Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

  Russian    
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.12.2003

Հոդված 1 . «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (9 հոկտեմբերի 2000 թվականի, ՀՕ-97, այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի 12-րդ մասի «թարգմանությամբ» բառից հետո լրացնել «կամ սուրդոթարգմանությամբ» բառերը:

Հոդված 2 . Օրենքի 3-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նորմասով.

«սուրդոթարգմանություն՝ հեռուստահաղորդմանհամաժամանակյա թարգմանությունը հայերեն ձեռք-լեզվով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «պակաս լինել,» բառերից հետո լրացնել «ընդ որում, սուրդոթարգմանությամբ հեռուստահաղորդումները հաշվարկվում են կրկնակի ժամաքանակով եւ չեն կարող հայրենական արտադրության հեռուստահաղորդումների եթերաժամի 5 տոկոսից ավելի լինել,» բառերը:

Հոդված 4 . Օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «ե» ենթակետը լրացնելհետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«, օրվա եթերաժամում առնվազն մեկական մանկական եւ լրատվական հեռուստահաղորդում հեռարձակել սուրդոթարգմանությամբ կամ հայերեն լուսագրով»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2004 թվականիհունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

29.12.2003
ՀՕ-69