Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 11.05.2004
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀO-186) 16-րդ հոդվածի 36-րդ կետի «ժե2» եւ «ժե3» ենթակետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝  

«ժե2) շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար
 
 բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով 
ժե3) գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների  գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար բազային տուրքի չափով»:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

07.06.2004
ՀՕ-77