Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.02.2004
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1 հունիսի1998 թվականի, այսուհետ՝ օրենսգիրք) 59-րդ հոդվածի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետից հանել «` սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին կետի 15-րդ ենթակետից հանել«` սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով» բառերը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 79-րդհոդվածի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետի «սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ նաեւ» բառերը փոխարինել «այդ թվում՝» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի «մեղադրողը» բառից հետո լրացնել «, տուժողը, նրա ներկայացուցիչը եւ իրավահաջորդը» բառերը.

2) 1-ին կետից հանել վերջին նախադասությունը:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 404-րդհոդվածի 2-րդ ենթակետից հանել «, իսկ տուժողի, նրա ներկայացուցչի եւ իրավահաջորդի դիմումի հիման վրա բողոք կարող է բերվել այն գործերով, որոնք հարուցվում են միայն տուժողի բողոքի հիման վրա» բառերը:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է նաեւ առաջին ատյանի դատարանի եւ վերաքննիչ դատարանի` օրինական ուժի մեջ չմտած դատավճիռների եւ որոշումների վրա:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

10.03.2004
ՀՕ-34