Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.03.2004

Հոդված 1 . «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ - 193) 43-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ մասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների 1-ին աղյուսակի՝ «Անվտանգության բնագավառ» բաժնի 6-րդ կետի 2-րդ սյունակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ` «թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրություն կամ առեւտուր».

բ) ուժը կորցրած ճանաչել 9-րդ կետը.

գ) 2-րդ մասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 12-րդ բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   12.Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ                   

1

Հրապարակի ընտրում` 

- միջուկային  տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների 

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
2
Նախագծում՝ 

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների 

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
3
Կառուցում՝

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
4
Շահագործման հանձնում՝

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
5
Շահագործում՝

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
6
Շահագործումից հանում՝

- միջուկային տեղակայանքների

- ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների 

- ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
7 Աղյուսակի երկրորդ սյունյակի 1-6 կետերում նշված եւ միջուկային տեղակայանքի սկզբնական նախագծով չնախատեսված լիցենզավորման ենթակա այլ աշխատանքների կատարում եւ ծառայությունների մատուցում
ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
8
Ներմուծում կամ արտահանում՝

- միջուկային նյութերի 

- ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների

- ռադիոակտիվ թափոնների

- հատուկ նյութերի

- հատուկ սարքավորումների

- հատուկ տեխնոլոգիաների 

ՀՀԿ

Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
9
Միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարում՝ 

- արտադրություն

- օգտագործում

- փոխադրում 

-պահեստավորում

- վերամշակում 

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
10 Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարում՝ 

- արտադրություն

- օգտագործում 

- վերանորոգում

- մոնտաժում եւ կարգաբերում

- փոխադրում 

- պահեստավորում

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
11 Ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարում՝ 

- փոխադրում

- վերամշակում 

- պահում

- թաղում

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
12
Միջուկային տեղակայանքների եւ միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացում
ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
13
 
 
 
 
 
Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարեւոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի` 

- նախագծում 

- պատրաստում

ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
14
 
Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների, դրանց նախագծերի եւ այլ փաստաթղթերի փորձաքննություն
ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
Փ
-
Ո
Հ
Վ
15
 
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեւոր աշխատանքներ կատարող եւ պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեություն
ԱԷՕԲԿՄ
Բ
-
-
-
Ո
Հ
Վ».

դ) 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով՝

«ԱէՕԲԿՄ՝ Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմին»: 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

05.04.2004
ՀՕ-52