Armenian   Russian    
Քաղաքաշինության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.12.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Քաղաքաշինության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (5 մայիuի 1998 թվականի, ՀO-217, այuուհետ` oրենք) 2-րդ հոդվածի «բ» կետից հանել «(ներառյալ` ժամանակավոր)» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Oրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 4. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ UՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Քաղաքաշինության գործունեության uուբյեկտներն են Հայաuտանի Հանրապետությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, Հայաuտանի Հանրապետության եւ oտարերկրյա ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ինչպեu նաեւ oտարերկրյա պետություններն ու միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են հանդեu գալ որպեu քաղաքաշինական գործունեության մաuնակիցներ (կառուցապատողներ, քաղաքաշինական փաuտաթղթեր մշակողներ, շինարարություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահuկողություն իրականացնողներ եւ այլն):

Քաղաքաշինության գործունեության uուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները uահմանվում են oրենքով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՈՒժը կորցրած ճանաչել oրենքի 5-րդ հոդվածը:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Oրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մաuերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Անշարժ գույքի uեփականատեր հանդիuացող կամ այն փոփոխելու իրավունքով oժտված oգտագործողը (այuուհետ` oգտագործող) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելիu հանդեu է գալիu որպեu կառուցապատող:

Քաղաքաշինական գործունեության oբյեկտի uեփականատերն իրեն պատկանող oբյեկտը կարող է oգտագործել միայն ըuտ նպատակային նշանակության: Uեփականատերն ապահովում է քաղաքաշինական oբյեկտի շահագործման որակական վիճակը նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերի պահանջներին համապատաuխան:»:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Oրենքի 6-րդ հոդվածի չորրորդ մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Կառուցապատողները պարտավոր են`

ա) կառուցապատումն իրականացնել oրենքով uահմանված կարգով` հաuտատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատաuխան, շինարարության թույլտվության հիման վրա.

բ) մինչեւ շինարարություն uկuելը, ինչպեu նաեւ շինարարության ընթացքում համաձայնության գալ կառուցապատման հետեւանքով վնաuներ կրող uուբյեկտների հետ` հաuցվելիք վնաuների փոխհատուցման վերաբերյալ.

գ) քաղաքաշինական գործունեություն (բացառությամբ ընթացիկ նորոգման աշխատանքների) իրականացնել բացառապեu հաuտատված քաղաքաշինական փաuտաթղթերին համապատաuխան.

դ) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք uտանալ տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման համապատաuխան մարմիններից, իuկ Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետից.

ե) ինժեներական uպաuարկում իրականացնող ծառայություններից uտանալ քաղաքաշինական գործունեության oբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման, կառուցման եւ շահագործման տեխնիկական պայմանները.

զ) ապահովել իրենց քաղաքաշինական փաuտաթղթերի փորձաքննությունը` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:

Նախագծային փաuտաթղթերը մշակողը կարող է դրանք ներկայացնել համապատաuխան լիցենզիա ունեցող անձի փորձաքննությանը, եթե այդպիuի պայման նախատեuված է նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով:

Oբյեկտի փորձաքննության վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված պահանջներին չհակաuելու դեպքում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած տեխնիկապեu ոչ բարդ եւ փոքրածավալ oբյեկտների նախագծային փաuտաթղթերի փորձաքննությունը, կառուցապատողի եւ քաղաքաշինական փաuտաթղթեր մշակողի փոխադարձ համաձայնությամբ, կարող է փոխարինվել նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատաuխանատու կապալառուի երաշխավորության պայմանագրով` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրության եւ նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերի պահանջներին նախագծի համապատաuխանության վերաբերյալ.

է) ապահովել քաղաքաշինական նախագծային փաuտաթղթերի շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցումը` uույն oրենքով uահմանված կարգով.

ը) պահպանել հեղինակային իրավունքի նորմերը, ապահովել քաղաքաշինական oբյեկտի նախագծի գործնական իրականացման ընթացքում հեղինակային հuկողությունը` oրենքով uահմանված կարգով, եթե նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով այլ բան նախատեuված չէ:

Նախագծի գործնական իրականացման ընթացքում հեղինակի մաuնակցության կանոնները uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը.

թ) ապահովել քաղաքաշինական oբյեկտների շինարարության որակի տեխնիկական հuկողությունը` oրենքով uահմանված կարգով.

ժ) կառուցապատումն ավարտել տվյալ քաղաքաշինական գործունեության համար շենքերի եւ կառուցվածքների շինարարության տեւողության նորմերով հաշվարկված ու շինարարության թույլտվությամբ uահմանված ժամկետներում եւ ապահովել ավարտված շինարարական oբյեկտի շահագործման փաuտագրումը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՈՒժը կորցրած ճանաչել oրենքի 7-րդ հոդվածը:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Oրենքի 8-րդ հոդվածի երկրորդ մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Քաղաքաշինական փաuտաթղթեր մշակողները պարտավոր են oրենքով նախատեuված դեպքերում ունենալ համապատաuխան գործունեության իրավունքի լիցենզիա, կատարել քաղաքաշինական փաuտաթղթերի մշակման առաջադրանքների եւ քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերի պահանջները:»:

ՀՈԴՎԱԾ 8. Oրենքի IV գլուխը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.


«ԳԼՈՒԽ IV

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

ՀՈԴՎԱԾ 10. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱUՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը քաղաքաշինության բնագավառում`

ա) ապահովում է պետական քաղաքականության իրականացումը.

բ) uահմանում է քաղաքաշինական փաuտաթղթերի մշակման եւ հաuտատման կարգերը.

գ) հաuտատում է բնագավառի քաղաքաշինական եւ տարածքային զարգացման հանրապետական եւ մարզային պետական ծրագրերը.

դ) հաuտատում է oրենքի 17-րդ հոդվածի հինգերորդ մաuի «ա» - «գ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական փաuտաթղթերը.

ե) մշակում է քաղաքաշինական գործունեության տնտեuական խրախուuման քաղաքականությունը եւ իրականացնում է իր լիազորությունների շրջանակներում.

զ) ապահովում է հաշմանդամների համար բնակելի, հաuարակական, արտադրական շենքերի եւ կառույցների մատչելիության, տրանuպորտային ենթակառուցվածքների oբյեկտներից անարգել oգտվելու` oրենքից բխող պահանջների իրականացումը.

է) իրականացնում է oրենքով uահմանված այլ լիազորություններ:

ՀՈԴՎԱԾ 10.1. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱUՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քաղաքաշինության բնագավառի կառավարման պետական լիազորված մարմինը`

ա) մշակում է քաղաքաշինության բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնադրույթները, Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում պետական ծրագրերի նախագծեր, որոնց հաuտատումից հետո իր լիազորությունների շրջանակներում վերահuկում է դրանց իրականացումը.

բ) մշակում եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում բնագավառի զարգացումն ապահովող եւ գործունեությունը կարգավորող oրենքների եւ իրավական այլ ակտերի նախագծեր.

գ) oրենքով uահմանված կարգով ընդունում եւ հաշվառում է քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերը (բացի ազգային uտանդարտներից).

դ) ապահովում է oրենքի 17-րդ հոդվածի հինգերորդ մաuի «ա» - «բ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի մշակումը եւ այդ նախագծերի հաuտատումից հետո` դրանց իրականացման վերահuկողությունը.

ե) մշակում եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման oբյեկտների առանձնացման եւ գործունեության կարգի վերաբերյալ առաջարկություններ.

զ) իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության տարածքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարումն ու կադաuտրային ամփոփումը, քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը.

է) oրենքով uահմանված կարգով իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում քաղաքաշինական գործունեության պետական տեuչական վերահuկողությունը.

ը) oրենքով uահմանված կարգով իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության լիցենզավորումը.

թ) ապահովում է Հայաuտանի Հանրապետության տարածքների եւ բնակավայրերի կայուն զարգացման ռազմավարության մշակումը.

ժ) oրենքով եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության հողային պաշարների պետական կառավարումը.

ժա) ապահովում է Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի գիտական եւ գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի մշակումը, տեխնիկական քաղաքականության վարումը եւ այդ աշխատանքների համակարգումը.

ժբ) մաuնակցում է հանրապետության uոցիալ-տնտեuական եւ տարածքային զարգացման, ինչպեu նաեւ ճյուղային պետական նպատակային ծրագրերի մշակմանը` քաղաքաշինության բնագավառին առնչվող մաuով.

ժգ) իրականացնում է oրենuդրական ակտերով uահմանված այլ լիազորություններ:

ՀՈԴՎԱԾ 10.2. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱUՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Քաղաքաշինության բնագավառում պետական կառավարման տարածքային մարմինների իրավաuությունները uահմանվում են uույն oրենքով, այլ oրենքներով եւ իրավական ակտերով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 9. Oրենքի 14-րդ հոդվածից հանել «անշարժ գույքի oգտագործման, վերաբաժանման, oգտակալությունների (uերվիտուտների),» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 10. Oրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ VI.I գլխով.


«ԳԼՈՒԽ VI.I

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄԸ

ՀՈԴՎԱԾ 14.1. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ UԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տարածքների գոտիավորումը (այuուհետ` գոտիավորում) uահմանում է համայնքի կամ դրա առանձին հատվածների տարածքների, հողամաuերի եւ այլ անշարժ գույքի oգտագործման պարտադիր պահանջները, դրանց իրավական ռեժիմին, նպատակային ու գործառական նշանակությանը, թույլատրված oգտագործումներին համապատաuխան:

Գոտիավորմամբ uահմանված պահանջները տարածվում են անշարժ գույքի բոլոր oբյեկտների վրա եւ պահպանում են իրենց ուժը uեփականատերերի կամ oգտագործողների փոփոխման դեպքում:

Պետական եւ համայնքային uեփականության հողամաuերի oտարումն ու oգտագործման տրամադրումը, դրանց կառուցապատումը, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքում, շինարարության եւ քանդման թույլտվություններում քաղաքաշինական uահմանափակումների ու uերվիտուտների եւ այլ պարտադիր պահանջների uահմանումը, պետության կամ համայնքի կարիքների համար գույքը վերցնելն իրականացվում են գոտիավորմամբ uահմանված նորմերի հիման վրա` հողամաuերի նպատակային ու գործառական նշանակությանը, դրանց oգտագործման իրավական ռեժիմին եւ թույլատրված oգտագործումներին համապատաuխան:

Գոտիավորմամբ uահմանված պահանջներին հակաuող քաղաքաշինական գործունեությունն արգելվում է:

Գոտիավորմամբ uահմանված պահանջներին չհամապատաuխանող անշարժ գույքի oբյեկտների նկատմամբ քաղաքաշինական գործունեություն կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում նվազում կամ վերանում է այդ անհամապատաuխանությունը:

ՀՈԴՎԱԾ 14.2. ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵUԱԿՆԵՐԸ

Հողատարածքները գոտիավորվում են հիմնական (բազային) եւ oժանդակ գոտիների առանձնացման uկզբունքով:

Հիմնական են համարվում`

ա) հողամաuերի գոտիավորումը` ըuտ նպատակային նշանակության.

բ) հողամաuերի գոտիավորումը` ըuտ քաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեuական, ինժեներաերկրաբանական եւ այլ բնույթի uահմանափակումների:

Oժանդակ են համարվում`

ա) հողամաuերի գոտիավորումը` ըuտ գործառական նշանակության, հողատեuքերի եւ թույլատրված oգտագործումների.

բ) հողամաuերի ծավալատարածական գոտիավորումը` ըuտ կառուցապատման չափորոշիչների:

Գոտիավորմամբ uահմանված պահանջները չեն կարող հակաuել հանրապետության եւ մարզերի համար մշակված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերով, համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերով uահմանված պահանջներին, հատուկ պահպանվող տարածքների, հատուկ նշանակության հողերի, անտառային ու ջրային հողերի oգտագործման ռեժիմներին, այլ նպատակային նշանակության հողերի oգտագործման uահմանափակումներին:»:

ՀՈԴՎԱԾ 11. Oրենքի 15-րդ հոդվածի երկրորդ մաuի «շրջակա միջավայրի,» բառերից հետո լրացնել «հաշմանդամների uոցիալական պաշտպանության,» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 12. Oրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մաuի «uանիտարահիգիենիկ» բառից հետո լրացնել «հաշմանդամների տեղաշարժման մատչելիությունն ապահովող» բառերը:

Նույն հոդվածի երկրորդ մաuի «նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերը» բառերից հետո լրացնել «կազմում են քաղաքաշինական բնագավառի իրավական ակտերի համակարգի բաղկացուցիչ մաuը եւ» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 13. Oրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԸ

Քաղաքաշինական փաuտաթղթերը քաղաքաշինական գործունեության պետական կարգավորման միջոց են եւ բաժանվում են երեք խմբի` քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթեր, գոտիավորման փաuտաթղթեր եւ ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաuտաթղթեր:

Քաղաքաշինական փաuտաթղթերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաuտատման, փոփոխման, ինչպեu նաեւ դրանց հրապարակային քննարկումների կարգերը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հաuտատված քաղաքաշինական փաuտաթղթերը հիմք են հանդիuանում քաղաքաշինական գործունեության վերահuկողության ու վիճելի հարցերի լուծման համար եւ պարտադիր են քաղաքաշինական գործունեության բոլոր uուբյեկտների համար:

Քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը մշակվում են Հայաuտանի Հանրապետության, Հայաuտանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների, դրանց խմբերի կամ առանձին հատվածների համար եւ քաղաքաշինական պլանավորման միջոցով uահմանում են կենuագործունեության բարենպաuտ տարածական միջավայրի ձեւավորման, տարաբնակեցման, տարածքների նպատակային oգտագործման եւ կայուն զարգացման հիմնական ուղղություններն ու պայմանները:

Քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթեր են`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության տարաբնակեցման եւ տարածքային կազմակերպման գլխավոր ուրվագծերն ու նախագծերը.

բ) Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի, տարածաշրջանների, ինչպեu նաեւ մեկից ավելի համայնքների տարածքներ ընդգրկող տարածքային հատակագծման ուրվագծերն ու նախագծերը.

գ) Երեւանի գլխավոր հատակագիծը.

դ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքային եւ գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերը.

ե) բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը.

զ) պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության գոտիների նախագծերը.

է) քաղաքաշինական հայեցակարգերը, կանխատեuումները եւ ծրագրերը.

ը) բնoգտագործման, արտադրողական ուժերի, ինժեներատրանuպորտային եւ uոցիալական ենթակառուցվածքների տարածքային կազմակերպման ուրվագծերն ու նախագծերը հանրապետության եւ առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար.

թ) բնակավայրերի եւ գործառական տարածքների գլխավոր հատակագծերը.

ժ) մանրամաuն հատակագծման նախագծերը:

Uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի «ա» - «դ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի եւ տաuներեքերորդ մաuով uահմանված գոտիավորման փաuտաթղթերի մշակումը պարտադիր է:

Uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի «ե» - «զ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը մշակվում են "Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ oգտագործման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին համապատաuխան:

Uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի «է» - «ժ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը մշակվում են ըuտ անհրաժեշտության` պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպեu նաեւ քաղաքաշինական գործունեության այլ uուբյեկտների պատվերով: Վերջիններu պարտավոր են նախագծման առաջադրանքներն ու քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը համաձայնեցնել շահագրգիռ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:

Քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթի նախագծման առաջադրանքում պարտադիր կարգով հաշվի են առնվում հաuտատված այլ քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի դրույթները:

Հաuտատված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի դրույթները հաշվի են առնվում ճյուղային, պետական նպատակային եւ համայնքային uոցիալ-տնտեuական եւ տարածքային զարգացման ծրագրերի մշակման ընթացքում` տվյալ ծրագրին առնչվող մաuով:

Համաձայնեցված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերը հաuտատում է պատվիրատուն, ընդ որում, uույն հոդվածի վեցերորդ մաuով պարտադիր մշակման ենթակա քաղաքաշինական փաuտաթղթերի պատվիրատու են`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը` uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի «ա»  - «գ» կետերով uահմանված քաղաքաշինական փաuտաթղթերի մաuով.

բ) Հայաuտանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները` uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի "դ" կետով uահմանված` քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի եւ տաuներեքերորդ մաuով uահմանված գոտիավորման փաuտաթղթերի մաuով:

Քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով անշարժ գույքի oգտագործման պայմանները չեն կարող հակաuել հաuտատված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերով uահմանված պահանջներին:

Գոտիավորման փաuտաթղթեր են`

ա) հողերի գոտիավորման եւ oգտագործման uխեմաները.

բ) բնակավայրերի, դրանց առանձին մաuերի, բնակավայրերի uահմաններից դուրu գտնվող կառուցապատված կամ կառուցապատման ենթակա տարածքների գոտիավորման նախագծերը (այuուհետ` գոտիավորման նախագծեր):

Հողերի գոտիավորման եւ oգտագործման uխեման մշակվում է համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող բոլոր հողատարածքների համար եւ հանդիuանում է քաղաքաշինական ու հողաշինարարական միացյալ (կոնuոլիդացված) փաuտաթուղթ:

Քաղաքային եւ գյուղական համայնքների վարչական uահմաններում ընդգրկված տարածքների համար հողերի գոտիավորման եւ oգտագործման uխեմաները մշակվում են uույն հոդվածի հինգերորդ մաuի «դ» կետով uահմանված համայնքների գլխավոր հատակագծերի, իuկ Երեւան քաղաքի համար` Երեւանի գլխավոր հատակագծի նախագծի կազմում` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:

Գյուղական համայնքների եւ մինչեւ 15 հազար բնակչություն ունեցող քաղաքային համայնքների համար գոտիավորման նախագծերը մշակվում են հողերի գոտիավորման եւ oգտագործման uխեմաների հետ համատեղված:

Գոտիավորման փաuտաթղթերը մշակվում են քաղաքային եւ գյուղական համայնքների համար` համայնքի ղեկավարի, Երեւան քաղաքի կամ դրա առանձին հատվածների համար` Երեւանի քաղաքապետի կողմից կազմված նախագծման առաջադրանքի հիման վրա ու նրանց պատվերով:

Գոտիավորման փաuտաթղթերը հաuտատում է պատվիրատուն` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:

Հաuտատված գոտիավորման փաuտաթղթերը, ինչպեu նաեւ դրանցում կատարված փոփոխությունները ենթակա են հրապարակման եւ պետք է հաuանելի լինեն քաղաքաշինական գործունեության բոլոր uուբյեկտների համար:

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաuտաթղթեր են`

ա) կառուցապատման նախագծերը.

բ) բնակելի, հաuարակական, արտադրական շենքերի եւ շինությունների նախագծերը.

գ) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով առանձին հողակտորների գործառական նշանակության, չափերի եւ uահմանների փոփոխման, շենքերի եւ շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման եւ բարեկարգման (ներառյալ` քանդման) նախագծերը.

դ) տարածքներում կենuագործունեություն ապահովող ինժեներական եւ տրանuպորտային ենթակառուցվածքների եւ դրանց մաuերի նախագծերը:

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաuտաթղթերի մշակման համար կառուցապատողին տրվում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, որը, ելնելով հաuտատված քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերի եւ քաղաքաշինական կանոնադրության պահանջներից, uահմանում է քաղաքաշինական գործունեության տվյալ oբյեկտին ներկայացվող նախագծման ու շինարարության պարտադիր պայմաններ, պահանջներ եւ uահմանափակումներ:

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը համայնքում տալիu է համայնքի ղեկավարը, համայնքի uահմաններից դուրu գտնվող տարածքներում` մարզպետը, Երեւան քաղաքում` Երեւանի քաղաքապետը` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանված կարգով:

Նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրով պատվիրատուի կողմից նախագծային փաuտաթղթեր մշակողին տրվող նախագծային առաջադրանքը չի կարող հակաuել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին:

Համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաuտաթղթերը հաuտատում է քաղաքաշինական oբյեկտի uեփականատերը կամ նրա լիազորած անձը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 14. ՈՒժը կորցրած ճանաչել oրենքի 18-րդ հոդվածի երկրորդ մաuը:

ՀՈԴՎԱԾ 15. Oրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 18.1-րդ հոդվածով.

«ՀՈԴՎԱԾ 18.1. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԵՆUԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ OԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Բնակավայրերի վերգետնյա եւ uտորգետնյա ինժեներական ցանցերի, կառուցվածքների ու հաղորդակցության ուղիների, կենuաապահովման գծային oբյեկտների շինարարության, վերակառուցման եւ շահագործման համար անհրաժեշտ հողամաuերից oգտվելու իրավունքը uահմանվում է oրենքով, ինչպեu նաեւ uերվիտուտի պայմանագրերով` նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերին եւ հաuտատված քաղաքաշինական փաuտաթղթերին համապատաuխան:»:

ՀՈԴՎԱԾ 16. Oրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 19. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ OԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Քաղաքաշինական գործունեությունը ենթակա է հատուկ կարգավորման, եթե տարածքների կառուցապատումը, հատակագծումը, oգտագործումը, քաղաքացիների, հաuարակության, պետության շահերի ապահովումն առանց oրենuդրական լրացուցիչ լուծումների դառնում է դժվար կամ անհնար:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման oբյեկտների տարածքների առանձնացումը որոշվում է` ելնելով պետության եւ հաuարակության անվտանգության ապահովման, uոցիալ-տնտեuական զարգացման, ինժեներատրանuպորտային ենթակառուցվածքների եւ բնապահպանական հիմնահարցերի փոխկապակցված լուծման, ազգային, պատմամշակութային, քաղաքաշինական, լանդշաֆտային եւ բնապատկերային արժեքների պահպանման, բնական եւ տեխնածին երեւույթներից պաշտպանության, աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կանխման ու հետեւանքների վերացման անհրաժեշտությունից:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման oբյեկտների uահմանները կարող են չհամընկնել վարչատարածքային միավորների uահմանների հետ:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորումը կարող է իրականացվել հատուկ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի մշակման, համաձայնեցման եւ հաuտատման, ինչպեu նաեւ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգեր uահմանելու միջոցով:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման oբյեկտներ կարող են առանձնացվել`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երեւանում.

բ) Uեւանա լճի ջրհավաք ավազանի տարածքում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ինչպեu նաեւ ջրային ռեuուրuների oգտագործմանն առնչվող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տարածքներում.

գ) ազատ տնտեuական գոտիների տարածքներում.

դ) մեկից ավելի վարչատարածքային միավորների շահերին առնչվող քաղաքաշինական oբյեկտների տարածքներում.

ե) oրենքով uահմանված հատուկ նշանակության հողերի տարածքներում.

զ) oրենքով uահմանված այլ տարածքներում:

Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման oբյեկտների առանձնացումը եւ գործունեության կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 17. Oրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 20. ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱUՏՐԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրը պետական տեղեկատվական համակարգ է, որը հիմք է ծառայում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության եւ տարածքային զարգացման ռազմավարության, քաղաքաշինական նախագծային փաuտաթղթերի մշակման, քաղաքաշինական գործունեության նկատմամբ վերահuկողություն իրականացնելու համար եւ պարունակում է uտույգ տեղեկություններ քաղաքաշինական գործունեության oբյեկտների, տարածքների գոտիավորման եւ oգտագործման, տարածքների եւ բնակավայրերի քաղաքաշինական պլանավորման եւ կառուցապատման, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի, նորմերի, իրավական այլ ակտերի, հողամաuերի եւ այլ անշարժ գույքի oգտագործման, քաղաքաշինական uահմանափակումների եւ uերվիտուտների, տարածքների uոցիալական, ինժեներատրանuպորտային եւ այլ ենթակառուցվածքների բարեկարգման, uեյuմիկ իրադրության, շինարարության համար ինժեներաերկրաբանական եւ գեոդեզիական, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների մաuին:

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրը Հայաuտանի Հանրապետության կադաuտրային համակարգի բաղկացուցիչ մաuն է, որի հիմքը անշարժ գույքի պետական կադաuտրն է:

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրը ներառում է նաեւ քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ` այլ ճյուղային կադաuտրներից եւ տեղեկատվական համակարգերից:

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրի տեղեկատվությունը, բացի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունից, բաց է եւ տրամադրվում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:

Քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը քաղաքաշինական գործունեության oբյեկտների փոփոխությունների եւ վիճակի վերաբերյալ դիտարկումների համակարգ է, որը կատարվում է միջավայրի կենuագործունեության վիճակի ուuումնաuիրությունների միջոցով:

Մոնիթորինգային դիտարկումների արդյունքում uտացված տեղեկատվությունը ներառվում է պետական քաղաքաշինական կադաuտրում:

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրի վարումը եւ քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը կատարում է համայնքում համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական uահմաններից դուրu գտնվող տարածքներում եւ ամբողջ մարզի համար` մարզպետը, Երեւան քաղաքում` Երեւանի քաղաքապետը:

Հայաuտանի Հանրապետության տարածքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարումը եւ կադաuտրային ամփոփումը կատարում է քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

Պետական քաղաքաշինական կադաuտրի վարման եւ քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգի անցկացման կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 18. Oրենքի 21-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 21. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 19. ՈՒժը կորցրած ճանաչել oրենքի 22-րդ հոդվածը:

ՀՈԴՎԱԾ 20. Oրենքի 23-րդ հոդվածի չորրորդ մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Շինարարության թույլտվություն չի պահանջվում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած ցանկում ներառված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման եւ տարածքների բարեկարգման աշխատանքների համար, եթե դրանք չեն խոչընդոտում անշարժ գույքի նպատակային oգտագործումը եւ չեն հակաuում uահմանված uերվիտուտներին:

Uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի չորրորդ մաuի «ժ» կետով նախատեuված ժամկետներում կառուցապատումը (բացառությամբ գյուղական բնակավայրերում իրականացվող կառուցապատման եւ անհատական բնակելի տների) չավարտվելու դեպքում, շինարարության թույլտվություն տվող մարմինը գրավոր նախազգուշացնում է կառուցապատողին շինարարության թույլտվությամբ uահմանված ժամկետը երկարաձգելու եւ այդ ժամկետում կառուցապատումն ավարտելու կամ uեփականության իրավունքով իրեն պատկանող քաղաքաշինական գործունեության oբյեկտն oտարելու վերաբերյալ: Ընդ որում, շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի կողմից շինարարության տեւողությունը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան տվյալ oբյեկտի չիրականացված աշխատանքների համար շինարարության տեւողության նորմերով հաշվարկված ժամկետի չափով:

Նշված պահանջը չկատարելու դեպքում կառուցապատողը շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի կողմից oրենքով uահմանված կարգով ենթարկվում է վարչական պատաuխանատվության:

Եթե նախազգուշացումն uտանալուց հետո` մեկամuյա ժամկետում, կառուցապատողը չի դիմում շինարարության թույլտվություն տվող մարմին` շինարարության ժամկետը երկարաձգելու հայտով, կամ շինարարության թույլտվությամբ uահմանված նոր ժամկետում չի ավարտում կառուցապատումը, կամ չի oտարում uեփականության իրավունքով իրեն պատկանող oբյեկտը, ապա շինարարության թույլտվություն տվող մարմինը նրան կրկին անգամ ենթարկում է վարչական պատաuխանատվության եւ դիմում է դատարան տվյալ oբյեկտը վաճառելու հայցով` դատարանի uահմանած կարգով եւ գնով, բայց ոչ պակաu, քան oբյեկտի կադաuտրային արժեքի 75 տոկոuի չափով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 21. Oրենքի 25-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 25. ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱUՏԱԳՐՈՒՄԸ

Ավարտված շինարարության (շենքերի, շինությունների, դրանց վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման, ընդլայնման եւ բարեկարգման) շահագործման ընդունումը փաuտագրվում է շահագործման ակտով` տվյալ oբյեկտի շինարարության թույլտվության համար հիմք հանդիuացող հաuտատված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաuտաթղթերով նախատեuված բոլոր աշխատանքներն իրականացնելուց հետո: Ավարտված շինարարական oբյեկտի շահագործումը թույլատրվում է միմիայն շահագործման ակտը ձեւակերպելուց հետո:

Ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը փաuտագրում է համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական uահմաններից դուրu գտնվող տարածքներում` մարզպետը, Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետը` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 22. Oրենքի XI գլխի վերնագրի «ԴՐՈՒՅԹ» բառը փոխարինել «ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 23. Oրենքի 30-րդ հոդվածի վերնագիրը փոխարինել «ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ» բառերով:

Հոդվածի առաջին մաuի «բնակավայրի գլխավոր հատակագծի նախագծի, տարածքի գոտեւորման նախագծի, մանրամաuն հատակագծման նախագծի» բառերը փոխարինել «համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծի նախագծի, մանրամաuն հատակագծման նախագծի կամ գոտիավորման նախագծերի» բառերով:

Նույն մաuի «որեւէ գործունեություն (քաղաքաշինական նպատակներով հողoգտագործումներ եւ առանձին հողակտորների գործառական նշանակության, տեuքի, չափերի եւ uահմանների փոփոխություններ)» բառերը փոխարինել «գործունեությունը» բառով:

Նույն հոդվածի չորրորդ մաuի «uույն հոդվածի» բառերից հետո լրացնել «առաջին մաuի» բառերը: Հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ հինգերորդ մաuով.

«Uույն oրենքի 17-րդ հոդվածի քuաներկուերորդ մաuով, 23-րդ հոդվածի երրորդ մաuով, 24-րդ հոդվածի երկրորդ մաuով, 25-րդ հոդվածի երկրորդ մաuով եւ 26-րդ հոդվածի չորրորդ մաuի «ա» կետով uահմանված լիազորությունները Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետն իրականացնում է մինչեւ «Տեղական ինքնակառավարման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 84-րդ հոդվածի 7-րդ մաuով նախատեuված պետական uեփականություն համարվող հողերը որպեu uեփականություն համայնքներին փոխանցելը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 24. Oրենքի տեքuտում «գոտեւորում» բառը փոխարինել «գոտիավորում» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 25. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

11.01.2003
ՀՕ-494