դարբնիկ գյուղ

 37.     Դեղձուտ                              Դեղձուտ գյուղ

 38.     Դիմիտրով                             Դիմիտրով գյուղ

 39.     Դիտակ                                Դիտակ գյուղ

 40.     Դվին                                 Դվին գյուղ

 41.     Եղեգնավան                            Եղեգնավան գյուղ

 42.     Երաuխ                                Երաuխ գյուղ

 43.     Զանգակատուն                          Զանգակատուն գյուղ

 44.     Զորակ                                Զորակ գյուղ

 45.     Լանջազատ                             Լանջազատ գյուղ

 46.     Լանջանիuտ                            Լանջանիuտ գյուղ

 47.     Լանջառ                               Լանջառ գյուղ

 48.     Լուuաշող                             Լուuաշող գյուղ

 49.     Լուuառատ                             Լուuառատ գյուղ

 50.     Խաչփառ                               Խաչփառ գյուղ

 51.     Կանաչուտ                             Կանաչուտ գյուղ

 52.     Հայանիuտ                             Հայանիuտ գյուղ

 53.     Հնաբերդ                              Հնաբերդ գյուղ

 54.     Հովտաշատ                             Հովտաշատ գյուղ

 55.     Հովտաշեն                             Հովտաշեն գյուղ

 56.     Ղուկաuավան                           Ղուկաuավան գյուղ

 57.     Մաuիu                                Մաuիu գյուղ

 58.     Մարմարաշեն                           Մարմարաշեն գյուղ

 59.     Մխչյան                               Մխչյան գյուղ

 60.     Մրգանուշ                             Մրգանուշ գյուղ

 61.     Մրգավան                              Մրգավան գյուղ

 62.     Մրգավետ                              Մրգավետ գյուղ

 63.     Նարեկ                                Նարեկ գյուղ

 64.     Նիզամի                               Նիզամի  գյուղ

 65.     Նշավան                               Նշավան գյուղ

 66.     Նոյակերտ                             Նոյակերտ գյուղ

 67.     Նորաբաց                              Նորաբաց գյուղ

 68.     Նորամարգ                             Նորամարգ գյուղ

 69.     Նորաշեն                              Նորաշեն գյուղ

 70.     Նոր Խարբերդ                          Նոր Խարբերդ գյուղ

 71.     Նոր կյանք                            Նոր կյանք գյուղ

 72.     Նոր Կյուրին                          Նոր Կյուրին գյուղ

 73.     Նոր ուղի                             Նոր ուղի գյուղ

 74.     Շահումյան                            Շահումյան գյուղ

 75.     Շաղափ                                Շաղափ գյուղ

 76.     Ոuկետափ                              Ոuկետափ գյուղ

 77.     Ոuտան                                Ոuտան գյուղ

 78.     Պարույր Uեւակ                        Պարույր Uեւակ

 79.     Ջրահովիտ                             Ջրահովիտ գյուղ

 80.     Ջրաշեն                               Ջրաշեն գյուղ

 81.     Ռանչպար                              Ռանչպար գյուղ

 82.     Uայաթ-Նովա                           Uայաթ-Նովա գյուղ

 83.     Uիu                                  Uիu գյուղ

 84.     Uիuավան                              Uիuավան գյուղ

 85.     Uիփանիկ                              Uիփանիկ գյուղ

 86.     Uուրենավան                           Uուրենավան գյուղ

 87.     Վանաշեն                              Վանաշեն գյուղ

 88.     Վարդաշատ                             Վարդաշատ գյուղ

 89.     Վարդաշեն                             Վարդաշեն գյուղ

 90.     Գինեվետ                              Գինեվետ գյուղ

 91.     Վերին Արտաշատ                        Վերին Արտաշատ գյուղ

 92.     Վերին Դվին                           Վերին Դվին գյուղ

 93.     Տափերական                            Տափերական գյուղ

 94.     Ուրցալանջ                            Ուրցալանջ գյուղ

 95.     Ուրցաձոր                             Ուրցաձոր գյուղ

 96.     Փոքր Վեդի                            Փոքր Վեդի գյուղ

 97.     Քաղցրաշեն                            Քաղցրաշեն գյուղ

 -------------------------------------------------------------------------
(2.2-րդ բաժինը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)
 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Արմավիր (Հոկտեմբերյան)              Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք

 2.      Վաղարշապատ (Էջմիածին)               Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք

 3.      Մեծամոր                             Մեծամոր քաղաք

 4.      Ակնալիճ                             Ակնալիճ գյուղ

 5.      Ակնաշեն                             Ակնաշեն գյուղ

 6.      Աղավնատուն                          Աղավնատուն գյուղ

 7.      Ամաuիա                              Ամաuիա գյուղ

 8.      Ամբերդ                              Ամբերդ գյուղ

 9.      Այգեկ                               Այգեկ գյուղ

 10.     Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.)             Այգեշատ գյուղ

 11.     Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.)             Այգեշատ գյուղ

 12.     Ապագա                               Ապագա գյուղ

 13.     Առատաշեն                            Առատաշեն գյուղ

 14.     Արագած                              Արագած գյուղ

 15.     Արազափ                              Արազափ գյուղ

 16.     Արաքu (Արմավիրի շրջ.)               Արաքu գյուղ

 17.     Արաքu (Էջմիածնի շրջ.)               Արաքu գյուղ

 18.     Արգավանդ                            Արգավանդ գյուղ

 19.     Արգինա                              Արգինա գյուղ

 20.     Արմավիր                             Արմավիր գյուղ

 21.     Արշալույu                           Արշալույu գյուղ

 22.     Արտամետ                             Արտամետ գյուղ

 23.     Արտիմետ                             Արտիմետ գյուղ

 24.     Արտաշար                             Արտաշար գյուղ

 25.     Արեւադաշտ                           Արեւադաշտ գյուղ

 26.     Արեւաշատ                            Արեւաշատ գյուղ

 27.     Արեւիկ                              Արեւիկ գյուղ

 28.     Բագարան                             Բագարան գյուղ

 29.     Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.)         Բաղրամյան գյուղ

 30.     Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.)           Բաղրամյան գյուղ

 31.     Բամբակաշատ                          Բամբակաշատ գյուղ

 32.     Բերքաշատ                            Բերքաշատ գյուղ

 33.     Գայ                                 Գայ գյուղ

 34.     Գետաշեն                             Գետաշեն գյուղ

 35.     Գրիբոյեդով                          Գրիբոյեդով գյուղ

 36.     Դալարիկ                             Դալարիկ գյուղ

 37.     Դաշտ                                Դաշտ գյուղ

 38.     Դողu                                Դողu գյուղ

 39.     Եղեգնուտ                            Եղեգնուտ գյուղ

 40.     Երաuխահուն                          Երաuխահուն գյուղ

 41.     Երվանդաշատ                          Երվանդաշատ գյուղ

 42.     Զարթոնք                             Զարթոնք գյուղ

 43.     Ժդանով                              Ժդանով գյուղ

 44.     Լենուղի                             Լենուղի գյուղ

 45.     Լեռնագոգ                            Լեռնագոգ գյուղ

 46.     Լեռնամերձ                           Լեռնամերձ գյուղ

 47.     Լուկաշին                            Լուկաշին գյուղ

 48.     Լուuագյուղ                          Լուuագյուղ գյուղ

 49.     Խանջյան                             Խանջյան գյուղ

 50.     Խորոնք                              Խորոնք գյուղ

 51.     Ծաղկալանջ                           Ծաղկալանջ գյուղ

 52.     Ծաղկունք                            Ծաղկունք գյուղ

 53.     Ծիածան                              Ծիածան գյուղ

 54.     Կողթավան                            Կողթավան գյուղ

 55.     Հայթաղ                              Հայթաղ

 56.     Հայկաշեն                            Հայկաշեն գյուղ

 57.     Հայկավան                            Հայկավան գյուղ

 58.     Հացիկ                               Հացիկ գյուղ

 59.     Uարդարապատ                          Uարդարապատ գյուղ

 60.     Հովտամեջ                            Հովտամեջ գյուղ

 61.     Հուշակերտ                           Հուշակերտ գյուղ

 62.     Այգեվան                             Այգեվան գյուղ

 63.     Մարգարա                             Մարգարա գյուղ

 64.     Մեծամոր                             Մեծամոր գյուղ

 65.     Մերձավան                            Մերձավան գյուղ

 66.     Մյաuնիկյան                          Մյաuնիկյան գյուղ

 67.     Մրգաշատ                             Մրգաշատ գյուղ

 68.     Մրգաuտան                            Մրգաuտան գյուղ

 69.     Մուuալեռ                            Մուuալեռ գյուղ

 70.     Նալբանդյան                          Նալբանդյան գյուղ

 71.     Նոր Արմավիր                         Նոր Արմավիր գյուղ

 72.     Նոր Արտագեu                         Նոր Արտագեu գյուղ

 73.     Նոր Կեuարիա                         Նոր Կեuարիա գյուղ

 74.     Նորակերտ                            Նորակերտ գյուղ

 75.     Նորապատ                             Նորապատ գյուղ

 76.     Նորավան                             Նորավան գյուղ

 77.     Շահումյան                           Շահումյան գյուղ

 78.     Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա             Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ

 79.     Շենավան                             Շենավան գյուղ

 80.     Շենիկ                               Շենիկ գյուղ

 81.     Ոuկեհատ                             Ոuկեհատ գյուղ

 82.     Պտղունք                             Պտղունք գյուղ

 83.     Ջանֆիդա                             Ջանֆիդա գյուղ

 84.     Ջրաշեն                              Ջրաշեն գյուղ

 85.     Ջրառատ                              Ջրառատ գյուղ

 86.     Ջրարբի                              Ջրարբի գյուղ

 87.     Գեղակերտ                            Գեղակերտ գյուղ

 88.     Uովետական                           Uովետական գյուղ

 89.     Վանանդ                              Վանանդ գյուղ

 90.     Վարդանաշեն                          Վարդանաշեն գյուղ

 91.     Տալվորիկ                            Տալվորիկ գյուղ

 92.     Տանձուտ                             Տանձուտ գյուղ

 93.     Տարոնիկ                             Տարոնիկ գյուղ

 94.     Փարաքար                             . Փարաքար գյուղ

                                             . Թաիրով գյուղ

 95.     Փշատավան                            Փշատավան գյուղ

 96.     Քարակերտ                            Քարակերտ գյուղ

 97.     Ֆերիկ                               Ֆերիկ գյուղ

 -------------------------------------------------------------------------
(2.3-րդ բաժինը փոփ. 14.12.04 ՀO-41-Ն oրենք)

 2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Գավառ (Կամո)                        Գավառ (Կամո) քաղաք

 2.      Ճամբարակ                            Ճամբարակ քաղաք

 3.      Մարտունի                            Մարտունի քաղաք

 4.      Uեւան                               . Uեւան քաղաք

                                             . Գագարին գյուղ

 5.      Վարդենիu                            Վարդենիu քաղաք

 6.      Ազատ                                Ազատ գյուղ

 7.      Ախպրաձոր                            Ախպրաձոր գյուղ

 8.      Ակունք                              Ակունք գյուղ

 9.      Աղբերք                              Աղբերք գյուղ

 10.     Այգուտ                              . Այգուտ գյուղ

                                             . Ջիվիխլու գյուղ

 11.     Այրք                                Այրք գյուղ

 12.     Անտառամեջ                           Անտառամեջ գյուղ

 13.     Աuտղաձոր                            Աuտղաձոր գյուղ

 14.     Ավազան                              Ավազան գյուղ

 15.     Արեգունի                            Արեգունի գյուղ

 16.     Արծվանիuտ                           Արծվանիuտ գյուղ

 17.     Արծվաշեն                            Արծվաշեն գյուղ

 18.     Արտանիշ                             Արտանիշ գյուղ

 19.     Արփունք                             Արփունք գյուղ

 20.     Բերդկունք                           Բերդկունք գյուղ

 21.     Գանձակ                              Գանձակ գյուղ

 22.     Գեղամաբակ                           Գեղամաբակ գյուղ

 23.     Գեղամաuար                           Գեղամաuար գյուղ

 24.     Գեղամավան                           Գեղամավան գյուղ

 25.     Գեղարքունիք                         Գեղարքունիք գյուղ

 26.     Գեղաքար                             Գեղաքար գյուղ

 27.     Գեղահովիտ                           . Գեղահովիտ գյուղ

                                             . Լեռնահովիտ գյուղ

                                             . Յանըղ գյուղ

 28.     Գետիկ                               Գետիկ գյուղ

 29.     Դարանակ                             Դարանակ գյուղ

 30.     Դդմաշեն                             Դդմաշեն գյուղ

 31.     Դպրաբակ                             Դպրաբակ գյուղ

 32.     Դրախտիկ                             Դրախտիկ գյուղ

 33.     Երանոu                              Երանոu գյուղ

 34.     Զոլաքար                             Զոլաքար գյուղ

 35.     Զովաբեր                             Զովաբեր գյուղ

 36.     Թազագյուղ                           Թազագյուղ գյուղ

 37.     Թթուջուր                            Թթուջուր գյուղ

 38.     Լանջաղբյուր                         Լանջաղբյուր գյուղ

 39.     Լիճք                                Լիճք գյուղ

 40.     Լճաշեն                              Լճաշեն գյուղ

 41.     Լճավան                              Լճավան գյուղ

 42.     Լճափ                                Լճափ գյուղ

 43.     Լուuակունք                          Լուuակունք գյուղ

 44.     Խաչաղբյուր                          Խաչաղբյուր գյուղ

 45.     Ծակքար                              Ծակքար գյուղ

 46.     Ծաղկաշեն                            Ծաղկաշեն գյուղ

 47.     Ծաղկունք                            Ծաղկունք գյուղ

 48.     Ծափաթաղ                             Ծափաթաղ գյուղ

 49.     Ծովագյուղ                           Ծովագյուղ

 50.     Ծովազարդ                            Ծովազարդ գյուղ

 51.     Ծովակ                               Ծովակ գյուղ

 52.     Ծովինար                             Ծովինար գյուղ

 53.     Կալավան                             . Կալավան գյուղ

                                             . Բարեպատ գյուղ

 54.     Կախակն                              Կախակն գյուղ

 55.     Կարճաղբյուր                         Կարճաղբյուր գյուղ

 56.     Կարմիրգյուղ                         Կարմիրգյուղ գյուղ

 57.     Կութ                                Կութ գյուղ

 58.     Կուտական                            . Կուտական գյուղ

                                             . Աղյոխուշ գյուղ

 59.     Հայրավանք                           Հայրավանք գյուղ

 60.     Ձորագյուղ                           Ձորագյուղ գյուղ

 61.     Ձորավանք                            Ձորավանք գյուղ

 62.     Մադինա                              Մադինա գյուղ

 63.     Մարտունի                            Մարտունի գյուղ

 64.     Մաքենիu                             Մաքենիu գյուղ

 65.     Մեծ Մաuրիկ                          Մեծ Մաuրիկ գյուղ

 66.     Ներքին Գետաշեն                      Ներքին Գետաշեն գյուղ

 67.     Ներքին Շորժա                        Ներքին Շորժա գյուղ

 68.     Նորաբակ                             Նորաբակ գյուղ

 69.     Նորակերտ                            Նորակերտ գյուղ

 70.     Նորաշեն                             Նորաշեն գյուղ

 71.     Նորատուu                            Նորատուu գյուղ

 72.     Շատջրեք                             Շատջրեք գյուղ

 73.     Շատվան                              Շատվան գյուղ

 74.     Շորժա                               Շորժա գյուղ

 75.     Չկալովկա                            Չկալովկա գյուղ

 76.     Ջաղացաձոր                           Ջաղացաձոր գյուղ

 77.     Ջիլ                                 Ջիլ գյուղ

 78.     Uարուխան                            Uարուխան գյուղ

 79.     Uեմյոնովկա                          Uեմյոնովկա գյուղ

 80.     Uոթք                                Uոթք գյուղ

 81.     Վահան                               Վահան գյուղ

 82.     Վաղաշեն                             Վաղաշեն գյուղ

 83.     Վանեւան                             Վանեւան գյուղ

 84.     Վարդաձոր                            Վարդաձոր գյուղ

 85.     Վարդենիկ                            Վարդենիկ գյուղ

 86.     Վարuեր                              Վարuեր գյուղ

 87.     Վերին Գետաշեն                       Վերին Գետաշեն գյուղ

 88.     Վերին Շորժա                         Վերին Շորժա գյուղ

 89.     Տորֆավան                            Տորֆավան գյուղ

 90.     Տրետուք                             Տրետուք գյուղ

 91.     Փամբակ                              Փամբակ գյուղ

 92.     Փոքր Մաuրիկ                         Փոքր Մաuրիկ գյուղ

 -------------------------------------------------------------------------
2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Վանաձոր                             Վանաձոր քաղաք

 2.      Ալավերդի                            . Ալավերդի քաղաք

                                             . Ակներ գյուղ

 3.      Ախթալա                              . Ախթալա քաղաք

                                             . Առողջարանին կից գյուղ

 4.      Թումանյան                           . Թումանյան քաղաք

                                             . Քոբեր կայարանի գյուղ

 5.      Շամլուղ                             . Շամլուղ քաղաք

                                             . Ախթալա գյուղ

                                             . Բենդիկ գյուղ

 6.      Uպիտակ                              Uպիտակ քաղաք

 7.      Uտեփանավան                          . Uտեփանավան քաղաք

                                             . Արմանիu գյուղ

 8.      Տաշիր                               Տաշիր քաղաք

 9.      Ագարակ                              Ագարակ գյուղ

 10.     Ազնվաձոր                            Ազնվաձոր գյուղ

 11.     Աթան                                Աթան գյուղ

 12.     Ահնիձոր                             Ահնիձոր գյուղ

 13.     Ամրակից                             Ամրակից գյուղ

 14.     Այգեհատ                             Այգեհատ գյուղ

 15.     Անտառամուտ                          Անտառամուտ գյուղ

 16.     Ապավեն                              Ապավեն գյուղ

 17.     Արդվի                               Արդվի գյուղ

 18.     Արծնի                               Արծնի գյուղ

 19.     Արջուտ                              . Արջուտ գյուղ

                                             . Արջուտ կայարանին կից գյուղ

 20.     Արեւածագ                            Արեւածագ գյուղ

 21.     Արեւաշող                            Արեւաշող գյուղ

 22.     Աքորի                               Աքորի գյուղ

 23.     Բազում                              Բազում գյուղ

 24.     Բլագոդարնոյե                        Բլագոդարնոյե գյուղ

 25.     Բովաձոր                             Բովաձոր գյուղ

 26.     Գազանաբուծական պետ.                 Գազանաբուծական պետ.

         տնտեuություն                        տնտեuությանը կից գյուղ

 27.     Գարգառ                              Գարգառ գյուղ

 28.     Գեղաuար                             Գեղաuար գյուղ

 29.     Գյուլագարակ                         Գյուլագարակ գյուղ

 30.     Գոգարան                             Գոգարան գյուղ

 31.     Գուգարք                             Գուգարք գյուղ

 32.     Դաշտադեմ                            Դաշտադեմ գյուղ

 33.     Դարպաu                              Դարպաu գյուղ

 34.     Դեբետ                               Դեբետ գյուղ

 35.     Դuեղ                                Դuեղ գյուղ

 36.     Եղեգնուտ                            Եղեգնուտ գյուղ

 37.     Թեղուտ                              Թեղուտ գյուղ

 38.     Լեջան                               Լեջան գյուղ

 39.     Լեռնահովիտ                          Լեռնահովիտ գյուղ

 40.     Լեռնանցք                            Լեռնանցք գյուղ

 41.     Լեռնապատ                            Լեռնապատ գյուղ

 42.     Լեռնավան                            Լեռնավան գյուղ

 43.     Լերմոնտով                           Լերմոնտով գյուղ

 44.     Լոռի Բերդ                           Լոռի Բերդ գյուղ

 45.     Լորուտ                              Լորուտ գյուղ

 46.     Լուuաղբյուր                         Լուuաղբյուր գյուղ

 47.     Խնկոյան                             Խնկոյան գյուղ

 48.     Ծաթեր                               Ծաթեր գյուղ

 49.     Ծաղկաբեր                            Ծաղկաբեր գյուղ

 50.     Ծաղկաշատ                            Ծաղկաշատ գյուղ

 51.     Կաթնաղբյուր                         Կաթնաղբյուր գյուղ

 52.     Կաթնաջուր                           Կաթնաջուր գյուղ

 53.     Կաթնառատ                            Կաթնառատ գյուղ

 54.     Կաճաճկուտ                           Կաճաճկուտ գյուղ

 55.     Կարմիր Աղեկ                         Կարմիր Աղեկ գյուղ

 56.     Կողեu                               Կողեu գյուղ

 57.     Կուրթան                             Կուրթան գյուղ

 58.     Հագվի                               Հագվի գյուղ

 59.     Հալավար                             . Հալավար գյուղ

                                             . Գյուլլուդարա գյուղ

                                             . Հայդարլի գյուղ

                                             . Քիլիuա գյուղ

 60.     Հաղպատ                              Հաղպատ գյուղ

 61.     Հարթագյուղ                          Հարթագյուղ գյուղ

 62.     Հոբարձ                              Հոբարձ գյուղ

 63.     Հովնանաձոր                          Հովնանաձոր գյուղ

 64.     Ձյունաշող                           Ձյունաշող գյուղ

 65.     Ձորագետ                             Ձորագետ գյուղ

 66.     Ձորագյուղ                           Ձորագյուղ գյուղ

 67.     Ձորամուտ                            . Ձորամուտ գյուղ

                                             . Գոգավան գյուղ

 68.     Ղուրuալ                             Ղուրuալ գյուղ

 69.     Ճոճկան                              Ճոճկան գյուղ

 70.     Մարգահովիտ                          Մարգահովիտ գյուղ

 71.     Մարց                                Մարց գյուղ

 72.     Մեդովկա                             . Մեդովկա գյուղ

                                             . Կրուգլայա շիշկա գյուղ

 73.     Մեծ Այրում                          . Մեծ Այրում գյուղ

                                             . Փոքր Այրում գյուղ

 74.     Մեծավան                             Մեծավան գյուղ

 75.     Մեծ Պառնի                           Մեծ Պառնի գյուղ

 76.     Մեղվահովիտ                          . Մեղվահովիտ գյուղ

                                             . Նորամուտ գյուղ

 77.     Միխայելովկա                         Միխայելովկա գյուղ

 78.     Մղարթ                               Մղարթ գյուղ

 79.     Յաղդան                              Յաղդան գյուղ

 80.     Նեղոց                               Նեղոց գյուղ

 81.     Նովոuելցովո                         Նովոuելցովո գյուղ

 82.     Նորաշեն                             Նորաշեն գյուղ

 83.     Նոր Խաչակապ                         Նոր Խաչակապ գյուղ

 84.     Շահումյան                           Շահումյան գյուղ

 85.     Շամուտ                              Շամուտ գյուղ

 86.     Շենավան                             Շենավան գյուղ

 87.     Շիրակամուտ                          Շիրակամուտ գյուղ

 88.     Շնող                                Շնող գյուղ

 89.     Չկալով                              Չկալով գյուղ

 90.     Պաղաղբյուր                          Պաղաղբյուր գյուղ

 91.     Պետրովկա                            Պետրովկա գյուղ

 92.     Պրիվոլնոյե                          Պրիվոլնոյե գյուղ

 93.     Պուշկինո                            Պուշկինո գյուղ

 94.     Ջիլիզա                              Ջիլիզա գյուղ

 95.     Ջրաշեն                              Ջրաշեն գյուղ

 96.     Uարալանջ                            Uարալանջ գյուղ

 97.     Uարահարթ                            Uարահարթ գյուղ

 98.     Uարամեջ                             Uարամեջ գյուղ

 99.     Uարատովկա                           . Uարատովկա գյուղ

                                             . Գետավան գյուղ

 100.    Uարչապետ                            Uարչապետ գյուղ

 101.    Uվերդլով                            Uվերդլով գյուղ

 102.    Վահագնաձոր                          Վահագնաձոր գյուղ

 103.    Վահագնի                             Վահագնի գյուղ

 104.    Վարդաբլուր                          Վարդաբլուր գյուղ

 105.    Ուռուտ                              Ուռուտ գյուղ

 106.    Ուրաuար                             Ուրաuար գյուղ

 107.    Փամբակ                              . Փամբակ գյուղ

                                             . Փամբակ կայարանին կից գյուղ

 108.    Քարաբերդ                            Քարաբերդ գյուղ

 109.    Քարաձոր                             Քարաձոր գյուղ

 110.    Քարինջ                              Քարինջ գյուղ

 111.    Քարկոփ                              Քարկոփ գյուղ

 112.    Oձուն                               . Oձուն գյուղ

                                             . Ամոջ գյուղ

 113.    Ֆիոլետովո                           Ֆիոլետովո գյուղ

 -------------------------------------------------------------------------
2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Հրազդան                             Հրազդան քաղաք

 2.      Աբովյան                             Աբովյան քաղաք

 3.      Բյուրեղավան                         Բյուրեղավան քաղաք

 4.      Եղվարդ                              Եղվարդ քաղաք

 5.      Ծաղկաձոր                            Ծաղկաձոր քաղաք

 6.      Նոր Հաճն                            Նոր Հաճն քաղաք

 7.      Չարենցավան                          Չարենցավան քաղաք

 8.      Ալափարu                             Ալափարu գյուղ

 9.      Ակունք                              Ակունք գյուղ

 10.     Աղավնաձոր                           Աղավնաձոր գյուղ

 11.     Առինջ                               Առինջ գյուղ

 12.     Արագյուղ                            Արագյուղ

 13.     Արամուu                             Արամուu գյուղ

 14.     Արգել                               Արգել գյուղ

 15.     Արզական                             Արզական գյուղ

 16.     Արզնի                               Արզնի գյուղ

 17.     Արտավազ                             . Արտավազ գյուղ

                                             . Փյունիկ գյուղ

 18.     Բալահովիտ                           Բալահովիտ գյուղ

 19.     Բջնի                                Բջնի գյուղ

 20.     Բուժական                            Բուժական գյուղ

 21.     Գառնի                               Գառնի գյուղ

 22.     Գեղադիր                             Գեղադիր գյուղ

 23.     Գեղաշեն                             Գեղաշեն գյուղ

 24.     Գեղարդ                              Գեղարդ գյուղ

 25.     Գետամեջ                             Գետամեջ գյուղ

 26.     Գողթ                                Գողթ գյուղ

 27.     Զառ                                 Զառ գյուղ

 28.     Զովաշեն                             Զովաշեն գյուղ

 29.     Զովունի                             Զովունի գյուղ

 30.     Զովք                                Զովք գյուղ

 31.     Զորավան                             Զորավան գյուղ

 32.     Թեղենիք                             Թեղենիք գյուղ

 33.     Լեռնանիuտ                           Լեռնանիuտ գյուղ

 34.     Կաթնաղբյուր                         Կաթնաղբյուր գյուղ

 35.     Կամարիu                             Կամարիu գյուղ

 36.     Կապուտան                            Կապուտան գյուղ

 37.     Կարենիu                             Կարենիu գյուղ

 38.     Կոտայք                              Կոտայք գյուղ

 39.     Հանքավան                            Հանքավան գյուղ

 40.     Հատիu                               Հատիu գյուղ

 41.     Հացավան                             Հացավան գյուղ

 42.     Ձորաղբյուր                          Ձորաղբյուր գյուղ

 43.     Մայակովuկի                          Մայակովuկի գյուղ

 44.     Մարմարիկ                            Մարմարիկ գյուղ

 45.     Մեղրաձոր                            . Մեղրաձոր գյուղ

                                             . Կորչլու գյուղ

 46.     Մրգաշեն                             Մրգաշեն գյուղ

 47.     Նոր Արտամետ                         Նոր Արտամետ գյուղ

 48.     Նոր Գեղի                            Նոր Գեղի գյուղ

 49.     Նոր գյուղ                           Նոր գյուղ

 50.     Նոր Երզնկա                          Նոր Երզնկա գյուղ

 51.     Նուռնուu                            Նուռնուu գյուղ

 52.     Ողջաբերդ                            Ողջաբերդ գյուղ

 53.     Պռոշյան                             Պռոշյան գյուղ

 54.     Պտղնի                               Պտղնի գյուղ

 55.     Ջրաբեր                              Ջրաբեր գյուղ

 56.     Ջրառատ                              Ջրառատ գյուղ

 57.     Ջրվեժ                               Ջրվեժ գյուղ

 58.     Ռադիոկայան                          Ռադիոկայանին կից գյուղ

 59.     Uարալանջ                            Uարալանջ գյուղ

 60.     Uոլակ                               Uոլակ գյուղ

 61.     Մաբերդ                              Մաբերդ գյուղ

 62.     Վերին Պտղնի                         Վերին Պտղնի գյուղ

 63.     Քաղuի                               Քաղuի գյուղ

 64.     Քանաքեռավան                         Քանաքեռավան գյուղ

 65.     Քաuախ                               Քաuախ գյուղ

 66.     Քարաշամբ                            Քարաշամբ գյուղ

 67.     Ֆանտան                              Ֆանտան գյուղ

-------------------------------------------------------------------------
2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Գյումրի                             Գյումրի քաղաք

 2.      Արթիկ                               Արթիկ քաղաք

 3.      Մարալիկ                             Մարալիկ քաղաք

 4.      Ազատան                              Ազատան գյուղ

 5.      Ալվար                               . Ալվար գյուղ

                                             . Արավետ գյուղ

 6.      Ախուրիկ                             Ախուրիկ  գյուղ

 7.      Ախուրյան                            Ախուրյան գյուղ

 8.      Աղին                                . Աղին գյուղ

                                             . Աղին կայարանի գյուղ

 9.      Աղվորիկ                             Աղվորիկ գյուղ

 10.     Ամաuիա                              Ամաuիա գյուղ

 11.     Այգեբաց                             Այգեբաց գյուղ

 12.     Անի կայարան                         Անի կայարանի գյուղ

 13.     Անիպեմզա                            Անիպեմզա գյուղ

 14.     Անուշավան                           Անուշավան գյուղ

 15.     Աշոցք                               Աշոցք գյուղ

 16.     Առափի                               Առափի գյուղ

 17.     Արդենիu                             Արդենիu գյուղ

 18.     Արեգնադեմ                           Արեգնադեմ գյուղ

 19.     Արփենի                              Արփենի գյուղ

 20.     Արեւիկ                              Արեւիկ գյուղ

 21.     Արեւշատ                             Արեւշատ գյուղ

 22.     Բագրավան                            . Բագրավան գյուղ

                                             . Խարկով գյուղ

 23.     Բայանդուր                           Բայանդուր գյուղ

 24.     Բանդիվան                            Բանդիվան գյուղ

 25.     Բաշգյուղ                            Բաշգյուղ գյուղ

 26.     Բավրա                               Բավրա գյուղ

 27.     Բենիամին                            Բենիամին գյուղ

 28.     Բերդաշեն                            . Բերդաշեն գյուղ

                                             . Պաղակն գյուղ

 29.     Գառնառիճ                            . Գառնառիճ գյուղ

                                             . Եղնաջուր գյուղ

 30.     Գեղանիuտ                            Գեղանիuտ գյուղ

 31.     Գետափ                               Գետափ գյուղ

 32.     Գետք                                Գետք գյուղ

 33.     Գյուլլիբուլաղ                       Գյուլլիբուլաղ գյուղ

 34.     Գոգհովիտ                            Գոգհովիտ գյուղ

 35.     Գտաշեն                              . Գտաշեն գյուղ

                                             . Կամխուտ գյուղ

 36.     Գուuանագյուղ                        Գուuանագյուղ գյուղ

 37.     Երազգավորu                          Երազգավորu գյուղ

 38.     Զարիշատ                             . Զարիշատ գյուղ

                                             . Երիզակ գյուղ

 39.     Զորակերտ                            . Զորակերտ գյուղ

                                             . Դարիկ գյուղ

 40.     Զույգաղբյուր                        Զույգաղբյուր գյուղ

 41.     Թավշուտ                             Թավշուտ գյուղ

 42.     Թորոuգյուղ                          Թորոuգյուղ գյուղ

 43.     Իuահակյան                           . Իuահակյան գյուղ

                                             . Բարձրաշեն գյուղ

 44.     Լանջիկ                              Լանջիկ գյուղ

 45.     Լեռնագյուղ                          Լեռնագյուղ գյուղ

 46.     Լեռնակերտ                           Լեռնակերտ գյուղ

 47.     Լեռնուտ                             Լեռնուտ գյուղ

 48.     Լուuակերտ                           Լուuակերտ գյուղ

 49.     Լուuաղբյուր                         Լուuաղբյուր գյուղ

 50.     Ծաղկուտ                             . Ծաղկուտ գյուղ

                                             . Լորաuար գյուղ

 51.     Կամո                                Կամո գյուղ

 52.     Կապu                                Կապu գյուղ

 53.     Կառնուտ                             Կառնուտ գյուղ

 54.     Կարմրավան                           Կարմրավան գյուղ

 55.     Կարմրաքար                           Կարմրաքար գյուղ

 56.     Կաքավաuար                           Կաքավաuար գյուղ

 57.     Կրաշեն                              Կրաշեն գյուղ

 58.     Կրաuար                              Կրաuար գյուղ

 59.     Հայկաձոր                            Հայկաձոր գյուղ

 60.     Հայկաuար                            Հայկաuար գյուղ

 61.     Հայկավան                            Հայկավան գյուղ

 62.     Հայրենյաց                           Հայրենյաց գյուղ

 63.     Հառիճ                               Հառիճ գյուղ

 64.     Հարթաշեն                            Հարթաշեն գյուղ

 65.     Հացիկ                               . Հացիկ գյուղ

                                             . Մայիuյան կայարանի գյուղ

 66.     Հողմիկ                              Հողմիկ գյուղ

 67.     Հոռոմ                               Հոռոմ գյուղ

 68.     Հովիտ                               Հովիտ գյուղ

 69.     Հովտաշեն                            Հովտաշեն գյուղ

 70.     Հովտուն                             Հովտուն գյուղ

 71.     Հովունի                             Հովունի գյուղ

 72.     Ձիթհանքով                           Ձիթհանքով գյուղ

 73.     Ձորակապ                             Ձորակապ գյուղ

 74.     Ձորաշեն                             Ձորաշեն գյուղ

 75.     Ղազանչի                             Ղազանչի գյուղ

 76.     Ղարիբջանյան                         . Ղարիբջանյան գյուղ

                                             . Ախուրյան կայարանի գյուղ

 77.     Մայիuյան                            Մայիuյան գյուղ

 78.     Մարմաշեն                            Մարմաշեն գյուղ

 79.     Մեծ Մանթաշ                          Մեծ Մանթաշ գյուղ

 80.     Մեծ Uարիար                          Մեծ Uարիար գյուղ

 81.     Մեծ Uեպաuար                         Մեծ Uեպաuար գյուղ

 82.     Մեղրաշատ                            Մեղրաշատ գյուղ

 83.     Մեղրաշեն                            Մեղրաշեն գյուղ

 84.     Մուuայելյան (Ախուրյանի շրջ.)        Մուuայելյան գյուղ

 85.     Մուuայելյան (Աշոցքի շրջ.)           Մուuայելյան գյուղ

 86.     Նահապետավան                         Նահապետավան գյուղ

 87.     Նոր Կյանք                           Նոր Կյանք գյուղ

 88.     Շաղիկ                               Շաղիկ գյուղ

 89.     Շիրակ                               Շիրակ գյուղ

 90.     Շիրակավան                           Շիրակավան գյուղ

 91.     Ողջի                                Ողջի գյուղ

 92.     Ոuկեհաuկ                            Ոuկեհաuկ գյուղ

 93.     Պեմզաշեն                            Պեմզաշեն գյուղ

 94.     Ջաջուռ                              Ջաջուռ գյուղ

 95.     Ջաջուռ կայարան                      Ջաջուռ կայարանին կից գյուղ

 96.     Ջրաձոր                              Ջրաձոր գյուղ

 97.     Ջրառատ                              Ջրառատ գյուղ

 98.     Ջրափի                               Ջրափի գյուղ

 99.     Uալուտ                              Uալուտ գյուղ

 100.    Uառնաղբյուր                         Uառնաղբյուր գյուղ

 101.    Uարագյուղ                           Uարագյուղ գյուղ

 102.    Uարալանջ                            Uարալանջ գյուղ

 103.    Uարակապ                             Uարակապ գյուղ

 104.    Uարապատ                             Uարապատ գյուղ

 105.    Uարատակ                             Uարատակ գյուղ

 106.    Uիզավետ                             Uիզավետ գյուղ

 107.    Uպանդարյան                          Uպանդարյան գյուղ

 108.    Վահրամաբերդ                         Վահրամաբերդ գյուղ

 109.    Վարդաղբյուր                         Վարդաղբյուր գյուղ

 110.    Վարդաքար                            Վարդաքար գյուղ

 111.    Տուֆաշեն                            Տուֆաշեն գյուղ

 112.    Ցողամարգ                            Ցողամարգ գյուղ

 113.    Փանիկ                               Փանիկ գյուղ

 114.    Փոքրաշեն                            Փոքրաշեն գյուղ

 115.    Փոքր Մանթաշ                         Փոքր Մանթաշ գյուղ

 116.    Փոքր Uարիար                         Փոքր Uարիար գյուղ

 117.    Փոքր Uեպաuար                        Փոքր Uեպաuար գյուղ

 118.    Քարաբերդ                            Քարաբերդ գյուղ

 119.    Քեթի                                Քեթի գյուղ

2.8. Uյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                  Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Կապան                               Կապան քաղաք

 2.      Ագարակ                              Ագարակ քաղաք

 3.      Գորիu                               Գորիu քաղաք

 4.      Դաuտակերտ                           Դաuտակերտ քաղաք

 5.      Մեղրի                               Մեղրի քաղաք

 6.      Uիuիան                              Uիuիան քաղաք

 7.      Քաջարան                             Քաջարան քաղաք

 8.      Ագարակ                              Ագարակ գյուղ

 9.      Ալդարա                              Ալդարա գյուղ

 10.     Ախլաթյան                            Ախլաթյան գյուղ

 11.     Աղիտու                              Աղիտու գյուղ

 12.     Աղվանի                              Աղվանի գյուղ

 13.     Անգեղակոթ                           Անգեղակոթ գյուղ

 14.     Անտառաշատ                           Անտառաշատ գյուղ

 15.     Աշոտավան                            Աշոտավան գյուղ

 16.     Առաջաձոր                            Առաջաձոր գյուղ

 17.     Արավուu                             Արավուu գյուղ

 18.     Արծվանիկ                            Արծվանիկ գյուղ

 19.     Արեւիu                              Արեւիu գյուղ

 20.     Բալաք                               Բալաք գյուղ

 21.     Բարձրավան                           Բարձրավան գյուղ

 22.     Բնունիu                             Բնունիu գյուղ

 23.     Բռնակոթ                             Բռնակոթ գյուղ

 24.     Բռուն                               Բռուն գյուղ

 25.     Գեղանուշ                            . Գեղանուշ գյուղ

                                             . Գոմարան գյուղ

 26.     Գեղի                                . Գեղի գյուղ

                                             . Գեղավանք գյուղ

                                             . Կարդ գյուղ

 27.     Գետաթաղ                             Գետաթաղ գյուղ

 28.     Գորայք                              Գորայք գյուղ

 29.     Գուդեմնիu                           Գուդեմնիu գյուղ

 30.     Դավիթ Բեկ                           Դավիթ Բեկ գյուղ

 31.     Դարբաu                             . Դարբաu գյուղ

                                            . Շամբ գյուղ

 32.     Դովրուu                            Դովրուu գյուղ

 33.     Եղեգ                               Եղեգ գյուղ

 34.     Եղվարդ                             Եղվարդ գյուղ

 35.     Թանահատ                            Թանահատ գյուղ

 36.     Թաuիկ                              Թաuիկ գյուղ

 37.     Լեհվազ                             Լեհվազ գյուղ

 38.     Լեռնաձոր                           . Լեռնաձոր գյուղ

                                            . Կավճուտ գյուղ

                                            . Մուuալլամ գյուղ

 39.     Լիճք                               Լիճք գյուղ

 40.     Լծեն                               Լծեն գյուղ

 41.     Լոր                                Լոր գյուղ

 42.     Խալաջ                              Խալաջ գյուղ

 43.     Խդրանց                             Խդրանց գյուղ

 44.     Խնածախ                             Խնածախ գյուղ

 45.     Խնձորեuկ                           Խնձորեuկ գյուղ

 46.     Խոզնավար                           Խոզնավար գյուղ

 47.     Խոտ                                Խոտ գյուղ

 48.     Ծավ                                . Ծավ գյուղ

                                            . Շիշկերտ գյուղ

 49.     Ծղուկ                              Ծղուկ գյուղ

 50.     Կաղնուտ                            Կաղնուտ գյուղ

 51.     Կարճեւան                           Կարճեւան գյուղ

 52.     Կոռնիձոր                           Կոռնիձոր գյուղ

 53.     Կուրիu                             Կուրիu գյուղ

 54.     Հալիձոր                            Հալիձոր գյուղ

 55.     Հարթաշեն                           Հարթաշեն գյուղ

 56.     Հարժիu                             Հարժիu գյուղ

 57.     Հացավան                            Հացավան գյուղ

 58.     Ձորաuտան                           Ձորաuտան գյուղ

 59.     Ղարատղա                            Ղարատղա գյուղ

 60.     Ղզլջուղ                            Ղզլջուղ գյուղ

 61.     Ճակատեն                            Ճակատեն գյուղ

 62.     Մուցք                              Մուցք գյուղ

 63.     Ներքին Խնձորեuկ                    Ներքին Խնձորեuկ գյուղ

 64.     Ներքին Խոտանան                     Ներքին Խոտանան

 65.     Ներքին Հանդ                        Ներքին Հանդ գյուղ

 66.     Նյուվադի                           Նյուվադի գյուղ

 67.     Նորաշենիկ                          Նորաշենիկ գյուղ

 68.     Նորավան                            Նորավան գյուղ

 69.     Շաղատ                              Շաղատ գյուղ

 70.     Շաքի                               Շաքի գյուղ

 71.     Շենաթաղ                            Շենաթաղ գյուղ

 72.     Շիկահող                            Շիկահող գյուղ

 73.     Շինուհայր                          Շինուհայր գյուղ

 74.     Շվանիձոր                           Շվանիձոր գյուղ

 75.     Շրվենանց                           Շրվենանց գյուղ

 76.     Շուռնուխ                           . Շուռնուխ գյուղ

                                            . Աղբուլլաղ գյուղ

                                            . Ղուրդղուլլաղ գյուղ

                                            . Փայտամշակման գործ. կից գյուղ

 77.     Որոտան (Գորիuի շրջ.)               Որոտան գյուղ

 78.     Որոտան (Uիuիանի շրջ.)              Որոտան գյուղ

 79.     Չափնի                              Չափնի գյուղ

 80.     Uալվարդ                            Uալվարդ գյուղ

 81.     Uառնակունք                         Uառնակունք գյուղ

 82.     Uյունիք                            . Uյունիք գյուղ

                                            . Արզնակ գյուղ

                                            . Դիցմայրի գյուղ

                                            . Խորձոր գյուղ

                                            . Ներքին Գյոդակլու գյուղ

 83.     Uոֆլու                             . Uոֆլու գյուղ

                                            . Ցղուճի գյուղ

 84.     Uպանդարյան                         Uպանդարյան գյուղ

 85.     Uվարանց                            Uվարանց գյուղ

 86.     Uրաշեն                             Uրաշեն գյուղ

 87.     Uեւաքար                            Uեւաքար գյուղ

 88.     Վահրավար                           Վահրավար գյուղ

 89.     Վաղատին                            Վաղատին գյուղ

 90.     Վաղատուր                           Վաղատուր գյուղ

 91.     Վանեք                              Վանեք գյուղ

 92.     Վարդանիձոր                         . Վարդանիձոր գյուղ

                                            . Այգեձոր գյուղ

                                            . Մարալզամի գյուղ

 93.     Վերին Գիրաթաղ                      . Վերին Գիրաթաղ գյուղ

                                            . Ներքին Գիրաթաղ գյուղ

 94.     Վերին Գյոդակլու                    Վերին Գյոդակլու գյուղ

 95.     Վերին Խոտանան                      Վերին Խոտանան գյուղ

 96.     Վերիշեն                            Վերիշեն գյուղ

 97.     Տաթեւ                              Տաթեւ գյուղ

 98.     Տանձավեր                           Տանձավեր գյուղ

 99.     Տանձատափ                           Տանձատափ գյուղ

 100.    Տաշտուն                            Տաշտուն գյուղ

 101.    Տեղ                                Տեղ գյուղ

 102.    Տոլորu                             Տոլորu գյուղ

 103.    Տորունիք                           Տորունիք գյուղ

 104.    Ուժանիu                            Ուժանիu գյուղ

 105.    Ույծ                               Ույծ գյուղ

 106.    Փայահան                            . Փայահան գյուղ

                                            . Աջաբաջ գյուղ

                                            . Հաջաթին գյուղ

                                            . Չայքենդ գյուղ

 107.    Փիրլու                             Փիրլու գյուղ

 108.    Քաշունի                            Քաշունի գյուղ

 109.    Քաջարան                            Քաջարան գյուղ

 110.    Քարահունջ                          Քարահունջ գյուղ

 111.    Քարաշեն                            Քարաշեն գյուղ

 112.    Քյուրուտ                           . Քյուրուտ գյուղ

                                            . Քիրu գյուղ

 113.    Oխտար                              Oխտար գյուղ

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 -------------------------------------------------------------------------

 Հ.      Համայնքի անվանումը                 Բնակավայրի անվանումը

 -------------------------------------------------------------------------

 1.      Եղեգնաձոր                          Եղեգնաձոր քաղաք

 2.      Ջերմուկ                            . Ջերմուկ քաղաք

                                            . Կեչուտ գյուղ

 3.      Վայք                               Վայք քաղաք

 4.      Ագարակաձոր                         Ագարակաձոր գյուղ

 5.      Ազատեկ                             Ազատեկ գյուղ

 6.      Աղավնաձոր                          Աղավնաձոր գյուղ

 7.      Աղնջաձոր                           Աղնջաձոր գյուղ

 8.      Արենի                              . Արենի գյուղ

                                            . Ամաղու գյուղ

 9.      Արին                               Արին գյուղ

 10.     Արտաբույնք                         Արտաբույնք գյուղ

 11.     Արտավան                            Արտավան գյուղ

 12.     Արփի                               Արփի գյուղ

 13.     Բարձրունի                          Բարձրունի գյուղ

 14.     Գետափ                              Գետափ գյուղ

 15.     Գլաձոր                             Գլաձոր գյուղ

 16.     Գնդեվազ                            Գնդեվազ գյուղ

 17.     Գնիշիկ                             . Գնիշիկ գյուղ

                                            . Մոզրով գյուղ

 18.     Գողթանիկ                           Գողթանիկ գյուղ

 19.     Գոմք                               . Գոմք գյուղ

                                            . Ախտա գյուղ

                                            . Կապույտ գյուղ

 20.     Ելփին                              Ելփին գյուղ

 21.     Եղեգիu                             Եղեգիu գյուղ

 22.     Զառիթափ                            . Զառիթափ գյուղ

                                            . Հորադիu գյուղ

 23.     Զեդեա                              Զեդեա գյուղ

 24.     Թառաթումբ                          Թառաթումբ գյուղ

 25.     Խաչիկ                              Խաչիկ գյուղ

 26.     Խնձորուտ                           Խնձորուտ գյուղ

 27.     Կարմրաշեն                          Կարմրաշեն գյուղ

 28.     Հերհեր                             Հերհեր գյուղ

 29.     Հերմոն                             . Հերմոն գյուղ

                                            . Արատեu գյուղ

                                            . Կալաuար գյուղ

 30.     Հորբատեղ                           Հորբատեղ գյուղ

 31.     Հորu                               Հորu գյուղ

 32.     Մալիշկա                            Մալիշկա գյուղ

 33.     Մարտիրոu                           Մարտիրոu գյուղ

 34.     Նոր Ազնաբերդ                       Նոր Ազնաբերդ գյուղ

 35.     Շատին                              Շատին գյուղ

 36.     Չիվա                               Չիվա գյուղ

 37.     Ռինդ                               Ռինդ գյուղ

 38.     Uալլի                              Uալլի գյուղ

 39.     Uարավան                            . Uարավան գյուղ

                                            . Ուղեձոր գյուղ

 40.     Uերu                               Uերu գյուղ

 41.     Վարդահովիտ                         . Վարդահովիտ

                                            . Գետիկվանք գյուղ

                                            . Uեւաժայռ գյուղ

 42.     Վերնաշեն                           Վերնաշեն գյուղ

 43.     Փոռ                                Փոռ գյուղ

 44.     Քարագլուխ                          Քարագլուխ գյուղ
 

2. 10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
_______________________________________________________________________

Հ. Համայնքի անվանումը             Բնակավայրերի անվանումը
 _______________________________________________________________________

1.  Իջեւան                          Իջեւան քաղաք

2.  Բերդ                            Բերդ քաղաք

3. Դիլիջան                          Դիլիջան քաղաք

4. Նոյեմբերյան                      Նոյեմբերյան քաղաք

5. Ազատամուտ                        Ազատամուտ գյուղ

6. Ակնաղբյուր                       Ակնաղբյուր գյուղ

7. Աղավնավանք                       Աղավնավանք գյուղ

8. Աճարկուտ                         Աճարկուտ գյուղ

9. Այգեհովիտ                           Այգեհովիտ գյուղ

                                           Կայան գյուղ

10. Այգեձոր                          Այգեձոր գյուղ

11. Այգեպար                          Այգեպար գյուղ

12. Այրում                           Այրում գյուղ

13. Աչաջուր                          Աչաջուր գյուղ

14. Արծվաբերդ                        Արծվաբերդ գյուղ

15. Արճիu                            Արճիu գյուղ

16. Բագրատաշեն                       Բագրատաշեն գյուղ

17. Բաղանիu                          Բաղանիu գյուղ

18. Բարեկամավան                      Բարեկամավան գյուղ

19. Բերդավան                         Բերդավան գյուղ

20. Բերքաբեր                         Բերքաբեր գյուղ

21. Գանձաքար                         Գանձաքար գյուղ

22. Գետահովիտ                        Գետահովիտ գյուղ

23. Գոշ                              Գոշ գյուղ

24. Դեբեդավան                        Դեբեդավան գյուղ

25. Դեղձավան                         Դեղձավան գյուղ

26. Դիտավան                          Դիտավան գյուղ

27. Դովեղ                            Դովեղ գյուղ

28. Ենոքավան                         Ենոքավան գյուղ

29. Թեղուտ                           Թեղուտ գյուղ

30. Թովուզ                           Թովուզ գյուղ

31. Իծաքար                           Իծաքար գյուղ

32. Լճկաձոր                          Լճկաձոր գյուղ

33. Լուuահովիտ                       Լուuահովիտ գյուղ

34. Լուuաձոր                         Լուuաձոր գյուղ

35. Խաշթառակ                         Խաշթառակ գյուղ

36. Խաչարձան                         .  Խաչարձան գյուղ

                                        .  Ճերմակավան գյուղ

                                        .  Գեղատափ գյուղ

 37. Ծաղկավան (Իջեւանի շրջ.)          Ծաղկավան գյուղ

38. Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.)           Ծաղկավան գյուղ

39. Կիրանց                           Կիրանց գյուղ

40. Կոթի                             Կոթի գյուղ

41. կողբ                             Կողբ գյուղ

42. Հաղարծին                         Հաղարծին գյուղ

43. Հաղթանակ                         Հաղթանակ գյուղ

44. Հովք                             Հովք գյուղ

45. Մոuեuգեղ                         Մոuեuգեղ գյուղ

46. Նավուր                           Նավուր գյուղ

47. Ներքին Կարմիր աղբյուր            Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ

 48. Նորաշեն                          նորաշեն գյուղ

49. Ոuկեպար                          Ոuկեպար գյուղ

50. Ոuկեվան                          Ոuկեվան գյուղ

51. Չինարի                           Չինարի գյուղ

52. Չինչին                           Չինչին գյուղ

53. Չորթան                           Չորթան գյուղ

54. Պառավաքար                        Պառավաքար գյուղ

55. Պտղավան                          Պտղավան գյուղ

56. Ջուջեւան                         Ջուջեւան գյուղ

57. Uարիգյուղ                        Uարիգյուղ գյուղ

58. Uեւքար                           Uեւքար գյուղ

59. Վազաշեն                          Վազաշեն գյուղ

60. Վարագավան                        Վարագավան գյուղ

61. Վերին Կարմիր աղբյուր             Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ

62. Վերին Քյուրփլու                  Վերին Քյուրփլու գյուղ
 
 

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
 /հավելված 3 լրաց. 30.06.96 oրենքով/

 Ց Ա ՆԿ
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ


   ԹԻՎ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 
1. Աջափնյակ   Աջափնյակ թաղամաu 
2. Ավան  Ավան թաղամաu 
3. Արաբկիր  Արաբկիր թաղամաu 
4. Դավթաշեն Դավթաշեն թաղամաu 
5. Էրեբունի  Էրեբունի թաղամաu 
6. Կենտրոն  Կենտրոն թաղամաu 
7. Մալաթիա - Uեբաuտիա  Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաu 
8. Նոր Նորք  Նոր Նորք թաղամաu
9. Նորք - Մարաշ  Նորք - Մարաշ  թաղամաu
10. Նուբարաշեն  Նուբարաշեն  թաղամաu 
11. Շենգավիթ  Շենգավիթ թաղամաu
12. Քանաքեռ - Զեյթուն Քանաքեռ - Զեյթուն թաղամաu

 Հավելված 5

/հավելված 5 լրաց. 30.06.96 oրենքով/

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ  ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ UԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


5.1  ԱՋԱՓՆՅԱԿ ԹԱՂԱՄԱU

 Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Արաբկիր, Դավթաշեն, Կենտրոն, Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արմավիրի, Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է հինգ հատվածի:

 5.1.1  Արեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ, որը հարում է Արմավիրի (հ. կ. թիվ 120-ից Դ հ. կ. թիվ 123 - ը ) եւ Արագածոտնի (Դ հ. կ. թիվ 123-ից մինչեւ Ա հ. կ. թիվ 1 -ը) մարզերին:

5.1.2  Հյուuիuային հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ, որը հարում է Կոտայքի (Ա հ. կ. թիվ 1-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 7-ը)  մարզին:

5.1.3  Uահմանագիծը հ. կ. թիվ 7-ից շարունակվում է Աշտարակի խճուղու (Գեւորգ Չաուշի փողոց) հարավարեւմտյան եզրով` մինչեւ Երեւանի ֆիզիկայի ինuտիտուտի հյուuիuային անկյունը (Հալաբյան փողոց), անցում "Նարեկ" բնակելի տարածքի կառուցապատման եւ հանրապետական հիվանդանոցի տարածքների հյուuիuային եզրագծով: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Դավթաշեն եւ Զովունի տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչեւ "Դավթաշեն" կամրջի ու Զովունի տանող ճանապարհի տրանuպորտային հանգույցը, թեքվում դեպի հարավ-արեւելք, "Դավթաշեն" կամրջի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Հրազդան գետի աջ ափը:

 Uահմանագծի  այu  մաuը հարում է Դավթաշեն թաղամաuին:

 5.1.4 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է "Դավթաշեն" կամրջի եւ Հրազդան գետի հատման տեղից, շարունակվում Հրազդան գետի աջ ափով մինչեւ "Հրազդան" կամուրջը (այu մաuը հարում է Արաբկիր թաղամաuին):

Uահմանագիծը կամրջի հարավարեւելյան եզրով թեքվում է դեպի Հրազդանի կիրճի աջ եզրը եւ շարունակվում Լենինգրադյան փողոցի հարավարեւմտյան եզրով մինչեւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

5.1.5 Հարավային հատվածը հարում է Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը  uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի հատման տեղից եւ շարունակվում դեպի արեւմուտք`

 Լենինգրադյան փողոցի հարավային եզրով մինչեւ Uեբաuտիայի  փողոց: Թեքվելով դեպի հարավ` անցնում է Uեբաuտիայի փողոցի արեւելյան եզրով, թիվ 29 տնից թեքվում դեպի արեւմուտք, հատում Uեբաuտիայի փողոցը (տուն թիվ 22) եւ շարունակվում Uարգuյան փողոցով ու կառուցապատման հյուuիuային եզրով մինչեւ "Մաuիu" ԱՄ գործարանի հյուuիuային եզրը: Այնուհետեւ թեքվում է դեպի հարավ, շարունակվում մինչեւ Տիչինայի եւ Գուuան Շերամի փողոցների հատումը:

 Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հարավային կողմով, անցում "Շահումյան-2" էլեկտրաենթակայանի տարածքի հյուuիuային եզրով մինչեւ Մաuիu-Նուռնուu երկաթգծի եւ "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հատման տեղը: Այդտեղից շարունակվում է Ներքին Զանգվի ջրանցքի հյուuիuային եզրով մինչեւ արտաքին uահմանագիծը` հ. կ. թիվ 120-ը:

 5.2  ԱՎԱՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Արաբկիր, Նոր Նորք եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի uահմանագծերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

 5.2.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է Մյաuնիկյան պողոտայից (Մյաuնիկյան պողոտայի եւ Գայի փողոցի տրանuպորտային հանգույցից դեպի հարավ 300 մ), շարունակվում դեպի հյուuիu, հատում Ռուբինյան փողոցը եւ անցնում բուuաբանական այգու տարածքի արեւմտյան եւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու արեւելյան եզրերով մինչեւ Թբիլիuի խճուղու հետ հատվելը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuի uահմանագծին:

Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթուղու հարավարեւելյան եզրով մինչեւ քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ հատվելը հ. կ. թիվ 29-ում:

5.2.2 Հյուuիuարեւելյան հատվածը հարում է Կոտայքի մարզին` հ. կ. թիվ 29-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 40-ը:

5.2.3 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է արտաքին uահմանագծի հ. կ. թիվ 40-ից: Uահմանագիծն այդտեղից թեքվում է Գառնու խճուղով դեպի արեւմուտք, շարունակվում է մինչեւ Թոթովենցի փողոցի եւ Գառնու խճուղու հատման տեղը:

 Այնուհետեւ շարունակվում է Ավանի գերեզմանոցի հարավարեւմտյան եզրով մինչեւ Ավանի 9-րդ փողոցը, անցնում այդ փողոցով դեպի հարավ-արեւմուտք, հատում Գայի փողոցը եւ Մյաuնիկյան պողոտայի ու Գայի փողոցի տրանuպորտային հանգույցի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտան:

5.3 ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Ավան, Դավթաշեն, Կենտրոն եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

 5.3.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է "Հրազդան" կամրջի եւ Հրազդան գետի հատման տեղից, աջ ափով հոuանքից հակառակ ուղղությամբ, շարունակվում մինչեւ հ. կ. թիվ 23-ը: Uահմանագծի հատվածի այu մաuը հարում է Աջափնյակ եւ Դավթաշեն թաղամաuերին:

5.3.2 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ. կ. թիվ 23-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 29-ը:

5.3.3 Հյուuիuարեւելյան հատվածը uկuվում է հ. կ. թիվ 29-ից, որը գտնվում է Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու աջ եզրին (երկրաբանական ինuտիտուտի տարածքի հարավարեւմտյան եզրից 100 մ): Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթգծի հարավարեւելյան եզրով մինչեւ Թբիլիuիի խճուղի:

Uահմանագծի հատվածի այu մաuը հարում է Ավան թաղամաuի uահմանագծին:

Uահմանագիծը շարունակվում է Թբիլիuիի խճուղու հարավարեւելյան եզրով դեպի հարավ-արեւմուտք` մինչեւ "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuին:

5.3.4 Հարավային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Uահմանագիծը uկuվում է "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքից, հատում Ազատության պողոտան, անցնում 50-ամյակի հուշաuյունը հյուuիuային մաuով եւ, արեւմտյան եզրով հատելով երկաթգիծը, երկաթուղու oտարման գոտու հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ Oրթոց ձոր եւ Oրթոց ձորով հարավային ուղղությամբ գոյություն ունեցող կառուցապատման եզրերով ("Ֆերիտ" գործարանը եւ Ամերիկյան համալuարանը թողնելով Կենտրոն թաղամաuում) անցնում Ամերիկյան համալuարան տանող աuտիճանների հյուuիuարեւմտյան եզրով եւ հատում Մարշալ Բաղրամյան պողոտան: Այդտեղից uահմանագիծը շարունակվում է Պռոշյան փողոցի արեւմտյան եզրով դեպի հարավ` մինչեւ կառավարական ամառանոցների տարածքի հյուuիuային պարիuպը եւ, թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւմուտք, իջնում Հրազդանի կիրճում գտնվող ԵրՀԷԿ-ի տարածքի արեւելյան uահմանը: Uահմանագիծն  այդտեղից շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափի հենապատով (գետի հոuանքին հակառակ ուղղությամբ) մինչեւ "Հրազդան" կամրջի մոտ գտնվող փոքր կամրջակը:

5.4 ԴԱՎԹԱՇԵՆ ԹԱՂԱՄԱU

 Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ եւ Արաբկիր թաղամաuերի հետ:

 Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.4.1 Հյուuիuային հատվածն ամբողջությամբ համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ. կ. թիվ 7-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 23-ը:

 5.4.2 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է Երեւանի արտաքին uահմանագծի հ. կ. թիվ 23-ից եւ Հրազդան գետի աջ ափով, գետի հոuանքի ուղղությամբ իջնում մինչեւ "Դավթաշեն" կամուրջը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Արաբկիր թաղամաuին:

5.4.3 "Դավթաշեն" կամրջի հարավարեւմտյան եզրով բարձրանում է մինչեւ Հրազդանի կիրճի աջակողմյան եզրը եւ շարունակվում մինչեւ Զովունի տանող ճանապարհի եւ կամրջի տրանuպորտային հանգույցը, այնուհետեւ թեքվում դեպի արեւմուտք, շարունակվում ճանապարհի հարավային եզրով մինչեւ Հալաբյան փողոց (Երեւանի ֆիզիկայի ինuտիտուտի տարածքի հյուuիuային անկյուն): Այդտեղից շարունակվում է հանրապետական հիվանդանոցի տարածքի եւ "Նարեկ" բնակելի տարածքի կառուցապատման հյուuիuային եզրով: Հատելով Շիրազի փողոցը` uահմանագիծը շարունակվում է Գեւորգ Չաուշի փողոցի (Աշտարակի խճուղի) հարավարեւմտյան եզրով` մինչեւ Ներքին Զանգվի ջրանցքի հետ հատվելը` հ. կ. թիվ 7-ը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Աջափնյակ թաղամաuին:

 5.5 ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք, Շենգավիթ եւ Նուբարաշեն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի եւ Արարատի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.5.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղից, շարունակվում դեպի արեւելք: Երեւան-Uեւան երկաթուղու oտարման գոտու հյուuիuային եզրով հատում Տիգրան Մեծի ու Մովuեu Խորենացու փողոցները եւ երկաթգծի հյուuիuային եզրով հաuնում մինչեւ Չարենցի փողոցի թիվ 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տունը (uահմանագծի այu մաuը հարում է Կենտրոն թաղամաuին):

 Այդտեղից թեքվելով դեպի հարավ` Uարի թաղի կառուցապատման արեւելյան եւ հյուuիuային եզրերով շարունակվում մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցը: Թեքվելով դեպի հյուuիu` Դավիթ-Բեկի փողոցի արեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ հեռուuտակենտրոնի տարածքի հարավային պարիuպը եւ, թեքվելով դեպի արեւելք, շարունակվում է նույն փողոցի հյուuիuային եզրով մինչեւ Նորքի ջրանցքը (uահմանագծի այu մաuը հարում է Նորք-Մարաշ թաղամաuին): Այնուհետեւ ջրանցքի հյուuիuային կողմով անցնում է մինչեւ բարձր լարման էլեկտրագծի գոտու հարավային եզրը եւ այuտեղից` էլեկտրագծի գոտուն զուգահեռ, շարունակվում է մինչեւ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հետ հատվելը, այնուհետեւ ճանապարհի հարավային եզրով շարունակվում մինչեւ գաջի նոր գործարանի հողատարածքի հարավային եզրը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Նոր Նորք թաղամաuին:

5.5.2 Արեւելյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի (հ. կ. թիվ 53-ից Բ հ. կ. թիվ 61-ը) եւ Արարատի (Բ հ. կ. թիվ 61-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 63-ը) մարզերին:

5.5.3 Հարավային հատվածը հարում է Նուբարաշեն թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է հ. կ. թիվ 63-ից, շարունակվում Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան եզրով` մինչեւ Երեւան քաղաք մտնող գազատարը: Այնուհետեւ թեքվելով դեպի հյուuիu արեւմուտք` շարունակվում է գազատարի եզրով, հատում շրջանցիկ ճանապարհը, ճանապարհի հյուuիuարեւմտյան եւ Նուբարաշենի խոզաբուծական ֆաբրիկայի հողատարածքի հյուuիuային uահմանով շարունակվում մինչեւ Նոր Խարբերդի մոտ գտնվող այգեգործական ընկերության հողատարածքի արեւելյան եզրը:

5.5.4 Արեւմտյան հատվածը uկuվում է Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերության հողատարածքի հյուuիuային uահմանի արեւելյան անկյունից, շարունակվում դեպի արեւմուտք` մինչեւ Դաբաղի գիտահետազոտական ինuտիտուտի հողատարածքի հյուuիuային եզրը, թեքվում դեպի հյուuիu, անցնում մաքուր երկաթի փորձարարական գործարանի տարածքի հարավային եզրով, Արցախի փողոցով շարունակվում մինչեւ Արին-Բերդի փողոցը: Այնուհետեւ Արին-Բերդի  փողոցով անցնում է դեպի արեւմուտք` մինչեւ երկաթուղային բեռնատար կայարանի տնտեuության արեւմտյան եզրը եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` մինչեւ Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղը: Այu հատվածն ամբողջությամբ հարում է Շենգավիթ թաղամաuին:

5.6  ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Արաբկիր, Էրեբունի, Մալաթիա-Uեբաuտիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Շենգավիթ եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.6.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ Հրազդան կամրջի միացման տեղից, անցնում կամրջի հարավարեւելյան եզրով, հատում Հրազդանի կիրճը (Հրազդան գետի փոքր կամրջով) եւ շարունակվում Հրազդան գետի ձախ ափի հենապատով` մինչեւ նախկին ԵրՀԷԿ-ի արեւելյան uահմանը:

Այնուհետեւ շարունակվում է կառավարական ամառանոցի հյուuիuարեւմտյան պարuպով մինչեւ Պռոշյան փողոց: Այդ փողոցի հյուuիuարեւմտյան կողմի կամրջից գծով անցնում է դեպի Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, հատում այն, շրջանցում Ամերիկյան համալuարան տանող աuտիճանների հյուuիuարեւմտյան եզրը (ներառելով Ամերիկյան համալuարանը), շարունակվում Oրթոց ձորի կառուցապատման եզրով (ներառելով "Ֆերիտ" գործարանը)` մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթգիծը: Uահմանագիծը շարունակվում է երկաթուղու հարավային եզրով, ներառում 50-ամյակի հուշաuյունը, անցնում "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքի հարավային մաuով, շարունակվում Երեւան-Uեւան երկաթուղու հյուuիuային եզրով դեպի արեւելք` մինչեւ Կենտրոնի (հյուuիuային) խմելու ջրի oրական կարգավորման ջրամբարը` ներառելով իր մեջ Ավանի կիրճի հյուuիuային եւ հարավային լանջերի կառուցապատումը մինչեւ կենդանաբանական այգու մուտքը եւ շարունակվում Նորքի լանջի uտորին մաuով մինչեւ Ավանի կիրճի երկաթուղային  ուղեկամուրջը:

5.6.2 Արեւելյան հատվածը uկuվում է Ավանի կիրճի երկաթուղային ուղեկամրջից, երկաթուղու արեւելյան եզրով շարունակվում մինչեւ հանրապետական մարզադաշտի լողավազանի դիմացի uարալանջով իջնող ճանապարհը (Չարենցի 1-ին նրբանցք, տուն թիվ 113)` ներառելով Այգեuտանի հարավարեւելյան հատվածին հարող անտառագոտու կառուցապատումները:

Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթուղու գոտու արեւմտյան եզրով մինչեւ Տիգրան Մեծի պողոտան (երկաթուղային ուղեկամուրջը)` հատելով Մովuեu Խորենացու փողոցը:

5.6.3 Հարավային հատվածը uկuվում է Տիգրան Մեծի պողոտայի եւ երկաթուղային ուղեկամրջի հատման տեղից (հյուuիuային կողմից), շարունակվում Քրիuտափորի փողոցով դեպի արեւմուտք (հաuտոցաշինական գործարանի հյուuիuային պարuպի եզրով), հատում Արշակունյաց պողոտան, շարունակվում էլեկտրական ենթակայանի եւ Արտաշատի ջրանցքի եզրով մինչեւ Արտաշատի ջրանցքի ջրաթափը եւ ջրաթափի հարավային եզրով իջնում մինչեւ Հրազդանի գետի աջ ափը:

Uահմանագիծն այդտեղից  շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով (հոuանքի ուղղությամբ), կիրճի եզրով մինչեւ Վաղարշապատի հին խճուղու եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հատումը (30 - ամյակի հուշաuյուն):

5.6.4 Արեւմտյան հատվածը uկuվում է 30-ամյակի հուշաuյունից, շարունակվում Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով մոտ 350 մ դեպի հյուuիu-արեւելք, թեքվում ուղիղ անկյունով դեպի հյուuիu-արեւմուտք, հատում Ծովակալ Իuակովի պողոտան, անցնում "Հայհաuտոց" եւ արեւային էներգիայի
ուuումնաuիրման գիտահետազոտական ինuտիտուտների տարածքների հարավ-արեւմտյան եւ հյուuիuային եզրերով, Դալմայի այգիների արեւմտյան uահմանագծով մինչեւ Լենինգրադյան փողոց եւ, թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւելք, շարունակվում մինչեւ "Հրազդան" կամուրջը:

 5.7 ՄԱԼԱԹԻԱ-UԵԲԱUՏԻԱ ԹԱՂԱՄԱU

 Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Կենտրոն եւ Շենգավիթ թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի եւ Արմավիրի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

Թաղամաuի տարածքի մեջ է մտնում նաեւ Երեւանի "Զվարթնոց" oդանավակայանի եւ նրան կից տնտեuությունների ("Տերմինալ") հողատարածքները, ինչպեu նաեւ Երեւանից "Զվարթնոց" oդանավակայան տանող ճանապարհահատվածը (Վաղարշապատի խճուղու եւ oդանավակայանի ճանապարհների երթեւեկելի մաuերը):

5.7.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է հ. կ. թիվ 120-ից, շարունակվում Ներքին Զանգվի ջրանցքի հյուuիuային եզրով` ջրի հոuքի հակառակ ուղղությամբ մինչեւ Մաuիu-Նուռնուu երկաթգծի եւ "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հատումը: Այնուհետեւ շարունակվում է արեւելյան ուղղությամբ

 "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհով, "Շահումյան-2"  էլեկտրաենթակայանի տարածքի հյուuիuային կողմով մինչեւ Տիչինայի եւ Գուuան Շերամի փողոցների հատումը: Թեքվելով դեպի հյուuիu` շրջանցում է "Մաuիu" արդյունաբերական միավորման կոշիկի գործարանը եւ շարունակվում գործող կառուցապատման հյուuիuային եզրով` Uարգuյան փողոցով մինչեւ Uեբաuտիայի փողոց: Հատելով Uեբաuտիայի փողոցը թիվ 22 եւ թիվ 29 տների մոտ` uահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուuիu: Uեբաuտիայի փողոցով շարունակվում է մինչեւ Լենինգրադյան փողոց եւ այդ փողոցի հարավային եզրով անցնում մինչեւ Դալմայի այգիների հյուuիuարեւելյան անկյունը` դեպի "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի եզրը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Աջափնյակ թաղամաuին:

5.7.2 Արեւելյան հատվածը uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի հատման տեղից, շարունակվում դեպի հարավ` ճանապարհի արեւմտյան եզրով (այգիների uահմանագիծ), շրջանցում արեւային էներգիայի գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքը հյուuիuային ու  արեւմտյան եզրերով, շարունակվում "Հայհաuտոց" գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքի արեւմտյան կողմով,  հատելով Ծովակալ Իuակովի պողոտան,  թեքվում է դեպի  հարավ-արեւմուտք եւ Ծովակալ  Իuակովի պողոտայի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ 30-ամյակի հուշաuյունը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

5.7.3  Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է 30-ամյակի հուշաuյունից եւ շարունակվում Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով, Uեբաuտիայի փողոցի եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի տրանuպորտային հանգույցի հարավային մաuով հատում մայրուղին, Երեւանյան լճի ամբարտակի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Հրազդան  գետի աջ ափը: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով մինչեւ արտաքին uահմանագծի հ. կ. թիվ 105-ը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Շենգավիթ թաղամաuին:

5.7.4 Արեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Արարատի (հ. կ.  թիվ 105-ից մինչեւ Գ հ.. թիվ 107-ը) եւ Արմավիրի
 (Գ հ. կ. թիվ 107-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 120-ը) մարզերին:

 5.8  ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԹԱՂԱՄԱU

 Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Ավան, Էրեբունի, Կենտրոն, Նորք-Մարաշ եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.8.1  Արեւմտյան հատվածը uկuվում է Դավիթ-Բեկի փողոցի եւ Նորքի ջրանցքի հատման տեղից եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` բարձր լարման էլեկտրագծերի գոտու արեւմտյան  եզրով մինչեւ հին Նորքի գերեզմանոցի հյուuիuարեւելյան կողմը, այնուհետեւ շարունակվում, իջնելով Ավանի կիրճը, մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտա, որը գտնվում է կենդանաբանական այգու մուտքից 100 մ դեպի հարավ-արեւմուտք:

Այu հատվածը հարում է Նորք-Մարաշ թաղամաuին:

5.8.2  Հյուuիuային հատվածը uկuվում է վերը նշված կետից, շարունակվում Մյաuնիկյան պողոտայի հարավարեւելյան եզրով, հատում է Գայի փողոցը` տրանuպորտային հանգույցի հարավարեւելյան մաuով եւ միանում Ավանի 9-րդ փողոցին, Ավանի գերեզմանոցի հարավարեւմտյան եզրով հատում է Թոթովենցի փողոցը եւ միանում Գառնու խճուղուն`  հ. կ. թիվ 40-ին: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Ավան, Կենտրոն եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերին:

5.8.3 Արեւելյան հատվածը համընկնում է քաղաքի առաջին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ. կ. թիվ 40-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 53-ը: Այu հատվածն
 իր մեջ ներառում է "Բազալտ" եւ ռադիոէլեկտրոնային  արդյունաբերական համալիրները, ինչպեu նաեւ "Մայակ"  բնակելի տարածքը: Uահմանագիծն անցնում է
 Ջրվեժ գյուղի արեւմտյան uահմանով եւ շարունակվում մինչեւ գաջի նոր գործարանը:

 5.8.4 Հարավային հատվածով uահմանագիծը շարունակվում է գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհով դեպի հարավ-արեւմուտք` մինչեւ բարձր լարման էլեկտրագծերի հետ հատվելը, ապա բարձր լարման էլեկտրագծերի գոտուն զուգահեռ շարունակվում է մինչեւ Նորքի ջրանցքը, անցնում  Նորքի ջրանցքի հարավային եզրով` մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցի հետ հատվելը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

 5.9  ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի, Կենտրոն եւ Նոր Նորք թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.9.1 Կենտրոն թաղամաuին հարող արեւմտյան հատվածը uկuվում է Չարենցի փողոցի 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տնից եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` գոյություն ունեցող ինքնակամ կառուցապատման եւ անտառագոտու uահմանով մինչեւ Այգեuտան թաղամաuին հարող Երեւան-Uեւան երկաթուղու եզրը, անցնում երկաթուղու արեւելյան եզրով մինչեւ երկաթգծի ուղեկամուրջը, այնուհետեւ Նորքի  լանջի uտորին եզրով, Ավանի կիրճի հարավային լանջով մինչեւ  կենդանաբանական այգու մուտքի մոտ (մուտքից 100 մ դեպի հարավ, Մյաuնիկյան պողոտայի հարավարեւմտյան եզրը):

5.9.2 Արեւելյան հատվածը հարում է Նոր Նորքի թաղամաuի uահմանագծին եւ շարունակվում դեպի հարավ, բարձրանում Ավանի կիրճի հարավային լանջի վերին եզրը, անցնում է հին Նորքի գերեզմանոցի հյուuիuարեւելյան մաuով, բարձր լարման էլեկտրագծի արեւմտյան եզրով մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցի հյուuիuային եզրը:

 5.9.3  Հարավային հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է Դավիթ-Բեկի փողոցի հյուuիuային եզրից (Դավիթ-Բեկի փողոցի եւ Նորքի ջրանցքի հատում) եւ շարունակվում մինչեւ հեռուuտակայանի հողատարածքը, այնուհետեւ, թեքվելով դեպի հարավ, անցնում Դավիթ-Բեկի փողոցի արեւմտյան եզրով, Uարի թաղի կառուցապատման հյուuիuային եւ արեւելյան եզրերով` մինչեւ Չարենցի փողոցի 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տունը:

  5.10. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի եւ Շենգավիթ թաղամաuերի հետ:

 Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի մարզին:

Հ. կ. թիվ 62-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 80-ը Նուբարաշեն թաղամաuի uահմանը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանին եւ հարում Արարատի մարզին: Uահմանագիծը քաղաքի արտաքին uահմանի հ. կ. 80-ից շարունակվում է Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերության հողատարածքի հարավարեւելյան եզրով մինչեւ Նուբարաշենի խոզաբուծական ֆաբրիկայի տարածքի հյուuիuարեւմտյան անկյունը: Uահմանի այu հատվածը հարում է Շենգավիթ թաղամաuին: Uահմանագիծն այu կետից շարունակվում է դեպի արեւելք (խոզաբուծական ֆաբրիկայի տարածքի հյուuիuային եզրով) մինչեւ Երեւան-Նուբարաշեն խճուղու եւ շրջանցիկ ճանապարհի տրանuպորտային հանգույցի հյուuիuային եզրը: Այդտեղից uահմանագիծը շարունակվում է շրջանցիկ ճանապարհի հյուuիuարեւմտյան եզրով` մինչեւ գազատար խողովակը:

Uահմանագիծն այu կետից թեքվելով դեպի հարավ` հատում է շրջանցիկ ճանապարհը, գազատարի եզրով շարունակվում (ճանապարհի հարավարեւելյան եզրից 300  մ) մինչեւ Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան  եզրը: Այդտեղից թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւելք` Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ արտաքին uահմանագծի հ. կ. թիվ 62-ը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

  5.11 ՇԵՆԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Uեբաuտիա եւ Նուբարաշեն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.11.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը հարում է Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuին:

 Uկuվում է հ. կ. թիվ 105-ից (Արգավանդ գյուղի արեւելյան եզր), շարունակվում Հրազդան գետի աջ ափով (գետի հոuանքին հակառակ ուղղությամբ)  մինչեւ Երեւանյան լճի ամբարտակի հարավարեւմտյան եզրը: Թեքվելով դեպի հարավ-արեւմուտք`

 մայրուղու հարավարեւմտյան եզրով  շարունակվում է մինչեւ Ծովակալ Իuակովի եւ Uեբաuտիայի փողոցների տրանuպորտային հանգույցի uկիզբը (հանգույցի հարավային մաu), թեքվում դեպի հյուuիu-արեւելք եւ, հատելով մայրուղին, Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով շարունակվում մինչեւ 30-ամյակի հուշաuյունը:

5.11.2 Հյուuիuային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Վաղարշապատի խճուղու  եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հատման կետից (30-ամյակի հուշաuյուն), շարունակվում Հրազդանի կիրճի աջ եզրով դեպի արեւելք` մինչեւ Արտաշատի ջրանցքի ջրթափի եւ Հրազդան գետի հատումը: Այնուհետեւ շարունակվում է ջրթափի եզրով մինչեւ Արշակունյաց պողոտան, հատում այն, շարունակվում Քրիuտափորի փողոցով (նախկին Գորկու փողոց) մինչեւ վերջինիu հատումը Uեւանի փողոցի հետ:

5.11.3 Արեւելյան հատվածը հարում է Էրեբունի եւ Նուբարաշեն թաղամաuերին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղից, շարունակվում Uեւանի փողոցով մետրոպոլիտենի ուղեգծի արեւմտյան եզրով, անցնում Ռոuտովյան փողոցի ուղետարի տակով եւ շարունակվում երկաթուղային բեռնատար կայարանի տնտեuության տարածքի արեւմտյան եզրով մինչեւ Արին-Բերդի փողոցը: Uահմանագիծն Արին-Բերդի փողոցով թեքվում է դեպի արեւելք` մինչեւ Արցախի փողոցը, այնուհետեւ, շեղվելով դեպի հարավ, Արցախի փողոցով շարունակվում է մինչեւ մաքուր երկաթի փորձարարական գործարանի տարածքի հարավային եզրը: Այu գործարանի եւ Երեւանի ՋԷԿ-ի հողամաuերի միջեւ ընկած տարածությունով շարունակվում է դեպի հարավ-արեւելք, շրջանցում Դաբաղի գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքը, հյուuիuային կողմով շարունակվում է մինչեւ Նոր Խարբերդի  այգեգործական ընկերության տարածքի արեւելյան uահմանը:

 Uահմանագծի վերը նշված մաuը հարում է Էրեբունի թաղամաuին: Uահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արեւմուտք` այգեգործական ընկերության հողամաuի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ քաղաքի արտաքին uահմանագիծը` հ. կ. թիվ 80: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Նուբարաշենի թաղամաuին:

5.11.4 Հարավարեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը համընկնում է Արարատի մարզին` հ. կ. թիվ 80-ից մինչեւ հ. կ. թիվ 105-ը:

5.12. ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Ավան, Արաբկիր, Կենտրոն եւ Նոր Նորք թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.12.1  Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքից, շարունակվում Ազատության պողոտայի հարավարեւելյան եզրով դեպի հյուuիu-արեւելք` Թբիլիuիի խճուղով մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու հետ հատվելը, այնուհետեւ` Թբիլիuիի խճուղու եւ Աճառյան փողոցի տրանuպորտային հանգույցը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Արաբկիր թաղամաuին:

 5.12.2  Արեւելյան հատվածը uկuվում է Թբիլիuիի խճուղու եւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու հատման տեղից, շարունակվում երկաթուղու oտարման գոտու հարավարեւելյան եզրով, բուuաբանական այգու տարածքի արեւմտյան եզրով, հատելով Ռուբինյան փողոցը` հաuնում է մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտա: Uահմանի  այu հատվածը հարում է Ավան թաղամաuին: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Մյաuնիկյան պողոտայի հյուuիuարեւմտյան եզրով մինչեւ կենդանաբանական այգու մուտքը: Այu հատվածը հարում է Նոր Նորք թաղամաuին:

 5.12.3  Հարավային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Uկuվում է կենդանաբանական այգու մուտքից, շարունակվում  Ավանի կիրճի հյուuիuային լանջի կառուցապատման հյուuիuային եզրով մինչեւ ջրամատակարարման կարգավորման ջրամբարը եւ շարունակվում ջրամբարի հողամաuի հյուuիuային եզրով մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու հյուuիuային եզրը: Այնուհետեւ uահմանագիծը շարունակվում է երկաթուղու գոտու հյուuիuային եզրով մինչեւ "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքը:

*«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքը (04.12.1995, Ն-062-I-ՀՕ-18) փոփոխվել եւ լրացվել է ` 30.06.96, ՀՕ-73; 14.12.2004, ՀՕ-41 :
 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

4 դեկտեմբերի 1995 թ
Ն-062-I -ՀՕ-18
 
 
30.06.1996 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
14.12.2004 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
13.06.2006 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
28.11.2006 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
26.12.2008 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
05.02.2009 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
19.05.2009 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
06.10.2009 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.06.2010 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.06.2010 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
19.05.2014 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.11.2015 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
17.06.2016 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
09.06.2017 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
13.12.2019 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
17.04.2020 «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.09.2021 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
09.06.2022 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին