Armenian   Russian    
Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍԵԼԵԿՑԻՈՆ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.11.2003
Հոդված 1. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (23 նոյեմբերի 1999 թվականի, ՀՕ-23, այսուհետ՝ օրենք) 1-ին հոդվածը «բույսերի սորտերի» բառերից հետո լրացնել «եւ կենդանիների ցեղերի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի՝

1) «ա» ենթակետի «սորտ՝ » բառից առաջ լրացնել «բույսի» բառը.

2) «բ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«բ) սելեկցիոն նվաճում՝

- բուսաբուծությունում՝ արհեստական ճանապարհով կամ ընտրության միջոցով ստացված եւ գոյություն ունեցող բույսերի սորտերից մեկ կամ մի քանի