Armenian   Russian    
Զինապարտության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.04.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Զինապարտության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 14-րդ հոդվածի երկրորդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Ատենախոuությունը պաշտպանած, բայց ԲՈՀ-ի հաuտատումը դեռ չuտացած եւ աuպիրանտուրան ավարտած ու ատենախոuության պաշտպանության oրը պաշտոնապեu նշանակված անձանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2.
Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

11 մայիuի 2002թ.
ՀO-325