Armenian   Russian    
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.11.2002

Հոդված 1. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (21 նոյեմբերի 2001 թվականի, ՀՕ-252) 3-րդ հոդվածի 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«8. Ընկերության գտնվելու վայրը, նրա մշտական գործող մարմնի՝ կանոնադրությամբ սահմանված գործադիր մարմիններից որեւէ մեկի գտնվելու վայրն է: Ընկերության գտնվելու վայրով իրականացվում է ընկերության պետական գրանցումը: Ընկերության գտնվելու վայրով փոստի եւ այլ թղթակցությունների առաքումը համարվում է պատշաճ առաքում:»:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երրորդ մասով՝

«Տնտեսական ընկերակցությունն ընկերության վերակազմավորելիս յուրաքանչյուր լիակատար ընկեր, դառնալով ընկերության մասնակից, երկու տարվա ընթացքում իր ամբողջ գույքով սուբսիդիար պատասխանատվություն է կրում ընկերակցությունից ընկերությանն անցած պարտավորությունների համար: Նախկին ընկերոջ կողմից իրեն պատկանող բաժնեմասերի օտարումը նրան չի ազատում նման պատասխանատվությունից:»:

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. Ընկերությունը կարող է ստեղծվել նոր ընկերության հիմնադրման, ինչպես նաեւ առեւտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման միջոցով:»:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ մասով՝

«Ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանի վարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ բանկ հանդիսացող ընկերությունների մասնակիցներինը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը:»:

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետով՝

«6. Ընկերության մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 49-ը: Հակառակ դեպքում այն մեկ տարվա ընթացքում վերակազմավորվում է բաժնետիրական ընկերության, իսկ այդ ժամկետը լրանալուց հետո դատական կարգով լուծարվում է, եթե նրա մասնակիցների թիվը չպակասի մինչեւ սույն կետում սահմանված քանակը:»:

Հոդված 6. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը:

Հոդված 7. Օրենքի 17-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով՝

«4. Ընկերության մասնակցի բաժնեմասի նկատմամբ գրավի իրավունքը ծագում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրավի իրավունքի գրանցման պահից: Ընկերության մասնակցի բաժնեմասի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Բանկ հանդիսացող ընկերությունների մասնակիցների բաժնեմասի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը:»:

Հոդված 8. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երկրորդ մասում «Ընկերության կանոնադրությամբ» բառերը փոխարինել «Օրենքով եւ ընկերության կանոնադրությամբ» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետում «ընդհանուր ձայների թվի» բառերը փոխարինել «ձայների ընդհանուր թվի» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին կետում՝

1) երրորդ մասի «մեկ ամիս առաջ» բառերը փոխարինել «մեկ ամիս հետո» բառերով.

2) ուժը կորցրած ճանաչել հինգերորդ մասը:

Հոդված 11. Օրենքի 34-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ կետում «ինչպես նաեւ այդ մասին հայտնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին» բառերը փոխարինել «ինչպես նաեւ այդ մասին տեղեկություններ հրապարակել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլի միջոցով» բառերով.

2) 4-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ մասով.

«Կանոնադրական կապիտալի նվազման հետ կապված կանոնադրությունների փոփոխությունների գրանցումը կատարվում է այդ փոփոխությունների մասին որոշումն ընդունելուց 60 օր լրանալուց հետո եւ սույն կետի առաջին մասին համապատասխան՝ պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջների բավարարման դեպքում:».

3) ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը:

Հոդված 12. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 5-րդ կետի առաջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Ընդհանուր ժողովն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են ընկերության մասնակիցների ձայների ընդհանուր թվի կեսից ավելիին տնօրինող մասնակիցները:»:

Հոդված 13. Օրենքի 52-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4. Մինչեւ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլի միջոցի ստեղծումը, սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունները հրապարակվում են առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող մամուլի ցանկացած միջոցով:»:

Հոդված 14. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետում, 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետի առաջին մասում, 34-րդ հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ եւ չորրորդ մասերում, 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի առաջին մասում, 39-րդ հոդվածի 1-ին կետում, 2-րդ կետի չորրորդ մասում, 3-րդ կետի երկրորդ մասում եւ 41-րդ հոդվածի երրորդ մասում «բոլոր մասնակիցների» բառերը փոխարինել «մասնակիցների» բառերով:

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

2 դեկտեմբերի 2002թ.
ՀՕ-455