Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 00.00.0000

Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, արդարադատության նախարարության, դատարանների, պետական նոտարիատի աշխատողների համար սահմանվում են հետեւյալ դասային կոչումները.

- արդարադատության պետական խորհրդական

- արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդական

- արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական

- արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական

- արդարադատության առաջին դասի խորհրդական

- արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդարան

- արդարադատության երրորդ դասի խորհրդարան

- առաջին դասի իրավաբան

- երկրորդ դասի իրավաբան

- երրորդ դասի իրավաբան

Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ՝  Լ.  ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

8 հուլիսի 1993 թ.
Հ. Ն.-085-1-ՀՕ-60