Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.10.2000

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3 հոդվածի առաջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Անձի ճանաչումը որպես հաշմանդամ իրականացվում է բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների (ԲՍՓՀ) կողմից, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:»:

Հոդված 2. Օրենքի 10 հոդվածում «բժշկաաշխատանքային փորձաքննության» բառերը փոխարինել «բժշկասոցիալական փորձաքննության» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 11 հոդվածի չորրորդ մասում «ԲԱՓՀ» բառը փոխարինել «ԲՍՓՀ» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

3 նոյեմբերի 2000թ.
ՀՕ-91