Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.12.2001

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք) 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «96 ժամից ավելի» բառերը փոխարինել «72 ժամից ավելի» բառերով:

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք) 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «96 ժամից ավելի» բառերը փոխարինել «72 ժամից ավելի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «96 ժամից ավելի» բառերը փոխարինել «72 ժամից ավելի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «96 ժամից ավելի» եւ «96 ժամվա ընթացքում» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «72 ժամից ավելի» եւ «72 ժամվա ընթացքում» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «96 ժամից ավելի» եւ «96 ժամվա ընթացքում» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «72 ժամից ավելի» եւ «72 ժամվա ընթացքում» բառերով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «96 ժամից ավելի» բառերը փոխարինել «72 ժամից ավելի» բառերով:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2002 թվականի հունվարի 1-ից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

12 դեկտեմբերի 2001թ.
ՀՕ-263